Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 1998 PERŞEMBE HABERLER Prof. Un topraga verildi • Istanbul Haber Servisi- Istanbul'da önceki gün ölen Istanbul Üniversitesi (IÜ) Mühendislik Fakûltesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Ali Reşat Ün, dün toprağa verildi. tÜ Merkez Kampusu'nda Prof. Dr. Ün için bir tören düzenlendi. Prof. Dr. Ün'ün cenazesi, törenin ardından Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kıhnan ikindi namazından sonra Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Bakanlık duvarında sendika kavgası • ANKARA (ANKA) - Kamu çalışanlan yasa tasansı konusunda. alanlarda birbirlerine sert eleştiriler yönelten sendikalann yeni tartışma zemini Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Türk Eğitim-Sen, KESK. ve Eğitim-Sen ile aralanndaki çekişmeyi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ıçine taşıdı. Türk Eğitim-Sen, Bakanlık ilan panosuna astığı bildiride, KESK ve Eğitim-Sen'i "illegal örgütlerle ortak eyîem yapmak" ve "kamu çalışanlan üzerinden kişisel ve siyasal rant elde etmeye çahşmakla" suçladı. Kılıç'ın oğlu serbest • İstanbul Haber Servisi - Etiler'de bir bar kâhyasını cinsel organmdan silahla" yaralayan Dündar Kılıç'ın torunu ve Uludağ'da öldürülen Uğur Kılıç'ın ilk eşinden olma oğlu t. O. Ö. ile kendisini azmettirdiği öne sürülen bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 sanık ise savcılık tarafından salıverildi. Küneselleşmeye tepki • İstanbul Haber Servisi - Emeğin Partisi (EMEP) Istanbul ll Örgütû'nce Beyoğlu'nda düzenlenen protesto gösterisinde, Çok Taraflı Yatmmlar Garanti Ajansı (MİGA) ve Çok Taraflı Yatınm Anlaşması (MAI) protesto edildi. Ellerinde "MAI ve MlGA'dan çıkılsın" ve "Özelleştirmeciler MAI ve MlGA'ya güveniyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, olaysız dağıldı. Hrar davası I İstanbul Haber Servisj- Bayrampaşa Cezaevi'nde bulunan yasadışı DHKP/C adh örgüt liderlerinden Ercan Kartal ve Şadi Özpolat'm kaçma girişimine yardımcı olduklan iddia edilen 3 kişi hakkmda, Istanbul DGM'de dava açıldı. Iddianame DGM Cumhuriyet Savcısı Aykut Cengiz Engin tarafından hazırlanırken fırar girişimiyle ilgili soruşturma ise, Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. Gazeteci Ülgen vuruldu • Istanbul Haber Servisi- Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen önceki gece Kumkapı'da yemek sırasında tartıştığı kişiler tarafından silahla vurularak yaralandı. Haseki Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Ülgen, daha sonra International Hospital'a kaldınlarak ameliyata alındı. Ülgen'i yaraladığı belirtilen Tekin Öztürk, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. ITO, İstanbul kent içi ulaşımmda almabilecek önlemlerle ilgili bir rapor hazırladı Trafiğe 6 acü' önerilerİstanbul Haber Servisi - Istanbul Ticaret Odası (İTO), Istanbul Valisi Kutlu Aktaş'a kent trafiğini rahatlatmak içın mesai saatle- rini kaydırma uygulamasının özel sektörde de benimsenmesini, çalışanlann haftalık 40 saatlik mesailerini 4 günde tamamlamalan, deniz dolmuş motorlanna kıyılara paralel taşımacılık izni verilmesi, özel otomobiller- den tıkanık yollara ginşte para ahnması gi- bi öneriler getirdi. Toplantıda. Saravburnu'nu da içeren tarihi yanmada için haziran ayın- da tamamlanacak bir pilot proje yapılması benimsendi. YıldızTeknik Üniversitesi Ulaş- tırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Ayduı EreL hazırladığı •'Trafikte AdlEylem PJanı" ile ilgili dün tTO toplantı salonunda Kutlu Aktaş'a bir brifıng verdi. Aktaş, Bü- yükşehir Belediyesi APK Daire Başkanı Mustafa Ilıcalı. Karayollan 17. Bölge Mü- dürü Sefer Tırman ve Ulaştırma Koordi- nasyon Merkezi (UKOME) Müdürü Metin Koçak'ın da hazır bulunduğu toplantıda. "Çok açık olarak söylüyorum. Karayollan, emniyet ve belediyede trafik sorununa çö- züm getirilmesi için ciddi hiçbir çahşma ya- pdnuyor. Ben bunlardan ümidi kestim" de- di. Mustafa Ilıcalı'nın itiraz etmesini engel- leyen Aktaş, "Siz bu çalışmalan zamanın- da yapsaydmız,ITO' nun böytebirçahşmayap- masına gerek kalmazdT diyerek kızgınlığı- nı dile getirdi. Prof. Erel'in brifıng raporunda, İstanbul'da bulunan ulaşım araçlannm yüzde 94'ünün özel otomobil; yüzde 3'ünün tETT, özel halk oto- büsleri ve servis araçlan; yüzde 2'sinin dol- muş \e korsan araçlar, yüzde 1 'inin de tak- Çatlağa karşı uyarı 'Metroda zemine uygun araç seçilmeli' İstanbul Haber Servisi - Prof. Ayduı EreL Sırkeci-Halkalı hattın- da çalışan banliyö treninin yarat- tığı titreşimlerin Cankurtaran'daki tarihi Küçükayasofya Camii'ne za- rar verdiğinı söyledi. Yıldız Tek- nik Üniversitesi'nin yaptığı bir araş- tırmayla camide bazı çatlaklar sap- tandığmı belirten Prof. Erel, çatlak- lann, banliyö treninin geçerken çı- kardığı vibrasyon etkisiyle mey- dana geldiğini anlattı. Aynı tehlikenin Istanbul Metro- su'nun geçtiği güzergâhtaki bina- lar için de geçerii olduğunu belir- ten Prof. Erel, bu nedenle zemine uygun metro aracının seçilmesi ge- rektiğini söyledi. Istanbul Büyük- şehir Belediyesi'nin, uyanlarakar- şın bu konuyu dikkate almadığını ifade eden Prof. Erel, zemın ile metro aracının titreşim frekansla- nnın aynı olmaması gerektiğini kaydetti. Bomba zanldaruta taibikat Sultanahmet Mevdanı'ndaki Halide Edip Adıvar Parkı'na Kurban Bayramı'nın son günü bomba yerleştirerek 3'ü turist 2'si asker 9 kişinin yaralanmasına neden olduklan belirtilen PKK'nin "mobil bomba timi" ihesi olduklan öne sürülen 3 kişiye olay yerinde tatbikat yaprmldı. Olay yerinde toplanan ülkücüler, "Kahrolsun PKK" ve "Sıra sende Öcalan" sioganlannı atarak yakalanan kişilere saldınrken İstanbul Emnivet Müdürü Hasan Özdemir. Vunanistan'da eğitim gören PKK'lilerin uzaktan kunıandalı bombalarla 23 Nisan ve 1 Mayıs'ta kanlı eylemler yapmayı planladıklannı söyledi. Bayramın son günü Sultanahmet'te meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen Istanbul Emniyet Müdürlüjfrü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, l/mir Emniyet Müdüıîüğü ile birlikte yapılan koordineli çahşmalar sonunda 9 ögrenci gözaltına alındı. silerden oluştuğu belirtildi. İstanbul'da yüz- de 94 gibi ezici bir çoğunlukta bulunan özel otomobillerin. ancak yolculann yüzde 16'sı- ru taşıdığı, lETT, özel halk otobüsü \e ser- vis araçlannın ise yüzde 57'sini taşıdığına dik- kat çekildi. Dolmuş ve korsan minibüslerin ise yolculann yüzde 22"sini, taksilerin de yüzde 5'ini taşıdığı belirtildi. Istanbul'daki ana arterlerin yüzde 35'inde saatte 40 kilo- metre hızla, yüzde 65'inde ise saatte 40 ki- lometre hızın altında gidilebildiği saptama- sı yapılan raporda. öncelikle bir "Kentsel ulaşım trafik yönetim otoritesi" ku- ruLması gerektiği belirtildi. Aktaş, bu otoritenin valilik olduğunu söyledi. Raporda 40 saatlik haftalık çahşma günlerinin 5 günden 4 güne indirile- rek 8 yerine 10 saatlik sıkıştınlmış ça- hşma haftalan, kıyıya paralel calışa- cak özel deniz motorlanna izin veril- mesi, trafik yoğunluğunun zirve sa- atlerini rahatlatmak için kamu işyer- lerinde başlatılan mesai saatlerinin kaydınlması uygulamasına özel sek- törde de geçilmesinin yanı sıra geti- rilen diğer öneriler şöyle: - Ortakotomobfl kuDanımmın. köp- rülerde ve anayollarda özel şerit ve düşük tarife uygulamalanvla özendi- rilmesi. - Bir trafık-FM radyosu açılarak araç sürücülerine yollann ulaşım du- rumu hakkında bilgi verilmesi. - Minibüsle toplu taşımaahğıiL oto- parkvegeçişlerdea\antajLarsağlana- rak özendirttmesi. - Özel otomobillere köprü geçış fıyatlannın arttınlması ve tıkalı yol- lara ginşte para ahnması. - Bisikletii ve yaya ulaşumnı özen- dirici tedbirler. - Gereklı görülen bazı kavşaklar- da sinyalizasyon yerine flaşör uygu- lamasına geçilmesi. - İntemet, ekktronik posta gibi Ue- tişim sistemlerinden yararlanılarak işyerlerinin muhasebe,bankacüık, si- gortacıhk, yayıncılık. bilgi işlem-prog- ramlama. mühendislik ve mimarhk gibi meslek mensuplannın evlerinde mesai yapmalan. Çorlu Kurultayı 24 Nisan'da CHP'nin kadın atağı sürüyor • Ülkemizi Avrupa'ya kadınlann taşıyacağını belirten CHP Kadın Kollan Genel Başkanı Güldal Okuducu, Güneydoğu'da başlayan ve Ege'de büyüyen kadın yürüyüşünün şimdi de Marmara'da kendisini göstereceğini belirtti. İstanbul Haber Servisi - CHP Kadın Kollan. kadın sorunlannı çözmek ama- cıyla başlattığı bölge ku- rultaylarına 24 Nisan'da Marmara'yla devam edı- yor. Çorlu"da gerçekleştı- rilecek kurultay a binlerce kadının katılması bekle- niyor. CHP Kadın Kollan Ge- nel Başkanı Güldal Oku- ducu, Güneydoğu'da baş- layan ve Ege'de büyüyen kadın yürüyüşünün şımdı de Marmara'da kendisini göstereceğini belirtti. Oku- ducu. her yeni bölge kurul- tayında kadınlarda laık. demokratik Cumhunyet-1 koruma kararlılığının da- ha da arttıgını vurguladı. Marmara'nın ilk kadın ha- reketırun başladığı, Ata'nın doğduğu ve sosyal binkı- min kökleştiği bir bölge olması nedeniyle ayn bir önem taşıdığını ifade eden Okuducu, Marmaralı ka- dını^öyle anlattı: "Ozgürlüklerie. tekno- lojikolanaklaria ilktanışan kadındır Marmaralı ka- dın. Toplumsal yaşamda da kadın olarak yerini al- mak için ilk kavgayı%eren- dir Marmaralı kadın. Zü- beyde Hanım'dır adu Ha- lide Fdip'tir. Bundan böy- le A\şe olacaktır. Halime olacaktır. Emine olacaktır. Okuvacaktır. çalışacaktır. Her şe>den önemlisi düşü- necektir. örgütlenecektir, mücadele edecektir. Çün- kü tarihsel geleneğınde top- lumsal mücadele bilinci vardır. Çünkü Atatürk'fin komşasudur. hemşerisidir. Çünkü Avrupalıdır, Bab- Okuducu. Marmaralı kadınlann da birçok so- runlan bulunduğunu be- Iirterek yüreğinin bir yanı- nın Batı Trakya. diğer ya- nının da Bulgaristan'dakal- dığını söyledi. Marmara'da yaşayan kadınlann Bos- na'da oğlunu bıraktığını, her gün ölümle yüz yüze gelen Kosova'da akraba- lan olduğunu anlatan Oku- ducu, ailelerinin de göç- lerle parçalandığına dik- katçekti. Okuducu, Mar- mara kurultayında illere göre şu sorunlar üzerine tartışılacağını belirtti: "Çanakkaleh kadınlar'', kesintiye uğratılan kadın de\nmlerini; "Edimelika- dmlar", Trakya'daki kir- liliğin kadın emeğini nasıl etkilediğini; "Kırklarelfli kadınlar". Batılılaşmayı; "Tekirdağh kadınlar" ana- \ atana göçü: Kocaelili ka- dınlar.emekçi kadını; "İs- tanbullu kadınlar". küres- selleşen dünyada kadının yerini; "Bursab kaduuar", genç kızlann dileklerini; -Balıkesirli kadınlar", me- denı yasada kadını; "Ada- pazaıiı kadınlar", dinsel örgütlenmeleri; "Yalovalı kadınlar", çocuk haklan- nı, 8 yıllık temel eğitimi an- latacaklar. Ankara METROPOL 425 74 78 Milas PRINÇESS 5126063 Karamürsel EĞİTİM 4124619 11.30-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 12.15-14.30-17.00-19.45-22.00 20.30 NEVBAHAR AKSOY DEMET YERSEL Resim Sergisi 16 Nisan - 9 Mayıs'98 Aç*şvekjokteytsaat 1 8 . 0 0 - 20.00 arası Gatenmız hergûn 10 00-19 00 Pazar gûnlen 13 00-19 00 arası açaktır KUCUKSAHNE ANTİK SANAT OALERİSİ Mühûrdv C4 Özgûr Apt No 5 M Kadtoy (İSKİ Karşs) Tel: (0216) 33013 54 - 33013 4 * Fax : (0216) 348 74 33 1 SADRİ ALIŞIK TİYATROSJ ! I__Z" _ "ALUHAİSMARLAOIK CUMHURİYET"* >;ı/.ın: sl I.IM III RI VöıııUn: Al İVF l Zl\Vr\(.A\ (İOIJ'AN İI.IIAN. NlîRSFJİ İI>İZ. KOKSA1. Il.NtU'R, AVTAC: ÖZTl'NA • 1. 12. 18 Nisan Saat: 15.00 Kuçuk Sahne Atlas Sineması Pasajı /f\[5f ES ^ \ No 209Beyoğlu Ij , ' 7 e n . | G'se Tei: (0-212) 292 39 19 ^P-Zlfir E F E S Pilsen 'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek VINNKum.Pan.Ya. ££ LAMANIN BİNBİR YOLU lıbnMSmlHntuı 20-00 Mtfon. 0 Za 235 54 57 Kırtm Kırto^u, Arlf İtttm Kostum CRIJP KAFKA VF KAT-)INA T1ATR D e r 1 e m c ri- HÜIYA KARAKAŞ Duygu ANKARA 'nin anısınd Efe Sanal Evı - MeridiTCİcgy Ortaklar Rerervaiiyun 212 94 82 TTYATRO OYUNEVİ HLzmetcıLerHÜZIK TUR6AY ERDCNER YÖNETEN MAHİR GONŞİRAY DRAMATURGI ÇEltN SARMARTAL SAHNE TASARIMI CLAUDE LEON. SOJM BİRSa OYUNCULAR MAHİR GONŞİRAY, ŞEHSUVAR AKTAŞ. BOĞAÇHAH SÖZMEN YAZAN JEAN GENET TÜRKÇESI SALÂH BİRSEL K8O* UMimCrım UTnuuıru ne 17 Nisan '98 Cuma 20.30 Hizmttçrlef 18 Nisan '98 Cumartesi 15.00 Hizmetçilcr 18 Nisan '98 Cumartesi 18.30 Antigone 19 Nisan '98 Pazar 15.00 Antkjon* 19 Nisan '98 Pıur 18.30 Antigone 24 Nisan '98 Cuma 20.30 Hionetçitor 25 Nisan '98 Cumartesi 18.30 Hizmetçiler 26 Nisan '98 Pazar 15.00 Antkjone 26 Nisan '98 Pazar 18.30 Anti«onc SahneFolu: Fırın Sok. No: 43 Bomonti, Şişlf Gisc Tel: (0212) 240 2826 Biletler «ise. Ad«n Krtabevi ve Vakkorama'larda. YAZAN SOFOKLES TÜRKÇESI GÖMGÖR OİLMEM EFES Pils MÜZİK TURGAY EROEMER YONETEN MAHİR GONŞİRAY DRAMATURGI ÇETİN SARIKARTAL SAHNE TASARIMI CUUDE LEON. SOİM BİRSa 5 ORTAOYUNCULAR ISTİKLAL CAD. N0.140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 Zl Ferfıan Şensoy'un ÇOK TÜHAF SORUŞTURMA Cuma 21.D0 C.tesi 18.30-21.00 Pazar 15.30-18.30 KuRür Bakanltğının Katkıiarryia Fethon Sensoy FERHANGİ ŞEYLER Salı 21.00 FerTian Şenwy FELEKBİRGUN SALAKKEN. Çarşamba 21.0 HALDUN TANER KABARE Perçembe 21.00 IİSTANBUL BÛYÛKŞEHİR BELEDİYESİ J HARBIYE MUHSIN EKTUĞRUL SAHNESI : 02 12 240 11 20 HUZUH 1s.11.17.1t.nmiN BtSKÛVİADAr1ıw f ATIH RE5AT NURI SAHNESI : 0211 S2İ S) 80 DERYAGULU ALAADCHN1N SIHIRİJ , TEmtenNıınkAGATEV IfrHMSAN JDAR MASAHiPZfiDE CELAL SAHNESI : 02 li 331 03 »7 - ESKİFOTOĞRAFLAR KÛÇUK NA5RETT1N K V im-i7.ii.imaw KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI : 0216 141 04 63 AHUDUDU %» LCVVI.V «ra ZC«U 1 l « Çcan POUUTA NEHEPSİNEHİÇBİRİ(ç.o) G A Z I O S M A N P A Ç A S A H N E S l : 0 2 1 2 S 7 8 4 D 6 7 KUYRUKLUYIUMZALTINDA AHKARAGÖZ II-HNISAM H A R B I Y E C E P T I Y A T R O S U : 0212 240 77 20 AYRILIK BILET S»IIS YERLERI: SEHIR TIYATBOUBICIŞEİERI VE RADIKOY HALDUN TANER IMERKEZ GİSESİ) Sevgili çocuklar, sizleri kıkır kıkır güldurecek harika bir gösterimiz var! Birlikte hoşça vakit geçirmek için, hepinizı beklıyoruz. Yöneten ve Oynatan Taceddin Diker Ocretsız davetiyelerinizi çevre Akbank şubelennden alınız. Salap Sabana LJsesi Tıyatro Salonu Yıldız-lstanbul Her cumartesi - pazar Saat: 11.00 TiyatroStödyosu Balkon Jean Genet 20-26 Nisan/İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi 20-21-22-23-24-25 Nisan: 20 30. 26 Ntsan: 15.30-20.30 BİM Satış Giseteri; Gışe (i I S.M ) 0.232 489 25 89 Vakkoroma 0 232 « 1 65 90 Butık Bcav (Karşıyaka) 0.232.369 97 45 D&R (Karşıyaka) 0 232 364 34 34 YAPI>CKREDI KÜLTÛR SANAT YAYINCIUK TC Kültur Bakanlığının katt<ılanyla Çeviren - Yöneten' Başar Sabuncu Sahne Tasarımı: Duygu Sağıroğlu Giysı Tasarımı • Sevim Çavdar Mûzık' Selim Atakan Zurıal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu Oerya Alabora Salih Sankaya Bülent Yarar ŞebnemSönmez CdalPerk GOven Kıraç Alptekin Serdengeçti SemaKeçik IHe^rımı Oyunlaştıran ve Yonetcn * , AlperMaral \ Perşembe Saat: 20.30 »'^§j& Q % Pazar Saat: 14.30 " O "T^- Karaca Tiyatrosu nda (0212) 245 24 90 Kültür Bakanhğının katkılanyla : AKBANK BASAK SIGORTA SANAT GALERİSİ UGUR SEYREK RESİM ve HEYKEL SERGİSİ 15 Nisan - 2 Mayıs 1998 Şair Eşref Bulvan 19 35210İZMİR Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'nın bir kültür hizmetidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog