Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Kimin Parasıyla Anıtmezar? BERİN TAŞAN Hukukçu B ırozelTV kanalı akş.am ha- berlennde SemraOzal'la oğ- lu \hmet ÖzaPı Turgut Ozal'ın anıtmezannda ınce- leme >aparlarken goruntule- mış Semra Özal sankı anıt- mezann >apımını kendılen ustlenmış gıbı bırta\ ır ıçınde ış>enndekı ışçılen denetler- kendı>orkı "Çocuklar ııç vardiya halin- de çok ckldi çahşroortar. 17 Nisan öifim yü- dönümune \etiştirecekkr." Anıtmezar ıçın secılen yer kendılennm olsa. yapımını da kendılen ustlenmış olsa- lar bızım elbette bır dıyecek sozumuz ol- maz Gerçekte Ahmet Özal tek başına, an- nesı, kardeşı ve enıştesının yardımı olma- dan da bu gıderlen rahatlıkla karşılayacak durumda Bunu yedı cıhan bılıyor Ama ış oyle değıl Bu harcamalar benım de ıçınde pa\ ım olan v ergılerden karşılanıyor Gaze- te haberlen şo>le "Sekizinci Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal'ın Vatan Caddesi'nin gi- rişindeki kabrindehummalı bırçahşmasur- düruluvor. Projenin gerçekleşmesinde bü- yük payı olan Tanm ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar şövle konuştu: Proje, \NA\OL hukumeti döneminde >apıkb. REF\HYOL hukümeri hiçbir iş- lem vapmadı. 55. hukumet kurulunca Baş- bakan Mesut Yılmaz" a konuvu haürtatüm. hemen başlatın dedi. Anıtmezar sekiz adet 35 m. yüksekHğin- de bakırla kaplanrruş konstruksivon avak, kurşun kubbe ve kubbenin altmda avakla- ra asılmış uç metre çapında kurşun kure- lerden oluşacak. 1050 m2 toren alaru duzen- lenecek. Ozal'ın Idşisel ozelliklen ve Türk- İslam senteziningostenlmesi esasahnacak. Malm* 200 milyann uzerinde" (4 3 1998 Yenı Yuzyıl, 23 3 1998 Mıllıvet) Bır de 6 Kasım 1981 tanh \ e 2546 sa> ı- lı "DevletMezaıtğı Hakkmda Kanun" \ ar Bu yasanın 1 maddesı der kı " Bu kanunun amacuTürkiye Cumhuri- >efj Cumhurbaşkanlan ve Dev let Başkan- lan ile cumhurivetin kuruiuşuna hayat ve- reaLluÖnder \taturk unenvakmsilahar- kadaşları olan İstiklal Harbi Komutanlan (kahramanlar) ıçin Ankara'da bir devlet mezarüğı tesisi ve bunun ıdame ve muhafa- zası ile ilgili hususlan duzenkmektir." Bu v asa gereğınce Dev let Başkanı Cemal GıırseL Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, CevdetSunay ve \tatürk'un sılah arkadaş- lan olan Kurtuluş Savaşı komutanlanndan bazılan bu mezarlığa gomulduler Ama Ozal aılesı Turgut Ozal'ın Ankara'da Dev - let Mezarlığf na gomulmesını ıstemedığı ıçın lstanbul'da ıstedıklen yere, ıstedıklen şekılde gomulmesıne karar venlmıştır Nı- çın Ankara değıl de Istanbul, ntçm yasanın duzenledığı şekılde sade ama cumhurbaş- kanlanna yaraşır bır mezar değıl de boyle şatafatlı bır anıtmezar'1 Bunu da Turgut Ozal'ın "gayri resmi dış politika daıuşma- nı", "Neo- Osmanlı" tezmın mıman. 2 Cumhunyet yanlısı Cengiz Çandar açıklı- >or •'Bugün Kemalistler. Turkive'de muha- fazakâr. statukocu. gehşmeve direnen fosil guçler hahne geldilen.. Bu \ u/deru kema- liznıle gideceğinız bir ver voL Zaten Turgut Ozal'ıncenazetoreni Kemalizmincenaze to- renine benzhordu, Tabut, Turgut Ozal'a aittiama, törenin kendisi Kemalizmin cena- ze torenhdi." (2 Cumhunyet tartışmalan, Cengiz Çandar bolumusa>fa 96) "TurgutÖzal cumhurbaşakanıikcn dev- tetemuhalefetediyorduveokluğuzamanDev- let Mezarlığı'na değiLdevlet tarafindan ha- in ilan cdikrck asılmış adamlann yanına gömuktu."(2 Cumhunyettartışmalan, Cen- giz Çandar bolumusayfa 103) (Konumuz Cengiz Çandar olmadığı ıçın yukardakı sozlere yanıt vermeyı Mustafa KemaPm >olunda gıden mılyonlarca kışıye karşı bır saygısızlık olur dıye duşundum) TurkıyeCumhunyetı,anayasanın2 mad- desınde vazılı olduğu gıbı "birhukukdev- leti" ıse ve bu cumle uluslararası toplantı- larda. Anayasa Hukuku derslennde konu- şulmak ıçın konulmadıysa Turkıye Cum- hun>etı yasalan herkesı, her kurumu bağ- lar ANAYOL hukumetını Mesut Yılmaz'ı. Ozal aılesını de bağlar Yasa gereğınce bır cumhurbaşkanı olduğunde Ankara'da Dev - let Mezarhğı na gumulurse, mezann "\a- pım. bakım, onarun vegelişürilmesi için > a- pılacak harcamalar Milli Savıınma Bakan- Ugı butçesinden karşılanır." (Mad 3) Dev- let Mezarlığı dışında gomulenlere dev let butçesınden bır odenek aynlamaz a>nhr- saayıranlarsorumluolur Kaldıkı Izmır ın ışgalmde "Zho Venezüos" demedığı ıçın askerlennın ba^ında sungulenerek şehıt edı- len Mıralay Fethi Bev Izmır Narîıdere'de otlar ıçınde kaybolan bır mermer taşm al- tmda yatarken, Ataturk'un sılah arkadaşla- n Kurtuluş Savaşı kahramanlannın çoğu- nun mezarlannın bulunduğu verlerbıle bı- lınmezken Turgut Ozal a bu ayncalık ne- den'' Peşınden gelenlere yasalan delmek ce- saretını veren "Anavasayı bir defa delmek- le bir şe> olmaz" dedığı ıçın mı'1 Hıç gere- ğı vokken *2.Cumhııriyet" ve "federasvwı" tartışmalan açtığı ıçın mı0 " Otoyollan de- mokrasıdır, demır>ollan komunızmdır" de- dığı ıçın mı° Bır T\ programında eskı TBMM Başkanı, eskı Genel Kurmav baş- kanı, eskı 2 Ordu Komutanı'ndan 1990'da yaşanan Korfez bunalımıyla ılgılı tanık ol- duklan ola>lan ıbret ve dehşetle ızledık Ozal'ın "Bir kovup, üç almak" macerası- na karşı Turkıye'yı bır bataklığa saplan- maktan cesur. soğukkanlı. dırayetlı komu- tanlar ve sıv ıl yonetıcıler kurtarmışlardır Tur- kıye'nın 1991 Korfez savaşmdakızaran sa- dece 35 mıl>ar dolar mıdır0 Turgut Ozal'ın emnyle kapatılan Ker- kuk-Yumurtalık petrol boru hattının yıllar- ca kapalı kalmasınm Turkıve ekonomısıne Turk tunzmıne, Guneydoğuhalkınaverdı- ğızarar Guneydoğu'daPKIC'yehazırlanan ortam sayısal olarak nasıl hesaplanabılır9 Korfez Savaşı sırasında ABD'nın Bushdo- nemındekı Dışışlen Bakanı JamesBaker anı kıtabındadıvorkı "Petrol boru hattınu ben kendisinden ri- caetmenrsatınıbulamadan. kendi kararrv- la kapatmışb. Turgut Ozal kendı hukumet bürokrasisinın goruşlerinden çok.kendi sez- gilemle karar vermeji vegleven bir pobb- kacn'dL \BD,Ozal gi'bidost ve muttefikle- resahipotduğu icinmutlu ofanahdııf (Bır anı kıtabından, Altan Öymen, Mıllıyet, 18 8 1996) Kurtuluş Savaşı şehıt ve gazılennın dul vevetımlenneayda 13 968 000TL ödenen bır ulkede eskı bır cumhurbaşkanına 35 metre yukseklığınde 300 mı!>ar lıraya mal olacak bır anıtmezar yapımına gmşenler kımlerdır, necıdırler, nereden gelmışlerdır9 Bılınsın kı, bu konuda. buyuk bır çoğunluk ınfıal halındedır ve bunun hesabının sorul- masını ıstemektedır ARADA BİR HİKMET UĞURLU Emeklı Ingılızce Oğretmem Antalya İslami Hüzün Yaşıyorlarmış! Uluslararası boyutlarda ış yapan bır arkadaşımın yolu altı ay kadar once Tahran'a duşer Bır ıkı gun ıçınde ışlennı yola koyunca şoyle bır dolaşmaya çı- kar Yorulunca da hem dınlenmek hem de bırkaç lok- ma atıştırmak ıçın pastanemsı bır yere gırer Gar- son aranırken kasalı masada oturan patron kılıklı bır adam yanınagelerek, "Sen Turk musun"dervear- kadaşım başını evet anlamında sallar sallamaz ma- kınelı tufek gıbı sıralar tumcelennı "8u Erbakan'/ başınızdan uzaklaştınn Yoksa sonra bızım gıbı olur- sunuz Ne neşemız kaldı ne keyfimız Herşeykap- kara Yaşamımıza dınsel kalıplar yon venyor Bıraz yakınacak olursak vay halımıze Başlangıçta bun- ları gorememışız Sız bızım yanılgılanmıza duşme- yın Şenat bır gelırse kolay kolay gıtmez " Arkada- şım bu sahneyı ve konuşmayı anlatırken hâlâ şaş- kınlık ve dehşet ıçındeydı Geçenlerde, kapatılan Refah Partısı ılerı gelenle- nnden Abdullah Gül'un bazı tumcelennı okuyun- cayukandakıanıcanlandıgozumde NedıyorduGul "Refah'ın kapatılmasıylalslam ulkelen hıç ılgılen- metöt, Batılılar ıse buyuk yakınlık gosterdı Tam bır islami huzunyaşıyoruz " Tabıı yaşarsınız Sayın Gul Ne demışler "Çeken bılıraynlığın acısını." Belkı bır ıkı tarıkat lıderı şeyh ya da dıncı yobaz sızı destek- leyebılırdı, ama sıradan bır ınsan, şenatın "olmazsa olmaz" koşullan altında ınım ınım ınleyen sade bır vatandaş sızı nasıl desteklesın? Hangı usu yennde kışı şerıatın beyınlen tutsak ettığı karanlıkta yaşa- mak ıster^ Yaşamak ısteyenler mutlaka ve mutla- ka buyuk kışısel kazanımlar ıçın ve de yonetıcı ko- numunda olmak koşuluyla boyle bır sısteme boyun egebılır Tanhsel gelışım çızgısıne goz attığımızda ne Hınstıyan, ne Musevı ve ne de Islam şenatı ile yo- netılıp kalkınmış bır ulke, mutluluğa, gonence, ın- san gıbı yaşamaya kavuşmuş bır topluluk gorebılı- nz Vardıyorsanız, "o"orneğıçokıyıınceleyın Sev- gılı Uğur'un dedığı gıbı kulaktan dolma bılgılerie fi- kır sahıbı olamayız Batılılara gelınce Onlar, çoktan atlatmışlar şen- at olgusunu Pek de kolay olmamış bu, doğal ola- rak Engızısyon mahkemeten, aforozlar, cennet anah- tan dağıtmalar, hastalann bedenlennden hastalığı ya- rattığına ınanılan şeytanı çıkanma ntuellen, dın sa- vaşlan, tankat çekışmelen vb yuzlerce yıl kan kus- turmuş ınsanlara Ne zaman kı laıklığı kendılenne mo- del ahp ınancı vıcdanlara yerleştırmışler, o zaman kor karanlıklardan kurtulup çeşıtlı yonlerde gelışme- ler yaşamışlar Dınsel kaltplann dışına çıkamayan ya- şamın her alanına kutsallığın değışmez yasaklannı yerleştırmeye çalışan hangı ulke var kı gelışme, oz- gurleşme, bılınçlenme yaşamış olsun'' Petrol zen- gını Musluman ulke ınsanıyla laıklığı benımsemış Batı ulkelerı ınsanlannı bır karşılaştınn. Usunuz se- çımı mutlaka yapacaktır Batılılann Refah'asempatı ile bakmasına gelınce Onlar durumlara somuru açısından yaklaşırlar Ne şenat dertlendır, ne de tarıkatlar Bunu unutmaya- lım Kendı yasam standartları duşmesırn durumla- rı bozulmasın dıye kurduklan "pazar" ekonomısının yurumesı ıçın somurulecek ulkeler, beyınler, kultur- ter gereklıdır onlara Işı, demokratık hak, hukuk, dın, dıl, ozgurlukler, vb ortamınataşımaları kılıftır Gos- termelık tepkılerdır Çok lyı bılırler kı dını, şenatı, ta- rıkatları, etnık bolunmelen, vb kullanarak toplum- lan somurmek çok daha kolaydır Şenatçı lıderlerı avucunuzun ıçıne aldınız mı, lıdenn sozu son soz olduğundan gelsın çaylar, kahveler Somuru du- zeneğı oyle guzel ve kolay çalışır kı obur dunyanın cennetıyle uyutulan yığınlaröu dunyanın cennetın- de yaşayanlan goremez, gorse de algılayamaz ne- denlennı Sayın Abdullah Gul, lutfen olaylara çok yonlu ba- kınız Yenı partınızın oluşumunda çok daha dıkkat- lı ve sorumlu olmak zorundasınız Iran'dakı kıpırdan- malan, reformcu gınşımlerı, halkın sızlanmalannı lyi değertendınnız Muhalafette ıken Batı'ya atıp tutu- yordunuz, neler değıştı de şımdı onlarla boyle can- ciğer kuzu sarması oldunuz Adeta onlardan medet umuyor gıbısınız Aman dıkkat1 Batı sızı ınce ayarlı sıyasetı ile oyle tongalara bastırır kı bakarsınız bır gun, o çok sevdığınız "şerıaf'a sızı de tutsak edı- venr1 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'IVDEN (Hukuk İşleri ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü) Sayı 8 0" 5 GLA1 1 10 00 HİK 092 610 95 1638 , Fatıh 1 Aslıve Ceza Mahkemesı nın esa» 1995 70 karar '1995 791 savılıO9 12 1997 gunlu karan uvannca ıdaremıze ,715 498 000 TL para cezası odemeve yukumlu Battal Özde- mır kararda belırtılen adresınde bulunamadığından mezkur pa ra cezası tahsıl edılememektedır Tebhgata esas olacak başka- 'ca bir adresı bılınmedığmden 7201 sayılı teblıgat kanununun 128 \e29 maddelenne gore ılanen teblığıne karar venldı Teblıgat yenne kaım olmak uzere teblığ olunur Basın 15750 Öğretmen Okullannm Yozlaştmlması H A C I ANGI Emeklı Yazın Oğretmem B undan oncekı > azımda (19 Mart 1998) Öğretmen Okullan'nın tanhçesını ve- nrken, değerlı Mıllı Eğıtım bakanlan- mızdan rahmetlı Mustafa Necati'nın öğ- retmen yetıştırmesı ışını nasıl cıddıye al- dığını belırtmıştım Başanlanyla kıvanç duyduğumuz Mustafa Neca- tı, Mıllı Eğıtım'de asıl oğretmenlığı kabul etmış ve ettırmıştır Oğretmenlık adıyla bır meslek ve mes- leğinı sev en. bu sev gı dolav ısıyla bırçok yoksunluk- lara gogus geren bır öğretmen mevcutsa ve bu öğ- retmen her devmmm on safmda yer alıyorsa, tum bu başanlarda Mustafa Necatı'ye buyuk bır pay ayır- mak elbette kı yennde bır kadırbılırlık olur 1926 yılından ıtıbaren, ulkemızde koy çocukla- nnı okutacak öğretmen yetıştırmek uzere "Ko> Öğ- retmen OkuUan" açıldı Denizii ve Kayseri Zind- dere'de açılan Koy Öğretmen okullanna ılkokulu bıtırenler alınıyor, uç yıl oğrenım gordukten sonra köylere öğretmen olarak atanıyordu 1935 yılına kadar öğretmen yetıştırme ışınde buyuk bır bocala- ma donemı geçınlmış ve Koy Öğretmen Okulla- n'ndan da ıstenen sonuç alınamamıştır Saffet AnkanMıllı Eğıtım Bakanı olunca, tlkoğ- retım Genel Mudurluğu'ne Ismail Hakkı Tonguç'u atadı Tonguç, ılkoğretımı tum koylere vaymak ve Turk kov lusunu >uz yıllann ıhmalınden kurtarmak amacıyla 1935-1936 oğretım yılından ıtıbaren "Egit- menKurslan'nıaçn llkonce Eskişehir'in Mahmu- diye kovunde açılan Eğıtmen Kursu. daha sonra lz- mir Kızılcullu. Manisa Horozköyu. Kastamonu Gö(- köyvıeEdirneKaraağaç'tadaoğretımebaşladı Da- ha sonra bu Eğıtmen Kurslan. Koy Enstıtulen nde de 1946-1947 oğretım yılına kadar surdunıldu Bu kurslara askerlığını çavuş olarak yapan koy delı- kanlılan alınıyordu 1946-1947 oğretım yılına ka- dar bu kurslardan 8675 eğıtmen yetıştı Bu eğıt- menler genellıkle kendı koylenndekı okullara ata- narak, ılkokulun bınncı devresını (1. 2 ve 3 sınıf- lannı) okutuyorlardı Bu eğıtmenler. yılmadan bır çok guçluklere goğus gererek büyuk bır özven ile çalışmış ve ustun başan gostermışlerdır Koy öğretmen okullanv e eğıtmen kurslan dene- melennden sonra. Hasan Âlı \ ucel tarafindan 17 Nı- san 1940'ta 3803 savılı yasavla "Kö> Enstitüleri" kuruldu Hasan Âlı Yucel'ın bakanlığı donemınde büyuk gelışme ve oturmuşluk sağlandı Koye öğ- retmen v e obur meslek erbabını vetıştırmek uze re "taruna eh'erişli arazüerde" kurulan enstıtuler. tam toplumsalkanzmabaşlatmıştır Koy çocuklannın ken- dı oz değerlennı tanımalan, ıçlennden çıktıklan koy luye hızmet goturmelen ve onlan bılınçlendıre- rek. çağdaş cumhunvet yurttaşı olmalannı sağlama- yı amaçlayan bu kurumlar. ılkel demokrasının kur- banıoldular Koy Enstıtulen'nde eğıtmen. öğretmen- den başka "Koy sağlık memurtan v« ebeteri'" de ve- tışmıştır Enstıtulerde uç v ıl okuduktan sonra. ıkı yıl da "Sağhk KohTna devam ederek mezun olan sağ- lık memurlan ve ebeler. ufurukten. muskadan ım- dat bekleven, yarasına tavuk pıslığı v e orumcek sa- ran Turk koy lusunun hızmetıne ko^muş ve ıstırabı- nı dındırmek ıçın yılmadan çalışmıştır Koy Enstıtulen 'nın saytsıkısazamanda 21 eyuk- selmış olup. kuruluşundan kapanışına kadarbu ens- tıtulerde 17 341 öğretmen. 8675 eğıtmen. 1248 sağ- lık memunı v e 29 da ebe yetışerek koylenmızde go- rev almıştır Yuzyıllardan ben jandarma ve tahsıl- dardan başka kımsenın gırmedığı koylenmıze, hep asker ve verguun alındığı koylumûze, Koy Enstıtu- len'nm hızmetı buyuk olmuştur Koy Enstitüleri Turk toplumunun koşullanna uygun, Turkköylu- sunun yuz y ıllardırdınmeyen yarasına en etkılı mer- hem oîmuştur Koy Enstıtulen 1953-1954 oğretım yılındakapa- tılarak 6234 sayılı "Ilkogretmen Okulu YasasT ile 4 Şubat 1954 te "tlkoğretmen Okullan" ile bırleş- tınldı 30 Temmuz 1957 de de tum oferetmen okul- lan, Mıllı Eğıtım Bakanlığı "İlkoğretimOkullan Ge- nel Müdûrtüğu"ne bağlandı Bu yıllarda Ilkoğretmen Okullan Genel Mudur- luğu nebağlı71 ılkoğretmenokulununbulunduğu- nu goruyoruz Ilkoğretmen okullan 1974 yılında Mıllı Eğıtım Bakanı Mustafa Lstündağzamanında "•Öğretmen lisesi"ne donuşturuldu Öğretmen ye- tıştırme sıstemındekı asıl duzensızlık bundan son- ra başladı Daha sonrakı bakanlar. öğretmen yetış- tıren okullan. çeşıtlı genel mudurluklere bağlaya- rak sayıca fazla fakat yetersız kıldılar Ozellıkle 197O'lı y ıllarda tiımanan gençlık hare- ketlen de bahane edılerek. bu kurumlar bırer "anar- şi yuvası" olarak sunuldu 1981 yılında YOK'e ve- nlen yetkıvle bu kurumlann tumu. 1982 yılında top- lanan XI. Milli Eghim Şûrası'nda alınan bır kararla "eğra'm fakultesi, eğitjm yiıksekokulu vb.'" adlarla unıversıtelere devredıldı Yenılen de açılarak sayı- lan bugun 50'nm uzenne çıkanldı Unıversıtelere bağlanıp surelen uzatılsa da bu kurumlar, beklenen nıtelıkte ogretmenı yetıştıremedı Yuksekoğrenım goren bu gençlenn öğretmen açığmı kapatmak ıçın mesleğe akın ettıklen gorulmektedır Öğretmen yetıştırme konusunda bugun onemlı so- runlar ve sıkıntılar ıçınde bulunduğumuz bır gerçek- tır Ozellıkle nıtelık bakımından. yuksek öğretmen okulunun ve 1970'ten oncekı eğıtım enstıtulennın yetıştırdığı oğretmenler bugun yetışmıyor Hatta bugun unıversıtelerde ılkokuldan sonra al- tı y ıllık ılkoğretmen okullannın yetıştırdığı sınıf oğ- retmenlen de yetışmıyor Bunun nedenlennı çok ıyı araştırmalı. en kısa zamanda buna gore kalıcı çozum- ler aranmalı ve $u ıyı bılınmelıdır kı, Turk eğıtım tanhı, öğretmenyetıştırme bakımmdan kokfö btr geç- mışe, zengın bır deneyıme sahıptır Bu zengın de- neyımın başında Koy Enstıtulen, Ilkoğretmen Okul- lan, Yuksek Öğretmen Okullan ve Eğıtım Enstıtu- len bulunmaktadır Şımdı y apılması gereken ış, oğ- retmem ıstıhdam eden Mıllı Eğıtım Bakanlığı ıle oğ- retmenı yetıştıren YÖK ve unıversıtelenn sağlıklı ışbırlığı yapması. nıcelıkten (sayıdan) çok nıtelığe onem venlmesıdır Meslek sevgısı ve oğretmenlık ruhu kazandırmak. nıtelıklı öğretmen adaylannı hızmet oncesı çok ıyı yetıştırmek temel amaç olma- hdır Diyabetli Çocuklar Adma Teşekkür Doç. Dr. ŞUKRU HATUN D ıyabet (şekerhastalığı) enşkınlerden da- ha seyrek olmakla bırlıkte çocuklarda da gorulen bır hastalıktır Çocuklarda gorulen dıyabet turunde hastalar vaşam boyu ınsulıne bağımlı yaşamak zorun- dadır Llkemızde 7500-8000 diyabetli çocuk oldu- ğu tahmın edılmektedır Bu hastalığa yakalanan ço- cuklann. sağlıklı buyumelen kan şeken duzeyının normal ya da normale yakın tutulmasına bağlıdır Bunun ıçın duzenlı kan şeken takıbı ıle msulın te- davısının ayarlanması gereklıdır Son 20yüdadh'a- bet tedav isindeki en onemü gelışme. ev de kan şeke- ri takibini mumkün kılan araçjann yapümasıdır. Bu sayede hastalar kendi kan şekeıierini ayarlavabılir duruma gelmışler ve divabet denetim duzeyleriniiyi- leştirmişlerdu-, Dıyabet tedavısmın yetersızlığı du- rumunda ıse yuksek kan şekenne bağlı başta goz. bobrek ve sınırler olmak uzere bırçok organda ka- lıcı hasarlar oluşmaktadır Yakın zamanda ABD'de yapılan genış kapsamlı bır araştırma. gunde 3-4 kez msulın yapılması. sık kan şeken denetımı ve çok ya- kın hekım ızlemını kapsayan tedavı ıle dıyabete bağ- lı komplıkasyonlann yuzde 34-76 oranında azaltıl- dığını gostermıştır Ulkemızde ınsulın ya^amsal ılaç savıldığından sosyal guvencesı olanlara ucretsız sağlanmaktadır Yakın zamana kadar ulkemızdekı diyabetli çocuklann esas sonınunu ınsulın tedavısı ıçın çok gereklı olan enjektor ığne ucu ıle kan şeke- n takıbı ıçın gereklı malzemenın ucretlennın sos- val guvenlık kuruluşlannca odenmemesı oluşturmak- taydı Dıyabet tedavısıyle uğraşan hekımler olarak diyabetli çocuklan aılelenyle bırlıkte 1995'ten be- n bu sorunun çozulmesı yonunde caba gosterdık Bu- nun ıçın cumhurbaşkanı dahıl bütun dev let yetkılı- lenne gerçeklerı anlattık ve ıletışım organlannın desteğıyle olumlu bır kamuoyu oluşturduk Bu ça- balar. sonunda meyvesını verdı ve once SSK Genel Mudurluğu 26 Kasım 1997 tanhlı genelgesıyle "Tîp 1 diyabetli çocuklarave dikkatlescçilmişerişkinhas- talara" ıkı ayda 50 adet olmak uzere kan şeken ol- çum çubuğu venlmesını sağladı Bu uygulamanm ardından dev let memurlan ıçın de benzer bır karar alındıvell Mart 1998 tanhlı Resmı Gazete'nın 18 sayfasında yayımlandı Bu karara gore Tıp 1 diya- betli çocuklara bır ayda en fazla 30 adet kan şeken olçum çubuğunun ucretsız venlmesı uygulamay a kon- muş oldu Tıp 1 diyabetli çocuklann daha ıyı bakı- mını sağlayacak bu kararlann alınmasını sağlayan yetkılılere ve diyabetli çocuklann haklan ıçın sava- şım v eren herkese teşekkür edıyorum Bundan son- rakı ışımız diyabetli çocuklara venlen bu hakkın ın- sülın kullanan enşkın dıyabet hastalan da kapsama- smı sağlamak ve venlen kan şeken olçum çubuğu mıktannı yeterlı duruma (ayda en az 90 adet) getır- mek Bunun ıçın kaldığımız yerden uğraşmaya de- vam etmemız gerekıyor A'dan Z'ye Sanat Dünyası birarada... r yıl süren titiz bir çalışmayla ortaya çıkarılan ve Yapı-Endüstri Merkezi tarafindan yayımlanan Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, özel tasarlanmış kutusu içinde, 20.5 x 28.5 cm boyutlarında, selofan şömiz kapaklı, üç bez cilt, 2044 sayfa. PENCERE ABD Türkiye'de Kimi Tutuyop?.. ABD Türkiye'de kımı tutuyor'' - Fethullah'ı tutuyor.. - Fazılet'ı tutuyor - llımlı İslami tutuyor - Mesut u tutuyor. - Orduyu tutuyor.. Boş laflar bunlar . • - • ABD -çıkarı gerektırdığınde- herkesı tutar, maf- ya ıle ış yapar. Amenka, ikıncı Dunya Savaşfndakı Sıcılya ÇH karmasında mafya ıle ışbırlığı yaptı, komunıst ya- yılmasının onunu kesmek amacıyla yapılan ortak- lık, savaştan sonra da surdu CIA ıle mafya, sen- dıkaları çokertmek, grevlerı kırmak uzenne uzun sure bırlıkte çalıştılar Çıkarları gundeme gırdı mı Amenka'nın gözu hıçbır şeyı gormez Ne etık.. Ne vefa Amerıka'nın kesın bır devlet ıdeolojısı vardır; yalnız ulke ıçınde değıl, dunya olçeğınde bu ıde- olojının uygulaması gundeme gınyor. • Ortadoğu'da ıkı ulke var Suudı Arabıstan Ve Iran Ikısı de şerıatçılığı devlet düzenı ve yaşam biçi- mı olarak benımsemış Amenka ıçın bırı ıyı Otekı kotu Neden?. Çunku VVashıngton bu ışe dunya petrol fıyatla- nnın denetlenmesı açısından bakar Ya demokrası? Haydı canım sen de1 .. f • Amenka Türkiye'de askerı tutar mı?.. ' Tutar da. Tutmaz da 12 Eylul darbesını Amenka bal gıbı tuttu Çun- ku Iran'da Şah devrılmış, Humeyni ıktıdan ele ge- çırmıştt, Afganıstan'ı Rusya ışgal etmıştı, sıraTur- kıye'de mıydı'? Ulkede terorden kan govdeyı go- turuyordu VVashıngton bızım generallerı destek- ledı O donemde komunızme karşı "Yeşıl Kuşak" kuramı geçerlıydı, "Turk-lslam Sentezı" Amen- kan stratejısıne cuk oturuyordu, 12 Eylul asken hu- kumetınde Özal tam Amenkancıydı ve "ekonomı- nın çan" ıdı Pekı, bugun ABD Türkiye'de asken tutar mı?.. Tutar da Tutmaz da • ABD ıçın Fethullah, Fazılet, Mesut, Ecevit, as- ker, sıvıl dıye bır şey yok Amenkan çıkarları var Dunya olçeğınde ABD hem guncel sıyasal ıktı- darlarla hem de geleceğın seçeneklerıyle temasa geçıyor, her şey elının altında olsun ıstıyor, bu ku- ral yalnız Turkıye ıçın ışlemıyor, "kureselleşme" ça^^ pında geçertı Amenka Bırleşık Devletlerı, Amerıkan devletının ıdeolojısını "Yenı Dunya Duzen;"ne çevırmek hır- sının ardında 21 'ıncı yuzyıla hazırlanıyor "Superguç"un "Gezegensel Imparatortuk" kur- mak ruyası ne sonuç verecek? Yaşarsak goreceğız BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN (Hukuk İşleri ve Kaçakçılık Şube Müdüriüğü) Sayı B07 0GUM 1 10 00 Konu 09HIK092 10-2135(81)-3223 Istanbul 1 Aslıye Ceza Mahkemesrnın esas 1981/302. karar 1983/300 sayılı 15.02 1989günlu karan uyarınca ıdaremıze 17 390 000 TL para ceza- sına odemeye yukumlu Durmuş Alı Yavuz kararda belırtılen adresınde bulunamadığından, mezkur pa- ra cezası tahsıl edılememıştır Tebhgata esas olacak başkaca bır adresı bılınme- dığmden 7201 sayılı teblıgat kanununun 28 ve 29 maddelenne gore ılanen teblığine karar venldı Teblıgat yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 15765 ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ satışa sunuldu. Eczaabaşı Sanat Ansiktopedisi, Sanat Dünyası'nı aKabetk bıçmde bıraraya getınyor Yapıtiar, akımlar, sanatglar Ansıklopedı, resım, heykel ve mımarlık dallannın yanı sıra endustn tasanmı, grafık, kankatur, fotoğrafçılık, geleneksd Turk sanatlan, seramık, tıyatro gıbı konulann da ıçınde ofct 4400 maddelık vazgeglmez bır başvuru kaynagı nıtelıgını Sanatseverler ıçın, herkes ıpn . Eczaabaşı Sanat Ansiklopedisi ıle Sanat Dunyast'nın kapılan sonuna dek açılacak. Yapı-Endüstn Meıicezı Yayınlan Cumhunyet Cad 329 Harbıye 80230 istanbul Tel (0212)247 41 85 (pbx) Faks (0212)241 11 01 Y A P I - E N D U S T R I M E R K E Z İ Y A Y I N L A R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog