Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhın Erinç • Genel Yayın Koordınatoru HikmetÇe- tinkaya # Yazıışlen Müdürii Ibrahim Yıldız • Sonımlu Müdür Fikret tlkiz 0 Haber Mcrkezı Mudüru Hakan Kara • Görsel Yönetmen Fikret Eser D15 Haberler Şinasi Danışoğlu 0 Istıhbarat Cengiz Yüdınm • Ekonomı Mehmet Saraç # Kultur Handan Şenköken 0 Spor Vbdülkadir Vücefanan • MAaleler Sami Karaören • Dûzeltme Abduüah Yaaa^Fotograf Erdoğan Köseoğlu •Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen. Mehmet Faraç Yayın Kunılu tlhın Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Oktay Kurtböke, Hikmet Çetinka>a. Şükran Soncr, Ergun Balcı, Ibrahim Yüdız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcisı Mustafa Balbay Ataturk Bulvan No 125,Kat4.Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 • lzmır Temsılcısı Serdar Kmk, H Zıya BIv 1352 S 2/3Tel 4411220, Faks 4419117#Adana Temsücısı.Çetin Yiğeooğhı, InönüCd 119S.No.l Kat 1, Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürii Üstnn Akjnen 0 Koordınator Ahmet Korulsan 0 Nfctasebe Böient Yener«ldare HÖK>in Görer • Isktme Önder Çefik • Bılgı- lşlem N»il tnal 9 Bılgısayar Sıslem Mörövet ÇüerCSanş FazflctKua MEDYA C: • YSnetım Kunılu Baştanı - Genel Müdür Gfilbin Erduran # Koordınator Reha lşıtman • Genel Müdür Yardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61,Faks 5138463 Yayımlajan >e Basan: ^tenı Gûn Haber \ıansı. Basın \e Yayıncılık A Ş TurkocaŞı Cad '9 41 Cağaloghı 34334 !sl PK 246 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 16NİSAN1998 Imsak: 4.44 Güneş:6.17 Öğle: 13.11 tkindi: 16.52 Akşam: 19.51 Yatsı: 21.19 Öğretmen tayinleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğretmen taymlerinde yeni bir dönem başhyor. "Milli Eğitim Bakanhgı'na Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeligi"nde yapılan değişiklilder Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin zorunlu hızmet bölgelenndeki çalışma sürelenni, özüre bağlı yer degiştirme koşullannı yeniden düzenledi. Öğretmenlerin yer degiştirme ıstekleri haziran-ağustos aylannda gerçekleştırilecek. Şehıt yakınlannın yer degiştirme istekleri yerine getinlecek. Rumkale ppoje kapsamında • GAZtANTEP(AA)- Gazıantep'ın Nizip ılçesıne bağlı Kalemeydanı köyü yakınlannda, Fırat Nehri kenanndaki Rumkale'deki taşınmaz kültür varlıklan, Birecık Barajı'ndan etkileneceği için proje kapsamına almarak belgelenecek. Bırecik Barajı'ndan etkılencek tarihı eserler arasında yer alan Rumkale, yaklaşık 500 metre yükseklikteki tepe üzerine konumlanmış olması nedenıyle barajın 385 metreye yükselecek suyu altında kalmayacak, ancak zaten güç olan ulaşımı daha da zorlaşacak. Hamalm serveti • YAHYALI(AA)- Kaysen'nin Yahyalı ılçesinde hamallık yapan bir kışinın evinde, 2 milyar lira tutannda tedavûlden kalkmış para bulundu. Tekerlekli el arabasıyla hamallık yaparak geçimini sağlayan Hasan Lökoğlu'nun evine hırsız girmesi üzenne soruşturma yapan polısler evde 2 çuval dolusu tedavûlden kalkmış para buldu. Madenı 25 kuruş, 1 lira, 2.5 lira ve 5 lira ile kâğıt 5 lira, 10 lira ve 20 lıralan yıllardan ben evinde saklayan Lökoğlu, "Bu paralan tasarruf etmek ve darda kaldıgımda harcamak için saklıyordum. Bunlann şimdı kullanılmadığım bılmıyordum" dedi. Prezervatffi sevmiyopuz • ANKARA (UBA)- Türk Tabıplen Bırlığı (TTB), doğum kontrol yöntemlerine ilişkin araştırmasında, prezervatıf kulİanan erkek oranının, her geçen yıl azaldığını tespit etti. Raporda 1963 'te yüzde 16 olan prezervatif kulianan erkek oranının, 1990'h yıllarda yüzde 1 l'e genlediği belırtildı. Raporda, doğum kontrolünü erkeğe bağımlı yöntemlerle sûrdürenlerin oranının ıse yüzde 53'ten yüzde 52'ye düştüğünün saptandığına yer verildi. Kadına bağımlı doğum kontrol yöntemlennde en fazla tercih edilenin ise* vüzde 30 oranla Rahim lçi Araç (RİA) olduğu bulundu. HÜ'de opgan nakli • ANKARA (AA)- Trafık kazası sonucu ölen 10 yaşındakı çocuğun organİan üç kişiye yaşam verdı. Hacettepe Ünıversıtesi Hastaneler Genel Dırektörü Prof. Dr. Mustafa Artvınh, gerçekleştınlen amelıyatla karaciğerin, doğuştan metabolızma bozukluğu olan 11 yaşındakj Idris Kahvecı'ye, böbreklerin ise kroruk böbrek yermezlığı bulunan 22 yaşındakı Ayten Erbay ve 46 yaşındakı Osman Inceer'e nakledildigini söyledi. Araştirmalara göre tenis, boks gibi alanlarda solaklar daha başanlı 10 Idşiden biri solakÇeviri Servisi - Albert Elnstein. Marfivn Monroe, Paul McCartney, Napotvon, Martina Navratflova ve Bfll CHnton gibı alanlan birbir- lerinden tamamen farklı an- cak hepsi ünlü ve başanlı bu isimlerin ortak noktalan so- lak olmalan... DünyadaheT on kışıden bı- rinin solak olduğu belirlenmış. Ancak başanlı kişiler arasın- da yapılan araştırmalarda ba- zı alanlarda solakhk oranının daha yüksek olduğu görülü- yor. Örneğin başanlı tenısçi- lerin dörtte bıri solak. Boksör- lerde de solaklık oranı norm- lann uzerinde. tnsanın dünyaya solak ola- rak gelip gelmediği henüz bı- limsel olarakkanıtlanmış de- ğil. Ancak araştırmalar ha- mileliğin ıkincı yansında an- ne bedeninde meydana gelen hormon akımlannın, bebeğin beynındeki aktrvite alanlann- da değişiklikler yaratarak so- laklığa yolu açabilecegini gös- tenyor. Özellikle de aşın de- recede testosteron' hormo- nu salgılayan annelerin be- beklen büyük oranda solak oluyor. Hangi elin kullamldığı, beynin hangi yansının hare- ketleri kumanda etme görevi- ni üstlendiği ile ilgili. Eğer bu görevi beynin sağ yansı üstlenmişse kişi solak, sol ya- nsı üstlenmışse tam tersi olu- yor. Ancak öte yanda beynin sol kısmının dil, mantık ve matematik davranışlar, sağ yansının da sanatsal, üretıci ve hayal gücünün yönlendır- dıği işlevler üzennde daha et- kin olduğu ıddıası yaygın. Beynin farklı davranışlar sırasında sadece bir kısmı de- ğil,o kısmı daha çok çalışıyor denebılir. Erkek beyninm ıkı lobu arasında kesin bir işbö- lümünden çok, asımetri bulu- nuyor. Kadın beyninın ıse sı- metrik çahştığı belirlenmiş. Solaklarda da benzeri bir du- rum gözleniyor. Örneğin Einstein'm mantık ve mate- matikbecerisi, dahaetkin ça- lışan üreticilik ve sınırsız ha- yal gücüyle bırleşerek dahı- yane teonlerin oluşmasına katkıda bulundu. RASGELE / RAİFERTEM Toprağma Sahip Çıktı Trakyalı, Sıra Sblerde.. Siyasi jktidarlar. Etkileyen güçler, duyun, ayağınızı denk alın. Anadolu topraklarının sahi- bi. Konuşuyor, haykınyor. Kırk- lareli Pehlivanköy'detoplanan Trakyalı. Sonunda patladı. "Susma sustukça topraklar kirlenecek. Susma sustukça insanlar zehirfenecek." "Affet biziErgene. Lanet seni kiriete- ne." Duyuyorsunuz değıl mi?.. Pehlıvanköy Belediye Başka- nı Mustafa Gür "25 yıl önce. Ergene Neh- ri'nde. 40 kiloluk yayın, 10 ki- loluk sazan balığı bulunurdu. Kurbağa bile kalmadı. Verimli topraklanmız fabrika atıklanyü- zünden ürûn veremez hale gel- di. Ergene Ovası kangren ol- muştur. Bölge kadınlannda dü- şük doğumlar görülüyor. En çok kanserin görüldüğü ilçe burası." Görüyorsunuz. Cennet top- raklarımız cehenneme dönüş- tü. Dönüştürduler! Başta Ege, Trakya ovalan. Göller yöresi bi- le çölleştınldi. Çölleştırdiler! 6O'lı 70'li yıllarda çok yazdık. Otomotiv sanayiinin kısıtlan- masını. Sanayinin de tanm dı- şı alanlara kuaılmasını istedik. Dinletemedik. Dış güçlerin et- kisiyle. En verimli tanm alanla- rına kuruldu. Dünyada kendi danaklarıyla doyunan çok az ülkeden biriydik. Şimdi ekme- ğimizin etimizın yansı dışan- dan gelmeye başladı. öyle istiyorlardı dış güçler. Geç de olsa patlamalar baş- ladı. TEMA Vakfı Başkanı Hay- retttn Karaca'nın belırttıği gi- bi: "Istiklal Savaşı başlamıştır. Bu miting bir meydan muha- rebesidir. Açık alınla yola çık- tık, bu savaşı kazanacağız. Top- raklannın verimliliğini kaybe- den bir ülke, sosyal banşı da kaybeder." Kaybetmedikmi?.. "Bu dava kazanılacaktır! Bu- na hiç şüphem yok. Tepkilitop- lum haline gelmeliyiz. Bugün yaşadığımız sorunlar: Tepki- sizliğimiz yüzündendir." Tepkiler başladı. önce Ber- gama, arkasından Kırklareli. Ege-Trakya. Kurtuluş Savaşı, demokrasi hareketlen bu yöre- lerden başlamadı mı?.. Olayla ilgili örgütler, TEMA Vakfı, Zıraat Odaları Birliği, Zi- raat Mühendisleri Odası, Trak- ya Üniversitesi Ziraat Fakülte- siToprakBölümü, belediyeler, siyasi partilerin yerel örgütlen, sivil toplum örgütleri. Valiler, kaymakamlar. Bidikteyiz, birlikte olacağız. Yurt edindik Anadolu'yu. Göç edecek kalmadı! Nedir sanayinin amacı? Ta- nmdan daha çok ürün almak için. Insanoğlunun konforunu sağlamak için. Araç yapan araçtır sanayi. Dış güçlerin etkisiyle. Aracı amaç yaptık. Tanm alanlannı yok ettik. Ürünü çoğaltmak şöyledursun. Ekmeğimizi aşı- mızı dışandan almaya başladık. Konforumuzu sağladık mı? Hadi canım sen de... Yalnız geçen yıl 5 binin üs- tünde can aldı, 100 binin üs- tünde yaralı. Teneke uygariığı. Otobüs minibüsleyolcu, kam- yonlaria yük taşımacılığı. Tren yollannı, deniz yollannı kör ettik. Uyandık. Savaş başladı. Ka- zanacağız. Yerel yönetimlere büyük görev, sorumluluklar dü- şüyor. Başta belediye başkan- lan. Köy muhtarian. Halkımız el koydu. Bu sava- şı kazanacak. Sıra sizlerde! Rasgele... Yatınm araçlanna her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Artan finansal ihtiyaçlann karşısına yeni kapılar çıkıyor. Tüm bu kapılan ve sizin için en doğru kapıyı açmak ise bir uzmanlık alanı: 1927'den geleceğe uzanan bir deneyimin; Esbank'ın uzmanlık alanı. Uluslararası bankacılık, yatınm, finansal kiralama, faktoring... Hangi alanda, hangi hizmet olursa olsun "ES faktörü" yanınızda. Bu güven, bu birikim herzaman yanınızda.. BankaQESBANK Avusturya'da ıkı şubesı bulunan Esbank A.G., özellikle Avrupa Bıriığı'ne yönelık uluslararası bankacılıkta uzman. B ESBANK KârtnerRıng 11 A-IOIOVıyana-Avusturya Tel 00-431 513 33 03 Hısse senedı, tahvıl, repo... Tüm yatınm ışlemlennde hızlı, venmlı ve güvenılır ışbirtıgı. YATIRIM "Değer kazandınr" Meşrutyet Cad No MI Tepebaşı 80050 Istanbul Tel (0-212) 25i 29 33-252 -»9 82-249 25 14 Projelennız, alımlanmz ve atılımlannız ıçın ıhtıyaç duyduğunuz dost finansman kaynağı. LEASING "Guç kazandınr" Istiklal Cad Odakule Is M e r t o Kat 16 GalatasarB>- 80050 Istanbul Tel (0-212)293 II 00 Alacaklannızı zamanında, değer kaybetmeden, nakrt olarak tahsıl edebılmenız ıçın aradığınız uzmanlık. B ESFAaORING "Zaman kazandınr" Istiklal Cad Odakule Iş Mertezı Kat 16 Galatasaray 80050 Istanbul Tel '0-212)293 II 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog