Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURtYET SAYFA DIŞ HABERLER Oklahoma'daki bombalama eyleminin ardmdan aşın sağcıların terör eylemlerinde büyük artış gözlendi ABD'de aşın sağ alarmı ABD hazır değil Biyolojik terör korkusu WASHINGTON(AA)-ABD'nin ge- lecek yıllarda biyolojik terör eylemle- riyle karşılaşma riskinin çok yüksek ol- duğu, ancak buna karşı sağlık kuruluş- lannın yeterli hazırlığı bulunmadıgı uyansı yapıldı. ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konu- sunda önde gelen uzmanlanndan Dok- tor Mkhael Osterholm, fanatik grupla- nn çok kısa zamanda yüz binlerce ki- şiyi etkileyecek biyolojik maddeleri ele geçirmeyi hedeflediğini ve bugünkü teknoloji ve enformasyon olanaklany- la bu hedefe ulaşmalannın hiç de güç olmayacağını söyledi. Osterholm, ABD Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı'ndadüzenlenensem- pozyumda yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda terör gruplannın biyolojik maddeler kullanması olasılığınm yük- sek olduğunu, ancak tüm uyanlanna rağmen resmi sağlık kuruluşlannın bu tehlikeye karşı hazırlık yapmadığını be- lirtti. Yıllar sûren araştırmalar, Oregon eyaletinde 1984 yılında 750 kişiyi etki- leyen gıda zehirlenmesinin ardında sa- lata soslanna salmonella bakterisi bu- laştıran bir dini topluluğun kasıtlı eyle- minin bulunduğunu ortaya koydu. Top" ticareti Kaçakçılara ağır silah Dış Haberler Servisi - ABD'de, Ko- lombiyalı uyuşturucu kartellerinin ada- mı kılığındaki sivil FB1 ajanlanna 30 mm. çapındaki beş otomatiktopu satma- ya kalkışan iki Amerikalı yakalandı. Ingiliz-Fransız ortak yapımı olan si- lahlar, bir tankı ya da uçağı birkaç sani- ye içinde yok edebilecek güce sahip bu- lunuyor. Steven Picatti ve Kasi Gabbita ismin- ı dekisilahsatıcılan,dörttopubirhangar- ' da saklıyordu. Silahlann beşincisini ise hafta başında bir sivil ajana satmışlardı. Gabbita'nın silah satışındaki rolü kesin olarak bilinmemekle birlikte Picatti hak- kmda * ağır silahlann yasadışı transfe- ri" suçlamasıyla dava açıldı. Idaho eya- letinin Boise kentinde bir havayolu şir- keti sahibi olan Picatti'nin on yıl hapis cezası alması bekleniyor. Los Angeles Savcılığı'ndan, birüçüncükişinin de tu- tuklanmasının beklendiği açıklandı. lngiltere'de üretilen silahlann büyük birolasılıkla deniz yolu ile ABD'nin ku- zey Pasifîk sahillerine getirilmiş olabi- leceği kaydedildi. ABD'li gümrük yet- kilileri silahlann kesinlikle Kanada'dan getirilmediklerinin de altını çizdi. Dış Haberier Servisi - ABD'de aşın sagcı terör eylem- leri tırmanıyor. ABD'nin güney eyaletlerinde meydana gelen aşın sağ suçlar üzerine araştır- ma yapan Güney Yoksulluğu Hukuk Merkezi'nin dün yayım- ladığı raporda. aşın sağcı grup- lann eylemlerinde 1995 Okla- homa federal hükümet binası- nın bombalanması olayından sonra artış olduğu bildirildi. Merkezin haber alma sorum- lusu Mark Potok, 168 kişinin • Eskiden Yahudi ve siyah karşıtlığını öne çıkaran aşın sağcı gruplar artık yalnızca ırkçı beyazlardan oluşmuyor. Bu gruplar şu sıralarda küçük çiftçinin yok oluşu ve silah taşıma özgürlüğü gibi konulan işliyorlar. ölümüne neden olan Oklahoma lemlerin çoğu polis tarafından muş. Aşın sağcı gruplann te- önceden haber ahnarak önleni-bombalamasmdan bu yana ge- çen üç yıl içerisinde aşın sağcı gruplann terör eylemi ya da ey- lem teşebbüslerinin sayısının iki düzineyi aştığını söyledi. Ta- nmmış insanlara yönelik su- ikast, köprü, devlet binalan, banka ve gazetelerin havaya uçurulmasını hedefleyen ey- yor. Aşın sağcı terör eylemleri- nin ana hedefini bankalar oluş- turuyor. Potok'unverdiği bilgi- ye göre Ari Cumhuriyetçi Or- dusu adlı grup, eylemlerinı fi- nanse edebilmek için farklı eya- letlerde toplam 22 bankayı soy- mel sorununun eylemlerini fı- nanse edecek mali kaynak bul- mak olduğunu kaydeden Potok "tkiöci Amerikan Devrimi de- dikleri şey parasız yapdmıyor" dedi. Polisin önceden haberdar ol- madığı bazı olaylarda, pek çok insan yaşamını yitırdi. Arizona 1995'te Oklahoma'daki federal hükümet binasını bombalayan Timothy McVVeigh ölüm cezasına çarptırüınıştL eyaletinde 9 Ekim 1995'de ray- dan çıkanlan yolcu treni olayın- da bir kişi yaşammın yitirdi, pek çok kişi de yaralandı. Ges- tapo'nun Oğullan adlı örgüt. trene bıraktığı hükümet karşı birbildiriyle olayın sorumlulu- ğunu üstlendi. Ancak kimse tu- tuklanamadı. 1996 Atlanta Yaz Olimpiyat- lan" nda üç bomba patladı. Aşı- n sağcı gruplar. terör eylemle- rini kürtaj yapan kliniklere ve lanetli saydıklan eşcinsellere yöneltiyorlar. Nitekim Atlanta Olimpiyatlan 'ndan bir yıl son- ra aynı kentte meydana gelen iki bombalama eyleminin biri- nin hedefi bir kürtaj kliniği, di- ğerininkiyse bir eşcinsel klü- büydü. ABD'nin güney eyaletlerin- de meydana gelen aşın sağcı terör eylemlerinin sonuncusun- da hedef yine bir kürtaj klini- ğiydi. Alabama'daki bir klini- ğinin önünde patlayan bomba, bir polis memurunun ölümüne yol açtı. Güney Yoksulluğu Hukuk Merkezi'nin Alabama'da bulu- nan merkez binası da 1983 yı- lında ırkçı Ku Klux KJan örgü- tü tarafından yakılmıştı. Potok, eylemlere katılanla- nn hepsının ırkçı beyazlardan oluşmadığını belirterek bu gruplann destekleyicilerinin daha geniş bir yelpazeye yayıl- dığını vurguluyor. Potok'un verdiği bilgilere göre aşın sağ- cı gruplar, propagandalannda artık eskisi gibi siyah ve Yahu- di karşıtlığını öne çıkarmıyor- lar. Bunun yerine silah taşıma özgürlüğünü içeren anayasanın ikınci maddesinden ve silah kontrol kanunu tasansmdan ya da küçük aile çiftliklerinin yok oluşundan bahsediyorlar. Paraguay vatandaşı Breardın öldürülmemesi için yapılan girişimler sonuç vermedi ABD'de Lahey'in çağnsına karşın idam •* FUATKOZLUKLU WASHLNGTON-ABD'de Lahey Ulusla- rarası Adalet Divam'nın durdurulması yö- nündeki tavsiye karanna ve ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'in girişimlerine karşın Paraguay vatandaşı Angei Fransisco Breard'ın idam cezası ınfaz edildi. Virginıa eyaletinde 1992 yılında 39 yaşın- daki Rtıth Dickie adlı Amerikalı kadına te- cavüz ve cınayet suçundan yargılanan 32 ya- şındaki Breard'ın cezası, zehirli iğneyle ger- çekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanı Albright, Paraguay vatandaşı Angei Fransisco Breard'ın idamı- nın durdurulması için yüksek mahkemeye ve idamın infaz edildiği Virginia eyalet vali- si James Gilmore'a mektupla başvurmuştu. ClİDton kabinesinınbır diğer baya£ üye- si olan Adalet Bakanı Janet Reno ise Lahey Adalet Divam'nın tavsiye karanna ve Dışiş- leri Bakanf nın isteğine rağmen ölüm ceza- sının infazından yana tavır sergiledi. ABD'deki bir idama ilk kez müdahale eden Lahey Adalet Divanı, Breard'ın 1963 tarihlı Viyana Konvansiyonu'na aykın bir şekilde yargılandığını gerekçe gösterdi. ABD'nin de imzaladığı Viyana Konvan- siyonu'na göre herhangi bir ülke vatandaşı- nın. yabancı bir ülkede yargılandığı takdir- de. kendi ülkesinin temsilcıliklerine başvu- ru hakkı bulunuyor. Paraguay vatandaşı Breard'ın ise yargı- landığı süre içinde ABD'deki Paraguay Bü- yükelçiliği'ylegörüşmekistediği, ancak bu- nun yerine getirilmediği bildiriliyor. "tgamı durdurun" diyen Lahey Adalet Divanı, ABD"ye Rırth Dickie adlı Amerikan vatandaşını öldürmekten ölüm cezasına çarptınlan Breard'ın mahkumiyetinden Pa- raguay'ın üç yıl sonra haberdar olduğunu vurgulamıştı. ldamı önlemek için yoğun çaba sarfeden ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, yabancı ülkelerde suç işleyen Amerikalıla- nn durumunu göz önüne alarak "Yurtdışın- da yaşayan Amerikan vatandaşlan için en- dişe ediyonım" dedi ve Adalet Divanı kara- nna uygun hareket edilmesi gerektiğini sa- vundu. Virginia Valisi James Gflmore ve Adalet Bakanı Janet Reno ise Albright'in talebine karşılık Paraguayh'nm idam cezasının in- fazında ısrar ettiler. TC MtLLl EĞİTİM BAKANLlGl DOĞAN CANKU ETÜT ÖZEL MÜZIK EĞtTtM MERKEZİ M 0. EGITtM FAKÜLTESI MÜZ1KECİTİMİBÛLÜMÜ 1T 0. TORK MÜZlGt BÖLÜMÜ GtRlŞ SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLAR1 \ÇÜİ KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR KJasık gitar - Pıyano - Keman • Koolrabas - Şan - Nola - Solfej Tel. 0216 327 59 36 -327 59 37 t.Ü.Ö.kimlik kartımı, pasomu, nüfus cüzdanımı, Vakıf, lş, Y.K.B. banka kartımı kaybettim hükümsüzdür. TÜLAY GÜNDOĞDU CumhuriyeC kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu NİSAN AYİ ETKİNLİKLERİ EBRÜSERGİS: 1-30 Nisan 1998 AYDAAKTAY (Ebru Tekniğiyle üretilmiş üritnler) Adres: istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 21. Yüzyıhn E^|wd« Karikılür ve Minhın Koordiulhrı Sonponumıı 11 yısan Cuma 199! ' aal 1» 10 SERGİ' Karikalirk '91 Açılif Turnan Stlçuk 1» Num 199» Cumartesi Saal 10 00-13 30 1. OTURUM All Ulvl'yt Saygı Dta göstensi Mizah n Muk.lrfct Saal 14 30-ltOO 2. OTURUM Gindcllk HayaU Kartkatir vt Mizakıa Bakty 19tosan 199i Pazar Saal 10 00-13 30 i. OTURUM \tmi Bir YizpliB Eftginde Karikatâr n Mtulila Göcü Saal H 30-1100 4. OTTIRI'M Karlkattir Tipltrl C'nrinc Anatomı Çalısıaaları Ycr AKM SİDemı Salonu Tttksım Karilcalörcûler Dernegi Tcl 0 212 513 60 61 Faks 527 26 18 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIİSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN (Hukuk İstei veKaçakohk Şube Müdüıiüğü) Sayı:B.07.0.GÜM.l.10.00 Konu- 09HlK.092/10-14454(94)-3233 Bakırköy 1. Ashye Ceza Mahkemesi'nin esas: 1994/1501, karar: 1995.810 sayılı 20.09.1995 günlü karan uyannca idaremize 103.105.000 TL para cezasına ödemeye yüküralü Muhsin Akkaya kararda belir- tilen adresinde bulunamadığından mezkür para cezası tahsil edilemetniştir. Tebhgata esas olacak başkaca bir adresı bılin- mediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. \e 29. madde- lerine göre ilanen tebliğine karar verildi Tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 15765 Romanlannız ve ansiklope- dilennız yennızden almır. Tel: 554 08 04 CumhuriYet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu NİSAN AYİ ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞILİ İMZAGUNU 78 Nisan Cumartesi Saat:15.00-17.00 EMRE KONGAR Adres: İstiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 CumhuriYeC kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu NÎSAN AYİ ETKİNLİKLERİ OKUMAGÜNLERİ 76 Nisan Perşembe Saat:18.00 DİLEK TURKER "Mutlu 0/ Nazım" oyvnundan bölümler yorumlayacak. Adres: İstiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tef:252 38 81/82 KADIKÖY 2. İCRA DAİRESİ'NDEN 1997/35 Satış Sahlarak ortaklığın giderilmesine karar verilen Kadıköy Merdivenköy mahallesi, 287 pafta, 2233 ada. 5 parsel sayılı gayrimenkulün tamamı açık arttırma suretiyle sa- tılacaktır. Ga>Tİmenkulün tapu ka\dı: Kadıkö> 3. Bölge Tapu Sıcil Müdürlüğü'nün 26.10 1995 tarih 1718 sayılı yazısından Kadıköy Merdivenköy mahallesi 287 pafta, 2233 ada, 5 parsel sayılı 195 m2 miktarlı arsanın tamamının Mehmet Öztürk adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Ğavrimenkulfln imar durumu: Kadıköy Belediye Bas- kanlığı tmar Müdürlüğü'nün 12.2.1996 tarih 96 8297 ımar durumu yazısında söz konusu 5 sayılı parselm Fikırtepe (Dumlupınar) ıslah imar planı kapsamında bina yük- seklığı H: 9.50 metre. bıtişık düzen konut sahasında kaldığı bildirilmıştir. Gayrimenkulün e\'san: Söz konusu gaynmenkul, Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar mahallesi Mandıra caddesmden aynlan Kaya sokağmda mahallen yedi (7) kapıtaj no'lu bahçeli parsel içinde yığma kâgir tarzda bir zemın bir normal katlı inşa edilmiş bınanın bu- lunduğu parseldir. Bina zemın katında iki. normal katta iki olmak üzere dört ayn bağımsız bölüm halmdedır. Dört adet bağımsız bölûm birbınnın aynı yapılışında olup beherinde bir antre. mutfak ıkı oda ve tuvalet-banyo mahalleri mevcuttur. Binada su ve elektrik tesisatlan vardır. Parsel dikdörtgen şekillı olup tüm belediye hizmetlerin- den ıstıfade eder konumdadır. Bina zeminde takriben 85.50 m2 saha üzennde oturtulmuş olup toplam bina 171.00 m2 sahalıdır. Gavrimenkuİün kı> meti: Arsa ve üzerin- deki binanın tamamma bılırkışıce: 11.000.000.000 (Onbırmilyar lira) TL. olarak kıymet takdır edilmıştir. Sanş şarüan: 1- Satış". 25.5.1998 Safı günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar 2. lcra Müdürlügü Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakla- n mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şarü ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 4.6.1998 Cuma günü 2. lcra Dairesi'nde saat 10.00-10.30'da ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanmda göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı gecmesı lazımdır. Böyle faz- la bedeüe alıc; çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Armrmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesın ve süresiz teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşın para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tellaliye ihale pu- lu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tellaliye ücreti ve tapu harcmm yansı ile bınkmış vergıler. satış bedelinden ödenir. Di- |er masraflar alıcıya aittir.Aynca KDV alıcıya aittir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça payiaşmadan hariç bırakı- lacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenin feshme sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ıhale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi avnca hükme hacet kalmaksızm daire- mızce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup masrafl verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnegı gönderilebılır. 6- Satısa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/35 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 31.3.1998 (*) llgıliler tabınne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 15827 POLİTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Suriye Sorunu Şemdin Sakık'ın yakalanması ile Suriye tekrar Türkiye'nin gündeminde ön sıraya yerleşti. Sakık, sorgulamasında PKK'ye lojistik yardımda bulunan Suriye'nin terörist kadrolara askeryolladı- ğını söyledi. Yani peşmerge kıyafetli Suriyeli subay- lar PKK'nin Kuzey Irak'ta örgütlenmesine, sınırdan Türkiye'ye sızmasına yardım etmiş; Türkiye'ye gi- riş noktalannda yapılan eylemleri fiilen yönetmişler. Böylece Suriye'nin tüm inkânna rağmen yıllardır bilinen gerçek ilk kez PKK'nin ikinci adamı tarafın- dan dogrulanmış oluyor. llginç bir rastlantı olarak Sakık'ın yakalandığı gün US News and Worid Report dergisinde yayımla- nan bir haber yeraldı basınımızda. Habere göre Su- riye, Şanlıurfa-Gaziantep arasında ve sınıra yakın olan BirecikBarajı'run sabote edilmesi için PKK'ye eğitim veriyordu. Haberde, sabotaj eylemi için ko- ordinasyonun yüksek rütbeli Suriyeli subaylar ta- rafından yürütüldüğü, şubat ayında, bir eylem pro- vası gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. • • • Daha önce de yazdık. Suriye, Türkiye'nin kom- şulan arasında en kindar ve sinsi olanıdır. Şam'ın PKK'ye verdiği destek yüzünden Türkiye binlerce insanını kaybetmiş, milyarlarca dolar zarara girmiş- tir. Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in her gündeme gelişinde "Bağdat Haramisi" diye kıyameti kopa- ranlann, en az Saddam kadar acımasız bir diktatör olan Suriye lideri Hafız Esad'a aynı tepkiyi göster- mekten kaçınmalan ilginçtir. Belki de önce Büyük Patron ABD'nin tavır alma- sını bekliyortar. Suriye'nin Türkiye ile kavgası sadece su konu- sunda değil. Bir de Hatay sorunu var. Şam'a göre Hatay'ın "geri alınması" bir ulusal hedeftir. • • • Suriye, GAP'ın hayata geçirilmesine başlanma- sından itibaren Fırat'ın sulan sorununu işlemekte- dir. Gerçek şu ki Türkiye debisi saniyede 1000 m3 olan Fırat'ın sulanndan Suriye'ye saniyede 500 m3 bırakıyor. Yani Türkiye % 9O'ı kendi topraklanndan kaynaklanan Fırat'ın sulannın % 50'sini Suriye ile Irak'a bıraktığı halde yaranamıyor. Şam, Fırat'ın su- lannın % 70'ini istiyor. Bu ise GAP'ın yarım bırakıl- ması anlamına gelir. Turgut Özal, başbakanlık döneminde 1987 yı- lında Suriye ile Ekonomik Işbirliği Protokolü'nü im- zalayarak bu ülkeye saniyede 500 m3 su gönder- meyi kabul etmişti. O zamana kadar Türk hükümet- leri, Fırat'ın suları konusunda yazılı yükümlülüğe girmemişlerdi. Özal, Suriye'nin PKK teröründen desteğini çekeceği umuduyla ilk kez yazılı bir an- laşma yaparak Hafız Esad'dan somut güvence al- madan Suriye'ye saniyede 500 m3 su gönderme- yi kabul etti. Ancak terör azalacağına büsbütün tır- mandı. ••• Suriye bir yandan terörü desteklerken bir yandan da hızla silahlanıyor. Amerikan Defense News dergisinde geçen yıl çı- kan bir yazıda Iran'ın Suriye'ye, ordusunu moder- nize etmesi için kredi sağladığı bildiriliyordu. Suriye de Iran'dan sağladığı kredi ile Rusya'dan füze ve diğer gelişmiş silahlar alıyor. Suriye'nin teröre verdiği destek, Sakık'ın ifadesi ile apaçık ortaya çıkmıştır. Türkiye, bir yandan Şam'ın bu tutumunu, başta ABD olmak üzere tüm dünyaya ilan ederken, öte yandan Suriye yöneticilerine bu davranışın kendi- lerine pahalıya mal olabileceğini çok ciddi bir şekil- de anlatmalıdır. Çünkü göründüğü kadanyla Suriye ile bıçak kemiğe dayanmak üzeredir. VEFAT Merhume Şefıka Güven ile merhum Halit Güven'in kızlan, merhum Naşit Ankan ve merhum Reşat Güven'in kardeşi, Visal Ankan ve Ayten Güven'in görümcesi, Öztin-Lale Akgüç, Gültin-Ahmet Kaçmaz, Ertin-Sezgin Akgüç'ün sevgili anneleri, Burak, lskender Akgüç, Aslı-Süha Alıcı'nın babaanneleri, merhum Prof. Dr. Atıf Akgüç'ün eşi GÜZİDE AKGÜÇ Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 16 Nisan Perşembe günü Levent Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. AİLESl Not: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. TEŞEKKUR Büyüğümüz merhume Güzide Akgüç'ün tedavisi için gösterdikleri yakın ilgi ve özen nedeniyle Prof. Dr. KENAN DEMÎRKOL'a, Prof. Dr. CEM KALAYCI'ya ve Prof. Dr. SERDAR EREKİNE'ye teşekkürlerimizi sunanz. AİLESİ ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ÇAĞRI KÖY ENSTİTÜLERİ'nin açıhşının 58. yıldönümü nedeniyle düzenlenen iz- lencede birlikte olalım. Gün: 17 Nisan-Cuma Saat: 16.00-20.00 Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu / Söğütlüçeşme Prof. Dr. Türkan Saylan Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernegi Genel Başkanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog