Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 Bakan ŞaMn'in açridaması • Ekonomi Servisi - Emlakbank'tan sorumlu Devlet Bakanı Refaiddin Şahin, Emlakbank'ın yönetim kurulu toplantılanna katılmadığını, Erdin An yönetiminin göreve geldiginde başanlar dilemek için bankaya gittiğini söyledi. Şahin, kutlama için geçen hafta Genel Müdürlüğü'e gittiğini açıklayarak yönetim kurulu toplantılanna bundan sonra da katılmayacağını kaydetti. Demip çelik krizde • Ekonomi Servisi - Asya krizi, demir çelik sektörünü sarsmaya başladı. Orta Anadolu fhracatçı Bırlikleri Ar-Ge Şubesi raporunda, Asya pazannm kaybetme tehlikesi ve diğer pazarlarda darboğaza girilebileceği tespitleri yer alıyor. SEKA ürünlerme zam yapıMı • A1VKARA (AA) - SEKA ûrünlerine yüzde 12 ile yüzde 21 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. SEKA Ankara AJım Satım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. 60gramlık 1. hamur kâğıdın fabrika çıkış fiyati tonda 159 milyon 500 bın lıradan, yüzde 15'lik artışla 183 milyon 500 bin liraya yükseldiği belirtildi. Üçüncü hamur kağıdın ton fıyatı da 95 milyon lıradan 115 milyon liraya çıktı. Kraft torba fıyatlan ise yûzde 18.8arttınldı. Yüksek Denetleme Kurulu, BAT'la ortaklık kurmaya hazırlanan TEKEL'i uyardı 'Kayıp 1 milyar dolar'RANUSALMAN ANKARA - Başbakanlık'a bağlı Yûksek Denetleme Kuru- lu (YDK), Tütün, Tütün Mamül- leri, Tuz ve Alkol tşletmeleri Ge- nel Müdürlüğü (TEKEL) hak- kındaki "ivedi raporunda", Bri- tish American Tobacco (BAT) Firması 'yla ortaklık kurulması- nın 1 milyar dolarlık zarar geti- receğini belirledi. YDK, adı ko- nulmadan yapılan özelleştir- meyle TEKEL'de atıl kapasite oluşturulacağı, tütün üreticileri ve çahşanlar açısından sıkıntılar doğacağı uyanstnda bulundu. Y- DK'nin raporunda. Tek Gıda-Iş Sendikası'nın mahkemeye baş- • Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), adı konulmadan yapılan özelleştirmeyle TEKEL'de atıl kapasite oluşturulacağı, tütün üreticileri ve çahşanlar açısından sıkıntılar doğacağı uyansında bulundu. vurduğu hukuki gerekçelere de dikkat çekilerek, TEKEL'ın hıs- se çoğunluğunu elinde bulun- durması gerektiği vurgulandı. CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal ile Başbakan Mesut Yd- maz'ın göiüşmesinde, hüküme- tin devamı için "yeniden değer- lendirflecek" icraat arasına alı- nan TEKEL'in satışı konusunda Başbakanlık'ın raporu da kaygı- lan haklı çıkanyor. CHP, turizm yatınmlan ve TEKEL konusun- da verilecek gensoruya hayır oyu kullanmalannın mümkün olma- dıgını açıklamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcı- sı Onur Kumbaracıbaşı. TE- KEL'le BAT arasında sözleşme imzalandığının doğru olmadığı- nı belirtırken. "Hukukibirsıknı- tıyı aşmaya yönelik >anlış bir ıry- gulama var. Zarann neresinden dönülürse kârdır" dedi. 'Amaç gürültü çıkmasın' 55. hükümetin yeniden değer- lendirmesini istedikleri YDK ra- porunu kamuoyuna sunmamala- nnın nedenini, "Amacumz gû- rültü çıkarmak değiLsorunu çöz- mek" diyerek açıklayan Kum- baracıbaşı, TEKEL'in özelleşti- rilmesine yönelik girişimlerden vazgeçilmesini istediklerini bil- dırdi. KlT'leri denetleyen, ancak olağanüstü bir durumla karşıla- şıldığında kurumlar hakkında "tvedi rapor" hazırlayan Y- DK'nin, Samsun ve Yeni Har- man sigaralannın isim haklany- Uzmanlar, Kurban Bayramı için yatınm alternatiflerini değerlendirdi Ortal görüş 'repo'Ekonomi Senisi - Para ve sermaye piyasasmda bay- ram psikolojisi ya- şanmaya başlarken yatınmcılar da do- kuz günlük bayram tatili boyunca para- lannı hangi alanda değeriendirecekle- rini hesaphyor. Bayram boyunca yapılan yoğun alışveriş, nakit paraya olan ihtiyacı da arttınyor. Aynca ayın 20'sinden sonra stopaj ve KDV ödemeleri yapılacak. Aynı şekilde Gelir Vergi- sı mükellefleri de bu süre içinde vergilerinin bi- rinci taksidini ödemiş olacaklar. Bu gelişmelere bağlı olarak piyasalarda ya- şanan para sıkmtısı nedenıyle, Türk Lirası(TL) faızlennın bayram boyunca yüksek seviyesini konıması beklenıyor. Öte yandan politik gelişmelerden soyutlana- mayan piyasalar, sıyasettekı gerginlıklerin nis- peten gıderilmesi ile sakm bırdöne- me gırdi. Nitekim bonolardakı yıl- lık bileşik faızler2-3 puan düşerken döviz piyasası sakinledı. Tüm bu gelişmelere baglı olarak bankacılar ve borsacılar, yatınmcı- lann bayTam süresince repoda kal- Gedik Menkui Değerler Genel Müdür Yar- dımcısı Uğur Ydmaz, erken seçımın kısa vade- de olmayacağmı belirterek siyası alanda olağa- nüstügelişmelerin yaşanmaması halinde tercıh- lerin borsadanyanakullanılması gerektiğini bil- dirdi. Riski sevenlere 'borsa' önerisi Yılmaz, "1997 sonu bilanço sonuçian kârla kapatmış, üç ajlık bilanço beklentisi iyi w ucuz kalmış hissekri şimdkkn almakta yararvar" de- di. Yılmaz, portfo> dağılımı ile ılgili önerisinı ise "yüzde 50 hisse senederi, geriye kalanı ise re- po ve döviz" şeklınde açıkladı. Uzmanlar. bankalann 10 gün için yüzde 82'ye yakın faiz verecegini, bunun vade sonundakı ge- tirisinin net yüzde 2 olacağını belirtiyor. Bonodacazip Bono faızlerinin getınlerine dikkat çeken Banka Uzmanlan Derneğı Başkan Yardımcısı ve Halk Bankası Uluslararası Döv iz Uzmanı Yü- maz Haluk Aytekin, "Bono faizferi bayram sonrasında düşecek. Vatı- nmcılar. ba>ram hoyunca paralan- nı bonoda da değerlendirebilir" dıye konuştu. Aytekin, Merkez Bankası'nın a>- lık devalüasyonunu hızlandırması nedfniyle dövjzde kalm^yı önenyor. Aytekin, "Paranın yüzde 60'ı bono ve repoya, gerne kalan yüzde 30'u- nun ise dövizde bırakümasını öneri- yonım" dedı. Global Menkui Değer- ler'in Yurtiçi Araştırma Müdiiru Serdar Beyhan Konyah İse enflasyon egi- liminin süreceğini belirterek "Hazine'nin yüklü ödemeleri bulunmadığı için yıllık bileşik faizler yüzde 100 seviyekrine kadar düşecek. A> lık devalüasyon enflasyona paralei gittigi için dövizde hareket beklemiyorum" dıye konuştu. Orta vadedeyatınm fonlan Türk Ekonomi Bankası Sermaye Pıyasalan Bölüm Başkanı GüngörTuna. temeli sağlam ve fıyatı ucuz hısselerden oluşan yatınm fonlannın orta vadede kazandıracağına dikkat çekti. Tu- na'nm portföy dağılımı, "yüzde 50 repo, yüzde 25 yaünnı fonlan ve yüzde 25 bono" şeklınde. Meksa Menkui Değerler Genel Müdür Yar- dımcısı TayfunGökçen, nskı sevmeyen yatırtm- cılann portföylennm yüzde 30'unu hisse senet- lerinden, genye kalanı repodan oluşturması ge- rektığinı belırnrken nsk üstlenen yatınmcılara önerisi ise parasının yüzde 50'sini hisselere, ge- riye kalanı ise repo ve dövıze yatırması gerek- tigine dikkat çekti. v* - la beraber Akhisar Sigara Fabri- kası'mn BAT'a devri nedeniyle ivedi raporu hazırladığı öğrenıl- di. Alınan bilgiye göre, YDK'de kabul edilen "ivedi raporda", BAT'la öngörülen anlaşmanın hukuki sakıncalanna dikkat çe- kiliyor. Çoğunluk yabancıda TEKEL gibi "kamu iktisadi kuruluşu" (KİK) statüsündekı bir kurumun, özelleştinne ya da kurulacak ortaklıklarda hisse ço- ğunluğunu elinde bulundurması gerektiği vurgulanan raporda, BAT'la öngörülen anlaşmada ise TEKEL'in payınm yüzde 48'e indirilerek, çoğunluğun yabancı bir fırmaya bıra- kıldığma dikkat çekiliyor. Samsun ve Yeni Harman sigaralannın isim haklany- la 49 yıllığına devır adı al- tindagerçekJeştirilen özel- leştirmeyle TEKEL'in eko- nomik açıdan ciddi sıkıntı- ya sokulduğu ve bu süre zarfinda 1 milyar dolarlık kaybı oluşacağını saptayan raporda, BAT'la yaşama geçirilmeye çalışılan yön- temle, kurumda atıl kapa- site oluşacağına dikkat çe- kiliyor. 500 bin tütün üreticJsT Tütün üretimi ve 500 bin civanndaki üretici açısın- dan da sakıncalanna deği- nilen raporda, istihdam so- rununun oluşacağı vurgu- lanıyor. TEKEL'in yalnızca kâr etmediği, Hazine'ye de önemli ölçüde aktanm yaptığına dikkat çekiliyor. Tek Gıda-lş Sendika- sı'nın, YPK'nin Akhisar Sigara Fabrikası ile Sam- sun ve Yeni Harman siga- ralanyla ilgılı BAT'la yapı- lacak anlaşmaya yönelik 15 Arahk 1997 tarihli ka- rannın iptali ve yürütmeyi durdurma istemıyle açtığı dava da, Ankara 3 No'lu Idare Mahkemesi'nde gö- rüşülüyor. . . . 'de BUGÜN TEKEL calısanlarından acıklama 'Vergi iadesi verilmedi' ÖahAatün Alınin amsırıa,.. Ekonomi Servisi - TE- KEL çalışanlan, 1 milyar liranın üzerindeki tüm fış ve faturalannın iptal edil- diğine dikkat çekerek, 1997 yıh vergi iadesi öde- mesinden yararlanamadık- lannı açıkladılar. TEKEL çalışanlannın basına yaptıklan açıklama- da, yetkililerin, yıllık vergi matrahı kadar çalışanlann harcama yapamayacaklan- nı söylediğı belirtildi. Ancak TEKEL çalışan- lan bunun yasal mevzuata aykın olduğunu vurgulaya- rak, "Yılhk vergj matrahı kadar beige verebileceğiıni- zi bizeyasalar söylüyor; an- cak bu yasalan uygula- makia yükümlü memurlar bu mevzuata uymuyorlar" şeklinde açıklamada bu- lundular. TEKEL çalışanlan, "Uygulama yanhşsa veya iptal edildiyse neden açık- lanmıyor" sorusunu yetki- lilere sorarak, faturanın yı- ne çalışanlara kesildiğini ifade ettiler. İŞÇİNİN EYRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Halk Seçim İstemiyor 1 Mesut Yılmaz'ın "Halk seçim istemiyor" açıkla- masının bugün yapılacak ve gerçekten seçim ıste- meyen koalisyon ortakları ile seçim isteyen Baykal arasında bir denge kurmanın ötesinde bir kastı ol- mayabilir. Ancak çok isabetli olarak halkın duygu- lannı da yansıttığı ortada. Normal olanı siyasilerin, seçilmiş milletvekillerinin, onca harcama, sıkıntı ve riskten sonra bir daha, he- le de erken seçim istemeyeceğidir. Vatandaş için ise sık sık seçim, oy, seçme hakkını kullanabilme, iste- nen bir şey olmalı. Bizde tam tersı bir görüntü, tab- lo ortaya çıkıyor. Siyasiler bir türlü seçim dönemle- rini tamamlayamıyor, işin içinden çıkamayarak er- ken seçime gitmek zorunda kalıyorlar. Bazen de onu bile beceremeyip darbelere gerekçe yaratıyor- lar. Bu kez de benzer bir çtkmazı yaratıp, işin içinden çıkamaz olunca, kimileri seçim istiyor görünüp ger- çekte seçime gidilmesini engeller, kimilen liderfik- lerini kurtarma, kimileri yargıdan kurtulma kaygıla- n ile, kimileri de seçim istemiyor görünüp seçime gitmeyi zorunlu kılan polrtikalaı-la, Türkiye'nin gün- demini "seç//n"eodakladılar. Doğrusu kendiadıma günlük zikzaklan, bıkkınlık veren dönüşleri, yalan- lan içinde, kimlerin gerçekten seçim ısteyip kımle- rin istemediğini çıkaramaz oldum. Bu kargaşada bir tek Yılmaz'ın "Halk seçim istemiyor" saptama- sının, gerçek durumu yansıtmada çok eksik kalsa da altını çizmek gereğini duydum. Tabii ki Mesut Yılmaz, hükümetin ve bir erken se- çimde sağdaki karışık durumdan yararlanmaya, parsayı toplamaya heveslenmiş bir partinın başı olarak halkın seçme hakkını kullanmamak isteme- mesi ile ilgilı gerçeği ağzına alamazdı. "Halk seçme hakkını kullanmak istemiyor. Çünkü gönlünce oy verecek siyasi parti, lider, milletvekili adayı bulamı- yor. Halk seçimlere, demokrasinin geleceğıne iliş- kin umutlannı yitirmiş bulunuyor" diyemezdı ki... Gözlemlerim beni yanıltmıyorsa, hiçbir koşulda demokrasiden vazgeçmeyecek bilinçte, oy hakkı- nı harcamama, polıtikaya ıfgisiz kalmama kararitlı- ğındaki örnek vatandaşlar bile seçimlerın ertelen- mesine ilişkin haberlerden hoşnut oluyorlar. Seçme ve seçilme haklanna ilişkin en küçük bir demokra- tikleşmeyaşanmadan, siyasi partiler içinde hiç de- ğilse üye tabanla bir küçük hesaplaşma olmadan, delege seçimleri, genel kurullar, önseçim yapılma- dan, oldubittiye gelecek bir seçim istemıyorlar. Gelin görün ki parti liderlerine, yönetımlerine, par- lamento üyelerinin özgür ıradelerine kalırsa, Türki- ye'yi sağlıklı bir seçime götürme misyonu ile kurul- muş bu hükümet koalısyonunun boşa geçirilen ay- lan gibi kendilerine tanınan yeni zaman dilımlen de boşa harcayacak. Birbirlerini yiyen styası liderler, pariamenterler arasında kurulmuş en güçlü gizli it- tifak, halkın demokratikleşme beklentilerine karşı durmak. Üye tabanına hesap vermeye, demokratik se- çimlerden geçmeye, önseçim sınavını aşmaya ha- zır kaç parti liderimiz, pariamenterimiz var? Kaldı ki parti tabanlan, delegeler ne kadar gerçek seçme- ni, üyeyi temsil ediyorlar? Ne kadan 12 Eylül'ün ya- saklı düzeni, yükselen değerleri ile bezenmiş, birçir- kin çıkar ağının temsilcileri konumundalar? Bütün olumsuzluklara, seçme seçilme haklannı kullamayı unutmuş olmamıza karşın, sadece siya- si partilerde değil, sendikalarda, bütün demokratik örgütlerde bir yeniden toparlanma, çekidüzen için, iç hesaplaşmaya, yeniden kadrolaşmaya, kan ta- zelemeye çok acıl gereksinim var. Bu arada devlet içindeki çeteler, vurgun, soyguna ılışkın hesaplaş- manın başlatılması, hukukun işletilmesi, demokra- tikleşme adımlannın atılması önemli bir hava, mo- ral değişikliği olacak. "Bu kadrolaria, buiktidar, bu parlamentoyta mı?" demeyin. Toplumsal beklenti, sağduyu, pek görün- mese de eksikliklerin boyutundan olsa gerek, öy- lesine ağıriığını duyuruyor kirtekaka da olsa oium- lu bir şeyler olacak. Aklım umut edemese bile "sağ- duyum" öyle söylüyor. Erken ya da geç olabilir a- ma "Bu yasalarla, bu liderierie, hiçbir demokratik- leşme yapılmadan, asker listelerle dayatma bir seçime hayır" BahanA n t e n l e r i n i z i B D P ' y e ç e v i r i nArtık yurtıçı pıyasalan ızleyebılmek ıçıp bir TV antenı ve bılgısayar yeterlı BDP • İMKS Hisse Senedi Piyasası Her hisse senedinln 28 adet fiyat bllgisi.TL ve $ bazında grafiklerl. Artık • 15 en yaygın gösterge İle teknik analiz »Hareketli ortalamalardan Flbonnacci' lere trend çızgilerine kadar uzanan göstergeler. • İMKB sirketlerinin mall tabio ve bazı finansal oranlan Üç, altı, onikişer, aylık tablolar, sırket bilgileri HÎMKB Tahvil-Repo Piyasası • Bankalararası Döviz ve Faiz Piyasası var Ostefik tüm bufcnigrfeerıen uygun ortam ve mairyette e*de etmenız mumtcun Dah^ aynntılı btlgı ve BDPUNFı yafcmdan Unımak fgn bızı arayın BOP^ım ustun unjnlen vç letcnık hızmet gûvencesıyle bir kez daha tanıjm • Serbest Piyasa Döviz ve Altın Piyasası • 8DP Haber Ajansı kaynaklı haberler. »Gelismis naber tarama özellıklerl .ızler ıçın BDPLINE'ı hazırladı • Excel ve DDE aktarımı • Metastock'a veri aktarımı, • Otomatik sıra'ama, döngü, alarm, • Hisse senetlerine ait tum fiyat bilgılerının toplandığı ve son 10 islemın görüntü- lendiği ayrmtı pencerelerı • Anhk Portföy Izleme (Accountvvatdı) • Anhk Zaman-Satıs (Time & Sales) tablolan • islemlerinizi hızla gerçekles- tirmenizi sağlayan sürükle- bırak (drag & drap) özellığı • Ve VVindovvs ortamının ge- tırdığı dığer bırçok kullanım kolaylığı Yaptm-Yönetim: Nilgün Eroğlu MAKTA V B E L G E S E L T R T ' d e İ Z L E N İ R . . . BORSA'yı En Yeni Teknolojiyle Real-Tîme İzleyin... buntai: CifTirıuıyslCad ÛftadeSlı No 1 Em Han Kat 2-3 80230 Eknadaû Td (02t2) 246 24 94-231 62 11-231 79 80 Faks (0212)23280 77 MKB hisse senedi piyasası takibinde data hattı ve modeme SONAntara: BoğuSk No 7/2 06700 Gazıoînunpaşa Tel (0312) 427 19 13 (3 hal) Faks (0312) 427 14 63 Bir TV anteni ve bılgısayar kartı ile hisse senetlerinin fiyat ve ışlem adetlerini anında (real-tıme) izleyebilecek, portföy yönetimi ve teknik analiz yapabileceksinız. • Seans içinde ahş/satış teklifi, enduşuk/en yüksek ve son ışlem fiyatı ile hisse bazında ışlem adedi ve sözleşme sayısı, ® Seans sonunda ağırhklı ortalama fiyatlar, S Seans ıçı ve tarihsel grafik, , 0 Portföy yonehmı/on-line kâr-zarar hesabı, • Teknik analiz (en yaygın 9 adet gosterge), • DDE olanağı ile Excel'e ven aktarma, • Meta Stock'a/Meta Stockdan veri transferi, • Hısse senetlerinin geçmişe donuk bilgileri. FOREKS Bilgi İletfşim Hizmetleri A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog