Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

r*r Cumhuriyet ^ ^ ^ kitap kulübü Celiskili düsüncelere dinginlikve incelik '"ÇAĞDAŞYAYINLARr'nda. Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğkj/lstanbul Tei:(212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyet TgT Cumhuriyet L^^ kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. 4CÎTAPADANA SERGİ SALONUNDA... Çınariı Mah. 5: Sok. Çınart işham No:2 Kat:1 (Sabana Iş Merkea A*as)Adana Te(:(322)36312 11 Faks:(322»36312 15 74. YIL SAYI: 26490 /150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17N(SAN1998CUMA C U M H U R İ Y E T İ N K Ü L T Ü R /.H Î-Z 'M"' E T I Eski Bir Öğretmenin Anıları Süleyman Edip Balkır'ın ilgiyle okuyacağınız bu anı kitabı bugün Cumhuriyet 1e birlikte DYP liderinin kuşkulu servetine Meclis'ten 2. soruşturma ÇSDer'eYüce EMvanyohıDYP'liler genel kurulu terk etti DYP Genei Başkam Tansu Çiller hakkmda 2 milyon dolarlık haksız servet edindiği için hükümet tarafindan verilen soruşturma önergesi TBMM'de kabul edildi. DYP milletvekilleri. Çiller için aynı konuda daha önce Meclis soruşturması açılması nedeniyle usule aykınlık iddiasında bulunarak itiraz ettiler. ttirazlan reddedilen DYP'liler, sözcü ve nöbetçi bırakarak genel kurulu terk ettiler. Görüşmeler sırasında ANAP ve DYP milletvekilleri arasındaki tartışmalar kavgaya dönüştü. Önergenin kabul edilmesiyle DYP lideri Tansu Çiller'e ikinci kez Yüce Divan yolu açıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM; kaynağını açıklayamadığı trilyonluk kuşkulu serveti nedeniyle DYP Genel Baş- kanı Tansu Çiller'e ikinci kez Yüce Divan yolunu açtı. ANAP. DSP ve DTP'nin \er- diği. Çiller'in 2 milyon dolarlık haksız ser- vet edindiği suçlamasını içeren Meclis so- ruşturma önergesi. CHP ve bazı bağımsız milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Erken seçimin 1999 yılına kalması sonu- cu planlan bozulan Tansu Çiller, TBMM oylamasıyla aynı günde ikinci kez darbe al- dı. TBMM'deki görüşmeler sırasında ANAP ve DYP milletvekilleri arasında r .yumruklaşmalar olurken Çiller hakkında aynı kor.uda daha önce Meclis soruşturma- sı açıldığı gerekçesiyle "usule aykınlık" iddiasında bulunan DYP'liler. görüşlen- nin reddedilmesi üzerine genel kurul salo- nunu terk ettiler. DYP, Meclis soruşturma- sının anayasaya aykınlık oluşturduğu ge- rekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz karan aldı. TBMM Genel Kurulu'ndaözel gündemde ele alınan önergenin görüşme- leri gergin bir ortamda başladı. Yoklama sı- rasında DYP Genel Başkan Yardımcısı Is- mail Karakuyu ile ANAP Konya Millet- vekili Ali Gönaydın yumruklaştı. ANAP sıralanndan "Abtamıgönderiyoruz" sesle- ri gelince, DYP ve ANAP milletvekilleri arasında yumruklaşmalar oldu. DYP'li Nurhan Tekind, "Kudurmuş bunlar" de- diğini öne sürdüğü ANAP'lı Şfikrü Yü- riir'ün üsfüne yürüdü. DYP'li KadirBoz- • Arkası Sa. 17,SH3 'te Ortaklar pazar günü buluşuyor... Yılmaz-Baykal 23 Nisan'da tekrar görüşecek Anlaştılar: Seçim '99 bahannda Martta İkİ seçim birlikte Başbakan Mesut Yılmaz ve Deniz Baykal, 1999 Martı'nda yerel ve genel seçimlerin birleştirilerek yapılması konusunda görüş birliğine vardılar. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Yılmaz'ın iki turlu seçim sistemi ısranndan vazgeçtiğini söyledi. 'KrİZ yaratmayiZ' 1.5 saat süren görüşmede Başbakan Mesut Yılmaz'a "Kriz yaratmayız, ama muhalefet görevimizi de unutmayız" diyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, olası bir seçime kadar geçecek süreyi planlama gereğini vurgularken ülke yaranna yasalara pazarhksız destek vereceklerini yineledi. BALKANLAR Uyuşturucu ve teröre karşı işbirliği • Türkiye, Bulgaristan ve Romanya uyuşturucu kaçakçılığı \e terörle mücadele konusunda geniş kapsamlı anlaşma imzaladılar. Üç Balkan ülkesinin cumhurbaşkanlannca imzalanan anlaşma. 80 kadar üst diizey militanını Romanya'da konuşlandıran PKK'nin Avrupa'da yeni bir üs bulmasını engellemeyi de öngörüyor. SERKAN DEMİRTAŞ BÜLENT ECEVİT ANTAL\'A - Türkiye, Bul- ganstan ve Romanya; uyuştu- rucu, silah. insan kaçakçılığı ve kara para aklamayı önleme ile terorizmle mücadele konu- sunda anlaşma imzaladılar. Al- manya"da yasaklandıktan son- ra 80 kadar militanını Roman- ya'ya konuşlandıran PICK'nin Avrupa'da yenı bir üs bulması- nı da engelle>ecek olan anlaş- ma. Batı'ya uzanan en önemli transit kaçakçılık yolunun ka- panmasına neden olacak. 3 ül- ke, 1998 sonuna kadar üçlü serbest ticaret bölgesi kurul- masını sağlayacak anlaşmaya ımza atma karannı aldılar. • Arkası Sa. 17,Sü.3'te VAN'DA 2.5 TRİLYONLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ • 77. Sayfada Sakık'ın ilk ifadesi Amcası Abdulhalik Sakık'ın kızı ile nişanlanmak istediğini, ancak istenen 150 binlira başük parasını babasının vermediğini söyleyen Sakık.bu olaydan sonra dağa çıktığını ve 1980vümda Hüseyin Durmuş adlı kişinin önerisini kabul ederek örgüte kaüldığını beUrtti. Sakık: Babamı vurdum • Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı'nda sorgulanan PKK'nin 2 numaralı adamı Şemdin Sakık verdiği ilk ifadesinde, tarlada kavga ettiği babasını bir el ateş ederek yaraladığını söyledi. Sakık bu olay üzerine babasının 3 kişiyle pusu kurduğunu ve kendisini öldürtmek istediğini belirterek öğrenciliği döneminde de babasının kendisine hiç yardım etmediğini anlattı. • 4. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başka- nı Deniz BaykaJ'ın dünkü gö- rüşmesinden "haziran sonuna kadar devam" karan çıkar- ken; yerel ve genel seçimlerin birleştirilerek 1999 yılı Mart ayında yapılması konusunda antaşmaya vanldı. Hükümet ortaklannın 19 Nisan Pazar günü yapacağı zirveden son- ra, 23 Nisan'da Yılmaz ile Baykal yeniden bir araya ge- lerek seçim tartışmalarına son noktayı koyacak. Görüşmede Yılmaz'ın iki turlu seçim ko- nusundaki ısranndan vazgeç- tiği ve Baykal'ın her bölgede seçilecek milletvekili sayısı- nın 2 katı aday gösterilmesi önerisini de "incelemeye de- ğer" bulduğu öğrenildi. Bay- kal görüşmede Yılmaz'a, "Kriz doğurmak istemivoruz. Her yaphğınızı da alkışiamak istemiyoruz. Bağnnuza ta$ ba- sanz hükümet krtd doğurma- yız, ancak muhalefet görevi- mizi de yerine getiririz" mesa- jı verdi. Başbakan Mesut Yılmaz ile Baykal'ın dün parlamentoda yaptıklan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yılmaz'ın "hü- kümet ortaklanna danışma" gereksinimi duyması nede- niyle görüşmeden sonra se- çimle ilgili kesin bir tarih açıklanmadı. Baykal yaptığı açıklamada, olası bir seçime kadar geçecek süreyi planla- ma gereğini vurgularken, ülke yaranna yasalara pazarlıksız destek vereceklerini yineledi. Baykal, "Görüşmede yurtdı- şındaki yurttaslann o> kullan- ması konusunun uyum komis- yonunda hâlâ çözülemediğini anlattık. Hiikümetin. yakiaşı- mını bir an önce belirlemesini istedik, bu doğrultuda çalışma yapacaklannı ifade ettiler. Se- çimin hukuki altvapısı hazır- lanmalı" dedi. Vergi ve irti- cayla mücadele yasalan başta olmak üzere getirilecek tasa- n lan "gerekli katkıvı yaparak sahiplenecekleri"ni vurgula- yan Baykal, "Haziran sonuna kadar bu vasalara sahip çıka- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Sinema zamanı Uluslararası İstanbul Film Festivali 17 yaşına bastı. • Festival dünya çapında önemli bir yer ve prestij kazandı. • Festivali heyecanla destekleyen sinemaseverlerin katkısı büyük. • Bu yıl 16 ayrı bölümde toplanan 151 film izlenecek. Bugün Cumhuriyet'le Cumhutiyet'e Fdbr-PUıy oaııliı • Gazetemiz Spor Servisi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafindan Fair-Play Büyük ödülü ile onurlandınldı. Spor Servisimiz, Dünya Fair-Play Ödülü Yanşmasf na da aday gösterildi. TMOK Fair-Play Konseyi, gazetemiz spor servisini "48 yıldan bu yana istikrarını bozmadan ülke sporuna ve Fair-Play'e uygun yayınlar yaptığı" için ödüle layık bulurken, konsey başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Erdoğan Anpınar "Kendi çizgisindeki rakiplerine rağmen Cumhuriyet, spor sayfasındaki ciddi ve inanılır yerini hâlâ muhafaza ediyor" dedi. MSpor'da Köy Enstitülerinin 58. yılı 'Enstitiikr günümüze uyarkmsın' • Köy Enstitülerinin 58. kuruluş yıldönümü kutlamalannda, Türkiye'deki eğitim sisteminde yeniden aynı anlayışa dönülmesi istendi. Eğitimci Zeki Sanhan, Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla eğitim birliğinin bozulduğunu belirtti. Köy Enstitülerinin boşluğundan imam- hatiplerin yararlandığına işaret eden Egit- Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı. enstitülerdeki eğitimin günümüze uyarlanmasını istedi. I 7. Sayfada Atatürk Banş Ödülü Prof. Lewis'e • Atatürk Utuslararası Banş Ödülü Kurulu, dün yaptığı toplantıda ödülün bu yıl dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Bernard Levvis'e verilmesini benimsedi. Kurulun önerisi,önümüzdeki günJer içinde Demirel'in onayına sunulacak. • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tartışmanın Amacı? Ölen teröristlerin cenazelerıni ilçelerindeki mezarlı- ğa gömmek isteyen yetkili çevrelere; halk, Antalya'nın Serik'i ile Manavgat'ında sert tepki gösteriyor. Terörist cenazeleri "bilinmeyen bir yere" götürül- dükten sonra, Serik halkı yatışıyor. Manavgat'ta da aynı tepkiyle karşılaşıyor ilgililer. Ortakslogan şu: "Bizşehitlerimizle teröristlerin ay- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de BORSA ûDün 3976 Onceki 3822 DOLAR ûDün 246.500 öncekı 246.250 MARK Dün 136.500 Öncekı 137.000 ALTIN Dün 2.45O.000 öncekı 2.460.000 İş Bankası hisseleri kapışıldı • Bankanın yüzde I2.3'lükpayının özelleştirilmesi için alınan ön kayıtlann ilk jgününde 138 milyon dolarlık talep gelirken 28 bin kişi baş\oırdu. • //. Sayfada Kamboçya: Pol Pot öldü • 1975-1979 yıllan arasında Kamboçya'da yaklaşık 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kızıl Kmerler'in eski lideri Pol Pot bir kalp krizi sonucu öldü. Kızıl Kmerler, Pol Pot'un öldüğünü kanıtlayan fotoğraflan basına dağıttı. Kızıl Kmerler'in şimdiki lideri Ta Mok tarafindan rehin tutulan Pol Pot'un yargılanması için teslim edileceği belirtiliyordu. Pol Pot'un öldürülmüş olabileceği öne sürülüyor. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP-DSP Tahterevallisi... DSP Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğur CHP'ye geçmesiyle birlîkte merkez solda hep gûn- demde olan konu yeniden ısındı: Yakın gelecekte ne yapacağız? Soruyu biraz daha açmak gerekirse, merkez sob gönül vermiş ya da demokrasi, laiklik ve hukuk dev- leti kavramlarında solun daha samimi olduğunu d j - • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog