Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 1998 PERŞEMBE 16 SPOR Başkan Yıldınm, G.Saray'ın Şekerspor maçıyla 'oyuna' başladığını ve aynı oyunlarla şampiyonluğa ulaşmak istediğini söyledi EBaİıçe'deıı yayhm ateHtLMİTÜRKAY Fenerbahçe, Galatasaray'ı topa tuttu. Altay'ı 6-1 yendikleri maç- la liderlik koltuğuna oturan San- Kırmızılı ekibin, Ankara'daki Şe- kerspor maçı ile 'oyuna' başladı- ğını ve aynı oyunlarla şampiyonluğa ulaşmak is- tediğini öne süren Fenerbahçe Başkanı AzizYtf- dınm. "Geçmişteki Ankaragücü, Eskişehirspor, lstanbulspor karşısuıda şaibeli galibi\etler alan Galatasaray'ın 6-1'Hk Altay maçı da şaibetidir" iddiasmda bulundu. San-Kırmızılı ekibin ha- kem hatalan ilebugunlere geldiğini de söyleyen Yıldınm, MHK ve futbol çevrelerini dikkatli ol- maya davet etti. 'Artık susmayacağg' Söze. "Fenerbahçe'nin hakkını kimseye ye- dirmem" diye başlayan Başkan Aziz Yıldınm, hiçbir kimsenin San-Lacivertli camiaya dil uza- tamayacağını söylerek şöyle konuştu: "Yöneti- rae geldiğimizden bu yana sporda banş ve kar- deşKk içinde oiduğumuzu söyledik, sustuk. Yan- kş anlaşddı. Pasifıze olacagûıuz sanüdL Fener- bahçe'ye karsı oynanan oyunlar bitmelLGalata- saray feryat ediyor. Ama komedi onlann Anka- ra'daki Şekerspor maçı ile başladL Altay maçı fle devam etti. Şeker'e karşı mağtupken kazan- ddar. Samsun maçında hakem haûhydı. Okan Başkan Aziz Yıldırım'dan-. • Geçmişteki Ankaragücü, Eskişehirspor ve tstanbulspor karşısmda şaibeli galibiyetler alan Galatasaray'ın 6-1'lik Altay maçı da şaibelidir. • G.Saray borç batağmdan kurtulmayı bize saldırarak istemektedir. G.Saray çok önemli başkanlar gördü. Süren'in konuşmalan talihsizlik ve edepsizliktir. • Önlem alınmah, Metin Tokat ve AyhanYücebilgiç'in G. Saray maçlaraıa verilmesini istemiyoruz. MHK ve Hilmi Ok'a güvenimiz sonsuz. Tayinler dakkatli yapılmalı. Azk Yıkbnm ateş püskürdü. oyundan aülmauydı. Son AKay maçında ise ha- kemin Galatasarayk olduğu tescil edikti. Insan- lar inançlandoğniltusunda hareket ederkr. Ga- latasann maçmdaki hakem hatast 34. dakikada başlamışür. Altay'ın hakkı gasp edildi. Galatasa- ra> şaibeli gatibiyet aimışdr. Hem suçhı olacaksı- nız, hem de bağıracaksınız. Obnaz böyle şey. Ga- tatasaray oyunlar içine girmektedir." Galatasaray Kulübü Başkanı Fanık Süren'in "Fenerbahçe'yi 3-4 yüdız oyuncu srtfayor" şek- lindeki iddialanna da yanıt veren F.Bahçe Baş- kanı Aziz Yıldınm, "Gabtasaray'm başkanlan Fenerbahçe'nin 3-4 yıldızı var diyor. Fenerbahçe yıldızlar topluluğudur. llker'inden Rüştü'süne Erol'undan Lche'sine ll'i de mflbdir. O kendi takmuna baksm" diye konuştu. Galatasaray'ın, içine girdiği borç batağını unutturmak için Fenerbahçe'yi eleştiri yağmu- runa tuttuğunu ve hedef saptırdığını vurgulayan Başkan Aziz Yıldınm, "Ne yaak ki borç bita- ğtndanknrtuhnayıbizesaldırarakBtemektedir- ler.Galatasaray çoköoemM başkanlar gördü.Sü- ren'in konuşmalan tatihrirlik ve edepsizliktir. Dikkadidavnuunakvekonuşmabdır. Bu tip açık- lamalan 9e Galatasaray başkanhğına yaktşma- maktadjr"dedi. 'Hakemler dikkat etsin' Galatasaraylılıklan tescilli hakemlerden Me- tin Tokat ve Ayhan Yücebflgiç'm arttk Galatasa- ray maçlannavenlmemesıni de isteyen Aziz Yıl- dınm. "Önlem ahnmah. Metin Tokat ve Ayhan Yücebilgiç'in Galatasara) maçına verilmesini is- temiyoruz. MHK ve Hılmı Ok'a güvenimiz son- suz. Tayinler dikkath' yapdmah. Damga yiyenle- rin yine aynı maçlara verilmfe»ini kınıyoruz. Ga- latasarayb yönetid trfan Kurtoğlu, maçlannuzı Fenerbahçeü hakemleryönetsin demiş. Hayır,is- terse Galatasarayu hakemler yönetsin, ama ada- ledi olsunlar. Son 4 maç TVden yayınlansın her- kes her şeyi görsün" dedi. Özbek'ten yanıt Galatasaray Başkanı Faruk Süren'in suçladı- ğı Fenerbahçe Genel Sekreteri Köksal Özbek de San-Kjrmızılı camiaya yanıt verdi. Özbek, "Sa- ynı Süren'in beni küçümseyen beyanatlarmıoku- yorum.Yöneticileri genel kurul seçer. Kimligim. Idşttiğhn bellidir. Bizler Türkiye'de yabancı ve züppe diye tanınmaytz. Galatasaray'm başmda Süren'in obnası üzücüdür'' diye konuştu. Toplantıda söz alan Fenerbahçeli yönetici Nu- ri Tuna ise, "Aptal mıyım,formamıhakeme ve- reytan" diyen Hakan Şükür'ün zekâ testinden geçirilmesini istedi. Tuna, San-Kırmızılı takı- mın Beşiktaş'ı kışkırtmak istediğini de sözleri- ne ekledi. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, daha ön- ceden İcaldırdığı maç primlerini yeniden gün- deme getirdi ve Dardanel galibiyetine 400 mil- yon prim verdi. Aynca Bariç ve Moshoeu ile yapılacak görüşme gidişata göre belirlenecek. Kırmızı kart gören Erol'a ise yönetim ceza ver- meyi uygun görmedi. Forma ve hakem olaylan üzerine yapılan açıklamalar San-Kırmızılılan kızdırdı'G.Saray \ kışkırbnak istiyorlar' • F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldınm'ın açıklamalan G.Saray'ı ayağa kaldınrken, yöneticiler olaylan planlı yıpratma olarak gördüklerini ifade ettiler. Süren, kışkırtmalar karşısında taraftarlan sakin olmaya davet etti. ARİF K3ZILYALIN Galatasaray öfkeli. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yddmm'ın, 6-1'lik Altay maçı içın "Şaibeli bir galibiyet" açıklamasmı yap- ması San-Kırmızih kulübü ayağa kaldınr- ken, başkan Faruk Süren ve yöneticiler 'baa çevrelerin' Galatasaray'ı planlı olarak yıprat- maya ve kışkırtmaya çahştığını öne sürdüler. Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Aziz Yıldınm'ın sözlenni, "Kişi herkesi kendi gibi bflir" diye yorumiarkerv,San-Kırmızılı camiayı 'sükûnet'e davet etti. Süren, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Herkcs kendi çanağma bakan. Biz spor ahlakı ile bağdaşmayan açıklamalarda bu- hınmayız. Ancak biz Galatasaray camiasuu sakin ol- ma>a çağınyoru/. Bizi ktskırtmak isteyenierin tuza- ğına düşmeyeceğiz'' dedı. Galatasara\ BasınSözcüsüAteşÜnalErzen, ha- kem hatalannın. 'art niyetli' kişilerce gündeme geti- nlerek kendilerine karşı cephe oluştunılmak istendi- ğini belırterek "Yapılan konuşmalar ve ortaya atdan asüsız iddialar üzücü. Biz burada yöneticilik vasfi ile camiamızı sağduyulu olmaya davet etmeüyiz. Bunlar resmen bizi kışkırtmaya çauşıyor.Yıpratmak isteyen kişilerin açıklamalan ortahğı kanşnnyor. Bu ldşiİere sahadaki futbolumuzla şampiyonolupyanıt vereceğiz. Şaibe ne demek? Her maçın dürüst gözlemci ve tenv sikisi var. Niçin onlardan ses çıkmanu; da aradan 3- 5 >il geçtikten sonra çatiak ses çıkartıyorlar.' Hakem hatalanndan bugüne kadar biam cammız da yandı. O zaman niçin çıkıp bir şej sö\lemedi)er. Herkes ken- di kapısının önündeki kiri tcmizksin" dedi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıkla- malan, "Başansızliğa bahane anyorlar"diye yorum- layan Ateş Unal Erzen, "Fenerbahçe 9 puan öndeydL Ama eUerindeki avantajı kay bettiler. Tavşan - kap- lumbağa hikâyesi gibi yol kenannda yan gelip yatb- lar. Şimdi ise basansızuklanna kıhf anyoriar. Fener- babçe Başkanı ve yönetiminin yapbğı konuşmalann tam metnini öğrendikten sonra en güzel cevabt vere- cegH w diye konuştu. G. Saray Basın Sözcüsü Erzen, AzizYıldınm ve yönetıcilerin açıklamalannı hukuk- çulara incelettireceklerini ve bu sözlenn içinde haka- ret unsuruna rastlanması halinde maddi ve manevi tazminat davası açacaklannı da sözlerine ekledi. Fenerbahçeli yönetici Nu ri Tuna ve Beşiktaşlı Yö- netici CenkKoray'lakabldığı birTV programında ya- şananlan hatırlatan Ateş Ünal Erzen, "Şaibe dhoriar. Esas oradaki konuşma şaibefi. Beşiktaş yonetinünin sesi olan bir kişi çıkıyor, 'Fenerbahçe şampıyon olur, 4 kolay maçı var' diyor. Soranm, Beşiktaş kolay ta- kun mı? Bununla da kalmıyorlar. Fenerbahçeli yöne- tici de 'Beşiktaş bıze genç takımıyia çıkacak' diyor. Rakipkrinin maçlanndaki hakem hatalanyia uğra- şacaklanna bu olaya açıkhk getirsinler" dedi. FiBpescuTahkim'de Altay maçında gözlemci raporu ile tedbırlı olarak Profesyonel Futbol Dfsiplin Kurulu'na verilen F1B- pescu'nun savunması hazırlandı. Savunmada, "Ha- rekette kasıt unsuru yoktu. Üsteiik olay 4. hakemin görü; alanında gerçekleşti. Kasıt olsa rapora yansır- dı" denıldi. Fıhpescu için aynca Tahkım Kurulu'na da başvuruldu. GÖRÜŞ / DOĞAN HASOL Kim Şampiyon OIUP? Futbolda çok çekişmeli bir finiş yaşanıyor. Ligin üstü de dibi de çok fırtınah. Bir sürü dedikodu ve söyientiler arasında önümüzdeki dört haftanın da- ha da fırtınah geçeceği kuşkusuz. Kim şampiyon olur? Bence, büyiik sürprizler olmadığı takdirde şampiyonluğun iki adayı var; Galatasaray ve Fenerbahçe. Birinci devre, çok iyi bir performans gösterme- diği halde Fenerbahçe'nin farklı puan üstünlüğüy- le kapanmıştı. Bu sonuç özellikle güçlü savunma- sının sağladığı üstünlükten kaynaklanıyordu. Fe- nerbahçe gol adamlannın değil de, savunmasının becerisiyle liderliği sürdürmekteydi. Ikinci devre durum değişti. Aradaki fark kapan- dı ve sezon ortasındaki yeni transferlerine, Mos- hoeu ve Faruk'un transferlerine rağmen Fener- bahçe rahat nefes alamadı. Bence Fenerbah- çe'deki düşüş sorunlan yönetimle ilgili. Başan da başarısızlık da önce yönetimden kaynaklandığm- dan, doğru teşhis için önce yönetime bakılmalı- dır. Alt Şen pek gürültülü, pek gösterişli bir baş- kanlık döneminden sonra biraz da beklenmedik bir şekilde görevden aynldı. Genel Kurul da sürp- rizli bir şekilde sonuçlanınca, kamuoyunda henüz su yüzüne çıkmayan bir bunalım Fenert>ahçe'yi et- kisi altına aldı. Fenerbahçe'nin öncelikle yönetim sorunlarını aşması gerekiyor. Galatasaray cephesine gelince. Genel kurul ve seçimler sarsıntısız geçti. llie'nin Valencia'ya transferi kulübe parasal bakımdan biraz nefes al- dırmıştı. Taraftarın dördüncü yabancı alınması ko- nusundaki baskılan ise ucuz Lutu'nun transferiy- le kurnazca geçiştirildi. Ikinci devrede hücum oyuncuları, savunmadan daha başarılı. Takım gol yemeden maç bitiremiyor; gol yiyor ama skorian bütün kulüplerden daha iyi. Şu ana değin Fener- bahçe'den 17 gol fazla atmış, buna karşılık 16 gol fazla yemiş. En zayıf yanı derbi maçlannı kazan- makta zorlanması. Kupayı yitirdiği Beşiktaş ma- çınınvbunun son göstergesi olduğunu söyleyebi- liriz. Uzerinde aynca özellikle durulması gereken bir konu bu. Şimdi, Galatasaray'da maddi zorluklar sürse de en azından bir yönetim kargaşası yaşanmıyor. Fe- nerbahçe'deki çalkantılara karşılık Galatasaray'da sükûnet var. Ve son haftanın maçlannı, Fenerbah- çe'nin Çanakale Dardanel ve Galatasaray'ın Altay maçlannı göz önüne alırsak, Galatasaraylı futbol- culann şampiyonluğu daha çok istedikleri, buna adeta kilitlendikleri hissediliyor. Yukarıda sıraladığım nedenlerle şampiyonluk yanşında Galatasaray'ı daha şanslı görüyorum. Sonuçta öyle sanıyorum ki Ahmet Kurt'un 26 Aralık 1997'de Cumhuriyet'te çıkan "Yeni Yıl Fa- h" doğru çıkacak. Ne demişti Ahmet Kurt? "Gü- zel Öten Sarı Kuş zafere koşamayacak. Reis Şen Baba tehlikeyi sezmiş, güneşin sıcak olduğu yön- lere doğru yotculuğa hazırianıyor. Ihtiyar heyeti bı- rakmıyor ama bu kanşıklık 'Büyük Baş'/n gittiği yönün tam tersinde, yeşil yerierde yaşayan kabi- leye yarayacak gibi görünüyor." "Dikkat! 'Kuyruğu Kısık Aslan' kabilesi canlanı- yor..." e-posta:hasmim7@ KUPAYI LÖSEMlLt ÇOCUKLARA GÖTÜRDÜ Toshacksözünü tuttu BeşiktaşTeknik Direktörü Benjamin Toshack,tösemiliçocuklara verdiği sözü tuttn ve Türtdye Kupaa'yta birtikte Ştşü Etfal Hastanes'ni ziyaret etti. Gala- tasaray'la oynay acaklan kupa finali öncesi hastanede tedavi otan lösenü hav tası çocuklarla bir ara> a gelen ve "Türkiye Kupası'nı kazaıubğunız zaman ku- payla birtikte sirieri tekrar zharete geleceğim" diyen BeşiktaşTeknik Direktö- rü Toshack, menajer Kadir Akbulut'la birtikte dün hastanenin yotunu tuttu. Kupayla birtikte lösemfli çocuklannyanınagetenToshack,"Kartalaslamn etin- den kupayı kapü" diye espri de yaptı. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) Teknik direktör Mustafa Denizli aday kadroyu açıkladı Tarık 3 yıl sonra milli takımda DENİZDERİNSU Milli takım teknik direktörü, mılli takı- mın aslannı Rusya maçı içın dınlenmeye aldı. Genç isimlen kadroya alan Denizli, "Milli takımın yükünü çeken 10 kişilik bir iske)etimİ7 \ar.Rusya maçındaonlan dmlen- dirirken geleceğin milli takımı için isimleri belirkme>e çalışacağız. Önümüzde zoriu maçlar var. Elimizdeki kadroyu geniş tut- mak zorundayız" dedı. Ertuğrul ve Engin lpekoğlu'nun Rusya karşısında takımın ağabey len olacağını kay- deden Denizli. "Hazırlıkmaçlannm adı üze- rinde. Biz de Avnıpa Futbol Şampivonası için hazuiann'oruz. Bu tip maçlarda skor bi- zim için çok önemli değiL Ligin kızışüğı bir dönemde önceden programlanmıs bir maç oynayacağız. Ligin yeri ayn. milli takım a>- n. Şampiyonluk mûcadelesi bittikten sonra futbol tatile girecek. Sezonun bittiği bir dö- nemde milli takıma çahşma ortamı yarat- mak zor. Kadrmu befirterken bunu da dü- sündük"dedı. Denizli kadrodaki isimlerle ilgılı ise. "Uzun süredir izledigimiz futbokulan al- dık. Örneğin Sakaryasporlu Yasın'i şahsen takip ettim. Kocaelisporlu Tank'ın kalitesi belii.Zor bir dönem geçirdLAncak KocaeUV por'da kendine geldi.Yaşı çok genç. Milli ta- kıma uzun yıllar hizmet verecektir. bize dü- şen onun nıtbolunu ortaya çıkarabilmektir. Yıldıraj daAhnama'daçokbaşanhmaçlar oynu>or. Milli takıma adam alırken isim de- ğiL futbol kalitesi belli o\unculan hedefle- dik" şeklınde konuştu. Trabzon'dan isim yok SporServisi-22 Nisan'da Rus- ya ile depiasmanda karşılaşacak A Milli Takım açıklandı. Kadro şöyle: Fevzi, Tayftır, Ertuğnıl (Beşiktaş), Saffet Akbaş.Tayioıı (F.Bahçe), K.Hakan, Fatih.Ökan (CSaray), Saffet Üstanbul), \û- raL CeMI (Samsun). Mert, Tank (Kocaeli), Ayhan(G.Antep), En- gin (Şeker), Yasin{Sakarya). Ha- sanŞaş(A.Gücü), Uğur(Kayse- ri), Engin (Dardanel), Yüdıray B«ştirk(Bochum). TSYD'de 'ödüVgecesiTürkiye SporYazarian Derneği (TSYD) tarafindan dü/enlenen gekneksel "Spor Yazarlan .\nnağam"'yansmasmın ödul töreni, önceki akşam Levent'teld sosyal tesislerde yapüdu Maç yazısı dahnda birinci olan Arif Kızıh ahn ve aynı dalda iküıciliği elde eden Hflmi Tûrkay'a ödüllerini Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi. müsabaka tenldt yazısı dahnda birinci sırada yer alan Leveot Y ücelman'a odülünü Futbol Federasyonu Asbaşkanı Hadi Türkmen, Siyah-Beyaz Fotoğraf dahnda ilk sırayı elde eden Kerem Kaçarlar'a Galatasaray Kulübü Asbaşkanı Ergun GOrsoy, Anadolu Basını-Yazdı Eser dahnda ikinci olan Samsun muhabirimiz Cemil Ciğerim'e odülünü Adana TSYD Başkanı Nihat Ge\«n verdL Törene Galatasaray Kulübü'nden Ergun Gürsoy,Ateş Ünal Erzen, Mehmet Cansun, Fenerbahçe Kulübü'nden Abdullah Acar, Üstün Akmen, Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Gençlik Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, Gençiik Spor İl Müdürü Vedat Bayram ve çok sayıda davetii katndı. (Fotoğraf: ÖZGÜR ÖZKÜ) Besiktas'ta transfer calısmaları Mrmiçve Yankov yolcu Spor Servisi - Beşiktaş'ta transfer çalışmalan, Teknik DirektörJohn BaıjaminTos- hack'ın dün akşam yönetim kuruluna verdiği raporlabvr- lıkte başladı. Toplantı son- rası bir açıklama yapan Be- şiktaş Kulübü Basın Sözcü- sü Cenk Koray, toplantının ılk böiümünde yabancı fiıt- bolcu konusunu görüştükle- rini belirterek, "Şimdi biâm için en önemli şe>. bir an ön- ce yabancı transferi konusu- nu tamamlamak. Bunun için temasta bulunduğumuz ve ahnmasınıistediğimiz 8-9ya- bancı isim var" dedı. Yankov ve Mrmiç'ingön- derilebileceğini ifade eden Koray, "Ancak Amokachi kesnüikle takımda kalacak. Yabancı futbolcular konu- sunda isim vermeyeceğiz. Iç transferle ilgili isehenüzTos- hack ile görüş ahş verişinde bulunmadık" diye konuştu. Siyah-Beyazlılar dün Kü- çükçekmece ile yaptıklan hazırlık maçını 2-1 kazandı. TENtS KULİS / İZZET zt\A TED Turnuvasi 50 Bugünkü ismi 'TED Open' olan; Istanfjul Ulusla- rarası Tenis Tumuvası yanm asn geride bırakıyor. 25 Temmuz-2 Ağustos 1998 tarihinde 50. Uluslarara- sı turnuva oynanacak. TED Kulübü bu büyük spor etkinliğinl bir şölene dönüştürmek için hazırlıklanna şimdiden başlamış bulunuyor. Bunda ne dereceye kadar başanlı olacakları ise tartışılabilir. Çünkü ola- yı sadece TED "Tenis Eskrim Dağcılık" kulübünün etkinliği, TED kulübünün malı olarak kabul edersek, fazla bir beklentimiz olamaz. TED kulübüne "Hadi bakalım elli yıla layık şahane bir tumuva yapın da görelim" diyerek bırakmak, hem bu kulübe karşı çok büyük bir haksızlık olur hem de Türk sporuna ihanet! TED Open, yani Uluslararası Iştanbul Tenis Tur- nuvası, Türk sporunun en uzun ömürlü, en değerli uluslararası etkinliklennden biri, betki de birincisidir. Bu turnuvanın ellincisine herkesin, ama herkesin sahip çıkması gerekir. Devletin spor teşkilatı için bu turnuvaya katkıda bulunmak tam anlamıyla bir görevdir. Son yıllarda en ufak uluslararası başanda ülkemizi iyi temsil et- tikleri için önüne gelene avuç avuç para dağıtılıyor. Bir ülkeyi tam elli yıl onuria, başanyla temsif etme- nin hiç mi karşılığı olmayacak? Maddi, manevi her türiü destek verilmelidir. Spor basınına gelince; hiç değilse eliinci yıla sa- hip çıkılması gerekmez mi? Medya hiç değilse bu yıl vurdumduymazlığını bırakarnaz mı? Sayfalar, ek- ranlar nelerle dolu. Herkes görüyor. Çok değil, bi- raz ilgi çok şeyi değiştirir. 50. yılı gerçek 50 yıl ya- par. Elli yıllık bir emekten bunu esirgememek gere- kir. Ama bütün bunlann dışında asıl sözümüz, ken- dini tenisçi ve tenisçiler olarak görenlere... Eğer ger- çek anlamıyla sporcuysalar, gerçek anlamıyla te- nisçiyseler bu turnuvanın ellinci yılı onlann sorum- luluğu altındadır. Yediden yetmişe, iki cinsten tenis- le ilgili herkes 50. yılın bir şölene dönüşmesi için ken- dini görevli gibi görmek zorundadır. Istenen en önemli şey sadece ilgidir. İlgi... Başka bir şey değil. Eğer bu ilgiyi esirgerseniz... turnuva hakkında kim- senin tek söz söylemeye hakkı olmaz. Hattanm hakemlepi • Spor Servisi - Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin 31. haftasındaki karşılaşmalan yönetecek hakernler açıklandı. MHK'den yaptlan yazılı açıklamaya göre karşılaşmalara tayin edilen hakemler şöyle: G.Birliği - Bursa: Serdar Çakır, Altay - Kayserispor: Mustafa Çulcu, Trabzon - Iştanbul: Metin Tokat, Ç. Dardanel - G. Saray: Erol Ersoy, Şeker - Kocaeli: Oğuz Sarvan, G. Antep - A.Gücü: Orhan Erdemir, Samsun - Karabük: Bülent Uzun, Antalya - F. Bahçe: Sadık Ilhan, Beşiktaş - Van: Galip Bitıgen. Chelsea Vicenza • Spor Servisi- Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda fınale çıkan takımlardan sonra bugün de Kupa Galipleri Kupası'nda fınale çıkan iki takım belli oluyor. Rusya'nın Lokomotif Moskova takımı, Almanya'nın Stuttgart takımını konuk ediyor. Karşılaşmal9.15'te başlayacak. Saat 21.45'te başlayacak diğer maçta ise îngiltere'nin Chelsea takımı, Italya'nm Vicenza takımını ağırlayacak. Atıcılık seçmeleri • Spor Servisi - Atıcılık Federasyonu tarafindan dûzenlenen Federasyon Kupası Skeet Yanşmalan ile Milli Takım Seçmeleri sona erdi. lstinye Atış Poligonu'nda l'i bayan toplam 28 sporcunun mücadele ettigi skeet müsabakalannın son gününde yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren soprcular şunlar: Büyükler. 1-Cemil Cemali 137 puan, 2-Ahmet Gökçek 136 puan, 3- Güçhan Ölker 135 puan. Gençler: 1-SarpSezen 112 puan, 2-Sami Alemdar 106 puan, 3-Mansur Ovalıoğlu 105 puan. Ciinün icinden • Henrbolda BayanlarTürki- ye Kupası binnci tur ılk maç- lan dün oynandı. Sonuçlar ise şöyle: tzmir Büyükşehir Bele- diyesi - Anadolu Üniversitesi: 18-28,TMO- TürkTelekom: 31-28, KSağhkspor- Isken- derpaşa: 34-20. • VoleyboklaTürkiy* Kupa- s ikincı bölüm ikinci tur kura- lan çekıldi. Yann başlayacak maçlarda erkeklerde Arçelik- Halkbankası, Emlakbank- SSK, Söke Lee-NETAŞ, Be- şiktaş-P.Ofısi; bayanlarda ise Bursa DSt-Vakıfbank, D.Orta- köy-Eczacıbaşı, Kocaeli-Eski- şehir DSl, G.Sigorta-Beşiktaş ile karşılaşacak. • Haluk Toygarh'nın istıfa- sıyla boşalan Yüzme Federas- yonu başkanhğına Prof. Dr. Akın Önbayrak gehrildi. B Uluslararası Albert Schvve- ister Gençler Basketbol Tur- nuvası'nda milli takım, fuıal grubundaki ilk maçında lspan- ya'ya 76-68 yenildı. • Bursa bölgesi futbol hakemlennden UğurÇakmak, birotomobılın çarpması sonu- cu yaşamını yitirdi. I Şampiyonlar Ligi yan final rövanş maçında Juventus, Fransa'da Monaco'ya 3-2 ye- nilmesine karşın fınale çıktı. Real Madrid ise Almanya'da Dortmund'la golsûz berabere kalarak 17 yıl sonra bu kupada finali gördü. I Dün başlayan tstanbulatya- nşlannda 4-6-5-1-9-5 kombi- nesini bılenler 123 milyon 348 bin 500'er lira kazandılar. l.KOŞU: F: Oguzkaan (1), P: Döne 1 (6), PP: llter (3), S: Umutcan (5). 2.KOŞU:F:De\ııye(6), P: Gürcû (3), PP: Özkangülü (7), S:Babaözkan(l). 3. KOŞU: F: Bababaydan (1), P: Delınazuna (6), PP. Karakılıç (4), S: Doğuşbey (2). 4. KOŞU: F: Mırcan (5), P: Şulem (9), PP: Yıldınm 138 (6),S:Yıldızeli(3>. 5. KOŞU: F: Şekerayak (8). P: Emesto (3), PP: Delikar (2), S: Esin Sultar <6). 6.KOŞU:F:Fmdık7(2),P Vefasız Alem (4ı. PP: Ada- lım(7), S:Boğa;i5). 7.KOŞU:F:IslnIer(2), P Zine 1 (3), PP: Öztürk (1) S:Ogün(5),SS Fava(9). 8.KOŞU:F:Ortınl(2), P AlUnberk(3),PP Çaldıran! (4), S: Nabican 9l. Günûn tkilisi: 5. Kütı:3 8 Tabela Bahis: 2.3 1 5.9.4 ALTILI GAÜYAN 1 S 8 l 8 8 3 4 « 2 I 7 Z S 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog