Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 MühürlerParis'tekı müzayedede Abdülhamit'in mühüıierini satın alarak Topkapı Sarayı'na armağan ettiği için işadamı Nezih Erdem ve Zeynel Abidin Erdem kardeşlere, başta Kültür Bakanı Istemihan Talay olmak üzere birçok zevat teşekkür üstüne teşekkür ederken bu haftaki Kuva-yı Medya dergisınde 20 Şubat 1990tarihMSabah gazetesinden bir kupür dikkati çekiyor "Ispanyollar kimseye satamadıklan CASA- 235 nakliye uçaklarından 52 tanesim Türkiye temsilcilen ANAP'lı işadamı Zeynel Abidin Erdem sayesinde tam 1.5trilyona bize sokuştuımayı başardılar." Bir de CASA'nın "Dear ZeyneCe uçak ihalesi öncesi gönderdiği mektupta "Hedıyeleri ve!!!! dağrt" cümlesi var ki dört ünlemin sım henüz çözülebilmiş değil. Günün bınnde bu mektup da bir müzayedeye çıkar herhalde! O M U R İ L İ K Az paraya gazete: asparaGASTE ömur E Kurum Etektronik posta: Deniz.Som@raksiet.com Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Hükümet bir ay içinde 350 trityonluk teşvik yağdırmış... "Işçi ve memurlar zam isteyince neden coo vaadıöı belli oluvori" CIA Kürtleri-CIA Türkleri A yrılıkçı teror orgutunun ıkı numaralı adamı Şemdin Sakık'ın Genelkurmay Ozel Kuv- vetler Komutanlığı'na bağlı bir tım tarafın- dan Kuzey Irak'tan alınıpgetırılmesı aklı bir karış havada olanların kafasını daha bir karıştırmış kı neyın nasıl olduğunu tam anlayamamaktan yakı- nıyorlar Yarın, ortalığı bıraz daha karıştırmak ıçın Sakık'ın uluslararası sozleşmelere gore "esır muamejesı" gormesını ısterlerse htç şaşmayın1 Abdullah Öca- lan'la masaya oturup pazarlık yapılmasını duşunen- lerden her şey beklenır Donelım Kuzey Irak'a Turk Sılahlı Kuvvetlen, Ame- nka'nın bolgedekı planını fena halde bozdu Anım- sayacaksınız, geçen yıl Amenka, Kuzey Irak'ta CIA'nın yonlendırdığı bınlerce Kurt'u uçaklara bındınp Pa- sıfik'te Guam Adası'na goturmek zorunda kalmıştı Yoksa Saddam, "CIA Kurtlerı"nın tepesıne bıne- cektı Batı basında son gunlerde "CIA KurtlerT'yle ılgılı ılgınç haberler çıkmaya başladı Gelışmelerı ız- leyen Prof Dr Aydın Aybay'ın değeriendırmesı de, bir o kadar ılgınç "CIA ve FBI, Guam Adası'nda bu ınsanları teker teker ınceleyıp denetlemış ve bu denetım sonunda aralarındakı 25 kışı aynı zamanda Saddam'a da hız- met veren kışıler yanı çıft yanlı ajan olduğu kuşku- suyla salıverılmış Goçmen ışlerıyle gorevlendırılen mahkemenın yargıcı, bu 25 kışıden 6'sını, ABD'nın guvenlığı yonunden tehlıkelı buiarak ABD toprakla- rından çıkanlmalarını kararlaştırmış Bu karann gerekçelennı ıçeren metnı 147 sayfa tutuyormuş Ama bu karar 6 CIA Kurdu'ne ve avu- katlarına teblığ edılmemış Sadece kuçuk bir bolu- mu açıklanmış, ust tarafı gızlı tutulmuş Sonuç ola- rak ABD'den çıkartılacak 'CIA Kurtlerı'nın ıstedıkle- rı ulkeye gıdebıleceklerı kaydedılmış Acaba nere- ye gıderler'? Kıssadan hısse llhan Selçuk ustamızın saptama- sı ıle bızım medyada mevzılenmış 'CIA Turklerı'nın kulaklarına kupe olsun, ayaklannı denk alsınlar Ne kadar ıhtıyatlı olurlarsa olsunlar, daha once Viet- nam'da ve başka yerlerde de gorulduğu gıbı gun olup devran donunce, buna benzer CIA bağlantıları, kı- şılere yuzde 100 bir bağışıklık ve guvence sağlamı- yor" Sakık'ın yakalanmasında neyın nasıl olduğunu tam anlayamamaktan yakınanlar, Sakık'ın sorgu- lanmasından sonra ortaya çıkacak yenı bılgılerı an- lamakta da zoriuk çekmezler umarız1 Yüksek Yerilim Hattı Erdınç UTKU Tebdılı mekânda vıze alma problemı vardır Mustafa Kemal değil; Kemal Ataturk Emeklı Turkçe oğretmenı ve Etı- mesgut Ataturkçu Duşunce Derneğı Başkanı Baki Gözen yazıyor "Ulkemızde yapılan yanlışlardan bı- n de ulu onder Atatürk'un adının yan- lış yazılması ve soylenmesıdır Kımı, 'Mustafa Kemal Atatürk', kı mı 'Gazı Mustafa Kemal Ataturk' ola- rak yazıyor ve soyluyor 'Mustafa', Atatürk'un ılk ve gobek adıdır Son- radan matematık oğretmenı tarafından 'Kemal' adı venlmış ve 'Mustafa Ke- mal' olmuştur Sakarya Meydan Savaşı'ndan son- ra Buyuk Mıllet Meclısı'nce 'Gazı' sa- nı venlınce Gazi Mustafa Kemal' ol- muş ve 1934 yılında soyadını alınca- ya dek 'Gazı Mustafa Kemal' ımzası- nı atmıştır Soyadı Yasası, bir donum noktasıdır Ulu onder bu yasa ıle 'Ata- turk' soyadını alınca, gobek adı olan 'Mustafa'yı bırakmış ve 'Kemal' adı- nı yeğlemıştır Soyadı Yasası'ndan sonra duzen- lenen yenı nufus cuzdanına 'Kemal Atatürk' yazılmış ve ımzasını 'Kemal Ataturk' olarak atmıştır Anıtkabır Mu- zesı'nde bulunan nufus cuzdanında gorulduğu gıbı Ataturk, 'Mustafa' adı- nı resmen bırakmıştır Dılenm, bun- dan boyle bu tur yanlışlıklardan 'Ataturkçuler' uzakdururveAta- turk'u 'Kemal Ataturk' olarak ta- nıtırlar ve oyle oğretırler" PALAS PANDIRAS L Eğer soz konusu koltuk, sıyası koltuk ıse, bır koltuğa ıkı karpuz sığar arkadaş J_ MûfftBozaa Turizm Haftası' basladı Demirel: Turizmdeki ilerlemeyeterli değil ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tunzm sek- törunun Tûrkıye'nın dünyada ta- nınan haksız ımajının düzeltılme- sınde en etkılı araçlardan bın ol- duğunu behrtırken bu alanda ge- İmen noktanın yeterli olmadiğını kaydettı Tunzm Bakanı İbrahim Gürdal da, Avrupa Bırlığı (AB) kredisıne gereksınım bulunduğu- nu vurgularken tunzm açisından kendılennı AB'ye gırmış kabul ettığını soyledı Tunzm Haftası, Bakan tbrahim Gürdal'ın katıldıği törenle açıl- dı Gurdal, torende yaptığı konuş- mada. Tûrkıye'nın "hayali haki- kat" yenne "varlarını" sundu- ğunu söyledı "Hizmetin haseti olmaz" dıyen Gurdal, Tûrkıye'nın dunya tunzmınde yıldız halıne ge- lecek özellıklere sahıp bulunduğu- nu kaydettı Gurdal, "Artık onu- mıize bakmamız ve envanterle- rimizi koymamız lazım. Sınııia- rın kaldırıldığı tek Allahlı çok dınli, kardeşlık bağları olan bir dünyada yaşıyoruz" dedı Ipekyolu, termal yayla, yat. dağ ve kış tunzmlenne değmen Gur- dal, şoyle konuştu "Avrupa'nın sınırlarını bekliyoruz. Sınırları mutemadiyen bekleyeceğiz di- ye bir şey yok. Bu sınırlar bir gun Avrupa'ya dar gelecek. Turki- ye nasıl sınırları beklıyorsa bir gün de sofraya oturacaktır. Bi- zim de turizm gelirinden pay al- mamızı sağlayacak bir AB kre- disine ihtiyaç var. Turizm açısın- dan kendimizi AB'ye girmiş sa- yıyorum." Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, dun yayımladığı mesajda, tunzmı yalnızca bir gelır kayna- ğı olarak değil, uluslararası ılışkı- lenn de temelı olarak değerlen- dırdıklennı kaydettı Bazı tanhsel onyargılar ve yanlış anlamalar ne- denıyle dış dünyada Tûrkıye'nın farklı bıçımde tanındığına ışaret eden Demirel "Turizm Turki- ye'nin bu haksız ımajını duzel- tebılmemızın de en etkıli araç- larından birıdir Bugun ulaşti- ğımız seviye, 1.5 milyon yatak ka- pasitesi. 25 milyon turist ve 15 milyar dolar gelir hedefine kı- sa bir sürede ulaşacağımızın onemli bir kanıtıdır" dedı "Turizm Haftası" nedenıyle, dun Istanbul Bahçelıe\ler'dekı Özel Eresın Anadolu Otelcılık ve Tunzm Meslek Lısesı'nde tören duzenlendı Istanbul Valı Yardım- cısı Fahir Işıksız, Turkıye'de tu- nzm konusunda devletın sekto- rün gerısınde kaldığını sovledı Istanbul Tunzm II Muduru Yalçın Manav da, Turkıye'de tunzm ala- nında 16 tunzm eğıtım merkezı ıle 7 ozel okul ve 4 unıversıtenın bu- lunduğunu belırterek bu sayının ttalya'da296 Ispanyada da 190 olduğuna dıkkat çektı Sanayiciler ve STK bir araya gelîyor Çevre gönüllülerinden uluslararası konferans tstanbul Haber Servisi - SOS Çevre Gonullulen Platformu, Is- tanbul'da sanayıcılenn, yerel yo- netımlenn, parlamenterlenn, aka- demısyenlenn ve sıvıl toplum ku- ruluşlannın HABITAT'tan bu ya- na ılk kez bir araya geleceğı ulus- lararası bir çevre konferansı du- zenlıyor SOS Çevre Gönüllülen Plat- formu adına açıklama yapan Türksen Başer Kafaoğlu du- zenlenecek çevre konferansının amacının, çevre konusunda gele- cek kuşağa set çeken yanlış uy- gulamaların önüne geçebılmek ıçın bu yontemlenn tartışmaya açılmasını sağlamak olduğunu soyledı 18-19 Nısan tanhlennde Mı- mar Sınan Unıversıtesı Fındıklı Bması'nda u l luslararası Çevre Ekonomisi ve Politikası" ko- nulu konferansa Çevre Bakanı tmren Aykut, mılletvekıllen, ya- bancı ulkelerden gelecek olan çevre ekonomıstlen, akademıs- yenlerve sıvıl toplum orgütlen ka- tılacak SOS Çevre Gonullulen Plat- formu adına açıklama yapan Turk- sen Başer Kafaoğlu, toplantının amacının yeşıl muhasebe, analız ve kıyaslama teknıklennın, yo- netenler tarafindan, karar oncesı onkoşul olarak ekosıstemın korun- masında kullanılabılmesı oldu- ğunu belırttı Bınncı sınıf bır ta- nm arazısıne bır sanayı tesısı kur- ma gınşımının karar mekanızma- lannın gundemıne geldığınde ıs- tenecek onkoşulun "toplumsal ve çevresel fayda analizleri" ol- ması gerektığını vurgulayan Ka- faoğlu "Bu durum, yoresel ve toplumsal sorgulama ve katılı- mın yolunu da açabili." dedı Toplantıda, çevre ekonomısıyle ılgılı pek çok kıtabı olan Prof DT Deavid Pearce de konuyla ılgı- lı sorulan yanıtlayacak Avrupa Çevre Eğıtımı Vakfı (FEEE) tarafından yurutulmekte olan "Çevrenin Genç Sozcüle- ri Projesi" doğrultusunda, TE- MA Vakfı ıle Turkıye Çevre Eğı- tım Vakfı (TURÇEV) da farklı ulkelerden gelen lıse oğrencılen- nebırhaftalık "Bolu-Seben-Koz- yaka Köyü" gezısı duzenlıyor "l 8-26 Nısan 1998 tanhlen arasın- da duzenlenecek gezı suresınce, lıse oğrencılen yorede metado- lojıkaraştınnayapacaklar Avru- pa Çevre Eğıtım Vakfi dergisınde, yerel ve ulusal basında yer alacak araştırma sonuçlan, bölgede ku- nılan ıntenıet ağı ıle de gunluk ola- rak Avnıpa'nın değışık ulkelenn- dekı lıselere duyurulacak HAYVANLAR ISMAIL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behicakfoAurk.net Syy. ^ek-.Ue^ ı\k t4apW 1.000- 0 00-000- O OO. 0 0 0 . OOO OOO-OOO 000. O0Q • 000- 0 O 0 0 Ü Ü • 0 00.000 00 0 000-000. 000- 0 00- 000. 00 0. 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 OOO-OOO 0 0 0 . O O O . OOO.ÜOO.OOO. 0 0 0 - 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0O. 0 0 O- 0 0 0 - 0 0 O- 0 0 0- OO 0 - 0 oo. 0 0 0 . OOO.OOO. ûoo. ooo.ooo o o o . o o o . o o o . o o o - o o o - o o o o o o . o o o . o o o . o o o . o o o ooo .oooooo.ooo.ooo. ooo- ooo. ooo- ooo-ooo-ooo- ooo ooo- ooo HARBİ S£Af/H POROY BULUT BEBEK NURAYÇIFTÇI TARİHTE BUGÜN WL MTAZ ARIKAN 16 Nisan YAZAR ANATOLE FRANCE 1B44'TB 8tlGUN,uNU/ FgANSte >*&*£/ AMATOL£ DogMUŞTU <UÇU*Z H4Ş7* SAf- Gtpe- &ıvc eteşrreeL g/K öza. 4L£ DÜZ ÇİZGİ ÜMİT ZİLELİ Şehit Yüzbaşının Söyledikleri Adımız "mavı berelı" ıdı 1985 yılmın sıcak mı sıcak bır ağustos gunu Tun- celı ılıne bağlı Ovacık ılçesının Aşağrtorunoba Koyu sırtlannda olağan keşıf gorevı yapıyorduk Yırmı bır kışıydık Bır asteğmen, bır çavuş, ıkı onbaşı ve on yedı er Butun gece Kurmay Başkanı bınbaşının ha- rıta uzerınde bızım tıme uygun bulduğu yerde pusu- da yatmaktan kazık kesmıştık Bu pusunun da dı- ğerlennden hıçbırfarkıyoktu Sıranız geldığındeTu- gay Komutanı'nın ımzaladığı, "teronstlenn yakalan- ması veyokedılmesıyle"\\g\\\ fotokopıyle çoğaltılmış, boş yerlen tukenmez kalemle doldurulmuş gorev emrını alır ve geceyarısı sızın şansınıza duşmuş bol- geye doğru hareket ederdınız Genellıkle de yuruye- rek O dönemde bızım bolgede pusuya yatıp da tero- nst avlayan bır allahın kulu olmadı' Teronstle karşı- laşmalar hep "tesadüfen" olurdu Ilk pusu gorevıne grttığım gece deyım yenndeyse körkudan oluyofdum1 Butun gece en ufak çıtırtıda yenmden zıplamış, her çalının altında teronst var zannetmıştım Işın acıklı yanı, bırakın korktuğunuzu, heyecanlandığınızı bıle bellı edemezsınız Yoksa, "ımamla cemaat" mrsalı erat en ufak bır şey hıssettı mı donar kalır Ona gore ko- mutan, korkmaz, heyecanlanmaz, genlemez Hep en onde olmak zorundasınızdır O ılk gece sanınm ha- yatımdan bırkaç sene gıttı' Sonra Alıştım' Pusular, baskınlar, çatışmalarya- şamımızın bır parçası olmuştu Yatağa bıle G3 tu- fek, yuz adet mermı ve el bombalanyla gırdığımız olu- yordu1 Yaşananların yanında pusu sıradan ve sıkı- cı bır gorevdı artık1 Işte o sabah uzerımdekı mal- zemenın ağırhğı altında ezılmış, "bıtse de gıtsek" duşuncesıyle yururken çavuş heyecanla bağırdı - Komutanım, ılerde ıkı kışı' Taş çatlasa beş yuz metre kadar ılerdeydıler Dık- katle bakınca gordum, sılahlıydılar Orada, elımı uzat- sam tutabıleceğım kadar yakında ıkı teronst vardı Sonunda karşılaşmıştık1 - Çok Beşer metre mesafe Namlular ılenye Sa- ğa sola donme llerı Ben emır venp koşar adımlarla ılerlemeye çalışır- ken, ıkı teronst ellenyle zafer ışaretı yaparak tepe- nın ardında kayboldu 0 an bılıyordum, bız o nokta- ya ulaştığımızda onlar buharlaşmış olacaklardı! Ay- nen oyle oldu 1 ••• PKK'nın ılk buyuk eylemı olan Şemdınlı ve Eruh baskınlarının uzerınden daha bır yıl bıle geçmemış- tı Bızım bolgemızdejandarma-komando tımlerı su- reklı alarm halındeydı Yaşamımız dort kelıme uze- nnde donuyordu, teronst, baskın, pusu, çatışma Sureklı ıhbarlar gelıyor, baskınlar yapılıyor, çatış- malar bırbınnı takıp edıyordu Ezıcı guç ve sılah bız- deydı Ama bır şeyler eksıktı 1 Çunku ard arda şe- hıt venyorduk 20 Şubat 1986'da Geyıksu-Karşılar Koyu operasyonunda neyın eksık olduğunu çok acı bır bıçımde oğrendık' Bır ıhbar sonucu kıstırılan uç PKK'lı terorıst yaklaşık 200 kışılık asken kuvvetın ortasından ellennı kollannı sallaya sallaya kaçtı Hem de 20 yaşında bır erı şehıt edıp, bır en de yaralaya- rak' - Eksık olan "oecen-ydı 1 Duzenlı bır savaş ıçın eğıtılen asker, gerılla sava- şını bılmıyordu 1 Daha da acıklısı pusulara, baskın- lara, çattşmalara gonderılen, adına da komando de- nılen bızler hıçbır şey bılmıyorduk 1 Bolgede ıkı ısım efsaneleşmıştı, Parmaksız Zekı kod adlı Şemdin Sakık ve Doktor Baran. Benım donemımde Tunce- lı Jandarma Komando Tugayı'nın ıçtıma alanında çalınan cenaze marşının sayısını bıle hatırlamıyo- rum 1 O gunlerde tugaya destek kuvvet olarak gon- denlen "Oze/f/m"ın başındakı yüzbaşının soyledık- lennı de hıç unutmadım Benım becerı konusunda- kı yakınmalarımı dınlemış, - Merak etme asteğmenım, bu alçaklar bır şeyı hıç hesap etmıyor Şehıt verıyoruz ama oğrenıyoruz Acıklı bır çelışkı belkt ama savaş meydanında eğıtı- lıyoruz 1 Bır gun gelecek, onlardan daha lyı koşacak, onlardan dâha lyı vuracak, dağ basında onlardan da- ha lyı gızlenecek, en soğuk ve en sıcağa onlardan daha lyı dayanacağız, goreceksın demıştı 1 ••• Haklı çıktı 1 On yıl ıçınde Turk asken manılmaz bır değışım geçırdı Bır haın orgut, dunyanın en lyı eğı- tılmış, en çevık ordularından bırının yaratılmasına vesıle oldu 1 PKK'nın efsane ısımlen bırer bırer te- mızlendı Örgut Surıye'den, Yunanıstan'dan, Irak ve Iran'dan aldığı destek ve yardımlara rağmen çoktu Haın surusu Doğu ve Guneydoğu Anadolu'nun on- ce koy, kasaba ve şehırlennden sonra dağlarından sokulup atıldı Ama on ıkı yıl once subay gazınosun- da buyuk bır ınançla geleceğı bana anlatan yuzba- şı ne yazık kı bu gunlerı goremedı Çunku kısa bır sure sonra şehıt oldu Hıç olmazsa rahat uyuduğu- nu bılıyorum 1 - Doğu ve Guneydoğu'da asker başardı Şımdı sı- ra sıvıllerde' Email: Ertac@ superonline.com < Faks (0212)287 42 41 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1/ II Meşrutı- yet'ten sonra 1 kurulan ve en 2 önemlı temsıl- cısı Ahmet Ha- 3 şim olan edebı- yat topluluğu 2/Şarkı, tûrkü Gemının sol ya- nı 3/ Türkiye ıle Yunanıstan arasında gergın- lığe neden olan KardakAdala- 9 n'nın Yunanca adı Müstahkem yer 4/ Salkım durumunda mavı çıçeklen olan bır 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 bıtkı 5/Bırûlkede.kent- te ya da semtte oturan- lann tûmü Yunan ra- kısı 6/ Bır renk Ust- dennın en dış tabakası 7/"Toktamış—" Sı- yasetbılımcunız Dans- lı gece toplantısı 8/ Is- kambıldekoz Eskıdıl- ° deanne 9/Bır ay adı Iskambıllerleoynananbırtüroyıın YUKARIDAN AŞAĞIY\: 1/ Kurn'az \e açıkgoz kım- se 2/Rütbesız asker BuyükOkyanus unkuzevbatısın- da yer alan denız 3/ Bır düşünce anlatan bır ya da bır- kaç tümcelık söz 4/ Kırpık boyası Bır ^syaülkesımn başkentı 5/ Terlemekten ya da sıcaktan vücutta görülen kuçûk pembe kabartılar 6/ Eskıden ls^nbul da Galata Koprüsu ıle Adalar arasında denız tasımacılığmı üstl e- nen ışletme Gereğmden çok yemek yı\ en 7/ Bır cet- vel türu Insan bedenı çevresındekı man> etık alan 8/ Uluslararası Çalışma Örgütü'nun sımgesı Haksızlık ezıyet 9/ Insanuı ışıne uymasını, amaca göre çali}inasEnı duzenleyen ınceleme ve arastırmalana tûmû
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog