Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 NtSAN 1998 PERŞEMBE 12 KULTUR 10. Uluslararası îstanbul Tiyatro Festivali 19 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasmda gerçekleştirilecek Brecht, Mofiere ve SıızııldKültür Servisi - İstanbul Kül- tür ve Sanat Vakü tarafindan dü- zenlenen 10. Uluslararası İstan- bul Tiyatro Festivali, kapsamlı bir programla dünya tiyatrosu- nun ünlü ustalannı bir araya ge- tiriyor. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşu İKSV Genel Müdürü Melih Fereli, Uluslararası istanbul Tiyatro festivali Yönetmeni Dikmen Gürün Uçarer ve Türk Henkel A.Ş. lnsan Kaynaklan'ndan Be- güm Dilmen'in katıldığı basın toplantısıylaprogramı açıklanan Festival 19 Mayıs-4 Haziran ta- rihleri arasında gerçekleştirile- cek. Festivale, Almanya. Fran- sa, Japonya ve ttalya'dan önem- li topluluklar ve sanatçılar katı- lacak. Atatürk Kültûr Merkezi Bü- yük Salon, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı. Taksim Sahne- si, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi. Kenter Tiyatrosu, Ak- sanat ve Aziz Nesin Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan festivale Türkiye'den de 9 oyun katıhyor. 10. Uluslararası istanbul Ti- yatro Festivali programında bu yıl, Piccolo Teatro di Milano, Tanztheater Wuppertal Pina Ba- usch, Deschamps et Deschamps, Çentre Dramatique National D'Orieans ve Suzuki Company of Toga (SCOT) gibi uluslarara- sı alanda çığıraçmış, ekolleşmiş tiyatrolann yapımlannın yanı sı- ra ortak bir projede bir araya ge- len Robert VVilson ile Susan Sontag. Almanya'nın önde ge- len Brechtyorumculanndan Gi- sela May, halya'dan bir başka Brecht yorumcusu Milva ve Do- minique Sanda da festivalin ko- nuğu olacak. 10. İstanbul Tiyatro Festivali, 1998'de Brecht'in doğumunun 100. yılı kutlamalan nedeniyle ünlü ttalyan şarkıcı Milva'nın vereceği Brecht şarkılanndan oluşan konserle açılıyor. Picco- lo Teatro di Milano yapımı olan 'Milva Yeni Bir Brecht Söylüyor- Ay Ne Zaman Parlamaz' adlı gösteriyi, 1997'nin Aralıkayın- da yitirdiğimiz Giorgio Strehler yönetmiş. Miiva'yı, otuz yıl ön- ce ideal bir Brecht yorumcusu olarak keşfeden Strehler, bu gös- teriyle, keşiflerin daha bitmedi- ğini vurguluyor. 'Mflva Yeni Bir Brecht Söylüyor', Brecht"in şiir- sel yönünü öne çıkaran bir çalış- ma olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Dans tiyatrosunun önde gelen isimlerinden biri olan Pina Ba- usch. kendi kurduğu Tanztheater Wuppertal'in son yapımı, 'Cam Temizleykisi' ile ilk kez Türki- ye'ye gelecek. 'Dans tiyatrosu- nun tacsız kraliçesi' olarak ad- landınlan Pina Bausch'un, fes- tival izleyicisine sunacağı bu ya- pım, hızla metropolleşen bir kentte (Hong Kong), doğu kül- türünün izlerini sürüyor. Almanya'dan festivale konuk • 10. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali'ne bu yıl, Piccolo Teatro di Milano, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Deschamps et Deschamps, Centre Dramatique National d'Orleans ve Suzuki Company of Toga'nın (SCOT) yanı sıra ortak bir projede bir araya gelen Robert Wilson ile Susan Sontag, Gisela May, Milva ve Dominique Sanda da konuk olacak. Yazın dünyamızın büyük us- tası Melih Cevdet Anday ve reji anlayışıyla dünya tiyatrosunda bir ekol oluştu- ran Yuri Lubimov, bu yılki 'Tiyatro Onur ÖdüllerTnin sahipleri. Almanya'nın Brecht yorumculanndan Gisela May. Ünlü ttalyan şarkıcı Mihu, Brecht şarkılanndan oluşan bir konser verecek. Suzuki Company of Toga- 'Dionisos' Bausch- 'Cam Temizlevicisi' Deschamps et Deschamps- 'Gülünç Kibarlar' olan bir diğer önemli sanatçı da Gisela May. 'Cesaret Ana' ile tam 13 yıl boyunca Berlıner En- semble'ın repertuvannda yer alan sanatçı, Almanya'nın Lot- te Lenya'dan sonra. uluslararası platformda yetiştirdıği en önem- li Btecht yorumcusu olarak ka- bul ediliyor. Festivalde, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, AFAA Fransa Bü- yükelçiliği (Ankara) ve Fransız Kültür Ofisi"nin ortaklaşa dü- zenledikleri 'Fransa ile Rande- vu' projesi kapsamında, ıki gös- teri gerçekleştirilecek. Bunlar- dan ilki, bir Deschamps et Desc- hamps yapımı olan 'Gülünç Ki- barlar'. Moliere'ın bu ünlü ko- medisi. Jerome Deschamps ile Macha Makeieff ikilisinin imza- sını taşıyor. Önceki yıllarda Edinburgh, Avignon ve Paris s onbahar festivallerine konuk olan Fransız tiyatrosunun bu ün- lü çifti, ılk kez bir klasik sahne- leyecekler. Iki yönetmen, usta oyuncular ve Moliere'in güncel oyunu, bu komedi ustasını Türk izleyicisine bir kez daha sevdi- recek. 'Fransa ile RandevıT projesi çerçevesinde yer alan ikınci gös- teri ise Stephane Braunschwe- ig'in son çalışması olan "Kentle- rinOrmanında' Centre Drama- matique National d'Orleans ya- pımı olan 'Kentlerin Ormanın- da' adlı oyun 100. yılında, Brecht'e, Fransa'dan bir sesle- niş niteliğinde. 8. Uluslararası istanbul Tiyat- ro Festivali'nde yer alan 'Perse- fone' ve geçen yıl 'Çalışmalar: 1967-1995' adlı konferansıyla büyük ilgi toplayan ünlü Ame- rikalı tiyatro adamı Robert Wil- son. son yapıtlanndan biriyle. 'Denizden Gelen Kadın'la. fes- tivalin bu yılki konuklan arasın- da yer alıyor. Ünlü Amenkalı yazar Susan Sontag'ın, Henrik Ibsen'in aynı adlı yapıtından yo- la çıkarak yazdığı oyun, Mila- no'da yapacağı prömiyerin he- men ardından Türk izleyicisiyle buluşacak. Başrolü. ünlü Fransız oyuncu Dominique Sanda'nın üstlendiği oyunun kostümleri ise Giorgio Armani imzasını taşı- yor. 10. Uluslararası tstanbul Ti- yatro Festivali'nin bir başka önemli konuğu Suzuki Com- pany of Toga (SCOT). Çağdaş Japon yönetmenleri arasında, oyunculuğa yönelik çalışma me- toduyla dünya tiyatrosunu etki- leyen bir isim olan Tadashi Su- zuki (SCOT). festivale, 'Dioni- sos' adlı ovunla katıhyor. Gele- neksel Japon savaş teknikleri ve No tiyatrosundan yola çıkarak geliştirmiş olduğu Suzuki Meto- du ile eğittığı usta ov-uncularla çalışan Tadashi Suzuki, yıllardır topluluğuyla Avrupa ve Ameri- ka'nın önde gelen kültür kentle- rinin ve festıvallerinin en çok aranılan konuklan arasında yer alıyor. 'Onur Odülleri' Anday ve Lubimov'un 10. Uluslararası tstanbul Ti- yatro Festivali. tiyatro sanatına, yaşam boyu önemli katkılarda bulunan tiyatro ustalanna veri- len 'Onur Ödülleri'ni. bu yıl. i- ki sanat adamına veriyor. Yaz- mış olduğu evrensel oyunlarla Türk tiyatrosuna yaptığı katkılar nedeniyle yazın dünyamızın bü- yük ustası Melih Cevdet Anday ve reji anlayışıyla dünya tiyatro- sunda bir ekol oluşturan Yuri Lubimov, bu yılki 'TiyatroOnur OdûDeri'nin sahipleri. 8. Ulusla- rarasi İstanbul Tiyatro Festiva- li'ne 'Doktor Jivago' adlı yapı- tıyla konuk olan Yuri Lubimov, şu sıralar onunla birlikte anılan Taganka Tiyatrosu'nda 'Kara- mazof KardeşJer'ı sahneliyor. Diğer etkinlikler 10. Uluslararası İstanbul Ti- yatro Festivali kapsamında ayn- ca birçok etkinlik de gerçekleş- tirilecek. Festivalde yer alan 'Dans Tiyatrosu' başlıklı sergi, Pina Bausch'ta yönetmen Jo- hann Kresnik'in çalışmalanna ve Sacha VValtz'a kadar uzanı- yor. Suzuki'nin ünlü 'Suzuki Me- lOyerüyapım 10. Uluslararası İstanbul Tiyat- ro Festivali kapsamında 10 yerli yapım yer alıyor. Tiyatroseverler, 'FransafleRandevu' kapsamında tstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolan yapımı olan ve •Kibarhk Budalası'ndan vola çı- karak Turgay Nar ve Mehmet LTu- so>''un biriikte yazdıklan ve Meh- met Ulusoy'un yönettiği 'Güz B^ nminteMofierevadaKibartıkBu- dalası' ve 5,_ Sokak Tiyatrosu ya- pımı olan, Ozen Yute'nın yazdığı ve Murat Daltaban'ın yönettiği '80060' adh yapımlan ilk kez fes- tivalde izleme olanağı bulacaklar. Festival programında Brecht yı- iı kutlamalan çerçevesinde İstan- bul Şehir Tiyatrolan yapımı olan, Yüeel Erten'in yönettiği Kafkas Tebeşir Dairesi' ve Brecht'in dize- lerini yıllardır birlikte \orumlay an Genco Erkal ve Zeliha Berksoy, Dostlar Tiyatrosu yapımı 'Yosma' ile izleyicilerin karşısında olacak- lar. Festivalde aynca, İstanbul Dev- let Tiyatrolan yapımı George T»- bori'nin yazdığı Cfineyt Çalıs- kur'un yönettiği •RrCasusaAğrt', August Strindberg'in yazdığı. Işd Kasapoglunun yönettiği Aksanat Prodüksıyon Tiyatrosu yapımı 'Alacaküİar', Tiyatro Stüdyo- su'nun sahnelediğı JeanGenet'nin yazdığı. Başar Sabuncu'nun yö- nettıği •Balkon'. Ankara Sanat Ti- yatrosu yapımı. Eşber Yağmurde- rdi'nin yazdığı ve Rutkay Aziz' in yönettiği 'Akrep' tiyatroseverler- le buluşacak. Festivalin kapanışın- da ise istanbul Devlet Tiyatro- su'nun Nâzun Hikmet'in dizeleri- ni izleyicıyle buluşturduğu ve *Cumhori\etin75. Ydı" kutlamala- n çerçevesinde 'Kuvayı MflMye' özel bir gösteri olarak sunulacak. todu', iki yıl önce EDen Lauren yönetiminde yapılan atölye ça- lışmasında büyük ilgi görmüştü. Bu yıl genç tiyatro sanatçıları 'Suzuki Metodu'yla bir kez da- ha buluşacaklar. Yazar-eleştirmen Susan Son- tag. 'Denizden Gelen Kadın' ile festivale katılacak ve bir konfe- rans verecek. Festival biletlen. 9 Mayıs ta- rihinden itibaren Atatürk Kültür Merkezi gişesinden satışa sunu- luyor. Bilet fiyatlannın 800 bin lira ile 4 milyon lira arasında de- ğiştiği festivalde. özel bır öğren- ci indiriminin yanı sıra 65 yaş ve üstü iie tiyatro sanatçılanna yüz- de 25 indirim yapılacak. 10. Uluslararası İstanbul Ti- yatro Festivali'nin afiş tasanm ve uygulaması Bülent Erkmen'e ait. Bu yılın festi\al sponsorlu- ğunu yine Türk Henkel A.Ş. üst- leniyor. Tiyatro Festivali'nin gösteri sponsorlan ise: Turkiye Halk Bankası A.Ş., Volkswagen, Efe Dış ticaret A.Ş. ve Baytur tnşaat Taahhüt A.Ş. Hollywood'un şirin romantiği MegRyan, efsanevi kadın şair Sylvia Plath 'ı canlandırmaya hazırlanıyor Sylvia Plath yine paylaşılaımyorKültür Servisi - Hollywood'un se\ ım- h' yıldızı Meg Ryan, artık klişeleşen ro- mantik âşık imajının dışına çıkarak ün- lü kadın şair SyKia Plath'ı canlandırma- ya hazırlanıyor. Plath'ın kocası Ingiliz şair Ted Hugnes'un, kansıyla olan ger- gin ilişkısini anlattığı yeni otobıyografik kitabı u \aşgünü Mek1upJan"nı okumak- ta olduğunu açıklayan Meg Ryan, 18 ay- dır filmin senaryosunu yazmakla uğra- şıyor. Söylentiye göre Sylvia Plath'ın 1953 yılındaki intihanndan Ted Hug- hes'u sorumlu tutan Meg Ryan, kış ay- lannda çekimlerine başlanacak 30 mil- yon dolar bütçeli filme Hughes'un da\a açma olasılığı karşısında kalabalık bir grup avukat da tutmuş durumda. Daha önce sinema sektöründe de ça- lışan Ted Hughes'un genel anlamda Hollyvvood'a karşı bir düşmanlığı yok. Hatta şairin 1968 tarihli çocuk kitabı "The Iron Man", şu günlerde Warner Brothers şirketi tarafindan uzun metraj- lı bir çizgi fılme dönüştürülüyor. Ancak Hughes, Plath etrafinda örülen "kor- kunç mft"ten son derece rahatsız oluyor. Ted Hughes'un, aralannda Paul Ale- xander'ın Amerika'da best-seller olan "Kaba Büyü" adlı kitabı da dahil olmak üzere Sylvia Plath'la ilgili kimi kitapla- nn yayınını durdurduğu biliniyor. Beş yıl önce Plath rolüne Molly Ringwald'ı seçen Columbia Pictures şirketinin Sylvia Plath projesi de Ted Hughes'un uyanlan sonucunda suya düşmüştü. Sylvia Plath'ın telif haklannı elinde bulunduran Ted Hughes'un, Meg Ryan'ın senaryosunu da ıncelemeye al- ması bekleniyor. Hughes, senaryonun "Yaşgünü Mektuplan" üzerindeki ken- di hakkına tecavüz ettiğinı kanıtlayabi- lirse filmin çekimini durdurabilir. An- cak Meg Ryan'a yakın çevxeler, Hug- rojeyi son derece ciddiye alan Meg Ryan, kış aylannda çekimlerine başlanacak 30 milyon dolar bütçeli filme Ted Hughes'un dava açma olasılığı kary ısında kalabalık bir grup avukat da tutmuş durumda. hes'un bu kez en az kendisi kadar sert bir cevize tosladığını söylüyorlar. Ryan'ın sevimli imajına karşm son derece karar- lı bir işkadını olduğu biliniyor. Ryan, 1989 yılında kendisini üne İcavuşturan "Harrj- Safly ile Tanışınca" fılmınden bu yana çevirdiği romantik komedilerden 500 milyon dolan aşkın bir servet edin- miş bulunuyor. Sylvia Plath'ın yaşamını filme çek- mek için ünlü şair TS Eliot'un yarattığı J. Alfred Prufrock'tan esinle Prufrock Pictures adında bir yapım şirketi kuran Meg Ryan'ın, Plath'ın ölümünden, o sı- ralar başka bir kadınla ilişkisi olan Ted Hughes'u sorumlu tutan "Kaba Büyü" adlı kitabın haklannı satın aldığı söyle- niyor. Ryan, bu kitabın dışında konuyla ilgili kendi araştırmalannı da sürdürü- yor. Ryan'ın eşı Dennis Quaid ve oğlu Jackile birlikte yaşadığı Kalıforniya'da- ki evini ziyaret eden bir dostu, "Çalışma odası bir tür Plath arşivine dönüşmüş du- rumda. Kitaplar. belgeler. fotoğraflar... Meg Ryan, Sv lvia Plath projesini son de- rece ciddhe alnor. Bu proje a\ nı zaman- da onun hafıf fılmlerie dolugeçmişine bir setçekmenindeçıkışnoktası olacak" dı- vor. Ismmın açıklanmasını ıstemeyen Amenkalı bir akademisyen de Meg Ryan'ın kendisıyle bağlantı kurduğunu \e birçok soru sorduğunu anlatıyor: "Plath'ın sestonunu.nasıl gijindiğini, ne kadar sigara içtiğini, iki çocuguv la ilişld- sinL kısacası her türlü küçük av rınüv ı öğ- renmeje çalışn." Meg Ryan'ın fılm projesinin ticari an- lamda başansızlığa uğraması beklenmi- yor. Amerika'da Emily Dickinsondan sonra en çok sevilen kadın yazarlann ba- şmda gelen Plath, feministakademisyen- lerce de Hughes'un kurbanı olmuş bir kahraman olarak nitelendiriliyor. CambridgeÜniversitesi'nde 1956 yı- lında Ted Hughes ile tanışan ve dört ay sonra da evlenen Plath, bugün hâlâ Yorkshire'da yaşayan iki çocuk doğur- du. Evlilikleri dört yıl mutluluk için- de geçti. üç yıllık çalkanhlı bir süre- cin sonunda Sylvia Plath Kuzey Londra'da yaşadığı dairede kendisini gazla zehirleyerek intihar etti. Bazı eleştirmenler, oldukça karmaşık bir kişilik olan Sylvia Plath'ı canlan- dıracak ideal oyuncunun Meg Ryan ol- madığı kanısında... Ünlü Amenkalı ya- zar Camille Paglia, "İnanamıyorum bt- le_ Meg Ryan'ı Oscar törenlerinde gör- düm. parlak cildi ve gülücükleriyle... Amerikalı kadınlan yirmi yü geriye götüren şirin hanımcık, biz ka- duılann ileriemesine esin kay- nağı olan gercek bir kadını oy- navacak öyle mi? Son derece canım sıkılıyor!'' diyor. Meg Ryan'ın önümüzde- kı günlerde proje için bir yönetmen belirlemesi bek- leniyor. Hollyvvood için- den bir kaynak: "Ne is- terse o olacaknr. Şirket, Hughes'un fUmiyle Ryan'ın filmi arasın- da bir secûn yapmak zorunda bıraküsa kimin gulip gelece- ği konusunda tah- min bile yürütme- yegerek)x)k_" IŞILDAK VE YELPAZE ATİLLA BİRKİYE Elli Yıl Önce Baskılardan, parasızlıktan, çekilen sıkıntılardan kaçmak için ki son çaresiydi kaçmak, yollara dü- şer. Nereden bilebilirdi bir oyuna geldiğini? Her zaman olduğu gibi zamanı değerlendirir. Ağaçlann altında oturur; yanından hiç eksik olma- yan kitabını çıkanr ve okumaya başlar. Kitabını okur. Katil, hiç duraksamadan vururka- fasına elindeki sopayla. Belki de başka türlü olur; senaryo bellidir: Bir cinayetle sona erecek. O'nu öldürürler; O Türkçe'nin en güzel hikâye- lerini, romanlannı yazıyorken. Henüz kırk bir ya- şındadır. Sevdalı olduğu bir kadın ve canından çok sevdiği küçük bir kızı vardır. Kalemi de durdurulamayacak kadarkeskindir... • • • 2 Nisan 1948'de bir yıldız kayar. Tam elli yıl ön- ce, yalnızca kırk bir yıl yaşayabilmiştir. Bu parlak bir yıldızdır; edebiyatımızın, hikâye ve romanımı- zın parlak yıldızı... Sabahattin Ali'dir... Düzyazımızın "devrimci-romantik" kahramanı Sabahattin Ali, tam elli yıl önce iğrenç bir düzen- le öldürülür. Cinayetin üzerindeki sis perdesi hâlâ kalkmamıştır; kaldınlmamıştır. Üstelik bu cinayet olayına bilindiği gibi MİT'in de adı kanşmıştır. Sabahattin Ali, "heykeli dikilecek" bir degerdir. Adı bulvarlara, caddelere verilecek, sonsuza ka- dar yaşatılacak büyük bir değer, büyük bir yazar- dır. Başka uluslarda böyle bir kişilik, ulusal kahra- man ilan edilirken bizde tam tersine birçok başka degerde olduğu gibi "unutturulmaya" çafışılır. Kitaplan yasaklanır. Adını ağızınaalanı içeri atar- lar. Ne gariptir ki degerden, bijinçten korkulur. He- ledeokumaktan, kitaptan... Ülkeyiyönetmeye "a- day" politikacılar, Sabahattin Ali Cinayeti'nin çö- zülmesini, ona bir anıt-mezar yapılmasını hiç dü- şünmüşler midir? Sabahattin Ali'yi hiç okumuşlar mıdır? Çoğunun acaba, Sabahattin Ali diye biryazann yaşamış olduğundan haberi var mıdır? Unutturulmuş bir yazardır Sabahattin Ali birçok- ları gibi. Beşir Fuat, Nâzım Hikmet gibi. Ama güçlü bir yazan, gerçek bir yazarı, "unutturmak" çok güçtür. Sabahattin Ali'nin 1947 ile 1965 yılları arasında hiçbir yapıtı basılmaz; son yıllara kadar okullarda adından söz edilmez, öldürülmesi yetmiyoımuş gibi... Sabahattin Ali, betimlemelerinin ustalığı, dilinin yalınlığı, biçeminin akıcılığı ve kurgusunun kusur- suzluğuyla edebiyatımızın köşe taşlanndandır. Yapıtlannda hüzün ile aşk iç içedir; hümanizma- sı, devrimci kimliği ve tabii ki "romantikliği" yapıt- lannın belli başlı özelliğidir. Şimdilerde kitaplarının yeni basımları yapılıyor. Umarım, yelken yepelek edebiyattan kaçıldığı şu dönemde, özellikle genç okurlar, Sabahattin Ali ile tanışmanın, onun kitaplannı okumanın aynca- lığını yaşarlar. Nâzım Hikmet, geçerliliğini hiç yitfrrrleV'en ş'û saptamayı yapmıştır: "...Türk edebiyatının ilerici yazarlan kendi ara- lannda Sabahattin Ali gibi biryazann bulunmasıy- la onun sağlığında da övündüler, ölümünden son- ra da övünüyorlar ve övünecekler..." , ••• Elliyıl önceye gidiyorum. Bedeninin en son gö- rüldüğü yere. Utanmadan onu katlettiklerini söy- ledikleri yere... Ağaçlann arasında dolaşıyorum, dalgın dalgın... Dökülmüş yapraklar çıtırdıyor. Irkiliyorum adımla- n diye. Elli yıl öncesinin adımları diye... Kimbilirdaha ne güzelyapıtlannı okuyacaktıkdi- yorum, kendi kendime, kimseyigörmediğimde... Kitaplannı açıyorum; cilt cilt kitaplannı. Onu an- yorum; ona dairyeni bir şeyler anyorum, heroku- duğumda. Onun yaşamını öğrenmek istiyorum tutkuyla. Yüreğim sıkışsa da... Ibrahim Yıldız Şiir Ödiilü sonuçlandı • Kültür Servisi - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen îbrahim Yıldız Şiir Ödülü sonuçlandı. Vedat Günyol, Mehmet Başaran, Sami Karaören, Yetkin Aröz, Ahmet Özer ve Tahsin Şentürk'ten oluşan seçici kurul, değerlendirdikleri 22 yapıt arasmdan birincilik için yeterli oyu bulamadı. Ödül kapsamında Ahmet Günbaş 'Göçkün', Abdullah Şanal ise 'Uçurum Kokan Okyanus' isimli yapıtlan ile mansiyon alırken, Ömer Hatipoğlu 'Ince', Cafer Yıldınm 'Uşürken Zaman', Tahir Duran 'Arda Kalan' isimli yapıtlanyla övgüye değer bulundular. Ödül töreni yann saat 14.00'te Karabük Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştailecek. Tabutta Rövaşata, New York Modern Sanatlar Müzesi'nie • Kültür Servisi - Nevv York Modern Sanatlar Müzesi'nin katkılan ile 1972 yılından bu yana Nevv York'ta düzenlenmekte olan 'Yeni Yönetmenler Yeni Filmler Festivali', Tabutta Rövaşata'nın festival bünyesinde gösterilecek olan 13 metrajlı-dramatik filmin arasına dahil edildiğini açıkladı. Belgesel. dramatik, uzun. kısa metrajlı gibi kategorilerde 16 ülkeden toplam 32 fıhnin gösterileceği festi\ade, ABD 6, Fransa 5, Ingiltere 4 filmle ilk sıralarda yer alıyor. lspanya, Kanada ve Almanya ikişer filmle festivale katılırken, Finlandiya, Norveç, Tayvaı, ' Japonya, Iran, Brezilya, Bosna, Yugoslavya. Portekiz. Rusya ve Türkiye birer filmle katıhyor. Derviş Zaim'in yönettiği Tabutta Rövaşata 5 ve 6 Nistn tarihlerinde Nevv York Modern Sanatlar Müzeâ 'nde izlenebilecek.'Yeni Yönetmenler'Yeni Filmler Festivali'nin lntemet adresi: www.filinlinc.coa. BUGÜN • BEKSAV'da bugün saat 16.30'da Ayşe Enel Mesçi, Ali Berktay ve Ahmet Soner'in konujjnacı olarak katıldığı '61. Doğum Yıldönümünde Vılmaz Güney' konulu söyleşi izlenebilir. (349 91 5:) • İTÜ JVÜMARLIK FAKÜLTESİ'nde 109 sîo "lu salonda 'Mimarlıkta Eleştiri' konulu sempc^um izlenebilir. • CRR'de saat 19.30gda klasik Türk musikıâ konseri dinlenebilir. • AKSANAT'ta saat 12.30'da Live From The Jazz Showcase lazerdiskten dinleti yer alıyor. • BİLGİ ÜNTVERSİTESİ'nde Gitar Günki kapsamında verilen konserler dinlenebilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog