Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlikve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARI'nda. Turkocagı Cad No. 39/41 (34334)Cagaloğlu/lstant>ul Ta (212)51401 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriye umhuriyet itap kulübü KİTAP benzersiziiği keşfe yarar. KÎTAPADANA SERGÎ SALONÜNDA... ÇınariıMafı 5 Sok ÇınartişhanıNo2KaM (SabanaIşMert<ez) Arkası) Adana Tel.(322)3631211 Faks (322)36312 15 74. YIL SAYI: 26491 / 150000 TL (KDVIÇmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 NİSAN 1998 CUMARTESİ Antalya'dayapılan üçlü Balkan zirvesinden somut sonuçlar çıktı Türkiye'ye Avrupa doğalgazı geliyor • Romanya ile enerji konusunda ciddi işbirliği olanaklan yaratıldı. Iki ülke, Avusturya ve Slovakya'ya ulaşan Norveç doğalgazmın Romanya'ya ulaştmlması, oradan da mevcut hatlar kullanılarak Türkiye'ye getirilmesi projesine başlayacak. Romanya'daki doğalgaz rezervlerinin doğalgaz deposu olarak kullanılması ve böylece Türkiye'nin ileride gaz sıkıntısı yaşamaması hedefleniyor. SERKAN DEMtKTAŞ BÜLENT ECEVİT ANTALYA-Türkiye ıle Roman- ya, Norveç ve Rus doğalgazmın boru hatlanyla Anadolu'ya laşm- ması konusunda ortak çalışma ka- ran aldılar. tki ülke 1800 adet altı tekerlekli hızlı askeri araç üretimi çalışmalannı tamamlama aşaması- na gelirken, ortak helikopter ve tank üretimini de gündeme getır- di. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, Bulgar ve Rvımen konukla- nna. bu ülkelerde yatınm yapacak şirketlerin "maceraaramayan cid- di kunımlar olacağT güvencesıni verdı. Türkiye, Romanya ve Bulgaris- tan cumhurbaşkanlannın katılı- mıyla gerçekleşen üçlü Balkan zir- vesı somut sonuçlar verdi. Zirve- nin ikinci gününde ikili görüşme- ler yapıldı. Demirel, önce Bulgar konuğu Petar Stoyanov. sonra da Rumen konuğu Emil Konstanti- nescu ıle ayn ayn göriişürken, Dı- şişlen Bakanı İsmail Cem de ko- nuk dışişleri bakanlanyla üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Demirel, ıkili görüşmelerin ardından konuk- lanyla Aspendos ve Side antik kentlenni kapsayan turistik bir ge- zi yaptı. Demirel, basın mensuplannın zirveyle ilgili sorulannı yanıtlar- ken, görüşmelerin verimli ve yapı- cı geçtiğıni kaydetti. Bir Rumen gazetecinin, "PKK terör örgütü müdür" sorusuna sinırlenen De- mirel, "Bu örgüt binlerce kişiyi öl- dürmüş, cani bir terör örgütüdür. M Arkası Sa. 17,SH3'te Maliye, Marsan Holding'in hesaplarmın ve transfer edildiği açıklanan 925 bin dolann peşinde Çillerler'e çifte soruşturma• DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında, kuşkulu servetinin kaynağı ile ilgili ikinci kez Meclis soruşturması açılmasmın ardından gözler Maliye Bakanlığf na çe\Tİldi. Çiller çiftine ait Marsan Marmara Holding'in hesaplannı "gözaltına" alan bakanlık, bir yandan "vergi kaçağını" saptamaya çalışırken, diğer yandan Özer Uçuran Çiller'in yurtdışına transfer ettiğini açıkladığı 925 bin dolann belgelerinin peşine düştü. • Çiller hakkındaki Meclis soruşturmasını yürütecek komisyonun üyelerinin gelecek hafta belirlenmesi bekleniyor. Meclis Soruşturma Komisyonu, önergedeki iddialar doğrultusunda Çiller çiftinin ABD'deki otellerine ek olarak yaptırdıklan 500 kişilik restoranın mal bildiriminden gizlenmesinin yanı sıra Antalya Beldibi'ndeki Aytaş AŞ'ye ait pansiyon için yapılan ek harcamalan da masaya yatıracak. • 5. Sayfada CENEVRE Padişah saatleri satdıyor • Aralannda Sultan Abdülaziz ve 5. Mehmet'in özel saatlerinin de bulunduğu, Osmanlı Sarayı'naait 15 saat bugün Cenevre'de müzayedeye çıkıyor. "Antıquorum" müzayede evinin düzenlediği açık arttırmada 3. Selim döneminde saray için 18 ayar altın üzenne yapılan pırlantah saatin 16.5 milyar liradan alıcı bulması bekleniyor. ÖZGENACAR ANKARA - Aralannda Sultan Abdülaziz ve 5. Mehmet'in özel saatlerinin de bulun- duğu ve 3. Selim'den bu yana saray için Av- rupa'da altın üzenne yapılmış pırlantalı en- der saatler bugün Cenevre'de müzayedeye çıkıyor. Özellikle saat uzmanlığı ile tanınan "An- tiquorum" müzayede evının hafta sonunda iki gün sürecek açık arttınmındakı 611 sa- atten 15'i Osmanlı Sarayı ile bağlantılı. Sa- ray saatlerinin en ucuzunun 10 bin ve en pahalısmın 100 bin Isviçre Frangı (yaklaşık 1.65-16.5 milyar lira) arasmda de- ğışen değerlere alıcı bulacaklan tahmın ediliyor. tngıliz kraliçesi- nin özel saatçisi Daniel de St Leu'nun. 3. Selim döneminde Os- manlı Sarayı içm 18 ayar altın üzenne çift kapaklı olarak 1800'de yaptığı. kösteğinde de pırlantalann bulunduğu saat için 100 bin Isviçre Frangı (16.5 milyar) öngörülüyor. Müzik enstrümanlan bıçimindeki kabart- ma süslemeleri ve pırlantalann oluşturduğu ay yıldızlı saatin beyaz mıneden kadranın- daki akrep ve yelkovanında gül kesrne pır- lantalar bulunuyor. Ustanın imzasını taşı- yan 64 mm. çapındaki saatin sanki hiç kul- lanılmamış gibi yeni oldugu açıklandı. Aynı ustanın, aralannda aynı kalitede, yı- M Arkası Sa. 17,Sü.3'te Leipzig'de toplanan "seçim programı kunılta>i"mn açüışında delegeleri birlikte selamlayan SPD Başkanı Oskar Lafontaine ik başbakan adayı Gerhard Schröder iktidar için uyum mesajı verdüer. (Fotoğraf: REUTERS) Çiller-Ağar dosyaları incelemede Hazırlık komisyonu, Çiller ile Mehmet Ağar'ın da aralannda bulunduğu 5 milletvekilinin dokunulmazlık dosyalanyla ilgili aynntılı değerlendirme yapma karan aldı. Çiller gönderdiği savunmada, "BÇG adındaki yapılanmanın demokratik ve yasal olmadığını ifade etmeyi suç sayan bir değerlendirmeyi hukuk mantığına oturtmakta zorluk çekiyorum" dedi. • 5. Sayfada Asker kaçağı eski bakan Şeker'e sahtecilik suçlaması • DYP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker hakkında, askerlik görevinden kaçmak için "sahte belge düzenlemek" suçundan askeri savcılık tarafindan soruşturma başlatıldı. • Milli Savunma Bakanlığı, Şeker'in asker kaçağı oldugu tespitini içeren bir yazıyı TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Yüksek Seçim Kurulu. belgeleri değerlendirerek Şeker'in milletvekilliğinin iptalini görüşecek. • 5. Sayfada Coşkulu kurultay, sonbaharda 16 yıl sonra gelecek iktidann habercisi O z a l Uzerinde Sultan Ab- dülaziz'in portresi bu- lunan saatin, yaklaşık 10 milyar liraya saüla- cağı tahmin ediliyor. Ahııan sohı tam yol• Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Leipzig'de toplanan "seçim programı kurultayı" gövde gösterisine döndü. Kurultayda Gerhard Schröder'in başbakan adaylığı ezici bir çoğunlukla onaylandı. "tktidar programmı" açıklayan etkili bir konuşma yapan Schröder, "globalleşme" ve "özelleştirme" terimlerinden kaçmarak "teknolojik ve ekonomik yenilenme" hedefinin altını çizmeye özen gösterdi. AYDINENGtV LEIPZIG - Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) dün Leipzig'de Kongress Hal- le'de (Kongre Salonu) toplanan "Seçim Kurultayı*'. iktidara hazırlanan SPD'nin gövde göstensine dönûştü. 27 Ey- lül'de yapılacak Federal Parla- mento seçimlerinde 16 yıllık bir aradan sonra yeniden ikti- dara geleceğine neredeyse ke- sin gözüyle bakılan SPD'de bir kanatlar çekişmesi haiinde geçmesi beklenen kurultay, tam tersine parti içı birliğin, en azından seçime kadar sağlandı- ğı izlenimini uyandırdı. Parti Başkanı Oskar Lafon- taine'in başbakan adayı olarak önerdıği rakibi Gerhard Schrö- der'in haftalar önce kesınleşen adaylığı, kurultayda delegele- rin yüzde 93.4'ünün oylanyla resmen onaylandı. Başbakan adayı Gerhard Schröder kurultayda uzun, et- kili ve önemli bir konuşma yapü. Gerek Schröder'in ko- nuşması, gerekse 7 sayfalık 'se- çim programı' ile SPD'nin se- çim kampanyasında ağırlığı, Almanya'da işsizliğin önlen- mesı için etkili bir istihdam po- litikasına vereceği ortaya çıktı. Böylece Schröder'in 'Bfair çizgisi' diye anılan sağa açılma politikasınm yarartığı görüş ay- nlıklanna değınilmeksizin bu- gün için Almanya'nın en yakı- cı sorununu oluşturan işsizlik ve ekonomik yenilenme politi- kalannın altı çizilerek seçime iç çekişmelerden uzak bir par- ti örgütü ile gidilmesi de sağ- lanmış oldu. Saat 10.00'da başlayan ku- rultayda aralannda Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine, 16 yıl önceki SPD iktidanrun son başbakanı Hebnut Schmidt, Johannes Rau gibi ağır toplann, delegelen ve iz- leyicileri selamlamasmdan • Arkası Sa. 17,S&3 'te SPD KURULTAYl'NDAN İZLENIM • 17. Sayfada anıtmezarı için tören • Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın arutmezan dün devlet töreniyle açıldı. Çok sayıda bakan ve ANAP'lı milletvekillerinin tamamına yakmınırı katıldığı törende, Özal'ın eşi Semra Özal ve çocuklan da hazır bulundu. • Başbakan Mesut Yılmaz, törende yaptığı konuşmada Özal'ı överek "Turgut Özal, hayattayken yaptıklanyla millete mal olmuş abide bir isimdir. Millete ve vatana vefa borcunu, gerçekleştirdiği reformlarla ödemiştir" dedi. • 4. Sayfada Şemdin Sakık'ın basına dağıülan fotoğraf- lannda zayıf ve bitkin hali dikkat çekiyor. Sakık'ın böbrek rahatsızhğı nedeni\ le sık sık diyaUz makincsine bağlandıgı bildiriliyor. SaküCa özel cezaevi aramyor • PKK'nin iki numarah adamı Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık'ın Diyarbakır'dan alınarak başka bir cezaevine konulması için Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun isteğiyle araştırma yapılıyor. Başlatılan araştırmada Eskişehir E Tipi Cezaevi en kuvvetli olasılık. • Diyarbakır DGM Başsavcısı Nihat Çakar'm, Sakık'ın kimliği ve bölgenin hassas yapısı nedeniyle yargılamanın Ankara ya da başka bir yerde yapılmasını istediği bildiriliyor. • îçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu Sakık'ın "itirafçılıktan yararlanamayacağı" konusunda kesin açıklama yapmaktan kaçınarak "Pişmanlık Yasası'ndan yararlanması bugünün konusu değil" demekle yetindi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kuzey I- rak'ta yakalandıktan sonra Diyarbakır'da sor- gulanan PKK'nin ikinci adamı Şemdin Sa- kık'ın, sorgusu tamamlandıktan sonra karde- şi Arif Sakık'la birlikte konulacağı cezaevi konusunda araştırma yapılıyor. Sakık kardeş- lerin büyük olasılıkla Eskişehir Cezaevi'ne götürülebilecekleri belirtildi. MArkasıSa. 7, Sü. 2'de ikinci Bilim Şenliği başlıyor tstanbul Haber Servisi - Istanbul Deneme Bilim Merkezi bugün Cumhurbaşkanı Süley- man Demireltarafindan açıhyor. Demirel, bu- gün başlayacak 2. Bilim Şenliği 'nin açılış tö- renine de katılacak. Istanbul Deneme Bilim Merkezi'nin de açılacağı şenlik, 15 gün bo- yunca Elmadağ'daki Taşkışla bahçesinde ge- zilebilecek. Bilim Merkezi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ersiıı Anoğul. merkez ve şenlik et- kinlikleriyle Türkiye'nin bilime inanan yüzü- nüyansıtmayı amaçladıklannı söyledi. 1. Bilim Şenliği'ni geçen yıl 75 bin kişinin gezdiğini anımsatan yetkililer, bu yıl şimdiden 25 bin öğrencinin şenliği ziyaret etmek içm randevusunun bulunduğunu kaydettiler. BUGUN BİLİM TEKNİK i.te » S = GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Cumhuriyet 'le birlikte. Önümüzü Gönmek... Deniz Baykal, hem dışardan hükümete destek ve- ren hem de muhalefette olan CHP'nın durumunu iki cümleyle özetlemiş: "Kriz doğurmak istemiyoruz. Hükümetin her yap- tığını da alkışlamak istemiyoruz." Muhalefet göreviyle hükümete destek vermek gibi m Arkası Sa. 17, Sü. Vde BORSA ûDun 4121 Önceki 4054 DOLAR oDün 246.300 Önceki 246.750 MARK ûDün 137.000 Önceki 136.500 ALTIN ûDun 2.460.000 Önceki 2.450.000 SINAVA DOGRU SORUVEYANıTLAR • 6. Sayfada Cumhuriyet-Odak Dershanesi işbiNiğiyte hazırlanmiştıp. Korumacılan Danıştay da koruyamıyor • ANAYOL ve REFAHYOL dönemlerinde kuruldaki üyeliğine 'görev süresi dolmadan' ve hukuk dışı gerekçelerle son verildiği için Danıştay'dakı davasını kazanarak geri dönen mimar Oktay Ekıncı, bu kez de yine yasal süresi beklenmeden bir ay içinde görevden alındı. Kültür Bakanı'nın bu tavn, "Istemihan Talay'ın korumacı üyelere hukuk dışı tepkisi" olarak yorumlanıyor. B Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Özal'a Çok Şey Borçluyuz! Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden beş yıl geçtı. Gerek siyasi kişiliği gerekse yaşam biçimi Türkiye'nin bir döneminde etkin oldu. Gazetelerde, televizyonlar- da O'nunla ilgili farklı değerlendirmeler var. 1983-1993 arasındakı Özal'lı yılları düşününce ak- la ilk gelenleri ve Özal'ın siyasetimize kattığı yeni ta- W Arkası Sa. 17, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog