Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 1998 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Karadayı: Azerbaycan • BAKÜ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı. Azerbaycan'ın ekonomi, ticaret ve askeri açıdan geleceğın yıldızı olacağını söyledi. Gezisinin son derece olumlu geçtiğini belirten Karadayı "Azerbaycan'ın sosyal ve ekomomik bakımdan her geçen gün geliştiğini burada gözlerimizle gördük" dedi. Karadayı, Azerbaycan'daki temaslannı tamamlayarak Tiflis'e gitmek ûzere özel uçakla Bakü'den aynldı. Bangladeş'te kanlı grev • DAKKA(AA)- Bangladeş'te muhalefetin önderlik ettiğı genel grev sırasında başkent Dakka'da çıkan çatışmalarda 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Görgü tanıklan, polisin, Bangladeş Ulusal Partisi (BNP) ve aşın dinci parti Cemiyet-i lslami taraftarlannı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve sopa kullandığmı söylediler. BNP ve Cemiyet-i lslami hükümetin geçen yıl Şanti Bahihi aşireti ile yaptığı anlaşmayı protesto amacıyla genel grev çağnsı yapmışh. Datay Lama'dan Çin'e yeşil ışık • TOKYO(AA)-Tibetin ruhani lideri Dalai Lama'nın, Tibet'in geleceğiyle ilgili, yeni Çin hükümetiyle yeniden ilişki kurmayı ümit ettiği bildirildi. Dalai Lama Japonya'ya seyahati sırasında yaptığı açıklamada, Çin'in yeni başbakaru Zhu Rongji'nin eskı başbakan Li Peng'e göre daha uzlaşmacı olduğunu belirterek "llişkilerin yeniden başlayacağı konusunu kesin olarak belirtmek için henüz daha erken, ancak bazı şeylerin değiştiğine kesin olarak inanıyorum" dedi. Kıtalararası füze denemesi • MOSKOVA (AA)- Rusya, kıtalararası balistik bir füzenin denemesini yaptı. Kodadı"SS-18 Batıdaki Şeytan" olan RS- 20 fiizesi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Interfaks'ın haberinde, 10 savaş, başlığı taşıyan füzenin, Rusya'nın uzakdoğusundaki hedefleri başanyla vurduğu bildirildi. Stratejik Füze Güçleri Komutanı Vladimir Yakovlev, amaçlannın, bu tür fuzelerin performansını denemek olduğunu söyledi. Iran'a karşı ABD radyosu • NEWYORK(AA)- Washington'ın, Kongre'den gelen baskılar üzerine, Iran'a yönelik Farsça radyo yayını başlatmayı kabul ettiği bildirildi. New York Times Gazetesi'nin yönetime yakın kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, radyo yayınlan, lran Hükümeti aleyhtan propaganda amaçlı olacak. Bu konudaki ilk fikir, geçen yıl ortaya atılmış, ancak Beyaz Saray ile Dışişleri Bakanlığı, bu fikre karşı çıkmışlardı. Gazete, proje çerçevesinde, hükümetin, Hür Avrupa Radyosu ve Özgürlük Radyosu adlı kuruluşlara, tran'a yönelik propaganda yayını yapmalan için 900 bin dolar tahsis edeceğini yazdı. BM denetçileri başkanlık saraylanna serbestçe girememekten şikâyetçi w Irak yine engeffiyor'Dış HaberlerServisi-Irak'ın kit- le imha silahlanndan armdınlma- sı için çalışan Özel BM Komisyo- nu (UNSCOM) denetçilerinin, Irak'ın önemli devlet başkanlığı bi- nalarına serbestçe girişinin sorun teşkil etmeye devam ettiği bildiril- di. UNSCOM Başkan Yardımcısı Charles Duelfer tarafindan kaleme alınan altı sayfalık bir ekle birlik- te geçen pazartesi günü BM Genel Sekreteri Kofî Annan'a sunulanbir raporda, Bağdat yakınlanndaki Rıd- vaniye sarayının 28 martta denet- lenmesi sırasında sorun çıktığı be- ürtildi. BM yetkilileri, sorunun Rıdva- niye'deki başkanlık sarayının sınır- • BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a sunulan bir raporda, Irak'm Rıdvaniye'deki başkanlık sarayının sınırlannda bir değişiklik yapılması dunımunda UNSCOM'u 24 saat önceden uyarmayı reddetmesinden yakımldı. lanrun belirlenmesiyle ilintili ol- duğunu belirttiler. UNSCOM Başkan Yardımcısı EXjelfer'in, Irak Petrol Bakanı Amer Muhammed El Raşid'den sınırla- nn değişmesi durumunda UNS- COM'un denetlemelere başlama- sından 24 saat önce bilgilendirilme- sini istediği, ancak Iraklı bakanın bu isteği yazılı olarak reddettiği bildirildi. El Raşid bu isteğe, söz konusu işlemin başkanlık saraylannın sü- rekli denetlenmesine izin verildiği anlamrna geleceği gerekçesiyle kar- şı çıktı. Duelfer raporda Iraklı yetkilile- nn "Başkanlık saraylanndaki ince- lemeierhenüzsonu beffi olmayan an- cak sınırlı bir süre için geçerlidir'" şeklindeki sözlennı aktardıktan sonra taraflar arasındaki görüş fark- lılıklannın gelecekte sorun yarata- cağını belirtti. Bu arada Kofı Annan'ın sözcû- sü Fred Eckhard, söz konusu rapo- run Güvenlik Konseyi'ne sunul- madan önce Annan tarafindan in- celenmekte olduğunu kaydetti. Sorunun çözülmemesınin, 23 şu- batta Annan ile Irak lideri Saddam Hüseyin arasında imzalanan anlaş- manın ihlali anlamına gelebilece- ği belirtiliyor. Annan'ın Duelfer'in rapora ek- lediği altı sayfalık bölümii okuduk- tan sonra başkanlık saraylannda süren incelemelerin süresiyle ilgi- li ortaya çıkan pürüzü halletmek amacıyla Iraklı yetkililerle temasa geçeceği belirtiliyor. Anlaşma gereği. BM denetçile- rini üst düzey diplomatlar da eşlik ediyorlar. BM'nin yeni özel heye- tine BM'nin silahsızlanmadan so- rumlu Sri Lankali müsteşan Ca- yanta Danapalabaşkanlık yapıyor. 4 yeni Tornado Ingiltere'nin. Irak'ın BM ile im- zaladığı kimyasal \ e biyolojik si- lahlann denetimi anlaşmasına uy- ması konusunda baskılan arttırmak amacıyla Körfez bölgesine 4 yeni Tomado borbardıman uçağı gönder- dıği bildirildi. Savunma bakanlığı yetkilileri. 4 Tornado'nun Alman- ya'da bulunan Kraliyet Hava Kuv- vetleri'ne ait bir üsten Kuveyt'te bulunan 8 Tornado uçağına kaul- mak üzere gönderildiğini ve son gıden uçaklarla birlıkte, Ingilte- re'nin Körfez'deki savaş uçağı sa- yısının 24'e ulaştığını kaydettiler. iran Kerbasçi serbest Dış HaberlerServisi -Yolsuzluk suç- lamasıyla on bir gün önce tutuklanan Tahran Belediye Başkanı Gulamhüse- yin Kerbasçi'nin dün serbest bırakıldı- ğı bildirildi. IRNA haber ajansı, ceza- evinden çıkan Kerbasçi'nin kendisini savunmak üzere bir savunma kurulu oluşturan ve belediye başkanlığı süre- since gerçekleştirdiği icraatlann fotoğ- raflannın yer aldığı bir sergi düzenle- yen lçişleri Bakanlığı'na gittiğini be- lirtti. Cumhurbaşkanı Muhammed Ha- tani'ye yakınlığıyla bilinen ılımlı ve re- form yanlısı Kerbasçi. 4 nisanda bele- diyede yolsuzluk suçlamasıyla tutuk- lanmış, bu durum üımlılarlaköktendin- cileri karşı karşıya getirmiş, Hatemi ve Kerbasçi yanlısı öğrencilerle polis çatışmıştı. Hatemi yanlısı reformist- ler, muhafazakâr rakiplerini hüküme- ti zayıflatmak için Kerbasçi'ye yük- lenmekle suçlamıştı. Muhafazakâr ke- simse, ellerinde Kerbasçi'nin ülkede 1979 tslam Devrimi'ndenbuyanager- çekleşen en büyük yolsuzluk skanda- lına kanştığına ilişkin kesin kanıtlar bulunduğunu öne sürmüştü. Kamboçya TolPot yargıdan kurtulacak'PHNOM PENH (AFP) - Kamboç- ya'yı kana bulayan Maocu Kızıl Kmerler'in eski lideri Pol Pot'un ya- kalanıp mahkeme önüne çıkanlma- sı halinde birçok insanın zarar göre- ceği belirtilerek asla yakalanmaya- cağı öne sürüldü. Batılı bir üst dü- zey diplomat, Pol Pot'un mahkeme önüne çıkanlmasının yalnızca bir dönem Kızıl Kmerler hareketinin içinde olan Kamboçyalılan değil, geçmişte Kızıl Kmerler hareketine destek veren yabancı ülkeleri de ra- hatsız edeceğini söyledi. 1977 ile 1980'li yıllar arasında ör- gütten aynlan birçok eski Kızıl Kmer üyesinin bugün Kamboçya hüküme- ti içinde önemli görevlerde oldukla- n belirtiliyor. Bir uzman görüşlerini "Mahke- me önünde ifade verdiği zaman Pol Pot'un neler söyleyecegini hiç kimse tahmin edemez. Aralannda kral da olmak üzere birçok insanı alaşağı edebilir" diyerek dile getirdi. Adının açıklanmasını istemeyen uzman Kı- zıl Kmerlerin kurduğu hükümetin ilk yıllannda isteksiz bir şekilde ül- keyi yöneten Kral Norodom Siha- nuk'un zulüm olaylan arttıkça kor- karak istifasının kabulü için yalvar- dığını ve daha sonra da ev hapsine alındığım hatırlattı. \Jüo f BUN f CRIMINAL TRIBUNAL POR THE FORMER YUGOSLAVIA V, ARRANTS FOR THEIR ARREST ARF. HELD BY THKIR RKSPMTIVK CAPnu.S ER . . . • Mtt# M -•^CK ***.'» ı ı V Insanlık suçuna denetim^• BM'nin haziran ayında gerçekleştireceği toplantıda işkence ve devlet terörü suçu işleyen görevlilerin yargılanacağı bir uluslararası suç mahkemesi oluşumu ele alınacak. ENGÎNAŞKIN TORONTO - Savaş ya da ba- nşta. tüm dünya ülkelerinde iş- kence ve devlet terörü suçu işle- yen görevlileri yargılayacak sü- rekli bir dünya mahkemesi kuru- luyor. Kanada Dış Ticaret Baka- nı LJoyd Axworthy'nın, Ulusla- rarası Af Örgütü'nün ve 1600 değişik ulustan toplum örgütünün önerisiyleoluşan "sürekli dünya mahkemesi" tasansı, 1998 hazi- ranında BM aracılığıyla derle- nen bir toplantıda ele alınacak. Roma'da yeîel hükümetlerin ya- sal kovuşturmalanndaki etkisiz- liğin de tarnşılacağı toplann,Ulus- lararası Suç Mahkemesi adı ve- rilecek olan mahkemenin yasal statüsünü saptayacak. Roma top- lantısında önemli sayıda ülke dip- lomatlannın ve hükümet yetkili- lerinin imzalayacağı sanılan Uhıs- lararas Suç Mahkemesi aniaşma- sı "Banş ya da sa\aş sırasında ci- nayet, ortadan kaldırma. işken- ce, ırza geçme, zoıia göç efn'rme. sivasaL ırksal ve dinsel baskı ile ABD temkinli bakıyor WASHINGTON(AFP)- ABD SaNoınma Bakanlığı'nın (Pentagon), Birleşmiş Milletler (BM) tarafindan savaş suçlulannın yargılanması için haziran ayında temelinin atılması öngörületı Uluslararası Suç Mahkemesi'ne ilişkin birtakım kaygılan olduğu bildirildi. Pentagon Sözcüsü Kenneth Bacon yaptığı açıklamada "Mahkemenin uluslararası hukukta beürlenmtş özel suçlar üzerinde odaklaşacağından emin olmak istiyoruz. Bu suçlar soykınm. insanhk saçlan ve genel savaş suçlandır" dedi. Bacon, ABD'li yetkililerin. mahkemenin içeriği tam olarak belirlenmemiş saldın türleri üzerine soruşturma yapan geniş yetkilerle donanmış bir kurum olmasını istemediklerinı belirtti. Pentagon Sözcûsü. mahkeme kapsamına giren saldın türlerinin içeriklerinin tam olarak belirlenmemesi durumunda, ABD'nin ulusal çıkarlannın korunmasına yönelik yasal savunma eylemleri ya da diğer ülkelerin ulusal güvenlik çıkarlannın korunması eylemlerinin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyansında bulundu. da>l ak" gibı suçlar işleyen gü- \enlik görevlilerinin ve devlet yetkililerinin sürekli yargılanma- sını yükümleniyor. Uluslararası hukuk alanındadeneyimli 18 yar- gıçtan oluşacak olan dünya mah- kemesinin, daha önce işkence ve ölümcül diğer suçlara kanşan yö- neticileri, değişik yasal güçlük- lerle yargılama dışı bırakacağı ve güncel ve geleneksel olaylan izleyeceği belirtiliyor. USM tasansı için Latin Ame- rika adına katkıda bulunan Şili toplum liderlerinden Bayan Yi- vianne Castro "Örneğin. eski Şi- ü askeri diktatörü Pinochtt'in in- sanhk suçundan yargılanması- nın çok istendiğini. ancak temel istemin gelecekle ilgili suçlan ir- delemesinin daha gerçekçi oldu- ğunu'" açıkladı. USM tasansı, sanıklan ihbaredecek bir meka- nizma oluşturulmasını, tanıklık edenlere. para yardımını. kimlik değiştirme hakkı tanınmasım ve yargılanan işkence sanıklanna her türlü yasal savunmanın sağ- lanmasını öngörüyor. "İnsanhk suçu" kapsamına alınacak olan tüm suçlann, uluslararası bir mah- kemede yargılanması olgusu. 1994 yılmda BM'lerde, Ulusla- rarası Yasa Kurulu'nca öneril- miş ve son iki yıldır evTensel kap- samda yandaş bulmaya başla- mıştı. Daha önce "tüm evrende yer mayınlannın yasaklanması- nı" içeren yasanın yaratıcılann- dan bin olan Kanada Dış Tica- ret Bakanı LJoyd .4xvw)rthy'nın, geçen yıldan bu yana, konuyla bağlamlı tüm insan haklan ör- gütlenyle oluşturduğu dayanış- manın, USM tasansını evrensel gündeme getirdıği belirtiliyor. "Hukukdevleti kavramının. ku- rulacak bağımsız ve yansız bir uluslararası mahkemeyle peki- şeceğim" % urgulayan Axworthy "İnsanlıksuçu işleyenlere haket- tikleri cezayı verecek olan LSM, h«dilikle gerçekleştirilmesi gere- ken bir çağcıl ülküvü belirli>T)r" dedi. USM tasarısının üç belırgın öğe ile bağlamlı olmasını iste- yen girişimciler "Suçun ağırlıgı. uluslararası ilginin kapsamı \<e ilgili ülkenin yargı dü^eninin is- teksİ7>ada jetersizliği*' gıbı nok- talann yaşamsal önem taşıdığı- nı vurguladılar. Konu üstünde görüşünü açık- layan New York kökenli insan haklan örgütü İnsan Haklan Avu- katlar Birtiğj direktörü olan ba- yan hukukçu Stephanie Grandt "Bazı BM Genel Kurulu üyele- rinin tasarna gerek olmadığı ka- nısuu taşımalanna karşuı USM tasansının. dünya uluslannca onaylanacağını" belirtti. Meksika'da yerin kulağı var! • Meksikalı senatör hükümetin gizli telefon dinleme merkezine yaptığı baskında birçok politikacı, gazeteci ve işadamımn dinlendiğini ortaya çıkardı. Dış Haberler Senisi - komisyonu Başkanı Ma- L^'da SansoresSanroman adlı Meksikalı senatör. hü- kümetin gizli dinleme merkezine yaptığı bir ge- ce baskını ile Meksika hü- kümetinin kendi vatandaş- lannı, tehdit olarak gör- düğü kişileri, siyasi rakip- lerini, iş dünyasının önem- li isimlerini, hatta kendi yetkililerini ve çalışanla- nnı bile gizlice dinlediği- ni ortaya çıkardı. Bayan senatörün bu girişimi ile ülke içinde bu merkezler- den 22 tane daha olduğu belirlendi. ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, yanında kendisini destek- leyen 300 kişi ile birlikte gece yansı gizlice merke- ze gelen Senatör Sanro- man'ın, burada çok sayı- da dinleme aygıtı ile poli- tikacılara, gazetecilere ve vatandaşlara ait telefon gö- rüşmelerinin yer aldığı bin- lerce dosyayı ele geçirdi- ğini yazdı. Kendisinin de 7 yıldan beri dinlendiğini ve önündeki dosyalarda özel yaşamına ilişkin her türlü bilginin bulunduğu- nu söyleyen 52 yaşındaki senatör muhalefetteki mer- kez solu temsil eden De- mokratik Devrim Partisi üyesi. Haberde, senatör ve baskına katılan yardımcı- lannın. lsrail'den satm alı- nan dinleme aygıtlan için hükümet tarafindan öde- nen toplam 1.2 milyon do- lar tutanndaki ceklere iliş- kin belgeleri ve telefonla- n sürekli dinlenen kişile- rin listesini ellerine geçir- dikleri belirtiliyor. 70 yıldan beri Kurum- sal Devrimci Parti tarafin- dan yönetilen ülkede te- lefonlann dinlendiğinin ortaya çıkması ile hükümet karşıtı seslerin yükselme- ye başladığı helirtiliyor. Meksika tnsan Haklannı Geliştirme ve Savunma ridaire Acosta,telefon din- leme olayını "Bu iğrenç bir siyasi kontrol metodu " diye tanımladı ve ken- disinin telefonlannın da yıllardan beri dinlendiği- ni öne sürdü. Meksika'de telefonlann gizlice din- lenmesi geçen yıl yasak- lanmıştı. Ancak yeni ceza yasası, mahkeme emri ile telefonlann dinlenmesine olanak sağlıyor. EZLN direniyor Dış Haberler Servisi - Meksika'nın Chiapas eyaletinin Zapatistalar tarafindan özerk ilçe ilan edilen Taniperlas bölge- sine geçen cumartesi dü- zenlenen ve 19 Meksika- hyla 12 yabancının tu- tuklanmasfyla sonuçla- nan polis baskınmın ar- dından Zapatista yanda- şı yüzlerce yerli San Andreas Larrainzar kö- yünde bir protesto gös- terisi yaptı. Yerli hakla- n ve yoksullar için mü- cadele eden Zapatista Ulusal Kurtuluş Ördusu (EZLN) gerillalan hü- kümete meydan okuya- rak 30 özerİc ilçe ilan et- miş, Meksika hükümeti de EZLN'ye ve yandaş- lanna karşı sertleşmeye başlamıştı. Göstericiler, Taniperlas'ta gerçekle- şen olaylan kınayarak "Testtmolmayacağız. Ne ölümden ne de hapisten korkuyonız, Bia yokedip haklanmızı çiğnemele- rine izin venneyeceğiz" dediler. On iki yabancı uyruklu kişinin tutukla- nıp sınır dışı edihnesi- nin ardından dün de üç Norveçli Altamirano'da siyasal etkinliklerde bu- lunduklan gerekçesiyle tutuklandı. Yunanraporu 'ABD KKTC'yi tanıma yolunda' LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum basını, Yu- nanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Hristos Za- harakis'in Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gizli bir ra- porda, "Amerikalılar'ın, Kıbrıs Türkleri'nin devlet varlığının tanın- ması finerisi üzerinde çalıştıklarını" bildirdı- ğini öne sürdü. Rum basınına göre, Za- harakis, 19 Mart tarihin- de Yunan Dışişleri Ba- kanlığı'na gönderdiği ra- porda, ABD'nin, buyön- deki çalışmalannı gele- cek yaz ayında düzenle- meyi planladığı "Davion tipi konferans" çerçeve- sinde ileriye götüreceği- ni ifade etti, Yunan ve Rum hükümetlerinin de u dikkatli olmalarını" istedi. Yunanistan ve Rum yö- netimine, "Helen görüş- lerinin, Türk görüşleri gibi değişmez olduğu- nu ABD'ye bildirmele- ri" çağnsında bulunu- lan raporda, "ABD Dı- şişleri Bakanlığı Kıbns Özel Koordinatörü Thomas Miller'in, Ada'ya yaptığı ziyaret sırasında, Türk görüş- lerinde değişiklik olma- dığını saptadığı, ancak bir şeyler olabileceği umuduyla kendi kendi- ni teselli ettiği" görüşü- nede yer verildi. Rum basınında çıkan haberle- re göre, ABD'nin bu yön- deki planlan, Atina ve Rum yönetimi tarafindan 1998 yıhbaşlanndan be- ri biliniyordu. "Dayton tipi toplantı" olasılığı- nın, Atina ile Rum yöne- timi tarafindan artık cid- di bir şekilde incelendigi ifade edilen haberlerde, iki tarafin da, bu konu- daki mesajı kendi kamu- oylanna en uygun bir şe- kilde iletme yöntemi bul- mak üzere, ABD Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke'tan süre iste- dikleri belirtildi. İstediği Üniversiteye Girmesi... 2 Yabancı Dili Konuştnası... • Atatürkçü, Demokratik, Laik ve Çağdaş Eğititn İçin.. Sizitı Çoçuğuntız cicı... Son Başvuru Tarihi: 17 Nisan 1998 , SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN KOLEJLER , ISTANBUL Akasya Alınan Amerikan Robert Anabüiın Ar-EI ALa Atacaıı Bidkan Bcykent Büfeıı Bilgi Bogaziçi Ceııt Çavuşoglu Çavu^oglu Çorlu Dogan Hyûpoglu Hekiınoglu GökdU Gürsoy İtalyaıı KovÖzel Kûllûr Marmara MlmarSinan Moda Dame De Sion OguzKaan Ortadogu SL Benoit St. G. Avusturya St. Joseph St Mlchel SeUmPan Tarhan Tercûman Ugur Yeni Dünya Yenl Yüdız Yunus Emre Yüzydlsd Yüdız EDİRNE Beykent İÇEL Akdeniz Palmlye Toros Anadolu SAKARYA Taııscl SAMSUN Meralcan ŞANLIUR1-A hınıt Cem Bosna'da eşitlik olduğunu savundu Türkiye'den denge politikası SERK4N DEMİRTAŞ SARAYBOSNA - Türkıye, 3.5 yıl sü- ren savaştan çıkan Bosna-Hersek'te den- geli bir politika izliyor. Dışişleri Baka- nı tsmailCem. Türkıye'nin Bosna-Her- sek"i oluşturan Boşnak, Hır\at ve Sırp halklanna eşit mesafeli ve aynı kıymet- te davTandığını bildirdi. tki ülke arasın- da siyasi istişare mekanızması kurul- ması kararlaştınlırken, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ZadanskoPrhiç'in ha- ziranda Istanbul'da yapılacak zirveye kaölacağını bildirmesi,jest olarak değer- lendirildi. Dışişleri Bakanı Cem, Bosna-Her- sek'teki temaslannın ikinci gününe mu- hatabı Priviç ile heyetlerarasi görüşme- ler yaparak başladı. Görüşmenin ardın- dan yapılan basın toplantısında Cem. Türkiye'nin yeniden yapılanma savaşı ve- ren Bosna-HeTsek'e her alanda destek olmaya devam edeceğini belirterek, bu konuda düzenli siyasi istışarelerin yapıl- ması karan aldıklannı söyledi. Priviç de ülkesinin Avrupa Konseyi'ne tam üye ol- mak istediğini. Türkiye'den de destek beklediklerini söyledi. Edüıilen bilgilere göre Cem, görüş- melerde Türkiye'nin izlediği denge po- litikası kapsamında ülkedeki üç halka eşit davrandıklan mesajını verdi. Da>1on Banş Anlaşması'mn uygu- lanmasında zorluklar olduğunu bildik- lerini, ancak bu anlaşmanın Bosna-Her- sek için tek seçenek olduğunu kaydeden Cem. taraflardan süreci hızlandınnala- nnı istedi. Görüşmelere katılna Sırp Dı- şişleri Bakan Yardımcısı Dragan Bozo- niç' in "Bize aynm yapmaym. Sup Cum- huriyeti de Bosna-Hersek'in bir parça- sıdır. Biz de Türldye ile iyi iUşkfler kur- makistiyoruz" dediğı öğrenıldi. Bunun üzerine Cem'in, Türkiye'nin kimseye aynmcılık uygulamadığını belirterek, "Tüm taraflara eşit mesafede ve aynı krvTnette davranıyoruz" yanıtını verdi- ği kaydedildi. Cem. daha sonra Cumhurbaşkanlığı Konsey Başkanı Alia İzzetbegoviç ile görüştü. Bu görüşmede izzetbegovıç'in mülteci sorununa değindiği ve savaş suçlulannın yakalanamamasuıdan şika- yet ettiği kaydedildi. izzetbegoviç, Day- ton Anlaşmasf nın sivil yönlerinin ak- saması konusunda duyduğu kaygılan Cem'e ilettı. Cem, dünkü temaslan sırasında ka- patılan RP'ye yakınlığıyla biiıren Saray- bosna Kanton Başkanı Mithad Harad- ziç ile de biraraya geldi. Haracziç, Tûrk fırmalannın Saraybosna'yı ihmal ettigi- ni, yatınmcılann daha çok ilgi göster- mesi gerektiği eleştirisinde bulundu. Cem de yanıt olarak, yılsonunadoğru ya- pılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantısına kadar bir öneri palceti oluş- turulmasını istedi. Temaslar sırasında Hırvatstan'ı Av- rupa'yabağlayacak Adriyatikctoyolu da gündeme geldi. Cem, otoyolur Türk fir- malanncayapılmasmıistediİLİerini bil- dirdi. Cem, temaslan sonundaBosna'daki pazaryeri katliammın gerceklestiği mey- danaçiçekbıraktı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog