Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 EObank'ta çalışana baskı • Ekonomi Servisi - Özelleştirilen Etibank'ta çalışanlardan ilk muhalefet sesleri geldi. Ipek Girişimi ve Medya Holding'in yönetimindeki bankada çahşanlara uygulanan çifte standart ve "baskı" nedeniyle bugüne kadar özelleştirilen hiçbir kuruluşta yaşanmadığı şekliyle 1650çalışandan 1422'sinin kamuya naklini istediği belirtildi. KDV beyannameleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 1997 yıh faaliyetlerine ilişkin bildirimler. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 25 Nisan, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafindan 25 Mayıs akşamına kadar vergi dairelerine verilecek. Maliye Bakanlığı'mn, KDV beyannamelerine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Rubin'den krize çözüm • VVASHESGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Robert Rubin, Asya'daki ekonomik krizden küresel düzeyde mali sistemin büyük bir hasar gördüğünü vurgularken, "Sistemi tekrar rayına oturtmak istiyoruz. Ancak önümüzde uzun ve taşlı bir yol var" dedi. ŞİRKETLERDEN • ARÇELİK, Istanbul'da yaptığı Olağan Genel Kurul'dal997'de211.2 trilyon ciro açıkladı. • BANK KAPİTAL. Dünya Bankası (M1GA) işbirliğiyle Türk şirketlerinin yurtdışındaki yatınmlannı ve kredilerini güvence altına almak için bir seminer düaenledi. Fazilet Partisi Başkanı Ismail Alptekin de belediyenin şirketinde görevli RPTi belediye parseflendiHAZAL ATEŞ ÇAKIR Kapatılan RP'nin Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek. yandaşlannı belediyede üst düzey görevlere getirirken, Fazilet Partisi Genel Başkanı İsmaü Alptekin"in, belediye şirketlerinden PORTAŞ'ın avukathğını, Altındağ Belediyesi yaptığı şirketi Metrepol AŞ'nin de Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. MGV Başkanı'na görev RP'li Anakent Belediyesi'nin Portakal Çiçeği Vadisi Proje Geliştirme lşletme ve Ticaret AŞ'nin (PORTAŞ) tutanaklannda adı geçen yönetim kurulu üyesi Nevzat Laleli'nin MGV fahri başkanı olduğu öğrenildi. Bu şirkette Fazilet Partisi • Kapatılan RP'li Anakent Belediye Başkanı Gökçek'in, belediye şirketlerinden PORTAŞ'a yönetim kurulu üyesi olarak atadığı Nevzat Laleli'nin, MGV fahri başkanı olduğu öğrenildi. Aynca, MGV Ankara Şube Başkanı Nazım Maviş'in de belediye şirketlerinden BEL-YA'da Denetim Kurulu üyesi olduğu bildirildi. milletvekillerinden Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun da denetçiler arasmda yer aldığı görüldü. Anakent Belediye Başkanvekili FikretÖzkan'ın aynı zamanda PORTAŞ Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi. Şirkette yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere aylık ücret verildiği saptandı Gökçek'in, Milli Gazete yazan Zeki Ceyban'ın da hissedan olduğu GAYE Filmcilik Matbaacılık AŞ'ye toplam 385 milyar 148 milyon lira tutannda iş verdiği belirlendi. GAYE AŞ'ye 04.06.1997 tarih ve 355 sayılı kararla 101 milyar lira, eylül 1995 tarihinde 37 milyar lira değerinde iş verildiği kaydedildi. Aynı zamanda Milli Gazete ve Akit gazetesine para aktarmak amacıyla da ilanlar verildiği bildirildi. Şirketlerden maaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağh şirketlerden maaş alan birçok ismin aynı zamanda eski RP, Fazilet Partisi ve belediyenin başka birimlerinde görev yaptığı görüldü. Fazilet Partisi Başkanı tsmail Alptekin'in PORTAŞ'tan 90, Metrepol AŞ'den de 30 milyon Hra maaş aldığı belirtildi. Aynı zamanda PORTAŞ'ta görev alan isimler arasında Belediye Hastanesi'nin başhekimi Nevzat Laleli, kapatılan RP'nin ldare Müdürü Ahmet Oğuz, RP'nin basın danışmanlığmı yapan Fikret Özkan, ANAP'lı Meclis üyesi Hamh Demirel bulunuyor. BEL-YA AŞ Basın Yayın Sanat Tesisleri Işletmesi AŞ'nin Yönetim Kurulu üyeleri arasmda, Milli Gazete köşeyazan Ferhat Koç, Necmettin Eı*bakan"ın basın danışmanı Nazır Öksüz, Milli Gençlik Vakfı Ankara Şube Başkanı Nazım Maviş denetçiler arasmda yer alıyor. Milli Gazete'nin yazan Milli Gazete'nin köşe yazarlan Zeki Ceyhan ve Seyfi Uyanık BEL-PLAS AŞ Yönetim Kurulu'nda görevli. Mazlum- Der Genel Başkanı Yılmaz Ensarioglu da bu şirketin denetim kurulu üyesi. Başkent Ulaşım Gaz Hizmetleri AŞ Denetim Kurulu üyeleri arasında RP'nin Sincan llçe Başkanı Zafer Demircan bulunuyor. ÇİFTÇİ DOSTU / SADULLAH USUM! Başbakan Mesut Yılmaz ve CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal görüşmesi bu- gün gerçekleşecek. Bu görüşmenin ar- dından ne gibi siyasi gelişmeler olur, hü- kümet kalır mı, gider mi?.. Sonucu şim- diden kestirmek mümkün değil. Ancak CHP Genel Başkanı da halkımızın büyük çoğunluğu da bu hükümetin göreve de- vam etmesini, ama bu arada da Türki- ye'nin acil sorunlannın akılcı biçimde çö- zümlenmesini istiyor... En çok istenen de irtica hareketlerine karşı cumhuriyeti, la- ik devleti, demokrasiyi ve Atatürk ilkele- rini koruyacak önlemlerin alınması... Ar- dından da Türkiye'nin koşullanna uygun bir seçim yasası hazırlanarak genel se- çimlere gidilmesi!.. Bu beklentinin nedeni çok basit. Hiç kimse "Mesut Yılmaz olmazsa Türkiye batar" demiyor... Veya "Onsuz yapama- yız" diyen yok... Aksine, "Mesut Yılmaz bu işleri beceremiyor, irtica hareketlerine di- renemiyor" diyenler çoğunlukta. Ancak Meclis aritmetiği öylesine kritik bir nokta- da ki, milletin "Bu hükümet giderse, ge- ne başımıza Erfoakan ve Çiller gelir" di- ye ödü kopuyor ve Yılmaz'a razı oluyor... Dünyada büyük bir çogunluk tarafin- dan istenmediği halde, başbakan olabi- ten ve her şeye rağmen başbakanlıkta ka- labilen tek HderYtlmaz'dır. Türkiye'de he- TEKEL Kurtulacak mı? men herkes bu gerçeğin farkında... Mesut Yılmaz ve nükümetine dünyada bir başka eşi görülmemiş böylesine bir desteği veren de CHP ve onun Genel Başkanı Deniz Baykal... CHP hem hükü- mete girmedi. hem de güvenoyu verdi. Ve hükümeti yaşatmaya devam ediyor... Buna karşıhk hükümetin yanlışlıklannı ve aynca yapılması gerekenleri söyleyin- ce ortalıkta bir sataşmadır gidiyor. Baş- bakanından, yardımcılanna ve bakanlara kadar herkes Baykal'a saldınya geçiyoıi Mernutiar, emekliler, çiftçiler beklentide Deniz Baykal'ın partisinin ve kendisinin görüşlerine, halkının isteklerine karşı so- rumluluk taşıdığını düşünen yok... Sanki Baykal herhangi bir şirketin hissedan... Kendisinden istenen de sallanan bir şir- kete biraz daha fırsat tanıması... Yılmaz ve hükümette bulunanlar, baş- lannı kaldınp daTürkiye'nin haline bir bak- sınlar... Memurlar ve emekliler belki de en kötü günlerini bu hükümet döneminde yaşıyorlar. Grevli sendika hakkı tanınma- dığı için yüz binlerce memur aylardan be- ri Türkiye'nin yollannı aşındırdı... Ankara sokaklannda polislerden gece yanlanna kadar dayak yediler. Binlercesi kanlar için- de yerlerde sürüklendi... Işçiler geçim sı- kıntısı içinde... Işsizler ise aç... Geçimini topraktan sağlayan 30 milyona yaktn in- sanımız borçlanarak yaşayabiliyor. Daha da kötüsü Mesut Yılmaz hükümetinin tu- tumu bu kara tabloyu düzeltmek yerine, daha da bozuyor... Devlet, pancar üreti- cisine olan borcunu 7 aydan beri ödeme- di. Ama hükümetin yanlış uygulamaları yüzünden şeker karaborsacılan, üreticile- rin hakkı olan 100 trilyon liraya yakın pa- rayı kasalanna çoktan indirdiler... Tütün balyalan 6 aydan beri hazır olduğu halde, piyasalar geç açıldığı için üreticiler para- lannı hâlâ alamadılar. Daha üç gün önce Trakya ayakta idi. Pehlivanköy'de yapılan mitingde 20 bin- den fazla çiftçi, hükümetin çevre pol'ıtika- sını protesto etti. Işte... Deniz Baykal ve CHP, Erbakan ve Çiller tekrar işbaşına gelmesin diye böy- lesine bir hükümete destek vermek zo- runda kalıyor... Çeşitli çevrelerden sitem yağmasına rağmen... Bugün yapılacak toplantıda Baykal'ın tavnnı merak edenler var. Aslında merak edilmesi gereken Mesut Yılmaz'ın ne di- yeceğidir. Çünkü hükümetin geleceğini etkileyecek olan Yılmaz'ın vereceği yanıt- lardır. Başbakan TEKEL için ne diyecek? Ve de... TEKEL ne olacaktır? Deniz Baykal, TEKEL'e ait sigara fabrikası ile i- ki sigara markasının Ingiliz BAT şirketine devredilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun or- taklıkla ilgili işlemlerde gördüğü sakınca- ları kamuoyuna açıklamıştı. Yılmaz ile yaptığı son görüşmede TEKEL'in ingiliz BAT şirketi ile yaptığı anlaşmadan vaz- geçmesini istemişti. Eğer ortakhk bozul- mazsa üç buçuk milyon tütün üreticisi ya- bancı şirketlerin kölesi haline gelecek... 17 milyon sigara tüketicisi de gene yabancı şirketler tarafindan sömürülecek... Türki- ye ekonomisini ve milyonlarca tütün üre- ticisi ile sigara tüketicisini çok yakından ilgilendiren bir konuda Yılmaz, "Hayır" derse, hükümetine destek isterken sesi titremeyecek mi? Hükümetin kaderi, id- diaedildiği gibi Baykal'ın elindedeğildir... Hükümetin geleceğini, Yılmaz'ın verece- ği yanrtlar belirleyecektir! Alacaklarınıza... Güncel Çözüm Faktoring! Hemen nakit için... Boş nasihat değil... Kapsamlı istihbarat için Belirsiz akıbet değil... Çağdaş i ş l e t m e l e r i n g ü n d e m i n d e ; alacak hesaplarının yönetimini üstlenen. alacakları istihbaratla aydınlatan, sigortalayan, işletme sermayesi, düzenli nakit akışı ve satışta rekabet gücü sağlayan bir finansal yöntem; güncel çözüm... Faktoring var. f* • 6üncet Çözüm Adresleri: «Aktif Finans «Başer Factoring •Best Factoring •Demir Facîoring »Destek Finans •Devir Factoring «Dış Factoring »Ege Factoring «EGS Factoring •Era Factoring »Es Factoring «Euro Factoring •FactoFınans •Fiba Factoring »6S0 Factoring «ilke Factoring «iş Factoring •K Factoring »Kapiîal Factoring «Kent Faktoring •Optima Factoring •Pamuk Factoring •Sümer Factoring •TEB Factoring »Tekstil Factoring »Ticaret Factoring •Toprak Factoring «Yapı Kredi Faktoring »Yaşar Facîoring Sıkı rekabet için... FACTORİNG ĞİDERNEĞİ Sümbül Sokak No.59 2 Levent 80620 Istanbul Tel:(0212) 281 97 81 Fax:(0212) 281 97 82 Boeing'ler turizm sezonuna yetişmiyor EkonomiServisi- Boeing fırması, Türk Hava Yolla- n'nın (THY) sipariş ettiği 46 uçaktan 6'sını bu yıl içinde teslim edecek. Bo- eing yetkilileri, ucaklann turizm sezonuna yetişme- yeceğini itiraf ederken, tam teslimat tarihinin haziran ayı sonunda belli olacağını ifade ettiler. Boeing yetkilileri dünya ve Türkiye havacılık paza- nyla ilgili konuşmak üzere dün Türkiye'ye geldiler. Boeing Halkla llişkiler Müdürü Mark Hooper. THY'nin sipariş verdiği al- tı uçaktan ikisinin temmuz- da, üç uçağın agustosta ve bir uçağın da eylülde tesli- m edileceğini söyledi. Ho- oper, THY'ye 2.5 milyar dolara mal olan 26'sı kesin, 23'ü opsiyonlu uçak sipari- şinin öncelikle altı tanesi- nin teslim edileceğini bil- dirdi. Hooper, işbirliğinin iş, teknoloji transferi ve eği- timi de içerdiğini söyledi. tŞÇİNİN EYRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Hesaplaşma Yıldız yazarlar, siyasi liderlerin peşinde yıllardır güç- lü iktidar için seçim tormülleri anyorlar. Seçimler ön- cesi yasal değişiklikler gündemde, daha doğrusu seçim anketleri yapılacak bir seçimde hiçbir partinin yüzde yirmiyi aşamayacağını gösteriyor ya... Güçlü iktidar getirecek yasa değişiklikleri, modeller üzerin- de kafa patlatılıp duruluyor. Başkanlık sistemi, ya da iki aşamalı seçim bu nedenle hep partak çözümler, Türkiye'yi kurtaracak formüller olarak pişirilip pişiri- lip kotanlmak üzere kamuoyuna sunuluyor. Siyasi partilerimiz ve liderlerimiz sadece ideolojik çizgilerindeki çuvallamalan ile değil, yaptıklan ile; ba- şansızlık ve bulaştıklan her tür kirienmenin boyutla- n ile, toplumun güven duygularını tüketmiş konum- dalar. Partiler içinde bu güven bunalımını bir ölçüde onaracak yeniden yaplanma, demokratik değişim yaşanmadığı için de, iktidan yüzüne gözüne bulaş- tıran partiler kadar muhalefettekiler için de bir topar- lanma, oy artışı umudu görülmüyor. Sonra da yüzde yirmiden fazla oy alma umudu olmayan siyasi parti- ler için, çoğunluk sağlamışçasına güçlü iktidar kapı- larını açma yollan aranıyor. Bütün siyasi partiler, ser- maye, düzen dalkavukları bu işin böyle kotanlması- nı istiyoriar. Aradaki tartışmalar ise, oluşturulacak sistemin daha çok hangi partilere yarayacağı hesap- lanndan çıkıyor... Türkçesi, Siyasi PartilerYasasfndademokratikleş- me, partilerin hiç değilse kendi üyelerinin denetimin- den geçecekleri bir iç hesaplaşma, parti içi demok- rasinin işletilmesi, sabıkalan ayyuka çıkmış, her tür kirienmeye bulaşmış liderierden demokratik yollar içinde kurtuluş arayışlan, toplumun güvenini kaza- nacak ve daha fazla oy alabilecek parti arayışları gündemde bile değil. Bu haliyle seçimler, seçim sistemlerinde yapılacak değişiklikler ne getirir? Bugünkünden belki de daha kirlenmiş, daha de- forme olmuş, liderlerin biraz daha kuklası pariamen- terter ile, halkın umutlannı bir kez daha boşa çıkara- cak, halkın gerçek oyunu, güvenini kazanamamış iktidariar ile, başımıza bela olmuş liderlerin ömürie- rini uzatmak olabilir. Belki ilgisiz bir benzetme gibi gelecek, ancak si- yasetteki gelişmelere de gösterge olabilecek bir du- rum sendikal yaşamda gözleniyor. Sendikalar, biraz küreselleşmenin Türkiye'ye yansıyan boyutlan, biraz 12 Eylül düzeni, biraz da sendikal yapıya, daha doğ- rusu yönetim ve lider kadrolanna 12 Eylül'ün, Öza- lizm'in yükselen değerieriyle gelen akıl almaz bir kir- lenme çöküşü yaşamaktalar. Sendikalar, bırakınız büyümeyi, ya da en azından işçi sayısı, nüfus artışı ile gelen üye artışını, durma- dan üye kaybetmekteler. 12 Eylül'ün yasalan ise söz- de güçlü sendikacılığı koruma adına, aslında sendi- kal örgütlenme özgüriüğünü, yanşmayı yok eden ba- rajlan öngörüyor. Bugün toplu pazarlık yapan sendi- kalar gerçek istatistiklerie bu barajları aşacak ko- numda değiller. Düşünün ki resmi istatistiklerde 4 mil- yonu aşan sendikalı üye var görülüyor. Gerçek üye saytsı 750 binlerde kalıyor. Sendikalann barajı aşmış görünen yetkileri sahte. Siyasi iktidariar, sermaye, bu yolla kendilerine gebe sendikalan sahte istatistikler- ie yaşatmayı seçiyoriar. Sendika liderleri ise pisliğin, kişisel çıkariann içine boğulmuş olarak, sahte yetki- li barajlan, işçilerin başka sendikalara kaçması teh- likesine karşı yeğliyoriar.. Mide bulandıran bir kirii düzen böylece sürüp gi- diyor. Olan; işçilere, işçi haklanna oluyor. İşçilerin, sa- dece sendikalılann değil, bütün "ışçiler ve çalışanla- nn, ücreti ile geçinenlerin gelirieri, bileşik kaplar ku- ralı gereği durmadan aşağı çekiliyor. Çaiışanlar için akıl almaz bir hak kaybı süreci, sadece ücretlerde de- ğil, çalışma koşullan ve bütün sosyal haklarda, iş güvencesinde sürüp gidiyor. Tıpkı siyasetteki kirienmenin, siyasi partilerin, lider- lerinin yeteneksizlikleri, kirli işlerinin toplumun yaşa- mına, yaşamın her alanındaki olumsuzluklara yansı- ması gibi. Türkiye'de galiba en acil sorun, kirienmiş siyasi, sendikal liderlerie, siyasi partilerie, sendikalaria, dev- let içindeki çetelerle çöken bürokrasi, kiriiliğin bulaş- tığı adalet, bütün sistemlerde bir hesaplaşmanın baş- latılamaması olarak yaşanıyor. Türkiye'nin gün- demine, yaşamın her alanına, demokratik hesaplaş- manın girmesi gerekiyor. BORSA'yıEn YeniTeknolojiyle Real-Tîmeİzleyin... W JtMlbul: Cumhtjnyet Cad Lffiade Sk No 1 EınHanKat 2-3 eQ230Elradağ MKB hisse senedi ^ piyasası takibinde data hattı ve modeme SONAntara: BoğaiSk No 112 06700 Gaiosmanpaşa Tel (0212)2482494-23162 11-2317960 Tel (0312)427 1913(3 hal) Faks (0212)232 30 77 Faks (03121427 14 63 Bir TV anteni ve bilgisayar kartı ile hisse senetlerinin fiyat ve işlem adetlerini anında (real-time) izleyebilecek, portföy yönetimi ve teknik analiz yapabileceksiniz. • Scans içinde alış/satış teklifi, endüşük/en yuksek ve son işlem fıyatj ile hisse bazında islem adedi ve sozleşme sayısı, 9 Seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatlar, • Seans içi ve tarihsel grafik, • Portfoy yönetimi/on-line kâr-zarar hesabı, 9 Teknik analiz (en yaygm 9 adet gösterge), • DDE olanağı ile Excel'e veri aktarma, • Meta Stock'a/Meta Stock'dan veri transferi, • Hisse senetlerinin geçmişe dönük bilgileri. FOREKSBilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. A n t e n l e r i n i z i B D P ' y e ç e v i r i n . . . ılmek ıçın bır TV anteni ve bilgisayar yeteriı BDP sızler ıçın BDPLINE'ı hazırladı • Excel ve DDE aktarımı Artık yurtıçı pıyasaları ızleyebı • İMKB Hisse Senedi Piyasası Her hisse senedinin 28 adet fiyat bilgisi.TL ve $ bazında grafikleri. • 15 en yaygın gösterge ile teknik analiz.»Hareketli ortalamalardan Fibonnacci' lere trend çızgılerine kadar uzanan göstergeler. • İMKB şirketlerinin mali tablo ve bazı finansal oranlan Üç, altı, onıkişer, aylık tablolar, sirket bilgileri • İMKB Tahvil-Repo Piyasası • Bankalararası Döviz ve Faiz Piyasası • Serbest Piyasa Döviz ve Attın Piyasası • BDP Haber Ajansı kaynakh haberler. •Gelişmiş haber tarama özellikleri A . A trr I 1^ Üstelık tum bu bıtgflen en uygun ortam ve maliyette elde etmenc mumkûn Dâha aynntıh btlgı ve BDPUNFı yakfndan tanımak ıçn bcı arayin BOPnm üstun urünlen ve teknik htzmet guvencesıyle bir kez daha tanrşın • Metastock'a veri aktarımı, • Otomatik sıralama, döngü, alarm, • Hisse senetlerine alt tüm fiyat bilgilerının toplandığı ve son 10 işlemin görûntü- lendiği ayrıntı pencereleri • Anlık Portföy Izleme (Accountvvatch) • Anlık Zaman-Satış (Tıme & Sales) tablolan • islemlerinizi hızla gerçekles- tirmenizi sağlayan sürükle- bırak (drag & drap) özelliği • Ve Windows ortamının ge- tirdiği diğer birçok kullanınn kolaytığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog