Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 NİSAN 1998ÇARŞAMBA İ 8 DIŞ HABERLER 9 ütA militanı serbest • DUBLIN (AFP) - Ku- zey Irlanda banş anlaşma- sının imzalanmasından sonra Irlanda Cumhuriyeti hapishanelerinde tutukîu bulunan 9 Irlanda Cumhu- riyet Ordusu (IRA) mili- tanı serbest bırakıldı. Dub- lin'deki hükümet yetkilile- ri, Portlaoise yüksek gü- venük hapishanesinde tu- tuklu bulunan IRA üyesi mahkumlann, bir iyi niyet gösterisi olarak cezalannı tamamlamadan tahliye edildiklerini belirtti. Türk marketi kundaklandı • BONN(AA)- Almanya'nın Osnabrück kentinde Türklerüı işlettiği bir market kundaklandı. Osnabrück polisi basın sözcüsü, Ömür isirnli Türk marketinde yangın çıkanldıgını bildirdi. Marketin vitrin camlannın kınldığını ve marketin içinde 3 ayn yerde benzin izleri ile bir benzin bidonu bulunduğunu belirten sözcü, olayın yabancı düşmanhğı kaynaklı oldugu yolunda herhangi bir ipucuna rastlayamadıklannı ifade etti. Rehin Türk kurtarıkJı • MOSKOVA(AA)- Çeçenistan'da fidye için kaçınlan Türklerden biri, Çeçen güvenlik güçlerince önceki gün düzenlenen operasyonla kurtanldı. Çeçenistan Içişleri Bakanlığı (Şeriat Güvenlik Bakanlığı) kaynaklannın ITAR-TASS'averdikleri bilgiye göre ismi Ahmet Betürk olarak belirtilen kişi, rehine kurtarmak için özel olarak kurulan birim tarafından operasyonla kurtanldı. Rehineyi kaçıranlann kimler oldugu ise açıklık kazanmadı. Pieten Botha yargı önünde • GEORGE(AA)- Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Pieter Botha, Ulusal Uzlaşma ve Gerçek Komisyonu (TRC) ile işbirliği yapmayı reddettiği gerekçesiyle yargılanmak üzere George kentindeki mahkemeye geldi. ancak son dakikada soruna uzlaşma yoluyla birçözüm bulunması amacıyla mahkeme oturumunun bir süre askıya alındığı bildirildi. Çeçenistan'da suikast giPişimi • MOSKOVA (AA) - Çeçenistan Devlet Başkanı Yardımcısı Vakha Arsanov'a başansız bir suikast girişimde bulunulduğu bildirildi. Yetkililer, suikast girişiminin, Arsanov'un konvoyu başkent Grozni'nin merkezine giderken yapıldığını söylediler. Konvoyun geçtiği yol üzerine yerleştirilen bir bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını kaydeden yetkililer, patlamada konvoydaki araçlann zarar gördüğünü, ancak can kaybı olmadığını belirttiler. Aynı yetkililer, Arsanov'un sağlık durumu konusunda bilgi vermediler. Saldınnm sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı bildirildi. Mafyada koltuk • NAPOLİ(AFP)-ltal- ya'nın Napoli kentinde Ca- morra Mafyası içindeki ikti- dar kavgalan ortalığı kan gölüne çevirdi.Ülkenin gü- neydeki en büyük kenti olan Napoli'de geçen hafta üç ay- n olayda iki kişinin öldiirül- düğü bir kişinin ağır yara- landığı bildirildi. Kapoli po- lis teşkilatından Carlo Gual- âi, yıi başmdan beri kentte 44 cinayet işlendiğini, ölen- lerin üçte ikisinden fazlası- nın babalık koltuğu için sa- vaşan rakip gruplar arasın- daki mücadeleye kurban git- tiğini söyledi. 90'lıyıllann başında Camorra'lann iki rakip babası Raffaele Cuto- lo ve Carmine Alfieri tutuk- lanıp hapse konunca Ca- morra'da iktidar boşluğu ya- şandı. Karadağ lideri Cukanoviç, Yugoslavya Devlet Başkanı'na karşı verdiği mücadelede uluslararası destek istedi Afüoseviç'e karşı yardmı çağrısı• Cukanoviç, Belgrad'ı Karadağ'a eşit ortak muamelesi yapmamakla suçlayarak gerekirse ülkenin önüne yeni ufuklar açacaklannı söyledi. Yugoslavya, Arnavutluk sınınna asker yığıyor. Dış Haberter Servisi - Sırbistan'ın Kosova bölge- sinin ArnaMitluk sınınna yakın yörelerdeki askeri bir- liklerde hareketlilik gözlenirken Karadağ Devlet Baş- kanı MiktCukanoviç, Yugoslavya De\ let Başkanı Sto- bodan Milose\iç'ın "Zarartı polinkalannın önünün kesümesi" için uluslararası topluluktan yardım iste- di ve Yugoslavya'nın Miloseviç yönetimi altında bir felakete sürüklendiğj uyansında bulundu. Kosova'mn başkenti Priştine'de Arnavut Haber Merkezi'nce(KJC)yapılanaçıklamada, Arnavutluk sının yakınlannda birkaç gündür olağandışı bir ha- reketlilik göze çarptığı belirtildi. Açıklamada. as- kerlerin yanı sıra tank ve top taşıyan kamyonlann kon- voylar halinde Arnavutluk sınınna yakın Dragaz ve Cakoviça yörelerine kaydınldığı bildirildi. Karadağ huzursuz Sırbıstan'la bırlikte Yugoslavya Federal Cumhu- riyeti'ni oluşturan Karadağ'ın Devlet Başkanı Milo Cukanoviç, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği de- meçte "Lluslararası topluhığun, Mitoseviç'in zarar- lı politikalannın öniinü kesmek için kurmaya çalışti- ğunız reformcu cepheye destek vermesini istiyoruz" dedı. Cukonavıç, Yugosla\ hiikümetmın ülkenin ya- ranna olacak girişimleri göz ardı ederek bir felake- te sürüklendiğini söyleyerek Miloseviç'in temsil et- tiği sıyasal tutuculukla savaşmayı sürdüreceğinı be- lirtti. Cukanoviç, Sırbistan'ın Karadağ'a Yugoslav- ya Federasyonu'nun eşit haklara sahip eşit ortağı olarak davranmaktaki isteksizliğini kmadı. Milo Cu- kanoviç "Ortak de\ letimi/in iyiliği için işbiriiği yapa- mayacaksak. düşüncelerimizi Vugosla\ siyaset sahne- sinde kabul ettirmek için çabalamaktan \e ülkenin önündc Belgrad >önetiminin engelleme girişimlerine karşın yeni ufuklar açmaktan başka çaremiz kalnıa- yacakür" dedı. Slobodan Miloseviç'i Kosova soru- nunu on yıldır görmezden gelmekle suçlayan Cuka- noviç, Miloseviç'in işbiriiği yapmak yerine mantık- sızca bütün dünyaya meydan okuma yolunu seçtiği- ni belirterek Kosova'ya özerklik verilmesi çağnsını yineledi. Karadağ De\let Başkanı, Yugoslavya'ya yaptınm uygulanmasına karşı olduğunu vurgulaya- rak uluslararası topluluğun reform yanlılanra destek- lemesini istedi. Bu arada Priştine yakınlanndaki bir Sırp karako- luna bir saldın düzenlendiği bildirildi. Tanyug ajan- sı, Arnavut gerillalan olduklanndan kuşkulanılan kişilenn karakola bir otomobilden iki el bombası at- tıklannı, saldında birpolisin hafıf yaralandığını du- yurdu. Priştine'de yaklaşık 8 bin Kosovalı Arnavut banş- çı bir gösteri yaparak özerklik çağnsı yaptı. Kendilerine Yurtsever diyen gönüllüler, ilk kez katiiam suçlamasıvla karşı karşıya. Cezayir'de katliamcı 'Yurtseverler' tutuklandı CEZAYtR (AA) - Cezayir'de 12 kadar yerel yetkiliyle "Yurtsever" özsavunma gruplannın üyeleri. Relizan bölgesinde çok sayıda sivili öl- dürme iddiasıyla tutuklandı. Başkentte yayımlanan gazetelerin haberleri- ne göre batıdaki Relizan kenti ve civannda "te- rör estirmekle" suçlanan yerel yetkililer arasın- da iktidar partisinden belediye başkanlan da bulunuyor. Resmi kaynaklann henüz doğrulamadığı bu haber. 1992'de şiddet olaylan başladıktan son- ra terörle mücadele amacıyla silahlanan ve ken- dilerine "Yurtsever" adını veren sivillerin kat- liama kanştığı yolundaki en büyük iddia oluyor. Gazeteler, Relizan bölgesinde patlak veren ola- yın çok daha geniş boyutlan olabileceğini, bu- nun ülkenin diğer kentlerinde de bazı yetkilile- rin ve " Yurtsever'' özsavunma gruplannın kı- yımlarda parmağı olabileceği kuşkusunu gün- deme getirdiğini kaydettiler. Gazetelerin görgü tanıklanna ve iyi haber alan kaynaklara dayanarak verdikleri haberlere göre tutuklanan "Yurtseverler" geceleri kendi- lenni güvenlik güçleri olarak tanıtıp adam ka- çınyor. adam öldürüyor. haraç topluyor, yagma yapıyorlardı. Cem Saraybosna'da SERKAN DEMtRTAŞ SARAYBOSNA - Türkiye, Bosna-Hersek'i oluşturan Boş- nak, Hırvat ve Sırp temsilcile- rine Dayton Anlaşması'nın bir an önce yaşama geçirilmesi uya- nsında bulunacak. Dışişleri Ba- kanı tsmaO Cem, 3 yıllık ara- dan sonra Türkiye'den giden ilk Dışişleri Bakanı olarak bugün Saraybosna'da ikili temaslarya- pacak. Cem. hareketi sırasında yaptığı açıklamada, Bosna'da yaşananlan 'yüzyıhn ayıbı' diye tanımladı. Ankara'dan havalanan ve Cem ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Saraybosna'da hava ko- şullannın elverişsiz olması ne- deniyle Hırvatistan'ın Split Ha- valimanfna indi. Split'te dört saat bekleyen he- yet, daha sonra Saraybosna'ya geçti. Cem ve beraberindeki he- yet, Zenica'da bulunan Türk gö- rev kuvvetlerini yerinde ziyaret etti. Ismail Cem'in, bugünkü Sa- raybosna ziyaretinin ası) amacı- nın "ziyaret ayağını kapama- mak" oiduğu kaydediliyor. Dı- şişleri Bakanlığı'ndan üst dü- zey bir yetkili, Almanya Dışiş- leri Bakanı KlausKinkei'i ömek vererek, Barılı liderlerin çok sık Bosna ziyaretinde bulunduğu- nu, Türkiye'nin geride kalmama- sı gerektiğini iletti. Ismail Cem Zenica kentinde bulunan Türk Görev Komutan- Iığı'nı ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Cem, ''Türki- ye olarak Bosna zulmünün her aşamasında bu ülkenin insan- larına karşı vazifenizi yapa- bildiğiniz için bir nebze hu- zurluyuz. Burada barışa hiz- met eden askerlerimizle, dip- lomat, mühendis, işçi ve işa- damlarıınızla mevcuduz. Bu acılara seyirci kalanlar, umu- yorumki gerekli dersi çıkarır- İar" dedi. çek Cumhurbaşkanrnın barsağı patladı Havel ameliyat edildi PRAG (Ajanslar) - Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel (61), tatilde bulunduğu Avustur- ya'da, kalın bağırsağındaki rahat- sızlık yüzünden hastaneye kal- dınldı. Başanlı bir ameliyat ge- çiren Havel'in sağlık durumunun iyi oldugu belirtildi. Çek Cumhurbaşkanı 'nın söz- cüsü Ladislav Spacek, Paskal- ya tatili için geçen hafta Avus- turya'ya giden Havel "in, dün ka- lın bağırsağında delinme şüp- hesiyle Innsbruck'ta hastaneye kaldınldığını bildirdi. Spacek, Cumhurbaşkanı'nın ağnlannın öncekigün başladığını, ancak doktor tarafından dün konrrol edildiğini ve Havel"in kaldınl- dığı Innsbruck hastanesinde ameliyat olacağını kaydetti. Sözcü, Havel'in özel doktorunun da, Innsbruck'a gitmek üzere yola çıktıgını belirtti. Acil ameliyat Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'in. mide ve bağırsakla- nnda baş gösteren bir rahatsız- lık nedeniyle acilen ameliyata \aclav Havel 61 yaşında alındığı bildirildi. Doktorlan- nın "kesin isrirahat" emri üze- rine geçen Perşembe gününden bu yana Avusturya'nın Tirol eya- letinde tatilde bulunan 61 yaşm- daki Havel'in ateşinin iki gün- dür yüksek oldugu ve dün ya- pılan muayeneden sonra akşam saatlerinde ameliyata alındığı belirtildi. Vaclav Havel'in, kalın bağır- sağında patlama olruğu açıklan- dı. Çek Sağlık Bakan Yardımcı- sı Miroslav Cerbak, ka!m ba- ğırsak ameliyatı sırasında kötü huylu bir tümöre rastlanmadı- ğını açıkladı. Havel'in ameliya- tı yaklaşık 4 saat sürdü. Inssb- ruck Hastanesi Başhekimi Prof. Ernst Bodner ameliyat öncesi Havel'in durumunun ciddi ol- duğunu ve ameliyatın çok kar- maşık bir müdahale olacağını söylemişti. Vaclav Havel. 1996 yılında akciğer kanseri ameliyatı, ge- çen yıi da zatürree rahatsızlığı geçirmişti. Durumu iyi Yaklaşık 4 saat süren ve dok- torlar tarafindan karmaşık ola- rak nitelendirilen ameliyat son- rası Vaclav Havel'in tamamen iyıleşeceğı açıklandı. Ameliyat rimi başkanı Prof. Ernst Bodner yaptığı açıklama- da. ameliyatın teknik olarak çok zor olduğunu ancak Cumhurbaş- kanının tehlikeyi atlattığını be- lirtti. Bosnalı Sırplar, eski Ifderlerini gerekirse 23 bin askerle korumaya hazır Karadziç yanhlaıi direniyorDış Haberter Servisi - Uluslararası toplu- luğun Bosna'daki özel temcilcisi Caıios VVes- tendorp, Bosnalı Sırplar'ın eski lideri savaş suçlusu Radovan Karadziç'm teslim olup. kendini Lahey'de savunması için iletilen me- sajlan göz ardı etmesi halinde yakalanaca- ğını söyledi. Karadzıç'in ıse Bosna'nın gü- neydoğusundaki Doğu Hersek bölgesinde bulunduğu veyakalanması için girişimde bu- lunulması halinde 23 bin askerin Karadziç'i savunmaya hazır durumda beklediği iddia ediliyor. Westendorp dün CNN televizyonuna ver- diği demecinde "TesSmotmasıiçindolaylıyol- lardan Karadziç'e sürekli mesajlar iletiyo- ruz. KendLsi şu anda zor bir durumda. Etra- findaki konımanın eskisi kadar güçlü olma- dığını bilhoruz. Bu yüzden teslim ounaması halinde >akalanacaktır" dedı. Karadziç'in Bosna "nın güneydoğusunda gizlendiğine yönelik iddialar dün yerel ba- sında yer aldı. Iddialann Karadziç tarafından kurulan Sırbistan Demokrarik Partisi (SDS) Millervekili BozidarVuçureviç tarafindan or- taya atıldığı belirtiliyor Vuçureviç"Karad- zjç. DoğuHersekbölgesinde bulunuvor. l lus- larası toplulukonu (uruklama, kaçırma ya da öldürme girişiminde bulunması halinde 23 bin asker kendisini sa\unmak üzere bekli- yor"dedı. Vuçure\iç. Bosnalı Sırplanneski liderinin kendıleri için çok değerlı olduğunu ve bulunduğu yerin Sırp halkının gözünde en bü>ük sır olduğunu kaydetti. Vuçureviç "Ka- radziç,Lahey'egiderek teslimolması gereldp gereknıcdiği konusuoda bana *e diğer yakın dostianna birçok kezgöriişsordu. ancakbiz- ler buna hep karşı çıkbk" dedı. Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi Ka- radziç haklynda katiiam yapmak, savaş su- çu ve insanlığa karşı suç işlemek gerekçesiy- le tutuklama karan almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü James Rubin Karadziç'ın teslim olma konusunda gö- rüşme yapmaya hazır olduğuna daır ellerin- de hıçbir bilgı olmadığını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog