Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. KİTAPADANA SERGİ SALONUNDA... Çnart Mah 5 Sok Çınariı işhanı No 2 Kat 1 (Sabaıcı Iş Mefkea Ari<as)Adara Te|-(322)36312 11 Faks(322)36312 15 Cumhuriye Cumhuriyet kitap kulübü işkili düşüncelere dinginlikve incelik ÇJjÖAŞ YAYINLARTnda. 74. YIL SAYI: 26492 / 150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) ( ) ğ ğ Faks.(212)514 01 19 NİSAN 1998 PAZAR Rantiye kırılıyor Vergi adaletinde ttkadım• Yıllık cirolan ulusal gelirin yüzde 39'una denk gelen 500 büyûk firma, 1996 yılında kârlannın yansından fazlasını repo, faiz, döviz kuru farklılıklan gibi üretim dışı faaliyetlerden elde ettiler. • Ücretlilerin gelir vergisi yükü yüzde 51.4'e kadar yükselirken, bu yıl ilk kez vergi kapsamına alınan faiz ve repo gelirlerinden yaklaşık 100 trilyon liralık ek gelir bekleniyor. BANUSALMAN ANKARA - Turgut Özal'ın başbakanlığında teşvik edilen rant ekonomısi, vergı istısnasıyla da korunarak palazlandı. Yıllık cirolan ulusal gelirin yüzde 39'u- na denk gelen 500 büyük fırma, 1996 yılında kârlannın yansın- dan fazlasını repo, faiz, döviz ku- ru farkhlıklan gibi üretim dışı fa- aliyetlerden elde ettıler. Ücretlile- rin gelır vergisi yükü yüzde • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Siyanür eylemi 'Türkiye çöp tenekesi değildir' • Izmir Valiliği'nin geçen ay güvenlik gerekçesiyle izin vermediği "Siyanürle altına hayır" mitingi dün Izmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Katılımın çok yüksek olduğu mitingin düzenleme komitesı başkanı Ramiz Sağlam yaptığı konuşmada, Eurogold'un masum ve sıradan bir maden şirketi olmadığını söyledi. IZMtR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - "Siyanürie aiüna hayır" mitingi, Cumhuriyet Alanı'nda yapıldı. Türk-lş, DİSK, KESK, çeşitli meslek odalan ve sivil top- lum örgütlerince desteklenen mi- tingde konuşmacılar, yetkililerin yargı kararlannı uygulamalannı ve siyanürle altın arayan Eurogold şirketinin Türkiye'yı terk etmesı- ni istediler Bergamalı köylüler adına konuşan Sebahat Gökçeoğ- lu, "Türiaye ahıncılann çöp tene- kesi değfl"dedı. îzmir Valiliği'nin geçen ay gü- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te 1.5 ay süre Trakya'yı Mrletenlere son uyarı • Trakya'da Ergene Nehri'ni kirleten sanayı kuruluşlanna antma tesislerini tamamlamalan için l Haziran'a kadar ek süre verildi. • Çevre Bakanlığı, Bursa'da hava kirliliğine neden olan ve istenilen önlemleri almayan 34 işletmeyi de kapattı. Kapatılan işletmelerin büyük çoğunluğu Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunuyor. • Arka Sayfada ANAP'TAN YENl SEÇÎM TAKVİMİ • 7. Sayfada ÎNTERNETlN EMEKLEME DÖNEMÎ SANCILI • Arka Sayfada G. SARAY ÇANAKKALE'Yİ DE GEÇTİ MSpor'da SAYISAL LOTO: 1-20-22-35-39-47 BaykaPdan DSP'ye çağrı '23-24Mayıs'taki CHPBüyükKurultayı'nı birlikteyapalım' Hükümete hazirana kadar avans Son olarak DSP'den aynlan Tuncay Karaytuğ'u CHP'ye katan Deniz Baykal, partisinin 23-24 Mayıs'ta yapılacak büyük kurultayı öncesi DSP milletvekillerine çağnda bulundu. Baykal, "Kurultayımızda partiye sahip çıkacak insanlan omuzlayacağız" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz'la 23 Nisan'da yeniden bir araya gelecek olan Baykal, hükümetin yapmak istediği ne varsa haziran ayına kadar gerçekleştirmesi için avans vereceklerini, ancak temmuzdan sonra seçim hükümeti konusunun gündeme geleceğini bildirdi. • 5. Sayfada Ecevlt'ten Baykal'a ret Başbakan Yardımcısı ve DSP lideri Bülent Ecevit erken seçim tarihinin önceden belirlenmesine karşı olduğunu belirtirken, Baykal'ın "Hazirandan sonra yeniden bir arayp gelerek seçim hükümetini görüşelim" önerisine de olumsuz yanıt verdi. Ecevit, "Başlattığımız işler var. Onlan devam ettirmek, ekonomideki iyi göstergeleri gölgelememek lazım" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz, bugün düzenleyeceği basın toplantısında hükümetin 9 aylık z icraatını anlatacak ve geleceğe dönük hedeflerini açıklayacak. • 4. Sayfada Çevre illerden gelen 'mobil militanlar' doğudaki eylemleri gövde gösterisine dönüştürüyor HizbuUahhalkıkı r KAĞITHANE SUBESI ikTICAYA ÖDÜN Sivfl Toplum Kuruluşlan Birtiği'nefiyevüzlerce kişi, Istanbul İ nKersitesi Merkez Kampusu bahçesinde düzenledikkri 'Devrim Yasalanna Saygı Toplanûsı'nda ll Rektörû Kemal Aiemdaroğiu'nun türban konusunda yanında olduklannı bdirtti. Esiti İstanbul Cniversıtesi Rektörü ve Dayanışma Dernegi Başkam Prof.Dr. Bİilent Berkarda ve STKB Dönem Söz- cûsü ve Çağdaş Yaşamı Desteklemc Derneği Başkam Prof. Dr. Türkân Saylan, Türkiye'nin geçmişin karanhğuıa götürüJemeyeceğjni söyledfler. (Fotoğraf: IPEK YEZDANİ) Sivil Toplum Kuruluşlan: Devrim yasalan uygulansın fstanbul HaberServisi- Sivil Toplum Kuruluşlan Bir- liği'ne (STKB) üye yüzlerce kişi, istanbul Onıversıtesi Merkez Kampusu bahçesinde "Devrim Yasalanna Say- gıToplantısrdüzenledi Eskı Istanbu! Üniversıtesı Rek- törü ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Bülent Ber- karda, İstanbul Üniversitesi'nde "Birsembololarakkul- lanılan" tûrbanın aslında "Türkiye Cumhuriyeti'ni geri götürmek için Mr \usıta yapdmak istendiğjni" vurgula- dı. Aralarında İstanbul Oniversitesı öğrencılennın de bulunduğu 206 sivil toplum kuruluşundan oluşan STKB tarafından dün 1Ü Merkez Kampusu bahçesinde düzen- lenen "Devrinı Yasalanna SaygıToptantKi"nda sivit top- lum örgütlennden, Rektör Prof. Dr. Kemal Aiemdaroğ- iu'nun türban yönetmelıği uygulamasına büyük destek geldi. Ellerinde u trtica>a ödün yok", "Türkiye Iran ol- mavacak, irtkanın hevesi kursağmda kalacak" ve ~Dev- rim yasalannın bekçisıyiz" yazılı pankartlarla Atatürk re- sımlen taşıyan STKB üyeleri, "Atarürk'ünrektörü,ya- nındayız", l *Hepünizbiriz,MustafaKemal'iz''sloganla- n attı Mitingde konuşan 10 Rektörü Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi mensuplan ve yöneticilerinin Ata- türk ilke ve devrimlerini koruma duyarlıbğından hiçbir zaman ödün vermeyeceğini söyledi. STKB Dönem Sözcüsü ve Çağdaş Yaşamı Destekle- me Demeği Başkanı Prof. Dr. Türkân Saylan da, hiçbir iç ve dış beklentınin eğıtim ve de\ - let lcurumlannı, genç- leri gecmişe ve karanlığa götüremeyeceğini söyledi. Eski tstanbul Oniversitesi Rektörü ve Dayanışma Der- neği Başkanı Prof. Dr. Berkarda da "Anayasada kuşku- suzdöşûnceve inanç özgüıiüğü vardır.ancak laiklik kar- şıti düzenlemekrin de birer özgür hak olduğunu kimse iddia edemez" dıye konuştu. • Hizbullah örgütünün etkin olduğu Batman ve BingöTde dört gün önce şeriatçı gruplann • türban genelgelerini protesto bahanesiyle yaptıklan gösteriler büyüyor. • Önceki gün BingöTün Solhan ilçesinde kaymakamlığı işgal etmek isteyen göstericilerin de Hizbullah militanlannca yönlendirildiği belirlendi. Solhan Kaymakamı Gülhan Yazar, eylemi, örgütün gövde gösterisi olarak değerlendirdi. • Başörtüsüyle ilgili olarak hafta sonu, öğrencilerin de katılımıyla eylem yapılacağı duyumunu alan polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. • Yoğun önlemlere karşın dün Cumhuriyet Alanı'na yürümek isteyen 2 bin kadar kişinin önü jandarma ve polis tarafından , kesildi. Batman Emniyet Müdürü M. Emin Körpe'nin megafonla yaptığı uyanlara karşın şeriatçı sloganlar atarak dağılmayan göstericilere polis ve jandarma müdahale etti, 50 kişi gözaltına ahndı. • 3. Sayfada Parti liderinin konuşmasında ve seçim bildirgesinde özellikle Türklerden tek kelime bile söz edilmedi Almaıı solunda bır tabu: Yabancüar • Alman Sosyal Demokratlan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin, enflasyonun yüzde 4'ün, bütçe açığının da gayri safi milli hasılaya oranınm yüzde 3'ün altına indirilmesi ile mümkün olacağı kanısmdalar. AYDINENGİN LEİPZÎG-Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) seçim kongresinde yabancılar sorununa hemen hiç değı- nılmedi. Gerek partinın yenı önderi Gerhard Schröder'ın konuşmasında, gerek partınm yedi sayfalık seçim prog- ramında Almanya'nm hemen tüm so- runlanna oldukça aynntılı yer verilme- sine karşılık, yabancılar sorununa, özel- likle de Türklere tek sözcükle bile de- ğınilmemesi, konunun Almanya'da ne kadar hassas ve oy dengelenni etkile- yebılecek bir sorun olduğunun kanıtı olarak gösterilıyor. Nitekim kongre sı- rasında bu konuya ilişkin görüşlerine başvurduğumuz Alman Sosyal De- mokrat liderler belirgin bir çekimserlik sergıledıler Örneğın ıdan ışlerden so- rumlu yöneticisi Franz Müntefering resmi bir açıklama yapamadığını özel- likle vurguladı. Kongredeki konuşma- sında yabancılar sorununa dolaylı da olsa yer veren tek politikacı olan, par- tinin eski lideri Rudolf Scharping'le yaptığımız özel görüşmede konunun 'hassasiyetinin' altı özellikle çizıldi. Öteden beri yabancılar sorununa göre- ce dahaolumluyaklaştıklan bılinen Al- man Sosyal Demokratlannuı bu çekim- serliğinin başlıca nedenı ışsizlık. Fede- ral Almanya'da şu anda ışsızlik yiızde 12 dolayında. Bu, 2. Dünya Sava- • Arkası Sa.6,SiL4'te GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK 'Gamsız'a Dair Şaibe Hanım'ı savunmayı üstlenen DYP sözcüleri, TBMM'deki görüşmelerde iki noktada direndiler: Şaibe Hanım'ın malvarlığını incelemek için TBMM'de aynı konuda ikinci bir kez komisyon kurulması anaya- saya aykındır, dediler. Anayasanın 100. maddesi soruşturma komisyonu- nun ancak "Başbakan ve bakanlar hakkında" kurula- M Arkası So. 6, Sül'de Işkenceci utansın... Çınlçıplak soyma, küfür etme, göğüsleri elleme ve tecavüz... Çiğköfte adap ister... Urfa'dan istanbul'a taşınmış dört dörtlük bir çiğköfte gecesi. BUGUN Cumhuriyet le birlikte. AKKAMailk raunt Türkiye'nin • Norveç'i yanına alan Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın Kafkasya kanat bölgesine ilişkin mevcut durumun korunmasını NATO'lu müttefiklerine kabul ettirdi. Topraklannda daha fazla silah bulundurmak isteyen Rusya karara henüz tepki vermedi. • 9. Sayfada GUNDEM MISTAFA BALBAY Oğretmenlep... Köy Enstitüleri'nin 58. kuruluş yıldöni/riünde Cumhu- riyet'in ikinci sayfasını çıçeklendiren Sabri Kurt, Sadi- ye Akay, Yetkin Aröz'ün yazılan, Server Tanilli'nın ko- şesi, birinci sayfadan anonsu verılen Zeki Sanhan, Mustafa Gazalcı'nın değerlendirmeler. ctıma kitapla- nnın bu haftakı halkası "Eski Bir öğretmenin Anılan'' beni de okul yıllanma, öğretmenlerime götürdü... • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog