Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurİYet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. KİTAPADANÂSERGİ SÂLONUNDA... Çınart Mîtfı 5 Sok. Çtnart işhanı No:2 Kat1 (Sabana Iş Merkez Artms)Adana Tel:(322)3631211 Faks:(322)3631215 Cumhuriyet huriyet kitap kulübü 'ŞelîşKlîdüşüncelere dinginlikve incelik ffişSî YmNLARI'nda. " furtocağı Cad No 39'41 *4334(CağatoğkVistantxıi Td(?]2frrf p* İ5 FŞ(S.(2T2)51401 95 74. YIL SAYI: 26489 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) DYP Genel Başkanı hakkmda verilen soruşturma önergesi bugün görüşülecek Çîller'în kader günü Bülent Ecevit 'Tarikata ihtiyaamyok' • Ecevit, Baykal'a yanıt verdi. "Gölge etmesinler başka ihsan istemez" diyen DSP lideri şunlan söyledi: Saym Baykal'mpilotaj hatası yüzünden CHP neredeyse barajm altında kalacaktı. • 5. Sayfada Baykal'dan Ecevit'e 'Meydan okumayanhş' • Baykal, Ecevit'i suçlayarak "CHP'nin oylanyla gûvenoyu almış bir hükümetin ortağına meydan okuma yakışmıyor" dedı. Baykal, "Bize yönelik suçlaraalarla durumu örtbas edemez" değerlendirmesini yaptl. • 5. Sayfada DYP lideri Tansu Çiller. • ANAP, DSP ve DTP tarafından verilen, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkındaki, devlet bakanlığı ve başbakanlığı dönemlerinde 2 milyon dolarlık "haksız servet edindiği" savını içeren soruşturma önergesi bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. • Servetiyle ilgili Meclis araştırma ve soruşturmalanndan daha önce "iktidar" gücünü kullanarak kurtulan Çiller hakkında CHP'nin desteğiyle Meclis soruşturması açılmasına kesin gözüyle bakılıyor. • Düne kadar Çiller'e "tam destek" konusunda güvence vermeyen FP'nin grup toplantısmda destek eğilimi ortaya çıktı, ancak bazı FP'lilerin oylamaya katılmayacaklan öğrenildi. DYP kökenli bazı DTP ve bağımsız milletvekillerinin ise önergenin aleyhine oy kullanarak Çiller'e destek vereceği savlandı. • 5. Sayfada Genelkurmay, marjinalleşen örgütün yöneticilerine karşı operasyonların süreceğini açıkladı TKK'nin dağ kadrosu çöktü'• Şemdin Sakık'a yönelik operasyonun benzerlerinin yapılacağını belüten Genelkurmay yetkilileri, "PKK'nin dağ kadrosu çökertildi. Ele geçirilen teröristlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk yaşta olmasına dikkat edilmeli. PKK terör örgütü marjinal hale getirildı. Çıkara dayah bir suç örgütüne dönüşüyor" dediler. • Diyarbakır'da sorgusu süren Şemdin Sakık'ın, örgûtte PKK lideri Abdullah Öcalan'dan rahatsızlık duyan gruplara ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Genelkurmay Başkanlığı; PKK'nin Türk Sılahlı Kuvvetle- ri'nin (TSK) yurtıçi ve yurtdışında- kı operasyonlanyla marjınalleşti- ğini savundu. Şemdin Sakık'a yö- nelik operasyonun benzerlerine de- vam edileceğinı bildiren Genelkur- may, Sakık operasyonunu gerçek- leştiren Özel Kuvvetler Komutan- hğı'nı gelecek hafta düzenlenecek basın brifingiyle kamuoyuna aç- maya hazırlanıyor. Kuzey Irak'ta düzenlenen özel operasyonla ya- kalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'nin ikinci adamı Şemdin Sa- kık'ın sorgusu Diyarbakır'da sürü- yor. Genelkurmay istihbaratı, jan- darma istihbaratı, Milli Istihbarat Teşkilatı (MİT) ile emniyet istihba- ratı tarafından sorgulanan Sakık'a, örgütün eylemleri, yurtdışı bağlan- tılan, aldıklan destekler, Türkiye içındekı ve Kuzey Irak'taki güç da- ğılımı ile ilgili sorularyöneltiliyor. Ahnan bilgiye göre Sakık'tan, ör- gütün finans kaynaklan, özellikle uyuşturucu ticaretinden aldığı pay ve kullandığı silahlann hangi ko- şullarda nerelerden sağlandığına ilişkin sorulan yanıtlaması da is- tendi. PKK'nin "Alûn Hilal" ola- rak bilinen bölgede üretilen uyuş- turucunun Batı'yaaktanlmasında- ki rolü konusunda da bilgi verme- si istenen Sakık'ın, örgütte PKK lideri Abdullah Öcalan'dan rahat- sızlık duyan gruplara ilişkin bilgi- UArkasıSa.l7,SH3te Türban eylemleri şova döndü Istanbul Ünhersitesi'nde kıhk kıyafet genelgesine karşı protestolannı önceki gün Cerrahpaşa ve Çapa Tıp fakültelerinde yeniden başlatan öğrenciler, dün de eylemlerini bir tiyatro gösterisiyle sürdürdüler. Çapa Tıp Fakültesi bahçesinde toplanan öğrenciler. sahneledikleri o\ unda t l Rektörii KemaJ Alcmdaroğlu'nu ve Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Mesut Parlak'ı hicvertiler. Oyunda, türban genelgesini uygulayarak öğrencileri baskı attuıa aldığını iddia ettikleri rektör ve dekan, "GazmeıT tarafından türban taktınlarak cezalandınldı. Oğrenci kantinine asılan bir pankartta ise "Dün saat 09.45'te kantinin trafosu yanrruş. Trafo bugün de yandı, yann da yanacak. Vasakçı kılık kıyafet uygulaması sürdükçe trafo yanıp duracakör" \azılı bir pankart asıldı. (Fotoğraf: HATİCEJUNCER) Aslıtürk servetini kaçırdıMaliye Bakanlığı, eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk'ü yakın takibe aldı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Maliye Bakanlığı Mali Suç- lan Araştırma Kurulu (MSAK), hakkında "yolsuzJuk" suçlama- sıyla gıyabı tutuklama karan ve- rilen ve ABD'ye kaçtığı belırle- nen eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk ve eşi Orhan As- htürk'ü takibe aldı. Araştırma Kurulu, Aslıtürk ciftinin, serveti- ni yurtdışına transfer ettiğinı be- lirledi. Aslıtürk ciftinin, ABD ya- salanna göre çocuklannın Ame- rikan vatandaşlığı hakkını kazan- ması için doğumdan ıkı hafta ön- ce bu ülkeye gıtmeyi tercih ettik- lenne dikkat cekildi. Çifte yurt- taşlıktan yararlanmak ıçin ABD'- de doğum yapma yöntemı lstan- bul sosyetesinde son zamanlarda moda olan bir uygulama. Maliye Bakanlığf nabağlı olarak çalışan Mali Suçlan Araştırma Kurulu. bir süre Fransa ve tngıltere'de kaldıktan sonra ABD'ye geçen Gülay ve Orhan Aslıtürk çifti hakkında inceleme başlattı. Çif- tin servetini yurtdışına transfer ettiğine ilişkin iddıalan incele- meye alan Araştırma Kurulu ve Maliye Merkezi Denetim birim- leri, çiftın villasının bulunduğu Fransa ve ABD makamlanyla te- masa geçmeye karar verdi. Şişli Cumhuriyet SavcılığVnın verdiği tutuklama karannın Fran- sa'ya ıletileceğını ve Türkiye'ye iade edilmelerinin isteneceğıni öğrenen Aslıtürk çifti bir süre ön- ce Londra'ya geçmişti. Türkiye'nin, Londra'da olduk- lannın öğrenilmesinden sonra In- giliz makamlanyla ilişkiye geçti- MArkası Sa. 77,5ü. 7'de Kuzey Irak sınırı 63 PKK'li öldürûldü • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki gün Kuzey Irak sının ile Van- Şırnak-Hakkâri üçgeninde başlatrığı bahar operasyonunda son 24 saat içinde 63 PKK'li öldürûldü. Çatışmalar sırasında 4'ü korucu, 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Y^rt Haberteri Servisi - Ku- zey Irak'tan bahar eylemleri için Türkiye'ye sızan PKK'lilerin yerlerinin tespit edilmesi üzeri- ne, hava desteğindeki güvenlik güçleri, önceki gün erken saat- lerde. Şırnak'ın Besta, Dereler, Ortabağ bölgeleri ile Cudi Da- ğı bölgesinde operasyon düzen- ledi. Dün sabah da devam eden ve 1200 kilometre karelik bir alanı kapsayan operasyona Şır- nak, Siirt, Mardin ve Hakkâri bölgelerinden çok sayıda geçi- ci köy korucusu da katıldı. Ku- zey Irak sınınnın Şırnak-Hak- MArkasıSa.l7,Sü.3'te PKK yurtdışında izleniyor • Türkiye, PKK'nin önde gelen ismi Sakık'ın yakalanmasıyla bölücü örgütün arazide uğrayacağı kaybı uluslararası alanda siyasi arayışlara girerek giderme olasılığına karşı teyakkuza geçti. Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerine PKK'nin faaliyetlerinin daha da yakın takibe alınması talimatı gitti. B 17. Sayfada 1998PERŞEMBE U M H U R İ Y E T ' İ N K 0 L T Ü R H î Z M E T ! ,. Eski Bir Öğretmenin Anıları Süleyman Edip Balkır Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının büyük şairi Orhan Veli, 'Destan Cibi (Yol Türküleri)' adlı şiir kitabında, 'Eski Bir Öğretmenin Anıları' yazarı Arifiye Köy Enstitüsü Müdürü Süleyman Edip Balkır'ı şöyle anlatmaktadır: "Arifiye! Şoför durdu, Enstitü Mektebi, dedi. Süleyman Edip Bey müdürün adı. Bir yol da burada duralım; Ellerinde nasır, yüzlerinde nur, Yarına ümitle yürüyenlere Bir selam uçuralım." Süleyman Edip Balkır, Arifiye Köy Enstitüsü öğretmeni ve müdürü olarak, bu kitabında 'köyü uyandırma' yolunda girişilmiş çabaları dile getirmektedir. Yazar, anılarını 'Köy Enstitüsü' sorununun oturduğu temel düşünceleri, bu kurumların kurucusu sayılan Tonguç'un açıklamalarıyla pekiştirmektedir. Türk eğitim sisteminin önemli aşamalarından biri olan Köy Enstitüleri'yle ilgili bu anılar, yakın tarihimize ışık tutacak önemli belgeler arasındadır. Süleyman Edip Balkır'ın bu anı kitabını ilgiyle okuyacaksınız. Yann Cumhuriyet le BORSA oDun 3822 Önceki 3663 DOLAR oDun 246.250 Önceki 246.200 MARK ûDun 137.000 Önceki 136.300 ALT1N Dun 2.460.000 Önceki 2.470.000 Özelleştirme karanlıkta bıraktı • Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde elektrik üretim ve dağıtım kurumunun özelleştirilmesi, verimliliği arttırmak yerine kentin üç hafta boyunca elektriksiz kalmasma yol açtı. Dış Haberier Servisi - Ingil- tere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, l milyon kişinin yaşadıği kentte elektriklenn kesilmesiyle evler boşaltıldı, bütün işler kesintiye uğradı, iflas ve işsızlik oranı bir anda arttı ve günlük yaşam ta- mamen durdu. Gazete, elekt- nk kurumlannın özelleştiril- mesinin gündemde olduğu ln- giltere'de de aynı şeyin gerçek- UArkasıSa. 17,SiL l'de GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kaçınılmayacak Fırsat! Resmi sözcüleri; "tıkanan demokrasinin önünü aç- mak istediklerini" söylüyor. Sözün sahibi kim? TBMM'yi boykot etmeyi, sine-i millete dönmeyi ıçeren DYP Grup Yönetim Kurulu bil- dirisini basına okuyan, TRT1 'deki sabah programın- da bu eşsiz görüşleri sıralayan Başkanvekili Mehmet Gözlükaya! • ArkosıSa. 17,Sü. l'de Demirel: Treni kaçırmadık • Internet'le dünyanın küresel köye dönüştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, teknolojik gelişmelerden geri kalan Türkiye'nin internet teknolojisinde treni kaçırmadığını söyledi. • 17. Sayfada Borsa zirveyi yükseltti • 1998yıhnarekorla başlayan, ancak daha sonra gerileyen borsa, 3711 puanla ulaştığı zirveyi 111 puan yukan taşıdı. Yükseliş, bayramda 13 katrilyon lira olan piyasa değerinin de 14.4 katrilyon liraya yükselmesine neden oldu. • 10. Sayfada Trafiğe 'acil' öneriler • Istanbul Ticaret Odası, Istanbul Valisi Kutlu Aktas'ın isteği üzerine kent içi ulaşırrunda ahnabilecek önlemlerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, kent trafiğini rahatlatmak için bir dizi öneri sunuldu. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çiller Doğru Söylemiyor... Doğru Yol Partisi'nde (DYP) ciddi bir şaşkınlık his- sediliyor. öyle ki, Çiller hakkında Meclis soruşturma- sı açılmasına ilişkin önergeyi bile kendileri verdi. Ankara'da bugün iki önemli durum var: - Başbakan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal1 la buluşacak. - Tansu Çiller'in malvartığı hakkında Meclis soruş- UArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog