Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeru Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatöni Hikmet Çetiakaya • Yazıışlen Müdûrû tbrahim Yıldız • Sorumlu Müdur Fikret tlkiz 9 Haber Metkezs Müdürü Hakan Kara • Görsel Yonetmen Fikret Eser Diij Haberler Şinasi Danışoğlu 9 tstıhbaıat Cengiz Yıldınm • Fİonomı Mehmet Saraç • Kültür Handan Şenköken 9 Spor \txiiilkadir Yücetman • Makaieler Sarni Karaoren # Duzetane Abdullah \ az«a • Fotoğral Erdoğan köseoğlu # Bılgı-Belge EdibeBuğra#YunHaberien MebmetFaraç Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, OkUy Kurtböke. Hikmet Çetinkaya. Şükran Soner, Ergun Balcı, tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı Mustafa Balbay AtaturkBulvanNo 125,Kaf4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hal), Faks. 4195027 • lzmıı Temsücıs\ Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352S 23Tel 4411220, Faks 4419117»Adana Temsücısı.ÇeönYiğeno^u, inonuCd H9S No:l Katl, Tel. 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü Üstün Akmen • Koordınatör Ahınet Korulsan # Muhasebe Büknt Vsner»ldare HüaMn Gürer • tşldnıe Öoder Çelik • Bılgı- tşlem N»ü lnal • Bılgısayar Sıstem Möriivet ÇBer • Satış F«fle< Kuza MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkam - Genel Mudur Gûlbin Erduran • Koordınatör Rcha lşıtman 0 Genel Müdür Yardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61,Faks 5138463 Yayunla>an \e Basan: Yenı Oün Haber ^ansı. Basm \e Ya\ıncılık A Ş TuıkocağıCad 39 41 Cagaloğlu 34334 lst PK 246 lstanbul f el i0 212) 512 05 05 UOhaı) Faks (0 212)513 85 95 15NİSAN1998 lmsak: 4.46 Güneş:6.19 Öğle: 13.11 îkindi: 16.52 Akşam: 19.50 Yatsı: 21.17 Yurdaer Altıntaş 64 yaşında • Haber Merkezi - Mimar Sınan Ünıversitesi öğretim üyesı, ünlü grafık sanatçısı Yurdaer Altıntaş, 64. dogum güniinü, 22 yıldır yetıştırdiği grafık sanatçılan ve öğrencılenyle 17 Nisan Cuma akşamı Kuruçeşme Galatasaray Adası'nda , kutlayacak. Hipertansiyon hastalan • ANKARA(ANKA)- Türkiye'de ölümlerin yüzde 4O'ı kalbe bağlı hastalıklardan kaynaklanırken, kalbe bağh hastalıklann başında gelen hıpertansiyonun insan sağlığını tehdit etmeye.devam ettiği bildırildi. Türk Kalp Vakfı'nın yaptığı araştınnaya göre kalp ve kalbe bağlı hastalıklardan kaynaklanan ölümlenn yüzde 18'ini hipertansiyon oluşturuyor. Araştırmada halkın hipertansiyon hakkında yeterlı bilince sahip olmadığı vurgulanırken, hipertansiyon hastalannın yüzde 27'sinin de hastalıklanndan haberdar olmadıklan belirtildı. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu • Haber Merkezi - Kocaelı Ünıversitesi Tıp Fakültesi Psikı\atn Anabılım Dalı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastahklan Anabilım Dalı ile Türkıye Sosyal Psikiyatri Derneğı'nin ortaklaşa düzenledığı "5. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu" bugün başlıyor. lzmit Şehir Tıyatrosu'nda (SEKA) saat 09.30'da başlayacak olan sempozyumun açılışında Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı PTof. Dr. Bülent Coşkun, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Işık Sayıl, Kocaelı Ünıversitesi Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural, lzmit Büyiikşehir Belediye Başkanı Sefa Sırmen ve Kocaeli Valısi Memduh Oğuz konuşacak. hastanesi • tZMtR(AA)-tzmir'de faalıyet gösteren Irenbe Doğİım \e Kadın Sağlıgı Tıp Merkezi Genel Müdürü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu, Ege Bölgesi'nın ılk özel tüp bebek hastanesini mayıs aymda hızmete açmak için calışmalanni sürdürdüklerini bildırdi. Türkiye genelınde tüp bebek için yoğun talep bulunduğunu belırten Müstecaplıoğlu. tüp bebeğin yanı sıra, mıkroenjeksiyon yöntemıyle de hastalann çocuk sahibi olmalan ıçm hızmet vereceklenni kaydetti. Müstecaplıoğlu, yılda ortalama 200 hastaya tüp bebek uygulaması yapmayı hedefledıklerini söyledi. İnternet Haftası • Haber Merkezi - İnternet Üst Kurulu tarafvndan tnternet'in Türkiye'ye eelişının 5. yıldönümünde İnternet'i geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenlenen "İnternet Haftası" bugün yapılacak açılış töreniyle başlayacak. 27 Nisan'a kadar sürecek etkinlikler kapsammda Ankara'da TUBÎTAK Feza Gürsoy Salonu'nda yapılacak açılış törenıne Cufnhurbaşkanı Süleyman Demırel'in de katılması bekleniyor. Medyaüa şiddet • ANKARA(ANKA)- îletişim araçlan arasında telev izyonun gençler üzerindekı etkisı olumsuz yönde olurken, televizyondan şiddet öğesini içeren filmlerdeki kahramanlar örnek ahnıyor. UNESCO ve Dünya lzcilik Örgütü'nün, on iki yaş grubunu baz alarak gerçekleştırdikleri araştırmada, gençlerin yüzde 88'i Arnold Schwarzenegger'ı 'Terminatör' olarak tamrken, her üç gençten biri, hatta bazı kriz bölgelerinde her iki gençten bırinrn, onun gibi olmaya özendıgı açıklandı. Klonlama yöntemi Alzheimer ve Parkinson hastalıklannın tedavisinde kullanılacak Çocuksuzlara kopya çocukDış HaberlerServisi - Iskoçya'da klon- lama yöntemiyle üretilen ve Dotty adı ve- rilen koyunun dünyaya gelmesini sağla- yan bilim adamlan, bu yöntemin gelecek- te Alzheimer ve Parkinson hastalıklan- nın tedavisinde kullanılabıleceğini bil- dirdiler. tskoçya'nın Edinburg kentindeki Ros- lin Tıp Merkezi'nde bir koyunun meme- sinden aldıklan DNA'yı kopyalayarak yeni bir koyun üreten ekibin başkanı Ian VVTlmut. Avusfralya'nm Melbourne ken- tindeki Monash Tıp Merkezi'nde düzen- lenen konferansta. klonlama yöntemi sa- yesinde çocuksuzbirçok ailenin çocuk sa- hibi olabileceğini belirtti. Wilmut, araş- Klonlama yöntemiyle "Dolly" adlı koyunu üreten tskoç bilim adamı Ian Wilmut, bu yöntem sayesinde çocuksuz birçok ailenin çocuk sahibi olabileceğini belirtti. Bu alanda gelecek on yıl içinde önemli adımlar atılacağım söyleyen Alan Trounsan da bu yöntemin tıp ve tanm alanlannda devrim yaratacağını ileri sürdü. tırmalannın ilende Parkinson hastalığı- nın tedavisinde de kullanılabileceğıni söyledi. 'Büyük Uerieme olacak' Monash Üniversıtesı Doğum ve Kadın Sağhğı Merkezi "nden Alan Trounsan da klonlama yönteminin ileride. hasar gör- müş ya da hastalvklı hücrelerin yerine ye- nilennin üretilmesı için uygulanabilece- ğını belirterek, bu yöntemin böylelikle Alzheimer ve Parkinson hastahklannın tedavisinde de kullanılabıleceğini kay- detti. Klonlama yönteminde gelecek on yıl içinde önemli adımlar atılacağım söyle- yen Trounsan. bu yöntemin tıp ve tanm alanlannda son derece önemli yararlan olduğunu ileri sürdü. Nazilenn, AdolfHMer'in vücudundan alınan hücreleri kopyalayarak insan üreı- tiği "BrezüyauÇocuklar" adlı filmin ör- nek göstenîmesinı eleştıren Ian Wilmut, klonlama yönteminin kitlesel insan üre- timine dönüşmesi korkusunun, yöntemin yararlanna gölge düşürmemesi gerekti- ğini belirtti. "Hayattabir çok şeyiniyi >•€kötûtaraf- lan vardır. Ben klonlamayönteminin ya- rannın zaranndan daha fazla olduğuna inanıyorum" diyen Wilmut. klonlama yönteminin yaşam süresini uzatmayaca- ğmı, ancak insanlann daha dolubir yaşam sürmesini sağlayacağını belirtti. Nezle virüsünün resmiçizildi Dış Haberler Servisi - İnsanhk, sonunda soğuk algınüğına da çare buluyor. tnsanlan, onlar farkına bile varmadan yatağa düşüren nezle virüsünün model resmi çizildi. En sık rastianılan soğuk algınlığı virüsü olan 'rinovirüs 16'nın 60 kolu bulunuyor. Vlrüs, kollanyla insan hücrelerindeki ICAM-1 adı verilen alıcılan sararak \ ücutlanmıza şriyor. ABD'de bulunan Purdue Umversitesi'nde gelişririlen model, soğuk algınlığı virüsünün protein kabuğunun insan hücresindeki abcıyla nasıl birleştiğini gösteriyor. Araştnrnacılar, yaraülan bu model sayesinde soğuk algınlığının tedavisinin arük çok daha kolay olacağını belirtiyorlar. Model. kritallografi adı >erilen yöntem kullanılarak oluşturuldu. Röntgen ışınlannın kullanıldığı bu teknikle, hücre alıcısının atonük bir haritası çıkartılı>or. Hücre ahcısı. virüsün bedene nüfuz ertigi kim\ asal bir giriş kapısı olarak da tanımlanrvor. îletişim sektörünün üç büyük devi, gelişmiş İnternet projesi için kollan sıvadı Hastalara sanal ortamda teşhisVVASHINGTON (AA) - İnternet'in da- ha hızlı ve güvenılir bır şekilde işlev gör- mesini amaçlayan yeni jenerasyonu için, iletişim sektörünün üç büyük firması, Ulu- sal Akademik Proje adı verilen yeni sis- teme yaklaşık yanm milyar dolar destek vermeye hazır olduklannı açıkladı. Yeni İnternet sayesinde aynca. bir başka kent- te görev yapan bir doktor, başka bir şehir- deki hastasmı muayene ederek teşhisini anında koyabilecek.Modern şebeke saye- sinde, 30 set Britannica Ansiklopedisi'nin sahip olduğu hacimdeki bilgiler, bir sani- ye içinde İnternet kullanıcılannın hizme- tine sunulabilecek. ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Ge- lişmiş İnternet Projesi adıyla da anılan sistemi gerçekleştirecek kuruluşlann, pro- jenin detaylan ile ilgili olarak bugün Be- yaz Saray'da bir araya geleceklerini bil- dirdı. Projeye destek veren firmalardan Qwest Communications International, ABD'yı bir uçtan bir uca bağlayacak yük- sek hıza sahip fiber optık şebekesinin Los Angeles'tan Nevv York'a ulaştınlmasını gerçekleştirecek. Projenin üç yılda ta- mamlanması hedefleniyor. Diğer iki fır- ma olan Cisco Sistemleri ile Northern Te- lecom ise projeye teknik malzeme ile des- tek veriyor. Gore, her üç firmanın deste- ğinin yanm milyar dolann üzennde oldu- ğunu bildirdi. Eserlere el konuldu Romadönemine ahüçlahkve 5testibuhınduİSKENDERUN (Cum- huriyet Güney İlleri Büro- su) - Iskenderun-Antakya otoyolu yapım çalışmala- n sırasında 4. ve 5. yüzyıl Roma dönemine aıt oldu- ğu bildinlen 3 lahıt ve 5 testı bulundu. lskenderun'un Esente- pe mevkiınde çalışma ya- pan otoyol işçilerinin, dol- gu aldıklan bölgede üç ka- ya mezara rastlandı. Edını- len bilgiye göre, işçilerin kepçe ve çeşiüi aletlerle izinsiz olarak yaptığı kazı calışmalan sırasında bulu- nan iki lahit ve iki testi kı- nldı. KültürMüdürlüğü'ne olayı öncekı gece geç sa- atlerde bildiren inşaat yet- kilileri, eserlerle ilgilijan- darma ve pohse de bilgi vermedi. Hatay Arkeolojı Müze- si yetkilılerinin dün sabah olay yerinde yaptıklan ın- celemede, sağlam olarak bulunan l lahit ve 5 testi- ye de el konuldu. Müze Müdürü Faruk Kıhç, oto- yol ışçılennın eserleri yağ- malama ginşımınde bulun- duklannı ileri sürerek. "Bu amaçla İskenderun Emni- yet Müdürlüğü'nü uyara- rak. müzegörevHerininça- hşTnalannı sonuçlandınn- caya kadar yol inşaatında dolgu alma işinin durdul- masını istedik. Bizim işi- miz bitmeden hiç kimse orada çahşamayacak. Bu- na izin vermeyeceğiz" de- dı. Yetkililer, çok sayıda ka- ya mezann. bilinçsizce ya- pılan çalışmalar sırasında tahrip edildiğini gözlem- lediklerinı de söyledıler. e-posta : tan (a voi. com. tr DÜNYADA ÖLÜM NEDENLERt \R\SINDA İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR 2 ıııilyoıı kişi kanser hastası lstanbul Haber Senisi - Dünyada ölüm nedenleri arasında ıkinci sıra- da gelen kanserde, erken teşhis ha- yat kurtanyor. Türkiye'de 2 milyon kanser hastasının bulunduğunu be- lirten uzmanlar, kışılerin kendileri- ni sürekli kontrol edip şüphelendik- lerinde mutlaka hekime başvurma- lan gerektiğini vurguladılar. Türk Kanser Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergun Göney, Dünya Kanser Haftası nedenıyle bu hafta derneğe müracaat eden hastalann gereklı kontrollerinin ücretsiz yapılacağını söyledi. Bugün Dünya Kanser Günü. Uz- manlar, dünyada ölüm nedenleri ara- sında ikinci sırada bulunan Türkiye'de her yıl 200 bın kişinın teşhis ve te- davi olduğu kanserin sanıldığı kadar korkutucu olmadığını \nrguladilar. "Kanserkadar kanser korkusuyla da savuşüması gerekir" diyen hekım- ler, önemli olanın erken teşhis oldu- ğunadikkat çektiler. Son 10 yılda ya- şanan ilerlemeler sayesinde bugün her 3 kanserliden birinin tedavi edildi- ğini belirten Türk KanserDemeği he- kimleri, "Kanser korkusu ve bu ke- Bme>i bileişitmekten sürekli kaçışön- tenebUirsc erkenteşhissayesinde kur- tulanlannoranıüçtebirdenikidebi- re yükselecektir r> dediler. türk Kanser Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergun Göney, sigara içenlerde ak- ciğer kanserinin, ayakkabı sanayi- inde çahşanlarda kan kansennin, aşı- n güneş ışmlannda kalanlarda cilt kanserinin, Hepatit-B geçirenlerde karaciğer kanserinin daha fazla sık- lıkla görüldüğünü belirterek kanser yapan nedenler arasında genetik fak- törlerin de önemli rol oynadığını söyledi. Erken teşhis sayesinde tamamen kurtulmanın mümkün olduğu kan- ser hastalığında bazı türler ve yapıl- ması gerekenler ise şöyle sıralanıyor: -Memekanseri: İlerleyen yaş, âdet döneminın erken bitmesi, ailedebaş- ka bir hastanındaha olması, çok yağ- lı beslenme gibi risk faktörleri taşı- yan meme kanserinin belirtilen. "me- medeağn yapmayanştşlik.memenin biçiminde, uçlaruıda ve rengindeki degişiklik" olarak sıralanıyor.. - Akciger kanseri: Yüzde 90 ora- nmda sigara neden olur. Geçmeyen öksürük. nefes almada zorluk; gögüs- te, omuzda ağn, yüzde ve boyunda şişlikler, tekrarlayan zatürree ve bron- şıt gibi belirtileri olan akciğer kan- seri için göğüs röntgeni çektirmek, tükürük analizi, bronşlann incelen- mesi gerekiyor -Mesane kanseri: Erkeklerde, ka- dınlara göre üç kat fazla görülüyor. Belirtileri ise idrarda kan, idrar sı- rasında ağn ve sık sık tuvalete git- me ihtiyacı olarak sıralanıyor - Kahn bağırsak kanseri: Belirti- leri "dışkıda kan, kahnbağırsak ha- rekerlerindc değişiklik. genel olarak kann bölgesinde rahatsızhk hissi ve süreklikilokavbr olarak sıralanyor. - Prostat kanseri: tlerleyen yaş ve çok yağlı beslenme, en önemli risk faktörleri. Hong-Kong'da zehirli yosun paniği ^ ^ mesine yol açarken bölgedeki ban sahüler de yüzmeye kapatdryor. Hükümet bölgedekiı zehirli \osun tehÜkesiyle baş etmek için acil görüşmeler baslattı. Hong-Kong'daki 26 bahk bo'lgesinden 22'sini işgal eden zehirliyosun türü, 15 bin tondan fazla balığui ölmesine yol açn. Hong-Kong Ekononük Hizmetkr Bakanı Stephen lp, yosunun bölgede 10.6 milyon dolarhk zarara >ol açması nedeniyle acil bir toplanü düzenledi. Balıkçüık Bakanlığı böîgede bahklann kork- madan yenebUeceğini bildirirken Sağük Bakanlığı ise ölü balıkların imha edilmesini istedi. Hong-Kong'un güneyin- deki Çeung Çau adasındaki iki sahil de zehirli yosun tehlikesi nedeniyle yüzmeye kapahklı. (Fotoğraf: REUTERS) SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN İki 'Yeraltı Nehri!.. Sanırım, '/Mdar'la da ilişkisi varmış ama, dolay- lı; bu, sonradan meydana çıkıyor; önceki ger- çek, çaplak ve acı: 'mumaileyh', Nice, Cannes, Mon- te-Carlo diye, fink atarken, Fransa'da, 'sekte-i kalp- ten' gidiyor; yurda nakli başlıbaşına sorun, ilgili makamlarda, ne yapacağız, ne edeceğiz tasası başlamış, bereket versin... Arkasını, Paris eskisi o 'merak/ı'dan dinlemek is- temez misiniz? "-... bereket versin, 'mason' ol- duğu anlaşıldı; Fransız masonlan uyanlıyor, dakikasında olaya el koyuyorlar; merhumun cenazesi, su gibi Türkiye'ye aktı, tabii..." Bana, masonluğun 'beynelmtlellığini', masonla- rarası dayanışmanın 'mükemmelliğini' kanıtlamak için anlatılmıştı. Bir zaman güldüğümü hatırlanm. Niye mi gülüyordum, bakın niye; merhum, anlaşı- lan, 'milltve manevfdeğerlerin' koruyucusu, 'mer- kez/sağ' yönetimlere yakın birisiymiş; o yönetim- ler ki, 'kökü dışarda' akımlara, yürekten düşman- dılar; işin komikliğini görüyor musunuz, Allah bü- yük, 'has adamlannın' kökü 'dışarda'ymış! Hadi hadi, herkes bilir bizim masonların yarısı, sanırım iskoç, yansı da Fransız Grand-Orient'ına bağlıdır, üstelik pek geçinemezler; 'köklenni' nasıl 'içerde' sayacağız? Türkmenistan, Kırgızistan fi- lan değil ki! Yânı, 'Soğuk Savaş' boyunca, bu ko- miklikyaşandr. "Dtnime dahleden bari müselman olsa!" ilhami Soysal'ın kehânetl... Onerelerdesin, İlhami? 'Ikigözüm merhaba!' Sanki yine, iki karşılıklı masada oturmuşuz; Tu- nalıhilmi'ye sümsük bir karyağıyor; önümüzde çay bardaklan, koca koca müsveddeter, oku babam oku! Nasıl da, yakınmak bilmezdi bu adam! Kahn mer- cekli gözlüklerinin ardında, bakışlan hep sevecen, kırçıl bıyıklannın altında, daima gizli bir tebessüm saklı, bitmek tükenmek bilmez bir sabırla, nasıl çalışırdı!. Ona soğuk bir akşam demiştim ki,- ma- vi beyaz kar karanlığı bir akşam, tozlu bir tipi, şe- killer sanki unufak olup dağıltyor! "-... benim indimde İlhami Soysal'ın 'özel bir yeri' vardır; oldum olası, ülkemizde, siyasetin alt katmanlannda iki yeraltı nehri olduğunu dü- şünürdüm, birisi tarikatçılık, öteki masonluk; işe bak ki, onca gazeteci içinde, bu iki çetrefil ve dikenli konuya, ilk el atanlardan birisi odur..." Masontuküzerineyazdığı krtabını ımzalamıştı, ce- vabını unutmam mümkün mü, cevap değil, kâhin- lik: "-... zamanla fark ettim ki, siyasi partileri- mizin çoğu su üzerine yazılmış yazı, tabana iş- leyemiyor; Gâzi'yi unuttular ve unutturdular; o yüzden bizdeki demokrasi, önünde, sonunda, bu iki yeraltı nehrinin çatışmasına dönüşecek, başından ele alayım dedim." Yüzyılın sonuna doğru, ilk çeyreğinde kurulmuş olan 'Kemalist' Cumhuriyet, llhâmi'nin 'kehâne- tini' yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bir yanda, 'ala- turka' birOsmanlı 'alafrangalığına' özenen, tarikat erbabı; bir yanda, post/modernist bir 'alafrangalı- ğı' laikliksanan masonlar, rotarVenler, lionlar vs. Bu garip ikiliğin, Kemalizm'le ne ilgisi var? Bunlar, Os- manh'yı batıran, kültür ikiliğinin, hayaletleri değil mi? Gayr-ı kaabil-i inkâr keyfiyet odur ki, Tevhid-i Ted- risatı yâni öğretim birliğini altüst edenler, Neo/Tanzimatçılığa, aynı ikiliği yaratarak dön- müşlerdir; 'ihtiyaç fazlası' imam/hatipli, 'tari- kat' çarkına; 'ihtiyaç fazlası' kolejli, rotaryen- liğe, lionluğa, masonluğa!.. Bunların günün bi- rinde, Anadolu Ihtilâl ve Inkılâbı'nı yozlaştınp, ülkedeki düzeni 'Mütareke demokrasisine' dö- nüştüreceği, besbelli değil miydi? Iş o merte- beye gelince -ki, gelmiştir- 'alaturka' tarikat- çıyı merceğin altına yatınp, 'alafranga' tarikat- çıyı bundan muaf tutmak, 'hakkaniyete' sığar mı? Hele, son yıllardaki garıp bağlantılan, inanılmaz cirolan ve hesapsız 'avantalari düşünürsenız! O llsteler size de geliyor mu? Arada fakstan ilginç '//ste/er' gelir, TÜSİAD yö- netim Kurulu'ndaki 'masonlann' listesi; ya da Türkiye Barolar Biriiği'ndekiler, banka yönetici- leri arasındakiler, vs. 12 Eylül sonrası bir akşam, telefonda, llhami'yle konuşuyorduk; sesmde acı bir gülümseme rengiyle, dedi ki:"-... bu hüküme- tin yansından çoğu, mason, nasıl haksız mıy- mışım?" Mason ya da degil, orasını geçelim; üstünde durduğum şurası: Eğer şu ya da bu holdingin ve- ya bankanın, şu ya da bu eğitim kurumunun veya hayırderneğinin, 'arkasındaki' sermayeyi; bu ser- mayenin uluslararası bağlantılannı, işletildiği yer- lerin gizli kapaklı yönlerini araştmyorsak -ki, ben- ce bu iş çoktan yapılmalıydı- aynı araştırmayı ve incelemeyi, laikliği kimseye vermeyen, uluslarara- sı bağlantıları müphem, serveti inanılmaz ölçülere varmış, 'alafranga' holding, banka, öğretim ve ha- yır kurumlanna da uygulamalıyız. Bu, bir kere, hakkaniyet icabıdır ya; ayrıca, her- kes biliyor, bu iki 'yeraltı nehrinin' ikisi de, zama- nındaGâzi Mustafa Kemal'e doğru değil, Damat Ferid Paşa'yave Vahdettin'e doğru akıyordu, yâ- ni 's/c/7/eri'tartışmalıdır; dahası, ülkemız için Şeri- at ya da Siyasi Islâm bir tehdit oluşturuyor da; Bo- ğazlan Sevres'in öngördüğü 'statüye' götürme- yi, ya da Güneydoğu'dafederasyon kurmayı öne- ren, 'Osmanlı' alafrangası 'ecnebi' tarikatlar, on- lara arka çıkan sermaye bir tehdit oluşturmuyor mu? Yoksa bunu anlayabilmek için de, bir 'Doğu Ça- lışma Grubu' kurmak mı gerekiyor? http:// www. prizma.net tr/ A İLHAN http^/www.eda.tr/-bilgıyay/yazar/aithan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog