Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ağar'ın müsteşanı Yargıtay'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Elaziğ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanlığı döneminde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan müsteşarhğa atanan Uğur Ibrahimhakkıoğlu ile türbanlı iki bayan yargıç hakkında "yargıçlık yapabilir" diye rapor hazırlayan Hâkim ve Savcı Adaylan Eğitim Merkezi Başkanı Haydar Malkoç, Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay'a seçilen diğer üyeler ise şöyle: Zafer Erdoğan. Cengiz Erdoğan, Abdurrahman Yalçınkaya, Mustafa Kıhçoğlu, Sami Koçak, Yücel Tezel, Fazlo Kadı, Yusuf Uluç. Mehmet Emin Bilgen. Sahte fotoğrafçılar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşmak için parti merkezine gelen DTP ve DSP milletvekilleri, sahte fotoğrafçılar tarafından dolandınldı. Yöneticilerin partililerle bayramlaşmalan sırastnda fotoğraf çeken bazı kişiler. sahte makbuz kesip peşin para toplayarak yaklaşüc 500 milyon lira topladılar. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kalemli soruşturması • ANKARA (Cumhurh'et Bürosu) - TBMM Genel Kurul Salonu Yolsuzluğunu Araştırma Komisyonu, eski Meclis Başkanı ve Kütahya milletvekili Mustafa Kalemli'nin, MESA fırması tarafından yapılıp içinin döşetildiği ileri sürülen Çeşme'deki yazhk villasını "yerinde" inceleme karan aldı. Komisyon bünyesınde oluşturulan 3 kişilik alt komisyon, bu hafta içinde Izmir ve Çeşme'ye giderek incelemelerde bulunacak. 'S-300 tutumumuz aym' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara, ABD Dışişleri Kıbns Özel Koordinatörü Thomas Miller'ın, "Tûrkiye'nin S-300 fuzelerinin Kıbns'a yerleştirilmesi durumunda bunlan imha edeceği yönündeki açıklamalan geride kaldı" demecine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyûkelçi Necati Utkan, dün bir Yunan dergisine demeç veren Miller'ın sözlerine ilişkin soruyu yanıtlarken "Tûrkiye'nin S-300 fuzelerinin Güney Kıbns'a konuşlandınlması konusundaki tutumu başlangıçtan beri değişmemiştir. Konu gûndemde kaldığı sürece de değişmeyecektir" dedi. Dış ticarette 2000 yılı hedefi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sektörel Dış Ticaret Mensuplan Derneği (SEDER) kuruluşu nedeniyle Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda dün düzenlenen toplantıya katılan Devlet Bakanı Işın Çelebi, dış ticarette 2000 yıh hedefini 50 milyar dolarlık ihracat olarak ortaya koyarken 1997 yıhnda ve 1998'in ilk 3 ayında dış ticaret açığmın 1996'ya göre azaldığını bildirdi. Petkim 1 saat devre dışı kaldı • A1İAĞA(AA)- Izmir'in Aliağa ilçesinde kurulu Petrokimya Holding AŞ (Petkim) Kompleksi elektrik üretim sisteminde meydana gelen anza nedeniyle fabrikanın önceki gün 1 saat süreyle devre dışı kaldığı ve bu nedenle büyük bir tehlikenin atlatıldığı bildirildi. Petkim Genel Müdürü Mustafa Mutlu, olayın petrokimya tesislerinin ömründe üç- beş kez meydana gelebilecek bir durum olduğunu söyledi Uşak milletvekili Aktürk, ekranlann tetikçilerin eline geçmemesi gerektiğini söyledi ÜÜANAP'ta RTÜK çatkğıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ozel radyo televizyon sahiplenne devlet ihalele- rine girme yolunu açan. medyadaki fiili te- kelleşmeyi yasal hale getiren yasa tasansı ANAP grubunda tartışıldı. Bazı ANAP mil- letvekilleri medya patronlarının partiler üzerinde kurduğu baskıya direnirken RTÜK Yasası'nda değişiklik öngören tasa- nnın özel bir toplantıda görüşülmesi isten- di. Uşak milletvekili Yüdırun Aktürk. ek- ranm tetikçilerin eline geçmemesi gerekti- ğini belirtirken. "Medya araçlannı seçim kampanyasında kullanacağız diye bu yasa- yı çıkanrsak jann bu silah bizi de vurur" dedı. Kocaelı milletvekili Hayrettin Uzun, tasanya, tekelleşmeye yol açacağı gerek- çesiyle ret oyu kullanacağını açıkladı. Başbakan Mesut Yıhnaz'ın yurtdışında olması nedeniyle katılamadığı ANAP grup toplantısında. millervekilleri RTÜK yasa tasansıyla ilgili ekştirilerinı dile getirdiler. Devlet Bakanı Cavit Kavak \e Enerji Ba- kanı Cumhur Ersümer ile ANAP Anayasa Komisyonu üyelen Yüksel Yalova ve Nejat Erseven ise tasanyı savundular. Yıldınm Aktürk yaptığı konuşmada. se- çim ortamının yaklaştığını ve bu seçimin bugüne kadar yapılacak en medyatik seçim olacağını behrterek. "Bu nedenle ekranın bağımsızlığı. kalitesi, mülkiyet ile yayın ara- sındaki aynm çok daha büyük önem taşı- yor" dedı. Tasan ile basın-yayın araçlan sa- hiplerinin sermaye piyasasında işlem yap- ması ve devlet ihalelerine katılma yasağı- nın kaldınlmak istendiğıni belirten Aktürk. buna neden gerek duyulduğunu sordu. Ak- türk, özellikle bu değişiklik ile ilgili tasan- nın gerekçesinde herhangi bir açıklayıcı hükmiin yer almadığına dikkat çekerek, ta- sarının asıl amacuun gjzlenmek istendigini' ıma etti. Ekranın tetikçilerin elme geçme- mesi gerektığini belirten Aktürk, "Bugün yanınızda olan yaruı karşınıza gecebilir. Medya araçlannı seçim kampanvasında kullanacağız diye bu yasa tasarısını çıkanr- sak, bu silah yann bizi de vurur" görüşünü dile getirdi. Hüsnü Doğan da. yasanın geriye işleyip işlemeyeceğinı, bazı televizyon sahiplerinin aldığı enerji ihalelerinin iptal edılip edil- meyeceğini sordu ve "Biz bunu tabanırm- za nasıl anlatacağız" dedi. Ersümer ise ener- ji ihalelerinin RTÜK Yasası'yla hiçbir ilgi- si olmadığını savundu. Nejat Erseven de bugüne kadar yapılan hiçbir ihalenin bu ya- sayla ilgisi olmadığını savunurken, "Cavit Çağlar, Etibank'ın özelleştirilmesi ihalesine girerken bu yasa yok muydu" dedi. Kavak ise, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok radyo ve televizyon bulunmadı- ğını belirterek, "Bunlan bir zapturapt alu- na almakzorundayız. Paravan şirketler ara- cılığıyla radyo-televizyon sahibi olunması- nın önüne geçmek. kanuna karşı hileyi or- tadan kakurmak zorundayız" dedi. RTÜK yasa tasansı üzerindeki bu tartış- malann ardından kürsüye gelen ANAP Ge- nel Başkanvekili Agâh Oktay Güner. düzenlediği özel bir grup toplantısında RTÜK tasansı üzerinde görüşme yaparak milletvekillerinin rüm sorulannın aydınlı- ğa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü Karadayı: Azerbaycan 'a desteğimiz sürecek BAKÜ(AA)-Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,"Yukan Ka- rabağsorunu konusunda Tür- kiye ve Türk Silahlı Kuvvetk- ri olarakAzerbaycan'ıdestek- lemeye devam edeceğjz" dedi. Karadayı, Bakû'daki temas- lannın ikinci gününde, Azer- baycan Cumhurbaşkanı Hay- dar Aliyev ile görüştü. Karada- yı, 1 milyon Azerbaycanlının çadırlarda göçmen durumunda bulunmasının son derece üzüntü verici olduğunu söyledi. Ka- radayı, Ermenistan-Azerbaycan sorununun AGİT Minsk Gru- bu'nun arabuluculuğuyla Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğini kaydetti. Bu- nun, bölgedeki güvenliği arttıracağinı ifade eden Orgeneral Ka- radayı, "Bu sorun. zaman içinde hak edilnıiş bir şekilde çözü- lecek. Dünvada hiçbir ülke, kendi istediği gibi hareketedemez" dedi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in iyi dileklerini Ali- yev'e ileten Karadayı, Aliyev'i en kısa zamanda Türkiye'ye beklediklerini bildirdi. Karadayı, iki ülke yetkilikri arasındaki karşılıklı ziyaretle- rin. Azerbaycan ile Türkiye'nin yakınlığından doğduğunu vur- gulayarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbir- liğinin, bölge ve dünyadaki banş ve istikrara da son derece et- kili katkıda bulunacağını kaydetti. Cumaliyev, Yılmaz'a söz verdi 'Kırgızistan9 da PKK'nin faaliyetlerine izin yok' BtŞKEK (AA) - Özbekis- tan'daki temaslannı tamamla- yarak Kırgızistan'a giden Baş- bakan Mesut Yılmaz. PKK ile bağlantılı kunıluşlann bu ül- kedeki etkinliklerini gündeme getirdi. Kırgızistan Başbakanı KubaıucbekCumalryev de bu tür faaliyetlerin bir daha tek- rarlanmaması için Yılmaz'a söz verdi. Yılmaz ve berabe- rindekiler. Bişkek Havaalanf nda Cumaliyev tarafından aske- ri törenle karşılandı. tki ülke arasındaki heyetlerarası görüşme- lerin tamamlanmasının ardından üzerinde mutabakata vanlan konularda 3 anlasma imzalandı ve hazırlanan ortak bildiri ya- yımlandı. Heyetlerarası görüşmelerde, PKK yanlısı kunıluş- lann bu ülkedeki etkinliklerinin de gündeme geldiği öğrenil- di. Yılmaz, Cumaliev"e, geçen yıl PKK yanlısı kuruluşlann bu ülkede toplantı düzenlemelerine izin verümesinden duyduğu üzüntüyü iletti. Cumaliev'in de bunun üzerine, konunun bu bo- yutundan haberdarolmadıklannı ve bundan sonrayinelenme- sine izin vermeyeceklerini söylediği ifade edildi. îki ülke arasında imzalanan anlaşmalar, gümrük hizmetleri, ormancılık ve Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu ile Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Menkul Kıymet- ler Piyasası ülusal Komisyonu arasında işbirliği yapılmasını öngörüyor. ÎP'li Tabakoğlu, Pendik Belediye Başkanı Kaya'nın görevden alınmasını istedi 6 Eski RP'liler belediyede çalışıyor' İstanbul Haber Servisi - tşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yar- dımcısı Tayfun Tabakoğlu, Pen- dik Belediye Başkanı Erol Ka- ya'nın görevinden alınması ge- rektiğini belirtti. Kaya ise hak- kında açılan herhangi bir soruş- turma olmadığını söyledi. Pendik'in. şeriatçılann önem verdikleri yerlerden bin olduğu- nu belirten Tabakoğlu yaptığı ya- zılı açıklamada, kapatılan Refah Partisi'nin önemli kadrolannın Pendik Belediyesi'nde görev yaptığını söyledi. Tabakoğlu. "Pendik'in üzerinde bu denli du- rulmasmın nedeninin,yeni yerle- şime açık çok sayıda boş arsa ve arazUerin ete geçirilerekyeni SuK tanbeyliler yaratılmak istenmesi oMuğunu" ıddia etti. Tabakoğlu, Pendik'te yapılan usulsüz işlemlerle ilgili iddiala- nnı da şöyle sıraladı: "Mülkiyeti Pendik Belediye- si'ne ait olan Doğu Mahallesi 100/3 pafta, 861 ada ve % v« 98 parseller. yıllık '100 bin liradan" 49 yıl süreyle İUm Yayma Cemi- yeti'ne wrüdL tlim Yayma Cemi- yeti burada 6 kattı inşaat yapıyor. tnşaatın müteahhiti, Ka>a'nın kardeşL" Pendik Belediyesi'nde daha önce alınan yasadışı kararlann değiştirilmeye başlandığını be- lirten Tayfun Tabakoğlu, şöyle davam etti: "Nafile bir çaba için- deler. Belgeler elimizde. Erol Ka- \~n da, görevden alınan Kartal Be- lediye Başkanı Mehmet Sekmen gibi köşeye sıkışd. İçişleri Bakan- hğı'nasesleniyoruz. Kay^derhal görevinden alınmalıdır." Tabakoğlu'nun ıddialanna yö- nelik sorulanmıza ise şu aşama- da yanıt vermeyeceğini söyleyen Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya da, İçişleri Bakanlığı tara- fından görevinden alındığına ilişkin haberlerin gerçek dışı ol- duğunu belirtti. CANKURTARAN 'Tek çıkış yolu CHP' İstanbul Haber Servisi - CHP İstanbul ll Başkanı Etem Cankurtaran, Türki- ye'nin bugünkü durumunun 1950'den bu yana iktidar olan sağ partilerden kaynak- landığını belirterek CHP'nin tek çıkış yolu olduğunu söy- ledi. Cankurtaran. "Sağın demokrasi gibi bir kaygısı ol- madı. Demokrasi)f karşı ol- du. Ve hatta demokrasiye karşı suç işledi" dedi. Cankurtaran, dün CHP İs- tanbul ll Merkezi'nde ilçe başkanlan. il meclisi üyele- ri ve il disiplin kurulu üyele- nyle bir toplantı yaptı. ll kongresinin ardından ilk kez bir araya gelen CHP yöneti- cileri. önümüzdeki bir yıllık süreçte neler yapacaklannı tartışarak lstanbul'un sorun- lan üzerinde görüşlerini be- lirttiler. Cankurtaran, de- mokrasiyi partinin her bıri- minde işleteceklerini belir- terek önümüzdeki günlerde görev bölüşiimü yapacakla- nnı söyledi. Cankurtaran, bir başkan- lar kurulu oluşturulacağını ve bunun sürekli toplanaca- ğını ve yıne yeni oluşturula- cak olan danışma kurulunun ise perspektiflerinin genişle- mesıne katkıda bulunacağı- nı kaydetti. Cankurtaran. "CHP her yerde ve her alan- da olacakör. Dçe >« belde başkanlan bundan böyle başta \aroşlar oJmak üzere mahallelere inecekler. CHP'- ye duyulan ihti>aç geçtnişten daha fadadır" dedı. Cankurtaran. sağ partile- nn demokrasi kaygısı olma- dığını, FP'nin 1950'den bu yana uygulanan sağ politi- kalann ürünü olduğunu söy- ledi. Insan sevgisi ve aydınlığın dergisi... Fatma Cirik Bülent Ersoj Muazzez Abacı MuazzezErsov VURUlDUKfYHALKIM UTANUTAN YavuzTop SözveMüzitMuhiisAkafH BUNDAN SONRA Ba^amalar Arif Sağ. MuNb Aioısu, YavuzTop MADEN DAĞI DEBI « I u»|f| Anonım-Oerieyen: Aşık Yofaut 0 YANA DONDER AmnMHttrcBağlamaıArif KARAOOAN AnoraırftektroBaJlaiM: , ^ , SHr Nad Geiendost MADEN İŞÇİLERİ DüankmeTnurSelçuk 6EZ, GÖZ, ARPAOK Ş«in Envw Gökçe-Beste MfldOR GAZETEBAYILERINDE SEKA DALAMAN MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Müessesemız klor-alkalı fabnkasında bulunan. CI02 gazı Absorblama suyu soğutma ünite- sinin, şartnamemız esaslannda; 1- Mevcudunun tamıratının yapılması ve Freon 22 gazı şarj edilmesi, 2- Alternatif olarak yeni sistemin temin edilerek montajının yapılması, soğutma sis- teminin istenen şartlarda çalışır durumda teslim edilmesi işı yaptmlacaktır. Bu ışe ait şartna- meler measi saatleri içinde müessesemız ticaret kısım müdürlüğünden bedelsız olarak temin edilebilir. Teklif verecek fırmalann tekliflenni en geç 05.05.1998 tanh saat 14.00'ye kadar ka- palı zarf içinde müessesemiz haberleşme ve arşiv şefliğine vermelen gerekmektedir. Süresi içüıde belirtılen şefliğe ulaştınlamayan, geçici teminat mektubu olmayan, açık gelen, telefaks, teleks ve telgrafla göndenlen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Müessesemız 2886 sa- yılı yasaya tabi değildir. thaleyi yapıp yapmamakta, gerektiğinde ıptal etmekte ve dılediğine siparişi vermekte serbesttir. llan olunur. Basın: 15844 İLAN T.C. GAZİOSMANPAŞA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1994/9 Davacı Yusuf Cengiz Alper tarafından davalılar G.O.Paşa Belediyesi Başkanlığı ve Mali- ye Hazinesi aleyhlerine açılan tapu iptali davasında venlen ara karan gereğınce: Gazıosmanpaşa 2. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin 1992' 1010 esas sayılı dosyasında görül- mekte iken. 1993-432 sayılı 23.6.1993 günlü görevsizlikkaran ile hâkımlığımıze göndenlen malikhanesinin doldurulması davasında davacı Yusuf Cengiz Alper vekılı Av. İsmail Akma- noğlu ve Av. Akın Akmanoğlu tarafından temsil edilmekte iken, vekilinin 27.6.1994 günlü beyannamesi ile vekillikten çekildiğini bıldirdiğınden; "Posta Cad. No: 20 d: 10 HaznedarBahçelievlerlstanbul" adresınde iken adresı meçhul kalan Yusuf Cengiz Alper'e vekillikten istifa ve duruşma günü ile saatinin ılanen tebliğıne karar verilmekle; Yargılamanın 1.6.1998 günü saat 10.00'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı. davacının yargılamada kendi kendisini temsil etmesi ya da avukat bir vekılle kendisinı tem- sıl ettirmesi, duruşmaya mazeret bildirmeksizin gelmediği takdırde yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği hususu davacı Yusuf Cengiz Alper'e teblığ yenne geçmek üze- re ilan olunur. 25.3.1998 Basın: 15829 Bülent Ersoy listede yok Sanatçılarda vergi rekoru Fatma GirikHe Haber Merkezi- Istanbul'da 1997 yılı faaliyetlennden dolayı en çok gelir vergisi ödeyecek ilk 100 kişiyle sa- natçı, doktor ve avukatlar açıklandı. lşadamlan arasında Sabancı ailesı 14 kişiyle dikkat çekerken sanatçılar ara- sında 1997 yılı kazançlanndan dolayı en çok gelir vergi- sini, 165 milyar 439 milyon 789 bin lirayla Fatma Girik ödeyecek. Kİsetleri milyonlar satan, her fırsatta Miami'de aldığı mılyarlık evinde tatil yapan Sibel Canla geçen günlerde tartışmalı evliliğıyle gündeme gelen Bülent Er- soy, en çok gelir vergisi veren 100 sanatçı arasında yer almadı. Genelev patroniçesi Matild Manukyan ise 115 milyar 814 milyon 473 bin lira vergi ödeyeceğinı belir- terek İstanbul vergi rekortmenleri arasında 93. sıraya yer- leşti. Bursa bağımsız milletvekili Cavit Çağlar. ödeyece- ği 707 milyar 538 milyon lira- lık gelir vergisiyle Bursa'nın vergi rekortmeni unvanını alır- ken DYP Bursa Milletvekili Ali Osman Sönmez de 178 milyar 424 milyon lirayla kendi ilinde- ki sıralamada beşinci oldu. 125 milyar 584 milyon 870 bin lirayla şehirlerarası otobüs fırması işleten ve lahmacuncu dükkânlan zinciri kuran Ibra- him Taüıses. sanatçılar arasın- da Girik'ten sonra ikinci sıraya yerleşti. Geçen yılın en çok ver- gi veren sanatçısı unvanmı ka- zanan ve Nostaljı albümlenyle müzik listelerinde baş sıralar- dan inmeyen Muazzez Ersoy. 91 milyar 886 milyon 89 bin fi- rayla üçüncü sıraya düştü. Tar- kan, 56 milyar 204 milyon 525 bin lirayla dördüncü sırada yer alırken sahte fatura kullandığı ıddiasıyla hakkında dava açılan Hüh'aAvşar, 54 milyar 264 mil- yon 722 bin lira beşinci oldu. Avşar. geçen yılki \ ergi rekort- menleri listesinde yer almamış ve bu nedenle oldukça sert eleş- tirilere maruz kahnıştı. En çok vergi ödeyecek sanatçılar liste- sinde. Mehmet Koral Santaş altıncı, Orhan Gencebay yedin- ci. Huysuz Mrjin sekızınci, Mahsun Kırmmgül dokuzun- cu, Ebru Vardar onuncu sırada bulunuyor. tstanbul Defterdan Mehmet Akif Hamzaçebi. düzenlediği basın toplantısında. 1997 yılı kazançlan üzerinden en çok ge- lir vergisi ödeyecek ilk 100 mü- kellefın ödeyeceği toplam ver- gi miktannın, 32 tnlyon 590 milyar 639 milyoh 379 bin lira olduğunu bildirdi. Hamzaçe- bi'nin açıkladığı listeye göre. Istanbul'da ilk 100"e girenler arasında Sabancı ailesı 14 fertle dıkkatleri üzerine çekti. Sabancı ailesine mensup ki- şilerin ödeyecekleri \ergi tutan. ilk yüze girenlerin top- lam vergisinin yüzde 29.8'ini oluşturuyorJstanbul'da en çok gelir vergisi ödeyecek ilk 100 mükellef arasında Koç Topluluğu'ndan da dört ısim yer aldı. Tanınmış işadam- lanndan NusretArsel 864 milyar 74 milyon 863 bin liray- la 7. sırada, Haüt Cıngülıoğlu 439 milyar 734 milyon 448 bin lirayla 22. sırada, Halis Toprak 426 milyar 402 mil- yon 477 bin lirayla 24. sırada. SudiÖzkan 306 milyar 594 milyon 697 bin lirayla 30. sırada. Bülent Eczacıbaşı 181 milyar 946 milyon 202 bin lirayla 53. sırada. Cem Boy- ner 175 milyar 693 milyon 146 bin lirayla 56. sırada yer aldılar. JakKamhi 172 milyar 631 milyon 52 bin lirayla 58. sı- rayı. İbrahim Bodur 171 milyar 356 milyon 262 bin li- rayla 59. sırayı. Feyyaz Berker 163 milyar 299 milyon 129 bin lirayla 62. sırayı, Sezai Türkeş 151 milyar 71 milyon 684 bin lirayla 67. sırayı, Ka- dirHasoglu 150 milyar 858 milyon 688 bin lirayla 68. sı- rayı. Asun Kocabıyık 145 mil- yar 554 milyon 913 bin liray- la 71. sırayı, Ömer Dinçkök 143 milyar 832 milyon 892 bin lirayla 74. sırayı, Matild Manukyan da 115 milyar 814 milyon 473 bin lirayla 93. sı- rayı aldılar. Doktorlarda ise Ayhan Tokgöz 71 milyar 443 milyon 759 bin lıra>la bırinci sırada yer alırken a\ukatlar arasında HalitSik 133 milyar 545 milyon 478 bin lirayla bi- rinci oldu. Bazı büyük illerde vergı rekortmenleri ise şöyle belirlendı: Malatya: 18 milyar 802 milyon lirayla isminin açık- lanmasını istemeyen bir mü- kellef. Samsun'da, 20 milyar 606 milyon 788 bin lirayla Yıl- maz Yılmaz. Rize'de 33 mil- yar 797 milyon 899 bin liray- la ıtnyatçı Musa Kazım En- ginvergL Adıyaman'da 7 mil- yar 449 milyon lirav la Meh- met Ayduı Aydoğdu. Kilıs'te 6 milyar 958 milyon lirayla tüc- car HabibTürkay, Kahraman- maraş'ta 32 milyar lirayla mü- teahhıt Yakup Aktaş, Ada- na'da 439 milyar 485 milyon lirayla Hacı Sabancı, Mar- din'de 7 milyar 556 milyon li- rayla noter Süleyman Kulat Bahkesir'de, 88,5 milyar liray- la maden işletmecısi Hüse\in HasanOk. Antalya'da 58 mil- yar 10 milyon 610 bin lirayla Hikmet Ataman, Sinop'ta 7 milyar 591 milyon lirayla Se>- hun Lsrün. Tekırdağ'da 23 milyar 765 milyon 691 bin li- rayla Hasip Gencer, Izmır'de 413milyar665mil>on651 bin lirayla ErdoğanOzgörkey, Di- yarbakır'da 19 mil) ar 624 mil- yon lirav la un fabrikası sahibi Izzet Gürüz, Manisa'da 70 milyar 716 mıKon lirayla Sa- mi Banığ, Bolu'da 23 milyar 587.4 milyon lirayla Tevfik Türesin. Tarsus'ta 31 milyar 863 milyon lıra\la Sadık Elrveşü bınnci oldu. Türk Kalp Vakfi 23. yılım kutluyor. TÜRK KALP VAKFI i9MaytsCd.No:8 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) 212 07 07 lpbx) 10Hat Faks:(0212)2126835 Bağ-Kur sağlık karnemi kaybettim, hükümsüzdür. SULTANER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog