Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Güpcistan'la işbirliği anlaşması • ANKARA (Cumhuriyer Bürosu) - Türki) e ile Gürcistan arasında askeri alanda eğitirh işbirliğini öngören mutabakat zapti Genelkurrnay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Gürcistan Savunma Bakanı Tümgeneral Vardiko Nadibadzade arasında imzalandı. Iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak mutabakat zaptı, askeri konularda uzman gruplann karşılıklı ziyaretler, bilgi değişimi, askeri teknik işbirliği, askeri eğitim ve BİO NATO programı işbirliği, güven ve guvenlik arttıncı önlemler düzenlemesi ile ortak sınınn antipersonel kara mayınlanndan anndınlması konusunda bir rejimin sağlanması için çalışmalara başlanması konusunda niyet bildirimi konulannı içeriyor. Belediyede sözteşme eylemi I İstanbul Haber Servisi - Bahçelievler Belediyesi işçileri, toplusözleşme görûşmelerinde yaşanan tıkanıklığı protesto amacıyla dün bir süre iş bıraktı. DtSK'e bağlı Genel-Iş Sendikası'yla Bahçelievler Belediyesi arasında sürdürülen toplusözleşme görûşmelerinde uyuşmazlık zaptı rutulmuştu. Yapgıcın taciz davası • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Manisalı gençlere işkence davasında tutuklu polisler hakkında beraat karan veren yargiç Mehmet Emin Öge'nin "sarkıntılık" suçundan Yargıtay'da yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüşülen davanın dünkû duruşmasına, müdahil olarak davaya katıian Izmir Adliyesi'nde görevli bayan memurlar G. K. ve S. S. ile avukatlan Ersen Şansal geldi, diğer müdahil bayan N. B. ise katılmadı. Bayan memur G. K., gösterdiği tanıklann dinlenmesini istedi. Enepjiye 30 milyap dolap • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Hüseyin Arabul ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, 2010 yılında Türkiye'nin 250 milyar kilovat saat elektriğe gereksinimi olacağmı belirterek "Bu istikametteki gayretleri sürdüreceğiz ve 30 milyar dolan Türkiye enerji sektörüne yatıracağız" dedi. Yiiksekova çetesi davası • DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Necip Baskın'm kaçınlması ile ilgili Yüksekova çetesi davasına Diyarbakır 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde devam edildi. Müdahil avukat Yaşar Altürk, sanıklann devlet memurluğundan gelen gücü kullanarak suç işlediklerini öne sürerek cezalannın arttınlmasını istedi. FP'de kıırban depisi öfkesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP'nin irtica ile mücadele >asa tasanlanrun TBMM'ye sevk edilmesine gösterdiği tepki. kurban derilerinin bağışıyla ilgili sıkı denetimler nedeniyle büyüdü. FP Grup Başkanı Recai Kutan, kurban derilerinin Türk Hava Kurumu'na (THK) bağışını zorunlu kılan genelgeyi "terör" olarak niteleyerek "Deri terörii yapanlar vatandaşın bedduasını aldılar. Beddua alanlann ağızlanyla kuş tutsalar başanlı olmaları mümkün değil" dedi. TBMM İdare Amiri Önder Kırlı, Eski TBMM Başkanı'nın Çeşme'deki villasınm Mesa tarafından döşendiğini söyledi Kalenüf ye sahtefatura kıskacı Eski TBMM Başkanı Mustafa Ka- lemli'ye suçlamalar devam ediyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Komisyonu, eski Meclis başkanı ve ANAP Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'yi Çeşme'deki yazlık villası için kuşatmaya aldı. Komisyona bilgi veren CHP'li TBMM Idare Amiri Önder Kırn, geçen yıl temmuz ayında yazlıkta incelemelerde bulunduğunu ve Mesa'dan bir yetkilinin, yazlığın iç dizaynını kendilerinin yaptığını doğruladığını söyledi. Komisyon, yazlık villanın, cam, kapı-pencere doğrama işlerinin inşaatı üstlenen kooperatif tarafından yapılmış görünmesine karşın, Kalemli'nin komisyona, 'cam-kapı-pencere doğrama işleri' bedelini gösteren faturalar gönderdiğini belirledi. Komisyon dün vaptığı toplantıda, CHP'li İdare Amiri Onder Kırlı'nın bilgisine başvurdu. Komisyonda ANAP'lı üyelerin, Kırh'yı. TBMM Halkla tlişkiler Binası'nda açılan fast-food salonunu ihalesiz olarak tanıdığı kişilere vermekJe suçladıklan öğrenildi. Kırlı ise bu salonun başkanlık oluru alınarak açıldığmı, fazla kâr etmeyen bir yer olacağı için tanıdığı kişilere işletmeyi verdiklerini, bunda da herhangi bir usulsüzlük olmadığını söyledi. ANAP'lı üyeler, Kalemli'nin TBMM Basın Bürosu'nun 'ücretsiz' dekorasyon işini Mesa'ya vermesi ile bağlantı kurmaya çalışınca Kırlı, "Kalemli, basın toplantısı salonunun ücretsiz olarak yapıldığuu belirtmişti. Bu ve bunun gibi bulgular. ihaienin Mesa'ya verilmesinin planlandığı kanaatini doğurmaktadır" dedi. Kalemli'nin birçok işi 'başkanlık oluru' ile yaptığına dikkat çeken Kalemli, özürlüler asansörü yapımı işinin de ihalesiz olarak Emlak Konut aracılığıyla Mesa-Nurol'a verildiğine dikkat çekti. Kalemli'nin Çeşme'deki yazlık villasında geçen yıl temmuz ayında incelemelerde bulunduğunu aktaran Kırlı, şubilgileri verdi: "Geçen yıl Çeşme'deki kooperatif evinc uğradım. İç inşaatlar devam ediyordu, ama dışı tamanılanmıştı. Kalemli'nin evine dışandan bakınca, iç dizaym ve kullanılan maizeme, Mesa tarafından yapılan bizim Meclis lojmanlanna çok benziyor. Bu arada üzerinde 'Mesa' yazılı aracın gekiiğini gördüm. Can diye bir sorumlunun başlannda olduğunu oradaki işçiler söyledüer. Can bey denilen gözlükiü kîşi oradaymış. Ben, 'Herhalde Sayın Kalemli'nin yazlık evini de siz yaptınız" deyince, bana 'evet' karşıüğını verdi." Kırlı. Ankara'ya döndüğünde yeni Meclis lojmanlannı tekrar incelediğinde iç dizayn için kullanılan malzemelerin aynısının Kalemli'nin yazlığında da kullanıldığını söyledi. Komisyon üyeleri ise inşaatın yaz aylannda bitmesine karşın Kalemli'nin aralık ayına ait faturalar gönderdiğini saptadı. Bu" hafta sonu yazlık villada incelemelerde bulunmak için Çeşme'ye gidecek olan komisyon, faturalan kesen firmalarla da tek tek görüşecek. MlLLETVEKlLLERlBÖLÜNDÜ CHP'lüer deRTÜK yasa tasansına karşıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özel radyo televizyon sahiplerine kamu ihalelerine girme yolunu açan ve medya- daki fıili tekelleşmeyi yasal hale getiren tasan hükümet ortağı partilerin yanı sı- ra. CHP'yi de böldü. CHP îstanbul Milletvekili Eıran Ka- rakaş ve tzmirmillervekili AydmGüven Gürkan'ın da aralarında yer aldığı bir grup CHP milletvekilinin tasanya karşı tavır geliştirecekleri öğrenildi. Tasanya CHP yönetimi destek verirken Karakaş ve Gürkan gıbi 10'u aşkın milletvekili- nin oylamaya katılmayacağı bildirildi. Tasan, ANAP'tan sonra hükümet or- taklanndan DSP'de de çatlağa yol açtı. Gazeteci kökenli, TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan tasanya karşı bir konuşma yapacağını ve olumsuz oy kullanacağını bildirdi. DSP Zonguldak Milletvekili MümtazSoysal vebazı arkadaşlannın da oylamaya katılmayacaklan öğrenildi. RTÜK kaynak istedi Bu arada RTÜK Başkanı lbrahim AgâhÇubukçu, Radyo ve Televizyonla- Yargılanmasına başlandı Avcı: Yeşîl MtT tarafindan kullanddı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Gıziı bılgi- leri açıkladığı gerekçe- siyle yargılanan eski Em- niyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Dairesi Baş- kanvekili Hanefi Avcı. devlet içindeki yasadışı yapılanmalann odağın- daki ısimlerden "YeşiT kod adlı Mahmut Yıkb- nm'ın MİT tarafından kullanıldığını ve eski MİT Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür ile bağlantılı olduğunu söyledi. Eymür'le arasındaki tazminat davasına gön- derdiği dilekçede MIT'e ait telefonlara yer v ererek "gizü kalması gereken bil- gikri elde ederek açıkla- dığı'' iddia- sıyla hakkın- da dava açılan Avcı'nın yar- gılanmasına başlandı. An- kara 2 No'lu DGM'de gö- rülen davanın dünkü duruş- masında sor- gusu yapılan Avcı, dava konusu tele- fon numaralannı tstanbul Emniyeti'nde istihbarat şube müdürü olarak gö- rev yaptığı sırada öğren- diğini kaydetti. Av cı, PKK itirafçısı Alaaddin Kanat ve arkadaşlannın sorgusunda, "YesU" bağ- lantısının ortaya çıktığını vurguladı. Polis kıyafetli kişiler tarafından kaçınl- dıktan sonra öldürülen lran asıllı iki uyuşturucu kaçakçısmın yakınlannın getirdikleri notta, "Ye- şö"in, yani Ahmet De- mir'in para karşılığında tranlılann serbest bırakı- lacaklan mesajının yer aldığını kaydeden Avcı, bu not üzerine lranlılann yakınlannca Ahmet De- mir adına Ziraat Bankası Ulus Heykel Şubesi'ne önce 300 bin mark, son- ra da 50 bin mark yatınl- dığı saptamasuıı aktardı. Avcı, Yeşil'in bu paralan çektiğini de söyledi. A\ cı, Van Tur'un sahı- bı Senar Er'in babası ile Izmit Belediye Başkanı SefaSirmen'in yeğeninin kaçınlması olaylannı an- lattı. Izmıt Emniyet Müdürü Affan Keçeci'nın, kendı- sınden, ülkücü mafya li- den HadiÖzcan'ın yaka- lanması konusunda yar- dım istediğini anlatan Avcı, Kocaeli'de yapılan operasyonlarda Özcan'ın son anda elden kaçınldı- ğını, ancak daha sonra Rize'de yakalanan Öz- can'ın Yeşil'le bağlantılı olduğunun saptandığını söyledi. Avcı, Yeşil'in Mehmet Eymür'le bağ- lantısını bildiği için Ke- çeci'ye eski Kontr-Terör Dairesi Başka- nı'ylagörüşme- sini önerdiğini anlatarak Yeşil ile Keçeci ara- sındaki bir tele- fon görüşmesi- ni şöyle aktardı: "Yeşfl, teybe kaydedilen ko- nuşmasında 'Hadi Öz- can'ı tanıyorum. ancak bana bağlı biri değil. Be- lediye başkanını öldür- meye çok niyetli. Isterse- niz ben kafasını kesip va- lizle size gönderebilirim' dedi. Bu bana gösteriyor- du ki. Veşil ik emniyet arasında sıkıilişldlervar." Yeşil'e MtT tarafından 'Metin Atmaca' adına düzenlenmiş bir kimlik verildiğini kaydeden Av- cı, Yeşil'in, MlT'in tele- fonlannı kullandığıru da ileri sürdü. Hakkındaki iddialan reddeden Avcı, susturulmak istendiği için hakkında dava açıldı- ğını belirterek, yasadışı iş yapanlar hakkında işlem yapılmadığını, bu kişile- rin dokunulmazlık zırhı- na büründüğünü de ifa- desinin sonunda söyledi. Duruşmayı CHP lzmir Milletvekili Sabri Ergül de izledi. nn Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Ya- sa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi- ne ilişkin tasanyla RTÜK'e verilen iz- lenme oranlannın hesaplanması işlevi için kaynak istedi. RTÜK Başkanı Çubukçu, dün düzen- lediği basın toplantısında, ilkeli yayıncı- lığa giderek daha fazla önem verilmeye başlandığını kaydetti. tyimser gelişme- lere karşın bazı kanallann şiddet gö- rüntülerini yayımlamaya devam ettiğini kaydeden Çubukçu, Shovv TV'yi ima ederek "Dün saydım, bir televizyon ka- nalı aynı şiddet görüntüsünü 7 kez verdi. Bu kanalın televizyon temsilcisini çagı- racağım. Karşılıklı bir anlaşmaya vara- lun diyorum" dedi. Televizyonlann, yayınlarda belli oran- larda eğitim, kültür, Türk halk ve sanat müziği programlanna yer verilmesi yö- nündeki kurala pek uymadıklannı bildi- ren Çubukçu, "Kültür bağlanna önem vermek zorundayız. Din, sanat, felsefe, edebiyat ve dilimize önem \ererek genç- lerimizi eğitmeliyiz. Bunu yapmazsak in- san çarpık yetişir. Şiddet kabüecflik, ta- hakküm, öfke, kin ve kıs- kançuktan olur" diye ko- nuştu. Çubukçu, Radyo ve Te- leviaj'erılAnri Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Ya- sa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ta- sanyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, tasan- nın kabul edilmesi duru- munda yayınlann izienme oranlannın hesaplanması işlevini RTÜK'ün üstlene- ceğini kaydetti. Izlemenin 60 gün süre- ceğini belirten Çubukçu, "Jzleme için bir para da konşa mutlu olurduk. RTÜK'ün kendi bütçesi var ama, bu bütçe Başba- kanlık'a verilivor. Kavnak aktanlmasına ilişkin tasa- nya bir cümle konulursa bi- zi rahatlatır" görüşünüdi- legetirdi. Milli Güvenlik Kuru- lu'nun (MGK) "yeterli de- netimyapdmadığı'' yönün- deki suçlaması doğrultu- sunda Başbakanlık'tan gönderilen yazı nedeniyle süresiz ertelenen ulusal ka- nallar frekans ihalesine iliş- kin bir soru üzerine de Çu- bukçu, sözleşmedeki ek- siklikleri tamamladıklannı, ihaleyi haziran ayı içinde gerçekleştireceklerini bil- dirdi. 12 YILDA DÖRTKEZ ÇIKARILDI Pişmanlıkyasa tasansı görüşülmeyi bekliyor Ağaçlandırma kampanyası tstanbul Haber Servisi-İstanbul Büyüksehir Be- lediyesi. kentte kişi başına düşen yeşil alan mikta- nnı arttırmak amacına yönelik başlattığı kampan- ya kapsammda bu yıl 325 bin fidan diktiğini be- lirtti. Belediye, dikim mevsimi sonuna dek 400 bin ağaç dikmeyi hedefliyor. tstanbul Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri E)eğerlendirme Sanayi ve Tica- ret AŞ (İSTAÇ) Basın Danışmanı Yüksei Kanar'm verdiği bilgiye göre, ağaçlandırma faaliyetiyle da- ha önce çeşitli ihmaller ve sahipsizlik dolayısıyla İstanbul'un yok olan yeşil örtü ve ağaç dokusuna yeniden kavuşturulması amaçlanıyor. Belediye tarafından bu yıl üçüncüsü sürdürülen ağaçlandırma kampanyasında tstanbul'da öncelik- le TEM otoyolu, ana arterler ve trafiğin yoğun ol- duğu yerlere dikilen ağaçlann üçte birinin yurtdı- şından, üçte ikisinin ise yurtiçinden temin edildıği kaydedildi. Belediyenin 1996 yılında başlattığı 100 bin ağaç kampanyasında 120 bin ağaç, 1997 yılında başlat- tığı 200 bin ağaç kampanyasında da 270 bin ağaç dikildiğine dikkat çeken Kanar, 400 bin ağaç kam- panyasınm da nisan sonuna kadar tamamlanması- nı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Haber Servisi - PKK'nin ikinci adamı Şemdin Sakık'ın sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmesiyle Pişmanlık Yasası tartışmalan yeniden gündeme geldi. Özellikle Adalet Bakanı CMtan Sungur- lu'yla tçişleri Bakanı Murat Başesgioglu ta- rafından sık sık dile getirilen ve kamuoyun- da "pişmanhk yasası" olarak bilinen 3419 sayılı "Ban Suç Failleri Hakkında l vgula- nacak Hükümlere Dair Kanun" metin ola- rak varolmasına karşın henüz yürürlükte bu- lunmuyor. Hükümetin Susurluk'u çözmek amacıyla yeniden hazırladığı pişmanlık yasa tasansı ise halen TBMM Genel Kurulu'nda görüşül- meyi bekliyor. Tasanya RP ve DYP muha- lefet ederken CHP de tasannın ilk maddesin- deki pişmanlık kapsamının çok geniş tutul- duğu gerekçesiyle konunun görüşülmesmi geciktiriyor. TBMM Adalet Komisyo- nu'ndan geçen haliyle tasan terör suçlanyla ilgili şu düzenlemeleri getiriyor: -Siyasi \e ideolojik amaçia suç işlemek için çete kuranlarla de\ letin biıiiğini bozmava vö- nelik silahlı çete ve cemivet mensuplanndan suçlara işfirak etmeyenler >a da suça iştirak edenlerden kanunun vavımından önce hak- lannda tahkikat başlamamış olanlar, faaliyeder hakkında bilgi verdikleri takdirde ken- dilerine ceza verilmeyecek. - Haklannda tahkikat baş- layanlardan doğru ihbar ya- panlann cezaları yedide bir kadar indirilecek. Ölüm ce- zalan dokuz yıla kadar mü- ebbet ağır hapis cezalan da altı yıla kadar hapis cezasına çevrilecek. - Son tahldkatı yapılırken ihbarda bulunanlann cezala- n dörtte bire kadar indirile- cek. Ölüm cezalan 15 >ıla. müebbet hapis cezalan 10 yı- la kadar indirilecek. - Mahkûmıyetı kesinleşen- lerden faydalı ihbarda bulu- nanlann cezalan ise üçte bi- re kadar indirilebilecek. Ölüm cezası 20 yıla, müeb- bet ağır hapis cezalan da 15 yıla kadar düşürülecek. - Örgüt mensuplanna yar- dım edenlerin cezalan da yu- kanda öngörüldüğü gibi so- ruşturmanın hangi aşama- sında bilgi verdiklerine göre değisecek. İlk kez Turgut Ozal döne- minde, 11 Haziran 1985'te çıkanlan pişmanlık yasası TBMM'de son 12 yıl içinde değişik sürelerle 4 kez onay- landı. lçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl TBMM'ye sundu- ğu araştırmaya göre 12 yıl içinde 2910 kişi başvuruda bulundu, yasadan 670 kişi yararlandı. ttiraf- lar sayesmde 4453 suçlunun belirlendiği vur- gulanan raporda 1574 kişinin yakalandığı kaydedildi. Son dönemde ilk kez Sabancı suikastının sanıklanndan Mustafa Duyar için sözü edi- len pişmanlık yasasına Sabancı ailesi sert tepki göstermiştı. Suikastta yaşamını yitiren Özdemir Sabancı'nın oğlu Demir Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada. Duyar'ı yargılayan mahkemenin sanığın ıtırafçılık yasasından yararlanıp yararlanamayacağını sorduğu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "faydalanmasımn uygun görüldüğü" yanı- tının verildiğini anımsatmıştı. lçişleri Baka- nı da Susurluk'un kilit isimlerinden YeşO kod adlı Mahmut Yıldınm'ında) ararlanabilece- ğini söylemişti. Aydın DYP Milletvekili AliRızaGönül'ün "Pişmanlık vasasının çıkanlmasıyla Yeşil'in teslimi arasında bir ilgi var mıdır" v ön ünde- kı soru önergesıne Başesgioğlu, f KP/ML- PAR ve TtKKO örgütü üyesi olmak ve Tun- celı'de öldürme olayından dolayı ülke gene- linde aranan Yeşil'in teslim olması ve silah- lı çeteyi ortaya çıkarması ha'inde pişmanlık yasasından yararlanabileceğini söylemişti. CHP'li Carboga, ihaienin Bayraktar Crubu'na verileceğini öne sürdü 'Gedikpaşa'da valilik yanıltıldı' İstanbul Haber Servi- si -Gedikpaşa llköğretim Okulu'nun bugün yapı- lacak kullanım hakkı iha- lesinin Bayraktar Gru- bu'na verileceği ileri sü- rüldü. CHP'li tl Genel Meclisi üyesi Hikmet Çarboğa, ihaienin Bay- raktan Grubu'na verile- ceğine ilişkin duyumlan noterde tespit ettirdiğini belirtti. Okulun 49 yıl sü- reli kullanım hakkının Eminönü Belediyesi'ne verilmesi de, sözleşmeye aykın şekilde gerçekleş- tirildiği belirtilerek tep- kiylekarşılanmıştı. Hikmet Çarboğa, ga- zetemize yaptığı açıkla- mada, ihaleyi yapan Emi- nönü Belediye Başkanı Ahmet Çetin- saya'nın, Bayraktar Grubu'nda hisse sahibi olduğunu iddia ederek, okul bi- nasının yeni bir yolsuzluğa araç edil- mesini önlemek için bu yöndeki iddi- alan notere onaylattıklannı söyledi. Söz konusu taşınmazın, kullanım hak- kı ile ilgili tapu devri sözleşmesinin 4. maddesine aykın şekilde Eminönü Be- lediyesine devredildiğini öne süren Gedikpaşa İlkokulu'nun bugün yapılacak kullanım hakkı iha- lesine Bayraktar Gnıbu'nun dışında iki firma daha kaülacak. Çarboğa. devır ıçın onay veren İstan- bul Valisı Kurlu Aktaşın yanıltıldığı- nı savundu. Çarboğa, ihale için saptanan 2 tril- yonluk tahmıni bedelın de çok düşük olduğunu belirterek aynı yer için 1995'te saptanan tahmini bedelin 4 trilyona yakın olduğunu ıfade etti. Bugün saat 11.00'de Eminönü Bele- dıyesı'nde yapılacak ihaleyle ilgili 3 firmanın başvuruda bu- lunduğubelirlendi. Tarüşmah devir lhaleyle ilgili olarak gazetemizi arayan avukat Hasan Bilgeç de, Gedik- paşa ilkokulu'nun söz- leşmeye aykın olarak Eminönü Belediyesi'ne devredildiğini savunarak bunun açık bir yolsuzluk olduğunu öne sürdü. Ge- dikpaşa tlkokulu'na ait taşınmazlann 49 yıllık kullanım hakkı, tstanbul ll Özel tdaresi adına İs- tanbul Valiliği ile Eminö- nü Belediyesi arasında yapılan bir sözieşmeyle Eminönü Belediyesi'ne devredilmişti. Sözleşme- nin 4. maddesine göre kullanım hak- kına ilişkin tapu tescili, Mahmutpaşa Meslek Lisesi ile eski ilçe Milli Eği- tim müdürlüğü binalannın plan fonk- siyonlannda yapılacak değişiklik ko- şuluna bağlanmıştı. Ancak sözleşme- de belirtilen imar planı değışıklikleri sonuçlandınlmadan okulun kullanım hakkına ilişkin tapu işlemi gerçekleş- tirilmişti. MED TV'de konustu MÎT, Kaynak'a suç duyurusuna hazırlanıyor ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Ankara DGM Başsavcılığı, PKK'nin yayın organı MED TV'deki açıkla- malan güvenlik birim- lerinde rahatsızlık ya- ratan eski Milli tstihba- rat Teşkilatı (MİT) ele- manı Prof. Dr. Mahir KmTiak'ın sözlerinı in- celemeye aldı. MİT Müsteşarlığı, teşkilatla hiçbir ilişkisi kalmadığını açıkladığı Kaynak'ın sözlerinin kişisel göriişleri oldu- ğunu bildirdi. MED TV'deki konuşmaları nedeniyle PKK liderı Abdullah Öcaian'ın da gıyabında idamla yar- gılanmasına ise devam edildi. MED TVde 10 Nisan'da Öcaian'ın da telefonla ka- tıldığı 'Türk Siyasi Gün- demi' prog- ramında ko- nuşan Kay- nak. 'Öca- ian'ın Türki- ye'ye gön- derdiğini' öne sürdüğü mektupla ilgili değerlendirme- sinde şunlan söyledi: "Mektup olayını ta- rihi bir fırsat olarak gö- rüvorum. Bunun mut- laka değerlendiriunesi gerekir. "Ben eşkıya ile pazarlıketmem' laflan polirikrir. Türkiye'yi yönetenlerin her iki ta- rafi da zora sokan bu çaüşmayı bitirecekleri- ni umuyorum." Mektubu olumlu bulduğunu, Öcaian'ın çabasını takdirle karşı- ladığını belirten Kay- nak. "Bunu gurur me- selesi yapmamak gere- kir. Hepinize teşekkür ederim. Sa\ın başka- nımsavgılar" dedi. Kaynak'ın açıkla- malannın PKK ve o- nun destekçisi dış guç- lere koşut olduğuna dikkat çeken güvenlik birimlen. eski MtT mensubunun Türkiye aleyhine yapabileceği- nın azamisini örtülü bir şekilde yapma yolunun sonuna geldığini anla- ması gerektiğini vurgu- ladılar. MİT Müsteşar- lığı dün konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıkiamada. Kay- nak'ın yaptığı hizmet- lere karşılık olarak gü- venliğini sağlamak amacıyla 13 Aralık 1973ile29Şubat 1980 tarihleri arasında sade- ce ekonomik konularda görevlendirildıği kay- dedılerek. "Kaynak'ın bugüne kadar çeşitli med>a organlannda ya- yımJanan iç ve dış gü- venliğeilişkin açıklama- ları MİT mensubu ula- rak geçmişte görev aldığı konularia herhangi bir şekilde ilgili olmadığı için kişisel göriiş- leri olarak de- ğerlendiril- mektedir" de- nıldı. DGM Başsavcılığı'- nın da, Kaynak'ın ko- nuşmasıyla ilgili olarak ınceleme başlattığı, açıklamalarda s u ç un- suru saptanması duru- munda eski MİT men- subu hakkında 'bölücü- lök' suçlamasıyla so- ruşturma yûrüteceği bildinldj Ö:e yandan M E D TVdeki lanusma.lann- da 'bölücülük propa- gandası yapüklaun ve yasadışı bölücü terör orgütü PKK'nin ey- lemJerini kolayLaştu*- dıkbn' gerekçesiyle, araisnnda kapatılan DEP'm eskı mılletve- kilieri Mahmut Kılınç ve Zübe^ir Avdar ile yazar Yaİçın Küçuk ve boç. Dr. Fikret Başka- ja'cjı da bulundugu 7 sanık da 4"er ynldan 8*er y\\z kaciar fıapis cez£sı istnruyle yargı- lanı*."or.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog