Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Oral Çelik davası • MALATYA (AA) - Malatya'da bir öğretmenin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Oral Çelik'in yargılandığı davaya devam edildi. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde Dün yapılan dunışmaya, tutuksuz yargılanan Oral Çelik katılmadı. Mahkeme heyeti, savcılıktan esas hakkmdaki mütaalasını vermesi için duruşmayı 3 Haziran'a erteledi. Ulusal aşı gunlerı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çiçek hastahğında olduğu gibi, çocuk felci vakalannın da tüm dünyada ortadan kaldınlması için başlatılan ulusal aşı günlerinin dördûncüsü 21-27 Nisanve 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 1996 yılı istatistiklerine göre Tûrkiye, çocuk felci vakalannda bazı Aftika ülkeleri, Pakistan ve Hindistan ile aynı dûzeyde. 1997yıhnda Orta Asya'daki toplam 7 çocuk felci vakasının 6'sı Türkiye'de görüldü. 80 kadma kurs septmkası • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Üniversitesi ICadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kadın Araştırmalan Derneği'nin Devlet Bakanlığı-Kadının Statüsü ve Sorunlan Genel Müdürlüğü UNDP Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği "Konfeksiyon Makinelerini Kullanma ve Genel Bilgilenme" kursunu bitiren 80 kadına bugûn sertifıkalan verilecek. Tören tstanbul Üniversitesi'nin Vezneciler'deki Öğrenci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda dûzenlenecek. Tiyatpo şenliği • tstanbul Haber Servisi - Bahçelievler Kaymakamlığı ve Bahçelievler Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Bahçelievler 1. Çocuk Tiyatrolan ve Etkinlikleri Şenliği, 18 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Polis etkinliği • İstanbul Haber Servisi - Türk polis teşkilatının 153. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen polis-halk koşusunda ilk 2 dereceyi, Etiler Polis Okulu'na bağlı atletler aldı. Florya'da düzenlenen koşuya çoğunluğu polis memuru olmak üzere toplam 150 atletkatıldı. Dendroloji okuhı • tstanbul Haber Servisi - Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (DHKD) çevre konusunda kamu bilincini arttırmak için düzenlediği Dendroloji '98 Okoılu'nun (Ağaç Bilimi) beşincisi, 18 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bilime ve bilince dayanmayan sevginin kalıcı olmadığı gerçeğinden yola çıkan derneğin, çevre sorunlanyla mücadelede en etkin yolun eğitim olduğuna inandığı kaydedildi. Sülük davası • İstanbul Haber Servisi- 14 kişinin öldürülmesi, 22 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan "ölüm makinesi" olarak tanınan Abdullah Sülük'ün de aralannda bulunduğu 4 sanığın, Eminönü'nde Ramazan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yargılanmalanna İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklardan Gülbahar Ateş'in katıldığı duruşma Diyarbakır DGM'den istenen Hüseyin Oğuz'a ait ifade suretlerinin beklenmesi amacıyla ertelendi. Projenin göstermelik değişikliklerle yeniden gündeme getirilebileceği belirtildi Bergamah istimlak peşinde ASUMAN ABACIOĞLU İZMİR - Danıştay'ın Bergama altın madeniy- le ilgili aldığı son karar Izmir Idare Mahkeme- si'ne ulaştı. Karann, bu- gün Çevre Bakanhğı. Eurogold şirketi ve da- vacı köylülerin Avukatı Senih Ozay'a ulaşma- sıyla bir aylık uygulama süresi başlıyor. Bu arada Avukat Se- nih Özay, maden alanı- nın, çevre köyleri thtiyar Heyetleri'nce "istim- lak" edilmesi için bağış kampanyası başlatılması amacıyla Içişleri Bakan- hğı'na başvuruda bulun- du. Avukat özay, Enerji Bakanı Cumhur Ersû- mer'in son açıklamalanna dikkat çekerek, projenin Eurogold tara- fından göstermelik değişiklikler- le yeniden gündeme getirilebile- ceği uyansında bulundu. Danıştay'ın, Çevre Bakanlı- ğı'nın temyiz istemini reddeden karannın Izmir tdare Mahkeme- si'ne ulaştığı öğrenildi. Avukat Senih Özay, kararın bugün ÇevTe Bakanhğı, Eurogold şirketi ve kendi eline ulaşmasryla bir aylık uygulama süresinin başladığını söyledi. Avukat Özay, konunun şu anda bütün bakanlann gündemin- de olduğunu vurgulayarak, "Da- Çevre Bakanı, termik santrallar için girisimde bulunmamakla suçlamyor Aykut'un çevrecilerle arası açılıyor OZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Bergama'daki altın madeni ile ilgili sözleri ne- deniyle kamu- oyundatepkile- ri üzerine çeken Çevre Bakanı İmren Ayknt'a bir tepki de Muğla'dan geldi. Bakan Aykut'un, Bergama'nm sürekli gündeme gelmesine rağmen "neden Gökova'dan söz edilmediği" sorusu- na yanıt veren çevreciler. "Biz yıllar- dır Gökova'dan söz ediyoruz. Sağır sultan bile duydu. Ortada uygulan- mayan mahkeme kararları var. Sa- yın Bakan iaf peşinde koşacağına ne- den iş peşinde koşup mahkeme ka- rarlarının uygolamnasını sağlamı- yor" dediler. Aykut'un göreve başladığı günlerde dayanışma içine girdİği çevrecilerle ara- sı giderek açıhyor. Aykut, Bergama'da- ki altın madenini işleten Eurogold'un sözcülüğünü yapmasının yanı sıra ter- mik santrailarla ilgili mahkeme karar- lannm uygulanması konusunda da hiç- bir girisimde bulunmamakla suçlanı- yor. Sınırsız Çevre Yolculan Sözcüsü Saynar Gelendost ve Gökova Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Reşat Uygan, şunlan söylediler: "Gökova'dan çok söz edildi. Mücadele hukuk mücade- lesine dönüştü. Hâlâ mahkeme ka- rariarı uygulanmayi bekliyor. Bakan- lar Kurulu halen suç işliyor. Sayıo Bakan'dan suça ortak olmamayı ve mahkeme kararlannın uygulatılma- sı yönünde girişimter beküyoruz.'' nıştay'ın ilk aldığı bozma kara- n ve tzmir tdare Mahkeme- si'nin kararı nedeniyle artık bu- nun otuz günü falan kalmadığı için, Çevre Bakanı da kararın düzeltilmesi başvurusu yapma- yacağım dediği için kesinleşmiş hüküm söz konusudur. Ancak benim kişisel görüşüme göre Türkiye'nin bakanlan yeniden Bergama halkına ve mahkeme kararına kazık atma peşinde- ler" dedi. Enerji.ve Tabii Kaynak- lar Bakanı Cumhur Ersümer'in, "Çevre Bakanhğı, belirli koşul- larda Bergama altın madeni projesine yeniden olumlu görüş bildirebilir" yolundaki sözleri- nin, dokuz yıllık mücadelenin ar- dından en başa dönülebileceğinin işaretlerini verdiğine dikkat çeken Avukat Özay, Eurogold'un, ma- den projesinde "göstermelik" değişiklikler yaparak yeniden baş- vurabileceği ve Çevre Bakanlı- ğı'nm da bu projeye "olumlu gö- rüş" bildırebileceği uyansında bulundu. Muğla'dakı üç santral için alı- nan mahkeme kararlannın da Ba- kanlar Kurulu karanyla uygulan- madığını anımsatan Ozay, Berga- malılann ve Çevre Hareketi avu- katlannın bu tür gelişmelere hazır ve "ayakta" olduğunu söyledi. "Bergama köylüsü, sivil itaat- sizliği çok iyi biliyor. Hukukun ve kanunlann sınınnda nasıl ey- lem yapılabileceğini şimdiye ka- dar gösterdi" diyen Avukat Özay, başta Barolar Bifliği ve Türk Mü- hendis ve Mimar Odalan Birliği olmak üzere Türkiye'deki tüm si- vil toplum kuruluşlanna "sessiz- liklerini bozmalan" çağnsında bulundu. Avukat Özay. "Bu ka- dar iyi bir mahkeme kararı var- ken sivil itaatsizlik yalnızca Ber- IATIRIM YAPILMAYANHASTANE KENDİ ÇABASIYLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR Göztepe SSK'de çağdaş atılımİstanbul Haber Servi- si - SSK hastanelerinde personel ve araç-gereç sı- kıntısı yüzünden yaşanan sorunlar sürekli olarak gündeme getirilirken, ba- zı SSK hastaneleri ver- dikleri hizmetlerle takdir topluyorlar. Bir gün için- de yaklaşık 600-700 has- tanın başvurduğu SSK Göztepe Eğitim Hastane- si de kendi olanaklannı kendi yaratan sağlık ku- rumlanndan biri. Hasta- ne Başhekimi Doç. Dr. Fuat tpekçi, büyük ola- naksızlıklar içinde hasta- lara yardım etmeye çalış- tıklanm belirterek "tste- diğimiz tek sey, hasta- lardan anlayış" dedi. Çağdaş sağlık hizmeti veremediğı gerekçesiyle son yıllarda özelleştiril- mek istenen ve yatınm ya- pıknayan SSK hastanele- ri kendi cabalanyla ayak- ta kalmaya çalışıyorlar. SSK hastanelerindeki teş- his ve tedaviler sürekli olarak eleştirilirken SSK Göztepe Eğitim Hastane- si, son 4 aydır büyük bir atılım içine girdi. Güler- yüz ve profesyenel hizmet anlayışından hareket eden hastanede son gelişmeler gelen her hastanın takdiri- ni toplarken geleneksel SSK'de kötü hizmet anla- yışını da değişime uğratı- yor. Hastanenin 1997 yılı içinde verdiği hizmet, ra- kamlarla şöyle sıralanı- yor: "Poliklinik sayısı 1 milyon 41 bin 688, yatan hasta sayısı 41 bin 772, ameliyat sayısı 15 bin 114, doğum sayısı 14 bin 494, laboraruvar tetkik savısı-bivokimva 1 mil- 8.8.K. CtÖZTEPE EĞİTİM HASTANE8İ POÜKÜNİKLERİ SSK Göztepe Eğitim Hastanesi de kendi olanaklannı kendi yaratan sağlık kurumlarından biri. Hastane Başhe- kimi Doç. Dr. Fuat tpekçi, "lsıediğimiz tek şey, hastalardan anlayış" diyor. (Fotoğraflar: KUBlLAY TÜNTÜL) yon 380 bin 428, bakteriyoloji 1 milyon 5 bin 131, hematoloji 643 bin 934." lpekçi, göreve başladı- gında. öncelikle acil servisteki yo- ğunluğu azaltmak için Acil tlk Ta- nı ve Tedavi Merkezi'ni kurdukla- nnı söyledi. Daha sonra aşama aşa- ma eksik ve yanlış uygulamalann tespit edildiğini belirten Doç. Dr. Fuat lpekçi yapılanlan şöyle özet- ledi: "Eskiden ameliyathanenin içinde olan doktor odalan y aptı- nldı. V'atandaşlann da yardımıy- la otopark ve araç giriş-çıkışını kontrol edecek bariyer sistemi kuruldu. Hastanemize gelen has- ta ve yakınlarının gerektiğinde sağlıklı bilgi alabileceği halkla ilişkiler birimi faaliyete geçiril- di. Acil eczanesi hizmete sokul- du. Merdivenköy'deki polikli- niklerde ilk tanı ve tedavi polik- linikleri hizmete sokuldu. Koro- ner Yoğun Bakım Servisi yeni- den yapılarak hizmete sokuldu." Çalışma koşullannın yetersiz oldu- ğunu kaydeden lpekçi, bin perso- nel gereİcirken 200 kişiyle çahştık- lanna dikkat çekti. Doç. tpekçi bundan sonra yapmayı düşündük- leri hizmetleri de şöyle anlattı: - Halen inşaatı devam eden Böb- rek Transplantasyonu ve Hemodi- aliz Merkezi bu yıl içinde bitirile- rek hizmete açılacak, - SSK Göztepe Eğitim Hastane- si Merdivenköy Poliklinikleri hiz- mete girince boşalan eski polikli- nik binasının Acil Hastanesi olarak yapılması planlanmakta olup, bu amaçla plan proje çalışmalan biti- rildi ve genel müdürlüğümüze tek- lif edildi, - Hastanemizde can ve mal gü- venliğinin sağlanması için bina gi- riş ve çıkışlarına gerekli hazırlıklar yapılmıştır. En kısa zamanda sis- tem faaliyete geçecek. 15 gün sürecek şenlik için şimdiden 25 bin ogrencinin randevu aldığı beiirtildi Biliııı Şenliği cumartesi başhyor tstanbul Haber Servisi - İstanbul Deneme Bilim Merkezi ve 2. Bilim Şenliği bu cumarte- si bilimseverlerle buluşuyor. Bilim Merkezi Vakfi Başkanı Dr.Ersin Arıoğlu. merkez ve şenlik etkinlikleriyle Türkiye'nin bilime ina- nan yüzünü yansıtmayı amaçladıklannı söyle- di. Deneme Bilim Merkezi ve Şenlikle ilgili bilgi vermek üzere dün Hyatt Regency Otel'de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vakıf Genel Sekreteri Prof. Dr. tzzettin Silier, l. Bilim Şenliği'ni başlatırken kamuoyunun ve medyanm ilgi gös- termeyeceğinden çekindikleri halde şenliği 75 bin kişinin ziyaret ettiğini vurguladı. Bu yıl ise şimdiden 25 bin öğrencinin randevusunun bu- lunduğunu belirten Silier, Shell'in geçen yıl an- cak 2 bin 500 dolarla sponsor olmayı kabul ederken bu yıl ise şenliğin tüm maddi harcama- lannı üstlenmesinin de önemli bir gösterge ol- duğunu söyledi. Şenlik kapsamında "Beyin Yılı" olması nedeniyle uluslararası düzeyde "Beyin SergisP'nin açılacağını ifade eden Si- lier, "Ömür Boyu Eğitim" ve "Beyin Sağlı- ğı" konferanslannın da yapılacağını bildirdi. Grup halindeki öğrencilerin kişi başına 250 bin lira, tek öğrencilerin 500 bin lira, öğrenci pasosu bulunmayanlann ise 750 bin lira ücret- le gireceği şenlik, 15 gün süreyle Elmadag'da- ki İTÜ Taşkışla Bahçesi'nde gezilebilecek. Silier, şenliğin başlamasıyla birlikte açılacak olan Deneme Bilim Merkezi'nin Türkiye'nin dünya standartlanndaki ilk bilim merkezi oldu- ğunu söyledi. Açış törenine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın da katılacağını vurgula- yan Silier, merkezin İTÜ Taşkışla Binası'nda- ki Gemi Model Havuzu'nun boşaltılmasından elde edilen alanda kurulduğunu anlattı. Silier, tTÜ ve Bilim Merkezi Vakfi tarafından işleti- lecek olan deneme merkezinin 2001 yılından sonra Ayazağa'da 5 kat büyüklükteki yeni ye- rine taşınacağını kaydetti. gama köyiüsüne bıra- kılnıamair dedi. Orman Bakanlı- ğı'nın, Danıştay'ın ilk bozma karanndan son- ra orman arazisi tahsis iznini yenilemediğini anımsatan Avukat Özay, aynı duyarlılığı ve kararlılığı "solda bir parrinin" Maliye Bakam'nın da göster- mesi ve Hazine arazisi iznini iptal etmesi ge- rektiğini söyledi. Bakanlar Kuru- lu'nun, Muğla'daki ter- mik santrallar ile ilgili mahkeme karannda yaptığı gibi Berga- ma'da da mahkeme ka- rannı uygulamaması durumunda, Köy Ka- nunu'nun 44. maddesi- nin ikinci fıkrasına dayanarak, köylerin ihtiyar heyetlerinin "pa- rasını bastırarak" maden alanı- nı istimlak edeceğini de kaydeden Özay, şöyle konuştu: "Bunun için paraya ihtiyacı- mız olacak. Ben, bütün dünya- da n bu iş için para toplamaya talip olduğûmu belirten resmi başvurumu tçişleri Bakanh- ğı'na yaptım. Bakanlık, üç kişi- lik komite kurmamı istedi. Nar- lıca ve Çamköy muhtarlan ve bir emekli kişiyle heyet kur- dum, belgeleri tçişleri Bakanlı- ğı'na sundum. Şu anda dosy am, inceleniyor. tçişleri Bakanı bana 'hayır' derse, o za- man, sokaklarda dolaşa- rak cami yaptırma der- nekleri için para toplayan o sakallı adamlara verilen iznin benden esirgenmesi- ni Danıştay 'a götürürüm." Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın da, Danıştay'ın son karanndan sonra ilgili bütün bakanlıklann ve tzmir Valiliği'nin karann gereğini yerine getirmesini istedi. Eurogold'un "işgal ettiği" birkilometrekarelik alandan en kısa zamanda dısan çıka- nlması gerektiğinı kaydeden Taşkın, şunlan söyledi: "Bakanlar Kurulu, altın jjıadeninin Bergama'diJjf»'. letilmeyeceğini geiıel bir kararla, kesin bir dille ka- muoyuna açıklamalıihr. Bergama'daki olay, Türki- ye'nin en büyük çevre ola- yı haline gelmişrir." Öte yandan, tzmir 1. tda- re Mahkemesi'nin, Çevre Bakanhğı'nın iznini iptal e- den karannın ardmdan Or- man Bölge Müdürlüğü'ne yazı gönderen Orman Ba- kanhğı, "şirketin sahadaki her hangi bir faaliyetine müsaadeedilmemesini" is- tedi. tzmir Orman Mühen- disleri Odası temsilcilerinin, bugün Bergama'da incele- melerde bulunacaklan ve Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın ile görüşecekle- ri öğrenildi. Bu arada tzmir Valili- ği'nin, yapılmasma daha ön- ce izin vermediği 'Siyanür- leAltına Hayır' mitinginin 18 Nisan günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağı bil- dirildi. tzmir Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Ramis Sağlam, miting için gerekli iznin alındığmı, an- cak yürüyüş yapılmasına izin verilmediğini söyledi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ 'lime 1 ve BizTime dergisinin "Yüzyılın Adamı" listesine aldığı 20 kişi arasında Atatürk'e yer vermemesi, kimi ya- zarlarımız arasında ciddi bir hayal kınklığı ve hatta kızgınlık yaratırken; kimi yazarlarımız da "Biz size dememiş miydik" şişinmesi içinde. Her iki tarafın tutumu da çok yanlış. Ankete katılım çağrıları yapıldığı dönemde de işaret etmiş, bu işin belli bir propaganda değeri ol- duğunu kabul etmek, ancak fazla abartmamak ge- reğine değinmiştim. Fakat "birileri" bunu çok abart- tı. Ve şimdi de abartılı bir duygusallık içinde tepki gösteriyorlar. Atatürk'le her yerde ve her zaman övünebiliriz. Batı'nın köklü demokrasileri totaliter yönetimlere dönüşürken, savaşların yorgunu fukara Türkiye, demokrasi mücadelesi içindeydi. Ve bu mücade- lenin lideri olan kişi, elbette 20. yüzyıla biçim ve- ren isimler arasında en önde gelmesi gereken ki- şidir. Time dergisinin jürisi kim oluyor ki? Fakat Atatürk'ün önemine ve büyüklüğüne, ken- di içimizden birtakım "süper zekâlılan" inandıra- madıktan sonra, Time dergisinin seçici kurulundan ne bekleyebiliriz? Atatürk'ün "evrenselliği" konu- sunda içimizden birileri kuşku duyarken ve hatta karşı çıkarken, Time dergisi seçici kuruluna nasıl kızabiliriz? Atatürk'ün evrenselliğini bu sütunda defalarca anlattım. Bir kez daha özetleyeyim. Türk devrimine gelene dek, tarihte gördüğümüz tüm devrimlerin ardında; yeni oluşan ya da güçle- nerek tarih sahnesinde farklı bir yer alan bir top- lumsal sınıf vardır. Bu "yeni" sınıfın talepleri, "eski düzen"tarafından karşılanamayınca "patlamalar", yani ihtilaller başlar ve bunların sonunda devrim gerçekleşir. Türk devrimi ya da Kemalist devrim; bunlardan farklı bir çizgi izlemiştir. Herhangi bir toplumsal sı- nıfa dayanmaksızın; toplumdakı "bağımsızlıktan yana" tüm sınıf ve katmanları bir araya getirmiş ve önce antiemperyalist bir "bağımsızlık savaşı" ve ardmdan da "çağdaş" bir devletin kurulması biçi- minde gerçekleşmiştir. Bu "özgün" devrim moder li, kendi türünün ilk örneğidir. 2. Dünya Savaşı sonrasında "sömürgelerin ulus- laşması" döneminde, kendi ulusdevletlerini kurma savaşımına girişen, eski sömürgelerin aydınlan; pratikte de denenmiş olan bu devrim modeline, heyecanla sarılacaklardır. Daha sonra Uzakdo- ğu'da dile gelecek olan "Milli Demokratik Devrim" modeli, Kemalizmin yeniden kotarılmasının ötesin- de bir şey değildir. Işte biz; bu yukarıda anlattıklarımı, kendi aydırı^ lanmızın "süper zekâlı" bir bölümüne anlatamaz*! ken, belli konularda "süper cahil" olduğunu bildK ğim Time çalışanlarına ve onların oluşturdukları se^i çici kurullara, bunu nasıl anlatabiiiriz? Atatürk'ün] önemini ve 20. yüzyıldaki katkılarını değerlendire»; bilmelerini nasıl bekleriz? t; Ayrıca doğrusunu isterseniz, Atatürk'ü bu 20 k& şilik listeye koysaydılar da biraz canım sıkılırdı. "77r- annanmen Meydanı'nda tankın önüne çıkan Çinlı genç..." Kimdir bu? Mustafa Kemal'ı byo^ıla na-i sıl aynı kefeye koyabilirdik? * ' Gandi'nin filmi çekılmeseydi, acaba Am»rikalı-' lar'ın kaçı bu ismi duymuş olürdu? Reagan kirn oluyor? Insanlığa nasıl bir katkısı olmuş acaba? "• Eleanor Roosvelt kim oluyor? Papa John Pa- ul kimdir? VValesa ne yapmış? M. Thatcher, M. Sanger, böylesine iddialı bir listeye girmek için ne yapmişlar? Atatürk bu isimler arasında yer alsay- dı şeref mi kazanırdı? Hiç sanmıyorum. Atatürk'ün adının bu listede yer alması, bu isimlere şeref ka- zandırırdı. Doğrusu onlar bunu hiç hak etmemiş- lerdi. Eksik olsun... Ayrıca unutulmaması gereken bir başka nokta daha var. Time, ABD'nin oldukça muhafazakâr okuruna hitap eden bir dergidir. Ve o derginin okur- larından bir bölümünün, Türkiye ile ilgili son dere- ce katı bir önyargısı vardır. Hatta bir bölümü, Tür- kiye'nin "önasya"dan tümüyle kovalanmasının u- mut ve beklentisi içindedir. Bunlar arasında "Kudüs'ü 1200 yıl sonra geri al- dık, Endülüs 600yılda geri alındı" diye düşünenler de vardır. Ve Istanbul'un bir gün geri alınacağının ve Ayasofya'da yeniden çan sesleri duyulacağının umudu ile yaşarlar. Sevr'i bu nedenle pişirip pişi- rip gündeme getirmek isterler. Atalarımız, "Köpe- ğin duası kabul olunsa, gökten kemikyağardı" de- miş. Onlar da hayal edip dursunlar. Fakat biz bu arada dostumuzu, düşmanımızı iyi tanımak zorundayız. Elbette "paranoyak" yakla- şımlara yüz vermeyeceğiz. Fakat böyle bir dergi- nin değeriendirmesine de kızmayacak kadar ken- dimizden emin olacağız. Eğer bizi biraz düşünme- ye sevkettiyse, Time dergisi anketinin bu sonucu- na sevinmemiz gerekir. Söylemez kardeşlere rüşvet karşılığı yardım davası 'Polis müdürlerinin mal varhkları gelirlerine uygun' tstanbul Haber Servisi - "Söylemez kardeşler" ola- rak bilinen organize suç ör- gütü üyelerine rüşvet karşılı- ğı yardımcı olduklan öne sü- rülen dönemin İstanbul Em- niyet Müdür Yardımcısı De- niz Gökçetin ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sedat Demir'in de aralannda bu- lunduğu 10 sanığın yargılan- masına devam edildi. Dosya- ya konulan bilirkişi raporun- da müdürlerin mal varlıkla- nnın geîirleriyle uygun oldu- ğu belirtildi tstanbul 5. Ağır Ceza Duruşmaya, daha önce tahliye edilen sanıklar Gök- Mahkemesi'ndeki duruşma- ç e tin, Demir ve Durmaz katıldı. (KEREM ILGAZ) ya, daha önceki celselerde Heyet başkanı, aynı raporda gelir kavramın- dan yalnızca maaşının anlaşılmaması ge- rektiği, silah satışı, aile yardımı. tanm geli- rinin de söz konusu olduğunun bildirildiği- ni söyledi. Heyet başkanı, raporun sonuç bölümünde, sanıklar hakkında haksız mal edinme eyleminin oluşmadığı sonuç ve ka- natine vanldjğmı da tutanaklara geçirtti. . Dava dosyasında tüm delillerin toplan- • mış olmasını göz önüne alarak esas hakkın- dakı göriişünü hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na verilmesini karar- laştıran mahkeme heyeti, bu nedenle duruş- mayı erteledi. ' _• tahliye edilen sanıklar Gökçetin, Demir ve Erdal Durmaz katıldı. Başka suçlardan dolayı tutuklu bulunan Mehmet Faysal Söylemez ile gıyabi tutuklu sanık Halim Karataş, tutuksuz sanıklar Halim Apay- dın, Levent Şeker, Gazi Dönmez. Cengiz Akgün ve Mehmet Aslan Ünal ise duruş- maya gelmedi. Bilirkişi incelemesi için An- kara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi 'ne gön- derilen dosyanın geldiğini belirten mahke- me heyeti başkanı, raporda, Deniz Gökçe- tin ve Sedat Demir'in üzerlerinde bulunan menkul ve gayrimenkullerinin, gelirleri ile uygun olduğunun belirtildiğini kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog