Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 1998 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Kutsanan Enderun Mektepleri ve Misyoner Okullan Prof. Dr. MUSTAFA ALTINTAŞ ADD Genel Başkan Yardımcm T ürkiye bir deprem geçiriyor. neslinyetiştiriMiğiokuIlan,ünhersiteyi,ders- Kavramlar, kurallar. kurum- haneleri yurtlan, ve konukevlerini" devlete lar, ılkeler çürüyor, çürütülü- aktarmaya hazır olduğunu söylemekte ve yor. Yurttaş, olanı biteni şaş- orada durmaktadır kınlıkla izliyor MGK. yasalar Gülen'ın eğıtim kurumlan bende ende- uygulansın, yargı kararlan ye- run mektepleri ile misyoner okullannı çağ- ı Kavramlar, kurallar. kurum- lar, ılkeler çürüyor, çürütülü- yor. Yurttaş, olanı biteni şaş- kınlıkla izliyor MGK. yasalar uygulansın, yargı kararlan ye- nne getirilsin dıyor. YÖK ve Rektörler Ko- mitesi, ünı\ersiteleri siyasal Islamın sergilen- diği yer olmaktan kurtulabilmek içın, Ana- yasa Mahkemesi ve Danıştay kararlannı uy- gulayarak. suçlu konumdan kurtulmak isti- yorlar. Tarikatlann, cemaatlerin, aşiretlerin, çetelerin egemenlik alanlannın ortadan kal- dınlması, hemen tüm toplumsal kesimin or- tak istenci. Hükümet ve hükümeti oluşturan partiler, ulusal kaygılarla değil, siyasal bek- .lentileri nedeniyle, bu istemlere karşı koyan, karşı koyar görünen bir tutum sergiliyorlar. "Türidye şeyhler, dervişler, meczuplar iilke- si olamaz" dıye haykıran M. Kemal Ata- türk'ün ülkesmde, kimi siyaset ve hükümet adamlan. bir kısım cemaat önderleri ile ta- nkat şeyhlerini kutsamanın gerekçesinı ya- ratmakla ilgili. Ilımlı Islam projesinin taşe- ronlan, projenin asıl sahiplerinin buynığu ve desteği dognıltusunda, demokratik, laik cum- hunyetin ve sosyal hukuk devletinin alünı oyu- yorlar. 12 Mart için, "ABD altımızı oyuyor- muş" diyen thsan Sabri Çağlayangü'ı anım- samaz mısınız?" Bütün bu karmaşa ve kargaşa içinde, dev- letın kımı kunımlan tarafından "rejim düş- manı" olarak tanımlanan, kimı devietiüler \ e siyaset mollalan tarafından "baştacı"edılen, elinden ödüller alınan ve kımılen tarafından reddedilen, büyükelçiler tarafından karşıla- nıp. onuruna yemekler verilen F. Gülen (na- mı diğer) "hocaefendi",ereğıne emin adım- larla ilerlemesini sürdürüyor. Cemaat mı, ta- rikat mı önderi olduğu konusunda bile gö- rüş birliğine vanlamayan Gülen. enderun mekteplerini ve misyoner okullannı yaygın- laştırmakta, yurt, konukevi, dershane vb.le- rj ile kendi "alün neslini" asr-ı saadet için ha- zırlamakta. Kaynağı ve amacı "sır" olan F. Gülen başı sıkıştığında, tıpkı kaynağı şaibe- li varlığını ülkeye getirip, kimı vakıflara ba- ğışlayacağını söyleyen ve fakat oradan öte- ye gidemeyen eski birbaşbakan gibı, "altm nştınyor. Osmanlılarda, Acemioğlanlarkış- lası. Mehterhane ve cambazhanelerde seç- kinleşenler, saray içındeki enderun mektep- lenne alınırlardı. Sarayda enderunun yaru sıra meşkhane ve şehzadegân gibi iki mek- tep daha vardı. Bu okullarda Islam dini, iyi insan ilişkıleri kurma yollan, görgü kuralla- n, ata binme, ok atma ve müzik öğretilmek- te idi. Sarayın miman, nakkaşı, ressamı, hat- tatı, kâtibi, imamı. müezzini, müneccimi, müverrıhi, şairi, mollası. medrese hocası. si- lahşörü, hanendesi, sazendesi, nüktedanı ve hatta dalkavuğu bu kurumlarca yetiştirilir- di. Enderundan çıkanlar, askeri sınıfin üst ba- samaklanm oluşturan veziriazamlık, kap- tanpaşalık, yeniçeri ağalığı, eyalet valiliği. san- cak beyliğı gibi görevlere getırilirlerdı. Osmanlı toplumunda ilmiye sınıfı. salt eğitim işlevinde uzmanlaşmış kurumlar olan medreselerde yetiştirilmekte idi. Medrese eğıtimi, ilmiye sınıfının din görevlisi, yargı organı ve medrese hocası olarak yüklenece- ği görevlerin gerekli kıldığı bilgi değer ve öl- çütleri aktaran dönemine göre bir seçldnler eğitimi nitelığinde idi. Osmanlı Imparatorlugu'nda "misyoner okullan" olarak işlev gören okullar ise, "ya- bancı okuHar" dı. Osmanlı toplumunda ye- nı siyasal etkı alanlan oluşturmak ya da var olan etki alanlannı korumak ısteyen büyük devletler, imparatorluğun çeşitlı bölgelerin- de kültürel kurumlar ve okullar kurmaya gi- rişmişlerdi. Böylece biryandan kendı etkin- liklerinı yaymayı kolaylaştıran bir kültürel çev- re oluşturmayı amaçlıyorlar.öte yandan bu süreç içinde kendi etkilerinin yayılmasında aracı olacak kişileri yetiştinyorlardı. Mis- yoner okullannda kültürel etkilenme ikı bo- yutlu idi. Birinci boyut, her yabancı gücün, aracı gruplan oluşturmak için kendi dilini yay- ması idi. Ikinci boyut ise, dinseldi. Bu okul- lar ve kültürel kurumlar. genellikle, misyo- nerlerin elleri ile yaygmlaştınldığı için, di- nı boyut da çok önem taşıyordu. Batının bü- yük güçlerinın ülkelennde eğitim laikleşir- ken, bunların Osmanlı tmparatorluğu'nda açtıklan okullarda laiklik karşıtlığı bir ha\a egemendi. Batı bılgısı. Osmanlı tmparator- luğu'na, bu okulların dinsel süzgecinden geçtikten sonra sokulmak istenilıyordu. 20 yüzyılın başında Osmanlı toprağında İngi- liz, Fransız, Alman, ABD, Rus, Avusturya- Macaristan ve Italyan okullan bulunmakta idi. F. Gülen tankatına ait yurt, okul, dersha- ne vb.lerine baktığımızda ya da bu konuda yapılan resmı değerlendirmelere göz attığı- mızda enderun mektepleri-misyoner okulla- n çağnşımının yapılmaması olanaksız gibi. Gülen tarikatının yurtıçi, okullan, şeriat dü- zeninin (buna, yumuşak olsun diye ılımlı, Is- lamcılık da diyebilirsinız) kadrolannı ve mi- lis güçlerini yetiştirirolduğuna ilişkin belge ve bilgiler, nerede ise, tütüncü dükkânlann- dan sağlanacak kadar ayağa düşmüş durum- da. Devlet kadrolannda yeralanmilletveki- linden bakanına, valısinden kaymakamına, savcısından yargıcına, öğretmeninden öğre- tim üyesine. işadamından futbolcusuna. po- lisinden silahlı kuvvetler mensubuna. yaza- nndan gazetecısine. telev izyoncusuna kadar geniş bir yelpaze içinde kendı kadrolannı oluşturmada çok yol aldıklan, herkesin ka- bul etmek zorunda kaldığı ve bu nedenden olacak "aklama vepaklama-kutsama" çaba- sına girdıği bir gerçektır. Gülen tankatının yurtdışı örgütlenmesi ise, 19 yüzyılda yabancı güçlenn Osmanlı toprağında yeni siyasal etki alanlan oluştur- mak ya da var olanı korumak ısteyen mis- yoner okullanna benzetılebilir Yme devlet belgelerinde yer alan saptamalara göre, ta- rikatın yurtdışı örgütlenmesinde, sosyo- eko- nomık gereksinimleri fazla olan yeni bir ala- nı taban kazanmak ıçın kullandıklarını gör- mekteyiz. Balkan ülkelerine. Orta Asya cumhuriyet- lerine, Ortadogu \ e Uzakdoğu ülkelerine yö- nelmelerinin başta gelen nedeni, bu bölge- ler ve ülkelerdeki Türk soylu gizilgücün (po- tansiyelin) tarihı ve dını bağlanndan yarar- lanmak isteğidir. u Ilımlı İslam" projesinin, ABD stratejistleri tarafından önerilen "yeşil kuşak" oluşturma çabalan ile yakın ilgısi- nin varlığının kanıtı olarak, Gülen tankatı- nın, anılan bölgelerde Iran Şiiliğmin etkisi- ni kırmak amacını görebiliriz. Burada önemlı olan. bu yeni enderun mek- tepleri ile misyoner okullannın. hangi amaç ve kimleryaranna olduğudur. Enderun mek- teplerinin amacmın, "ıhmhİsJamı" Türkiye'de egemen kılmak olduğunu saklamanın olana- ğı bulunmamaktadır. llginçlik, bu açık ger- çek ortada iken. kimi aymaz, sapkın ve ha- inlerin bu projenın yaşama geçmesı ve Ata- türk Cumhuriyeti'nin sonunun getirilmesi konusunda gösterdiklen işbirliğıdir.Türki- ye dışındaki misyoner okullannın ikili ama- cı olduğu düşüncesindeyiz. Bunlardan biri. yurtiçi enderun mekteplerinin kapatılması olasıhğı karşısında. kadro yetıştirmenin ak- samaya uğramaması, yurtdışında sürdürül- mesidir. Ikinci amaç ise, bu misyonerliğin kimin ya- ranna üstlenildiği, sorusuna verilecek yanıt- ta ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk soylu gizilgücün "ılımlı lslam projesine/kıs- kacına alınmasınırT kimin düşüncesi ve ki- min özlemı olduğunu fazla araştırmaya ge- rek yoktur. Ortadogu, Kafkaslar ve Balkan- lar'da egemenlik ve etkinlik arayışında olan günümüzün büyük güçlen bu misyonerliğin arkasındaki guç olarak belırmektedir. Gülen tarikatının "ABD-Ingüiz" ılgi alanı ve etkin- liğindeki bölgelerde uğraş göstermesi ve "Ilımlı îslarrT ile "yeşil kuşak" projelerinin kimm üretimı olduğuna baktığımızda, mis- yonerlerin asıl sahiplerinin kimler olduğu ortaya çıkmaktadır. Gülen tarikatının, yeter- li cemaat bulunmamasına karşın. ABD ve în- giltere'de bile eğitim-kültür kurumlan açar- ken. Orta A\Tupa ülkelen \ e yoğun Türk nü- flısun bulunduğu Almanya"daedilgen olma- sı ile. lran'a karşı kesin karşıtlık ve Suudi Ara- bistan'a karşı yansız kalmaya özen göster- mesını yan yana getirdiğimizde ve Gülen ta- nkatına ABD'nin kol-kanat germesini göz- lediğimizde. vardığımız sonuç, yukardan be- n sıralamaya çalıştıklanmızı kanıtlamakta- dır. ABD. Polonya asıllı Papa'yı, Polonya'da ve izleyerek sosyalist blokun çözülmesınde kullandığı gibi. Balkanlar, Kafkaslar ve Or- ta Asya'nın fethedilmesındeGülen'e önem- lı görevler vermiş olduğu gibi bir sonuç çık- maktadır. PENCERE Mandacı ve Mürteci Mandacı çok üzgün.. Kıvranıyor.. Medyanın köşelerinde pazar- lamaya çalıştığı düş suya düş- tü. Neydi o düş?.. Mandacı: - Sevr, diyordu, haJklara özgür- lük veriyordu, Lozan yıkılmalı... - Ya?.. - Birinci Cumhuriyet tutmadı, çünkü yanlış kuruldu, bu işin sonu geldi.. - Yaa?.. - Tece (Türkiye Cumhuriyeti) banş için PKK ile masaya otur- malı.. - Yaa?.. Mandacı ötede beride hava atıyor, Mürteci ile birlikte propa- ganda tezgâhını kuruyordu: - Tece'nin işi bitti!.. • Mandacı'ya medyanın çok sa- tışlı gazetelerinde tezgâhını kur- ması için her türlü olanak sağ- landı. Para, pul, köşe, ne ister- sen!.. Gak deyince et, guk de- yince su; istediği önünde, ıste- mediği arkasında... Ya Mürteci?.. Mürtecinin gazetesi satmasa bile dağıtılıyor, hem de parasız evlerin kapılarına bırakılıyor; de- ğirmenin suyu nereden getiyor?.. Mandacı ile Mürteci, Atatürk'e düşmanlıkta iki dirhem bir çekir- dek, dört kol çengi!.. Hem de kıl pıranga kızıl çengi donanıp med- yanın televizyonlannda arz-ı en- dam ediyorlar, açıkoturumlardü- zenlıyorlar, demokrası şemsiye- si altında minarenin kılıfını hazır- lıyorlardı. - Tece bitmiştir.. - Tarihımizle banşalım, dinimiz- le banşalım, irtica yoktur, PKK gerçeğini görelim!.. • Mandacı ile Mürteci ittifakı "Resmi Tarih"e karşı savaş aç- mıştı. Medyanın köşelerinde kuru sıkı atıyorlardı, ağızdan dolmatü- fekle desteksiz... Vahdettin bile vatan haını de- ğildi... Vatan kahramanı idi.... Mustafa Kemal Atatürk'e iliş- kin tarih baştan sona uydurmay- dı. Turgut Özakman güzel bir iş yaptı, oturdu, sekiz yüz sayfalık bir kitap yazdı; belgeleri bir bir sergiledi; iftiralann köküne kib- rit suyu döktü. Yalanlann ve yut- turmacalann fosluğu kanrtlanın- ca, iftiralar bıçak gibi kesildi, çünkü artık elde bir başvuru ki- tabı var. Mürteci ile Mandacı'nın sesi soluğu çıkmaz oldu. • Ya PKK'ye ne oldu?.. Ya Sevr düşlemi?.. Ah, ah.. Mandacı'nın elindeki beyaz mendil, gözyaşıylasalyasümük- ten ıslanmış birteslim bayrağı... Mandacı'nın PKK'yi kınama- ya dili varmıyordu, terörist onun dilinde gerillaydı. Lozan'a karşı çıkanlar, tarihin çöp tenekesinde kokuşmuş fi- kirleri ısıtıp ısıtıp kurtlu temcit pilavı gibi genç kuşaklara yuttur- maya çabalıyorlardı. Neoldu?.. Mustafa Kemal'in ölüsü bun- ların dirisini yenilgiye uğratma- ya yetti. • Mandacı ile Mürteci'yi 21'in- ci yüzyılda parlak günler bekle- miyor.. Umutlan suya düştü... Su neoldu?.. Su, Güneydoğu'da Atatürk barajında birikiyor. Özelleştirme İdaresi sizi Türkiye İş Bankası'na "hissedar" yapıyor! Küçük tasarruf sahiplerine öncelik tanıyan, işçi, memur, esnaf, emekli herkesin kolayca yatırım yapmasını sağlayan ön kayıt ile.. Ön Kayıt Çok Kolay! Ön kayıt bir ön talep toplama işlemidir. Buna göre 15 Nisan - 22 Nisan arasında aşağıda yazılı banka ve aracı kurumlara başvurarak herhangi bir para ödemeden sadece hangi miktarda hisse senedi almak istediğinizi belirtiyorsunuz. En az 1 lot (bin adet) olmak üzere istediğiniz miktarı belirtebilirsiniz. Üstelik ön kayıtta herhangi bir yükümlülük de üstlenmiyorsunuz. Yani hisse satın alma zorunluluğunuz yok. Kesin kayıt ve para yatırma tarihi 4-5-6 Mayıs... Bu tarihler arasında dilerseniz paranızı yatıracak, İş Bankası'na hissedar olacaksınız. ön Kayıt Çok Avantajlı! Özelleştirme İdaresi, Türkiye İş Bankası hisselerini herkesin alabilmesi için 15 Nisan - 22 Nisan arasında ön kayıt yaptıran ve en fazla 200 lotluk talepte bulunanlara büyük avantajlı seçenekler sunuyor. Birinci seçenek % 10 indirim. Ikinci seçenek ödemede peşin fiyatına taksit olanağı. Siz bu iki seçenekten dilediğinizi seçiyor; ancak indirim ya da taksit hangisini seçerseniz seçin tahsiste öncelik hakkını kazanıyorsunuz. Ayrıca, ne işlemler sırasında, ne de hisse senetleriniz için hesap açtırırken hiçbir masraf yok. ÖN KAYIT AVANTAJ TABLOSU* * Fırsat Büyük, Yatırım Değerli! Son 10 yılda hisse senetleri dövizden, altından, banka faizinden ve hazine bonosundan çok daha fazla kazandırdı. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı size, işte böylesine büyük bir yatırım fırsatı veriyor; üstelik herkesin değerlendirebileceği koşullarla, kolayca... İş Bankası hisselerinin bir bölümü yurtdışında da satılıyor. Ancak, siz İş Bankası hisselerine daha büyük avantajlarla sahip olacaksınız. Fırsat büyük. yatırım değerli, Özelleştirme İdaresi küçük tasarruf sahiplerini, işçi, memur, esnaf, emekli herkesi İş Bankası hissedan yapmaya kararlı. Gelin, ön kayıt yaptırm, sadece adınızı yazdırarak bu yatırım olanağını değerlendirin. * Kesin kayıtta aynı mıktardakı talebınızı kesinleştirdiğınız takdirde yararlanacaksınız. FIRSAT BÜYÜK, DEĞERLENDİRMEK ÇOK KOLAY. HEMEN BAŞVURUN, AVAMTAJLARDAM YARARLAMIM. YÛKLENİM LİDERİ • NET KAR: • TOPLAM MEVDUAT: • SERMAYE- • ÖZKAYNAK. • KREDİLER: • TOPLAM AKTİFLER: 81 TRİLYON 924 TRİLYON 50 TRİLYON 664 MİLYAR 111 TRİLYON 641 TRİLYON 1 KATRİLYON 349 TRİLYON TL TL TL TL TL TL 15 000 ÇALIŞAN • TURKİYEDE 828, YURTDIŞINDA 4 ŞUBE • TOPLAM 76 IŞTİRAK •31 12 '997 ba^ınrsız d«n#t[tnden geçrntş maiı tablolardan T.C. BAŞBAKANLİK Ö Z E L L E Ş T İ R M E İ D A R E S İ B A Ş K A N L i Ğ i ıfTSKB) BASVURULACAK SATISA YETKİLI ARACI KURUMLAR • ABN Amro Hoare Govett Istanbul Menkul Değerier • Ak Menkul Değerter ve Yatınm • AKa Menkul Değerier • Atternatif Menkul Kıymetler • Ata Menkul Kıymetler • Camiş Menkul Değerier • Demir Yatınm • Dış Yatnm • Eaacbaşı Menkul Değerier • Ekınciler Yatınm ve Menkul Değerier • Evgin Menkul Değerier • Gedık Menkul Değerier • Iktisat Menkul Değerler • \ş Yatınm ve Menkul Değerler • K Yatınm Menkul Değerler • Kent Yatırım ve Menkul Değerier • Koç Menkul Değerier • Meksa Menkul Değerter» Nurol Menkul Kıymetler • Strateji Menkul Değerler < Sumer Yatınm • TEB Yaörım • Tekfen Menkul Kıymetter • Yaşar Yatınm • Yatırtm Finansman • Ziraat Yatınm BASVURULACAK SUBELERİ SATISA YETKİLİ ACENTE OLAN BANKALAR • Akbank • Alternatifbank • Bank Kaprtal • Demirbank • Oışbank • Iktisat Bankası • Kentbank • Koçbank • Park Yatınm Bankası • Sümerbank • Tekfenbank • Türk Ekonomi Bankası (TEB) • Türkiye I; Bankası • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası • Yasarbank • Ziraat Bankası * Yukandakı bankalarm sze en yakın şubesınden sst/ja yettılı acente olan şubelennı öğrenebılırsna Ayr.nt.ı. biigi i«in: O8OO 314 53 53 (Ücretsiz)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog