Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

r*T Cumhuriyet L^^ kitap kulübü Her K İ T A P dünyaya bir umut sunar. KİTAP, CAĞALOĞLU SERGİ SALONUNDA... Turkocagı Cad No 39/41 (34334)CagaloğMstanbul Ta (212)51401 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyet ^ t ^ ^ kitap kulübü "' > İÇ$i$kili düşüncelere dinginlik ve incelik 4 JL "ÇAĞDAŞ YAYINLARFnda. *•',"•' Turkocagı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu/tstanbul Tel.(212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26475 / 125000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 NİSAN 1998 PERŞEMBE 1973 'te, tzmirSıkıyönetim Mahkemesi'nce 'devletdüzeniniyıkmak'suçundan ceza verildi Fethullah Gülen şeriatçılıktan suelu • Gülen, 1971 yılında îzmir Sıkıyönetim Mahkemesi tarafmdan "Nurculuk faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı. Sıkıyönetim mahkemesi, "Nurculuk tarikatı yoluyla dine dayalı devlet düzeni kurmak" faaliyetlerinde bulunduğunu saptadığı Fethullah Gülen'i 3 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emekli vaız Fethullah Gülen m 1971 'de Nurculuk faalıyetlen yoluyla dıne dayalı devlet düzeni kurmak yönün- deki çalışmalan nedeniyle 3 yıl ağır hapis cezası- na çarptınldığı ortaya çıktı. Mahkûmiyet karannın Asken Yargıtay tarafindan sabit görülmesıne kar- şın Gülen'ın 1974 affı ile cezadan kurtulduğu be- lırlendı. Alınan bilgiye göre. Fethullah Gülen, 1971 yılında Îzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Sıkıyöne- tim Mahkemesi tarafindan "Nurculuk faaliyetle- rinde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı. lzmır Sıkıyönetım Mahkemesi, Gülen'i "Nurculuğun amaçlanndan biri olan.'Atatürk'ü gençnğedin düş- manı olarak göstermeye ve tanırmaya çalışmak fî- ilini işlediğinive 'Nurculuk tankatı yoluyla dine da- yalı devlet düzeni kurmak' faaliyetlerinde bulun- duğunu" saptayarak 3 yıl ağır hapis cezasına çarp- tırdı. Gülen'ın mahkûmiyetine esas oluşturan "di- ne dayah devlet düzeni kuraıa" amacını güden bu faalıyetlen, Asken Yargıtay'ın 24 Ekim 1973 ve 1973/242 sayılı karanyla da sabit görüldü. 3 yıl ağır hapis cezasını fazla bulan Askeri Yargıtay dosya- yı ıade etti. Bu sırada Fethullah Gülen, 1974 affi ile ceza almaktan kurtuldu. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ırtıcaı fa- alıyetlen ızlemek üzere oluşturulan Batı Çalışma • Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de HAZÎNE ARAZlSl IÇlN İFTAL DAVASI • 7. Sayfada Buca'dan dört ayn cezaevine sevk edilen tutuklular Aydın ve Bursa'ya gönderilecek Cezaevlerindeuzlaşma• Buca Kapalı Cezaevi'nden 10 siyasi tutuklunun 4 ayn cezaevine sevk edilmesini protesto etmek amacıyla 10 cezaevinde başlayan eylemler sona erdi. Tutuklular, dün akşam saatlerinde ellerinde bulunan rehineleri serbest bırakarak eylemi bitirdiler. • Anlaşma, bakanlık adına pazarlık yapan Istanbul Cumhuriyet Başsavcısı Çitici'nin Bayrampaşa Cezaevi'nde yürüttüğü temaslar sonunda sağlandı. Buna göre Buca'dan sevke gönderilen 10 tutukludan 3'ü Bursa'ya, 7'si de Aydın Cezaevi'ne gönderilecek. • Avukat Behiç Aşçı, bir daha hiçbir cezaevinde hükümlülerin kendi arzulan dışında sevk ve sürgüne gönderilmeyeceğini bildirdi. Anlaşmaya göre, direnişi yapan tutuklular hakkında disiplin soruşturması açılmayacak. Liderler bir araya gelecek Hükümet seçim isiemiyor • Hükümet ortaklan bugün yapılacak zirvede seçim konusundaki görüşlerini ortaya koyacak. Başbakan Mesut Yılmaz, seçimlerin demokrasinin emri olduğunu ve mutlaka yapılacağını, ancak bu dönemde böyle bir karann alınması durumunda 9 aylık emeklerinin boşa gideceğini söyledi. ANKARA/ANTALYA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Mesut Yümaz'ın CHP Genel Başkanı Deniz Ba>kal'la 12 Nısan günü yapa- cağı görüşme öncesınde. hükümet ortaklany- la bugün yapacağı toplanrada seçim tarihı tar- tışılacak. Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Büknt Ecevit ve DTP liden Hüsamettin Cindonık ile bugün yapacağı görüşmede Baykal'ın "argü- manlarmı" aktaracak. Görüşmede seçim tan- hi konusunda taraflar görüşlerini ortaya koya- cak ve Başbakan Yılmaz'ın ifadesı ile "orta yol" bulunmaya çalışılacak Toplantıdan önce hükümet ortağı partılenn lıderlen yaptıklan açıklamalarda, seçim ıstemedıklen mesajını veTdiler. Dünü Antalya'da geçiren Başbakan M Arkası Sa. 6, Sü. 2'de T ü r k i v e Öğrenci Gençlik Dernekleri Federasyonu (TÖ- Ş $ y DEJT)v e Ozgür GençUk üyesi >aklaşık20 kişilik bir gnıp dün öğie saatlerinde tstanbul Ünrversitesi Merkez Kampusu önünde toplanarak polis gölgesinde öğrenim görmek iste- mediklerini belirtti. OğrencUerin basın açıklamasuıa izin vermeyen Çevik Kuvvet'e bağlı polis, 11 öğrenciyi tartakla- yarak gözaltına aldı. "Baskılar bizj >ıldıramaz", "Öğrenciyiz, hâknyız, kazanacağız" ve "Insanhk onuru işkenceyi ye- necek" sloganlan atan öğrencikr, Güvenlik Şube Müdfiriüğü'ne götûrüldüler. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Haber Merkeri -Buca Kapa- lı Cezaevı'nden 10 siyasi tutuk- lunun 4 ayn cezaevine sevk edilmesini protesto etmek ama- cıyla 10 ayn cezaevinde başla- yan eylemler dün akşam saatle- nnde sona erdi. Adalet Bakan- lığı adına tutuklu temsılcılen ve avukatlarla pazarlık eden Is- tanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici, dört ayn cezaevi- ne sev ke göndenlen 10 tutuklu- dan üçünün Bursa, yedisinin de Aydın Cezaevi'ne gönderilme- si konusunda söz verdi. Bu sö- zün ardından siyasi tutuklular rehineleri serbest bırakarak ey- lemlerini sona erdirdiler Çitici ile Bayrampaşa Ceza- evi'ndeki tutuklu temsılcılen ve avukatlann dün sabahtan ıti- baren sürdürdükleri pazarlığm olumlu sonuçlanması cezaev- lerinde ansızin yükselen tansı- yonu düşürdü. Çitici, görüşme- lerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelenn olumlu sonuçlandığı müjdesini verdi. Çitici, sevklenn hüküm- lü yakınlannm bulunduğu ıller- deki cezaevlerine yapılacağını ve Buca'dan sevk edilen 10 hü- kümlünün yerlennın hemen de- ğıştırilmesı konusunda karara vanldığını kaydettı. Çitici, Adalet Bakanlığı'nın, Îzmir Buca Cezaevi'nde bulunan 2 hükümlünün 1996,7 hükümlü- nün 1997 ve bir hükümlünün de 1998 yılında başka cezaev- lerine sevkleriyle ilgıli karar verdiğıni ve bu karan 30 Mart 1998 günü uygulamaya koydu- ğunu anımsattı. Başsavcı Çitici, nedeni araş- tınldığında eylemın. sevk edil- dıklen yerlerde kendileriyle il- • Arkası Sa. 17,Sü.3 te Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel Avrupa Birliği'ni uyardı... ABD devreye giriyor... ; 4 Türldye-KKTC federasyonu''KlbriS yerlnden edilemez' Kıbns işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, AB ile Rum kesımı arasındakı görüsmelere sert tepki gösterdi. Gürel "Herkes bilmeli kı bir gecede Kıbns adası alınıp başka bir yere götürülüp Türkiye'den uzaklaştınlamaz. Bir gecede Kıbns Türkleri bir azınlığa indirgenemez. Türkiye böyle bir gelişmeye izin vermeyecektir" dedi. Gürel Türkiye ve KKTC arasında bugüne kadaryapılan tüm anlaşmalann taraflar arasındakı ilişkinin hangi amaca yöneldiğini açıkça gösterdiğıni belirterek Lefkoşa-Ankara arasında bir federasyon oluşumuna doğru gidildığiniımaerti.UUfMHİBRMİMOâjriMil ' '9. Sayfada HolbrOOke, DenktaŞ İle görüşecek ABD Başkanı Clinton'ın Kıbns Özel Temsilcisi Holbrooke, Türkiye ile KKTC'nın gerçekleştirdiği Ortaklık Konseyi toplantılannın ardından yine devreye girdi. Holbrooke'un yann gece ve cumartesi sabahı KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ile bir araya gelmesinin öngörüldüğü belirtildi. Dışişleri yetkilileri, Rusya'nın Özel Temsilcisi Çizov'un da Ankara'da temaslarda bulunduğunu, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçı îrtemçelik ile bir araya geldiğini söylediler. Türkiye'nin Kıbns konusundaki görüşlerini yineledığını anlatan Büyûkelçi Utkan, S-300 füzelerinın adaya konuşlandınlması konusunun da ele ahndığını kaydetti. • 9. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' I N K Ü L T Ü R H 1 Z M E T I 31 Mart'ta Yabancı Parmağı DOĞAN AVCIOĞLU '31 Mart 1 , ülkemizde "Şeriat devleti isteriz!" parolası ile sık sık tekrarlanan gericilik ayaklanmalarının en ünlüsüdür. İslamlığı kurtarmak için yapılıyormuş gibi gösterilen bu yoldaki hareketlerin, emperyalist Hıristiyan devletler tarafindan parayla desteklendiğinin, hatta yönetildiğinin ortaya çıkması, bilgisiz insanların birtakım karanlık oyunlara nasıl alet edildiğini anlatmaya yeter. Dış güçlerin içerdeki çıkarcı gruplarla işbirliğini, bunlann zaman zaman birbirleriyle çatışmalarını ya da uzlaşmalarını, Doğan Avcıoğlu'nun usta kaleminden merakla okuyacaksınız. 31 Mart olayının bilinmeyen yanlarını yeni belgelerin ışığında ortaya çıkaran ve bugünkü gericilik olaylarının tarihsel köklerini aydınlatan bu eserin, ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. TOKTAMIŞ ATEŞ'IN ARAYIŞ'I • 7. Sayfada CAN YÜCEL'tN HAPİS KARARINA TEMYlZ • 4. Sayfada EMEKLİ BÜYÜKELÇÎ GÜMRÜKÇÜOĞLU ÖLDÜ • 6. Sayfada THY, TÜRKİYE'Yİ AB'YE YAKLAŞTIRDI MArka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Anlayış Birliğinde Gülen Saat başı haber veren TV'den hanım sunucunun se- si duyuldu: "Başbakan Mesut Yılmaz 'milletin seçim istemedi- ğini' söyledi." Yakın günlere değin seçimle yatıp kalkan bir parti li- derinin birdenbire "halkımızın seçim istemediğini" söy- lemesı oldukça şaşırtıcı. • Arkası Sa. 17, Sü. l'de BUGUN BORSA ûDun 3260 Oncekı 3259 DOLAR ûDun 244.000 Önceki 242.500 MARK ûDün 131.800 önceki 131.500 ALTIN ODun 2.375.000 önceki 2.360.000 Cumhuriyet lc birlikte. Turizmde bayram canlılığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili turistik bölgelerde büyük canlılığa neden oldu. 3 Nisan cuma günü başlayacak olan bayram tatili nedeniyle kimi bölgelerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken THY de yurtiçi ve yurtdışına 38 ek sefer koydu. • 17. Sayfada Yann Cumhuriyet le Hükümete Tekel uyanşı • Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) Tekel hakkındaki "ivedi raporunda", British American Tobacco firmasıyla ortaklık kurulmasmın 1 milyar dolarlık zarar getireceği ileri sürüldü. YDK, adı konulmadan yapılan özelleştirmeyle Tekel'de atıl kapasite oluşturulacağı, tütün üreticileri ve çalışanlan açısından sıkıntılar doğacağı uyansında bulundu. • Tekel'in hisse çofunluğnnu elinde bulundurması gerektiği ' vurgulanan raporda, BAT'la öngörülen anlaşmada ise Tekel'in payının yüzde 48'e indirilerek çoğunluğun yabancı bir fırmaya bırakıldığına dikkat çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı, "Hukuki bir sıkıntıyı aşmaya yönelik yanlış bir uygulama var. Zarann neresinden dönülürse kârdır" dedi. • 77. Sayfada GUNDEM MÜSTAFA BALBAY CHP Kongre mi Yapıyor Önseçim mi? CHP'de kongreler tamamlanmak üzere. 68 il, 900 ilçe kongresi bitti. Nisanda kalan 12 ilin de tamam- lanmasıyla birlikte mayıs kurultayı için her şey hazır I Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog