Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 TURKIYE Istanbul Edınne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı PB PB PB PB A A A A 20 19 20 18 25 25 26 26 Zonguldak PB 17 Antalya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas Pb Y Y Y PB PB PB Y 20 22 23 23 20 20 23 18 Adana A 28 A 28 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A A A A PB PB 28 25 27 24 25 19 18 16 Yurdun kuzeydoğu kesımlen parçalı bu- lutlu, Orta ve Doğu Karadenız, Iç Ana- , dolu'nun kuzeydo- Helsınkı DIS MERKEZLER K 2 Berlın Y 13 Moskova B 0 ğusu ıle Doğu Ana- Stockholm K 4 dolu'nun kuzeyı sa- Londra Y 10 Vıyana Budapeşte PB 17 Aşkabat Madnd A 33 Y 17 Akmola PB 5 ğanakvegokguru- Amsterdam Y 9 Belgrad tulu sağanak yağışlı, R . . — a otekıyerierazbulut- °r u K s e l lu ve açık geçecek Pans PB 17 Taşkent A 28 PB 19 Bakû Y 27 _Y 8 Sofya 9 Roma PB 18 Bışkek A 26 Y 17 Tiflıs Y 27 Havasıcaklığıazaia- Bonn cak Munıh 8 Atına A 21 Kahıre A 38 Y 10 Zunh Y 11 Şam A 30 Tahran / ^ 5 Par î ah bulutlu i Sıslı £ 2 } Bulutlu ^ Çok bulutlu ğmurlu Kariı Sulukar , Gok guruftulu GUNCELCLNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Bu kez değışık sıyasal bır manzara çıktı onlenne, apışıp kaldılar O kadar kı, şaşkınlıklanndan Şaıbe Hanım'ın Yu- ce Dıvan'a grtmesıyle DYP'nın yuzde 5 ıla 10 oy ka- zanacağını soylemeye başladılar Ne yuzde 5'ı, 10'u? Yuce Dıvan'ın tek başına ık- tıdar kapısını aralayacağından bıle soz edıyorlar Bu soylem, şu demek Şaıbe, Yuce Dıvan'ı boylayınca, kamuoyu araş- tırmalanna gore DYP'nın yuzde 10 ıle 14 arasında surunen toplam oylannda oyle bır patlama olacak kı, vayyy, oran bır anda yuzde 34-35'lere fırlayacak1 Şaıbe gıbı demokrasıye can kurban dedığı rıva- yet olunan bır sıyasetçı, oylann alabıldığıne yuksel- mesını, DYP'nın tek başına ıktıdara gelmesını sağ- lamak ıçın Yuce Dıvan'a dunden nza gostermez mı acaba? Guldurmeyın ınsanı1 Şaıbe gıbı kışısel-aılesel ya- rarianndan başka hıçbır şeyı duşunmeyen bır ınsan, partının başarısı ıçın kendını feda eder mı hıç"? Tam tersıne, partıyı kendıne kurban eyler* Tıpkı bugun yaptığı gıbı Ustelık Yuce Dıvan oylarda yukselmeyı sağlıyor- sa, yonetıcılerde ızlenen kedere, gama, hıddete ve şıddete ne gerek var? Ekinci Hasan'la Gölhan Mehmet'ın Şaıbe ıçın TBMM'de kurulacak olan soruşturma komısyonu- nu sevınçle mutlulukla karşılamaları gerekmez mı? Şaşkınlık kımı zaman duzgun bır mantığın sahne- ye çıkmasına da neden oluyor Orneğın Menteşe Nahit, anayasaya, yasalara ve TBMM ıçtuzuğune uygunluğu soz goturmez olçude sağlam olan soruş- turma gınşımlennı hangı nedenlerle ve hangı man- tıkla Bızans oyunlanna benzetmeyı surduruyor, an- laşılır gıbı değıl Bu bır yana Bır sozu var kı, gerçeğı nıhayet kav- radığını ortaya koyuyor Menteşe, soruşturma ko- mısyonundan Yuce Dıvan'a gıden yolu Şaıbe Ha- nım'ı "yok etmek ısteğıne bağltyor" Iflas eden plan Tabıı, burada Şaıbe'nın sıyasal açıdan yok olma- sından soz edılıyor Yoksa, kolay yoldan kazanılan paracıklarla koca- sı Uçuran Özer'le ıster ulkemızde, ıster ıkıncı vata- nı ABD'de refah ıçınde yaşamasına kımsenın rtırazı yok' Ustune ustluk, ulkemız oylesıne hoşgoru sahıbı- dır kı, "kolay yoldan, ama şuya da bu bıçımdezen- gın olanları" baştacı etmekte dunya bınncıstdır Yuce Dıvan kapısında sıkışan eteğını kurtarmak ıçın Şaıbe Hanım'ın yutturmaya çalıştığı muthış plan da bu ara, ıflas etmış bulunuyor Neydı o plan? Şaıbe Hanım'ın bınncı, ıkıncı, hat- ta uçuncu demokrası hamlelen., Planın bellı başlı dayanağı "hemen, derhal, o sa- at erken seçım" ıçenyordu Erken seçım kararı alınırsaTBMM kendını feshe- decek, hazırlanan soruşturma onergesı "kuşkuyok, gelecek bahara kalacaktı" Erken seçım ne getınr ne goturur"? Umurunda bı- le değıldı Şaıbe'nın Hele seçıme gıdılsın, sonrası AJ- lah kenmdı 1 Plan tutmadı, ıflas ettı Erken seçım tartışmalan onumuzdekı perşembe gunu yapılması olası soruş- turma komısyonuyla ılgılı goruşmelerden çok son- raya kaldı O plan gereğı, Şaıbe partılen zıyaret ettı, ama asıl hedefı CHP'ydı CHP desteğını çekerse hukumet duşebılırdı CHP, bu oyunu da bozdu Yuce Dıvan'dan kurtulmak ıçın ne erken seçım ka- ran aldırabıldı, ne de hukumetı duşurmeyı becere- bıldı Bugunlerde cartlar curtlar donemını açmış bulu- nuyor Yok sıne-ı mıllete donecekmış, yok TB- MM'yı boykot edecekmış Bu çıkışlar ya da kımı uygulamalaria TBMM'nın korkuya kapılıp gen çekıleceğını sanıyor Pek çok savı bır yana bırakalım, yargı onunde şu basıt hesabı vermeye hazırlanmalı Mal bıldınmlenndekı yaklaşık 2,5 mılyon dolar "fa- hış fark" nereden? THKderide 2 milyonu aşacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Turk Hava Kuru- mu (THK) Genel Sekreten Mehmet Tuitoğlu, THK'ye bağışlanan kurban denlen- nın sayısının 2 milyonu aş- masmın beklendığını soyle- dı Tıntoğlu, bağışlanan de- n mıktannın ve gelınnın he- nuz kesınleşmedığını, ancak bekledıklen duzeyde oldu- ğunu soyledı THK Başkanı Atilla Taçoy kesm sonuçlan yann bır basın toplantısıyla açıklayacak Geçen yıl 617 şubesı aracılığıyla 740 bın den toplayan THK. bu yıl sa- ymın 2 milyonu aşması du- rumunda geçen yıla oranla yaklaşık 2 5 kat fazla derı toplamış olacak Gelınn >uzde 4O'ı THK ye yuzde 25'ı Sosyal Yardım ve Da- yanışma Fonu'na, yuzde 15'ı Kızılay'a, yüzde 15'ı Çocuk Esırgeme Kurumu'na ve yüzde 5'ı de Dıyanet Vak- fi'navenlecek Sabahattin Ali'yi a n m a g e c e s i (ÖLÜMÜNÖN 50 YILINDA) Sunanlor Metın Belgın Sahnaz Cakıralp Dıa Gösterısı Isa Celık Ölumunun SO Yılında Sabahattin Alı • Atool Behromofllu Sabahattin Alı'ye Ağıt • Foure/Elegıe Saınt Soens/Kuğunun Ölömü Vıyolensel Rahsan Apoy, Arp Gunce Korol Sabahattin Alı Siirlerı • Zelıha Berksoy Oykulerıyle Sabahattin Alı • Doğon Hızlan Sabahattin Alı Sarkıları * Nukhet Duru İ! Romanlarıyla Sabahattin Alı • Konur Ertop Anılarda Sobahattın Alı • Muzehher VâNû Rosıh Nurı lleri Sabahattin Alı Dosyası • Turgut Kazan Sabahattin Alı Siirlerı • Zafer Ergın Sabahattin Alı Sarkılorı • Edıp Akbayram Atatürk Kültür Merkeıi (AKM) Büyük Salon Taksim, İstanbvl 1841998 Cumartesı, saaf 20 30 Davehyeler lan AKM Gıselen (Taksm Ael 251 5i 00-254) Cumhunye) Kitap Kulüb CTaksım Ael 252 38 81)KilopSoroyı (Coğaloğlu /Tel 527 79 82) Operasyon neden hükümetten gizlendi? • Baştarafı 1. Sayfada nun "kötü niyet taşımasa bile" bır şekılde ağızdan kaçınlmasından veya "istenmeden" karşı tarafın algılayabıleceğı bır ışaret venlme- sınden kaygılandılar 2- Genelkurmay Başkanlığı hukumetın operasyonu sıyası şov malzemesı yapmasını îstemedı Bu. bayram tatılı oncesındekı as- ker-sıvıl gergınlığının bır yansı- masıydı Asken kanat boylece "TSK'nin yıpratılması ve hedef aknmasından, terore karşı başan- y\, iktidar icraaö arasında sayan hükumeondezarargöreceği'' me- sajını \erdı Sezgın, Polıs Teşkılatı'nın 153 kuruluş yıldonumu nedenıyle Içışlen Bakanı Murat Başesgioğ- lu başkanlığındakı Emnı>et heye- tını kabulunde gazetecılenn soru- lannı yanıtlarken, Sakık"ın Dıyar- bakır'da oldugunu soyledı Huku- metın operasyondan haberdar ol- madığının anımsatılması uzenne Sezgın "Hukumennheruyesınin her şeyi anında bılmesıne gerek yok" d'edı Başbakan Mesut Vılmazın da haberdar olmadığının anımsatıl- ması uzenne yıne, "Gerek yok" >anıtmı veren Sezgın, Genelkur- may Ozel Kuvvetler Komutanlığı tımımn yaptığı operasyon tıpı ça- lışmalann gızlıhk gerektırdığme ışaret ederek, "Öyieoperasyonlar vanhr ki. tim bile bilniez onu, son anda haberi olur" dedı Sezgın, "Bugune kadar operas- yonlar Başbakan'ın iznı alınarak yapılırdr dıyen bır gazetecıye, "Hepsi prosedür. yasalar neyi ge- reküriy orsa o >apdıyor. Hiçbir de- ğişiklik vok" dı>e konuştu Sezgın, yabancı ülkelerden tep- kı alınıp ahnmadığına ılışkın so- ruya şuyanıtı verdı "Niçintepld aialım vabancı ulkelerden? C Ikesı ve milJetiyle bölunmez bir bütun olan Tûrkh* Cumhuriyeti devie- tini vıkmava teşebbus eden, bunun için binlerce Idşinin kaüinde eii olan, parmağı olan, tetıği olan bir insanın sınırianmızın guveniığini sağlamadakı harcketienmız sıra- sında yakalanması için kim ne der? Kım ne diyebdir?" Sezgın Kurdıstan Demokrat Partısı (KDP) lıden Mesut Barza- ni'nın operasyona tepkısının so- rulması uzerıne "Tabü Barza- ni'nın kendısıne sığuıan bir Idşiyi ttslim etmek gıbı torelere u\gun olmavan bır davranış ıçıne gırme- si beklenmezdı. Zaten dıkkat eder- senız, operasyon da onun kampını terk ettikten sonra başka bır ma- halde geçiş sırasında vapılmışür" dedı Sezgın, Abdullah Ocalan'a yönelık bır operasyon yapılıp ya- pılmayacağına ılışkın bır soruya "Hayır, hayır. Bu apayn bir şey" yanıtını verdı Başbakan Yardım- cısı Ecevıt de, Polıs Haftası nede- nıyle Içışlen Bakanı Başesgıoğlu ve berabenndekı heyetı kabulun- de yaptığı açıklamada, Turk Sı- lahh Kuvvetlen'nın (TSK) Şem- dın Sakık operasyonunu devlet ta- rafından kendısme venlen yetkıy- le gerçekleştırdığını belırttı Ece- v ıt. "TSK, her gun birkaç operas- von \apmak zorundadır. Onun için her gun siyasal otorite ile go- rüşmesine gerek yok. TSK, kendi vetki sının içinde görevini yapı- yor" dıye konuştu Başesgıoğlu. KDP'nm operas- yonda kendı adamlannın da alı- İconduğu yonündekı açıkJaması- nın anımsatılması uzenne, operas- yonun amacıntn bellı oldugunu, Turkıye'ye karşı sılah çekmeyen kışılenn tutulmasının soz konusu olamayacağını belırterek, soz ko- nusu kışılenn aıt olduğu ülkeye gondenleceğını soyledı Sezgın ıse KDP'nın adamlannın Turkı- ye'ye getınldığı yonündekı ıddı- alan. "Oyle birşey yok. Kardeşi ve kendisi''dı>erekyalanladı Huku- metın ıkı bakanınınaynı konuda- kı çelışkılı açıklamalan şaşırttı Başesgıoğlu. Sakık'ın Anka- ra'ya getınlıp getınlmedığı soru- su uzenne, "Onemli olan, bu kişi- nin Turkiye've getirilmiş olması- dır,Ankara'da va da başka bır ver- deolmasıdeğirderken "Bundan Sakık'ın \nkara'da olduğu yoru- munu çıkarabdır miyiz" sorusu uzenne. "Bu arnk sızin yorumu- nuza bağb" dedı Şemdin Sakık'a üçlü sorgu • Baştarafı 1. Sayfada tuklandıktan sonra TCY'nın, dev- letın bırlığını bozmaya ve devlet hâkımıyetı altındakı topraklardan bırkısmmı devlet ıdaresmden ayır- maya yonelık eylemlerde bulun- mayı duzenieyen v e ıdam cezasını ongoren 125 maddesı uyannca yargılanması beklenıyor Sakık'ın, PKK hakkında konuş- ması durumunda Pışmanlık Yasa- sı'ndan yararlanıp yararlanmaya- cağı tartışılmaya başlandı Bunun ıçın Sakık'ın ıtırafçı olma ıstemıy- le mahkemeye başvunnası gerekı- yor Bu durumda mahkeme emnı- yetten goruş soracak Sakık'ın yargılanacağı aşamada, suç ışledığı tanhlen de kapsayacak Pışmanlık Yasası'nın yururlukte bulunması koşulu aranacak Halen yururlukte boyle bır yasa+mlun- mazken, bu nedenle yenı bır du- zenleme yapılmaz ve Pışmanlık Yasası'nın yunırluk surelen belır- lenmezse bunun ıçın hıçbır yol açık olmayacak Mıllı Savunma Bakanı Ismet Sezgindun gazetecılenn sorulannı yanıtlarken, Sakık'ın sorgusunun ne kadar süreceğını bılmedığını be- lırttı Sezgın, "Bovle şeyleri hiç bil- mem. Benim mesleğun savcılık de- ğil" dedı Sezgın, "Türkiye'ye sa- dece iki kişi mi getirikü" sorusuna "Evet" yanıtım verdı Sakık'ın ıtırafçı olacağı yonün- dekı savlann anımsatılması üzen- ne de Sezgın. "Kim söy lüyt>rsa ona sorun,doğru mu değil mi dive" şek- lınde karşıhk venrken, Sakık'ın bu yonde bır başvurusu olup olmadı- ğı yonündekı soruyu da "Hayır" dıye yanıtladı Dıyarbakır DGM Cumhunyet Başsavcısı NihatÇakar, Sakık'ın dığer PKK'lılergıbı yargılanacağı- nı soyledı Sakık ıle ılgılı şımdılık herhan- gı bır hazırlığın olmadığım kayde- den Çakar, "Zaten yeni getirildi. Henüz bir hazu-fak yok. Yargılama aşamasına geldiğınde. diğer sanık- lar nasüvarguanıy orsa,o da aynışe- kilde yargılanacak" dedı Küreselleşmeye 2 çekince • Baştarafı 1. Sayfada mekle bırhİcte, konunun Turkıye ve bazı ül- keler bakımından çok onemli sıyası boyutla- n da bulunmaktadır Anlaşmanın coğrafı alan uygulama kapsa- mına Tûrkıye'nın taraf olmadığı. 1982 Bır- leşmış Mılletler Denız Hukulcu Sözleşme- sı'nde (UNCLOS) atıfta bulunulan karasula- n, bıtışık bolge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomık bolge gibı denız alanlannın dahıl edılmesı, bu alanlann smırlandınlmadığı de- nızlen paylaşan sahıldar ülkeler arasında yet- kı sorunlanyla ılgılı ıhblafîan da berabenn- de getırebılecektır Ihtilaflar engeilenmevecek Bu nedenle Turkıye, MATnın coğrafi uy- gulama alamnın hıçbır koruyucu hukum ol- madan tum denız alanlannı kapsayacak şekıl- de son derece genış rutularak kabul edılme- sıne karşıdır Koruyucu hükum olmadan anlaşmaya ta- raf olacak ülkelere çekince koyma hakkı ta- nmması, sınırlandınlmamış denız alanlan üzennde taraf ülkelerden bınnın 3 ulke şır- ketlenne yatınm hakkı vermesı sonucu orta- ya çıkacak ıhtılaflan engelleyemeyecektır Turkıye, UNCLOS'a atıf >apılması yenne genel olarak uluslararası hukuka yapılacak atıfla yetınılmesmm daha uvgun olacağı ka- nısındadır • Türkıye, yatınmcı-devlet uyuşmazlıkla- nnda çözum mekanızmasınm yalnızca MAI'mn uygulamasından kaynaklanan so- runlarla smırlı kalması, yatınmcı-devlet uyuşmazhklannda tahkıme gıdılebilmesmın devletın onceden vereceğı ızne bağlı olması ve ıç hukuk yollannın tüketılmesı ılkelenne nayet edılmesı gorüşündedır Harb-fş Sendı- kası'nca hazırlanan raporda, MAI'nın Kuzey Amenka Serbest Tıcaret Anlaşması (NAF- TA) ve Dünya Tıcaret örgutü ve Avrupa Bır- lığı anlaşmalannın çok ötesıne geçmeyı amaçladığı vurgulanarak "MAI, devlet poH- tikalan uzerine yeni, bağlayıcı sınırlar koya- cak, çokuluslu şirketlerin hükümet kararlan- nj imzaiadtğında geçeriilik süresi 20 > ıla ka- dar uzayabilecektir" denıldı Raporda, şu noktalara dıkkat çekıldı GeçerliHk alanı: Yukandan aşagı bır anlaş- ma olarak. açıkça dışında bırakılan her şeyı ıçıne alıyor Yatınmlar, sözleşmelı haklan. fikn mulkıyet haklannı, para ve ıfa cınsınden hakedışlen, gaynmenkuller ve devlet ımtı- yazlan ıle lısanslan kapsıyor MAI ekonomı- nın tum kesımlennde gecerlı olacak Patent- lere, tütün ürünlen rekJamlanna konulan sı- nırlamalara kamulaştırma gerekçesıyle ıtıraz edılebüecek, sozleşmelerdekı değışıklıklere karşı şırketler hükumetlere tazmınat davası açabılecekler Y'aönmcılann ve kilit personelin çahşmas: Yatınmcılann ve yonetıcı, uzman gıbı perso- nelin yatınm yapılan ülkeye kısıtsız gırmesı, çalışma ıznı alması öngöruluyor Ost yonetı- cılerde de yatınm yapılan ulkenın vatandaşı olma koşulu aranmayacak. Performansölçütleri: Yabancı yatınmcı, ev sahıbı ülkede hızmet satın alma. ürettığı mal ve hızmetlenn bellı bır düzeyını ıhraç etine, teknolojı transfer etme ya da merkezını yaö- nm yaptığı ülkede tutmak zorunda kalmaya- cak Yatınm yapılan ulke yurttaşlanna ıstıh- dam sağlama, bellı bır uretım, yatınm, araş- Orgeneral Cevik Bir'den polis teşkilatına 'İrticayla mücadelenizin artacağma inanıyoruz' ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu)-Genelkurmay tkıncı Baş- kanı Orgeneral Çevik Bir, polıs teşkılatının ırtıcaı ve bolucü or- gutlere karşı cumhunyet yasa- lannı uygulamadakı çabalaraıı mutlulukla ızledıklennı belırte- rek "Bu başanlı çahşmalann ar- tarak sureceğıne yurekten inanı- yoruz" dedı Polıs teşkılatının kuruluşunun 153 yıldonumu nedenıyle Em- nıyet Genel Muduru Necati Bili- can başkanlığındakı heyet, dun Genelkurmay Ikıncı Başkanı Orgeneral Bır'ı zıyaret ettı Turk Sılahli Kuvvetlen (TSK) ıleem- nıyetın >an yana, omuz omuza mucadele yuruttuklennı kayde- den Orgeneral Bır şunlan soy- ledı "Polis teşkiladmızın.ırticai ve böiucuörgünere karşı demok- ratik ve laik cumhuriyetunızin kanunlannı uv gulamaktakı gay- retlennı mutlulukla ızlemekte- yiz. Bu başanlı çahşmalann, cumhunyet kanunlannın uygu- lanmasındaki gayretJerintnn ar- tarak süreceğuıe yurekten inanı- yoruz." Bır konuşmasının ardından, Emnıyet Genel Muduru Bılı- can'a bır şılt, heyet uyelenne de Atatürk portresının yer aldığı bır plaket sundu Bılıcan da. polıs teşkılatının demokratık, laik cumhunyetın bır kurumu oldugunu belırterek "OnceUkh görevimiz onu korumaknr" dedı- Teşkılatın cumhunyete âşık kışılerden oluştuğunu belırten Bılıcan, kurum ıçınde suça kanşanlar hakkında derhal ışlem yapıldığını soyledı Bılıcan, çalışmalannda her zaman des- teğını gorduklen TSK'ye teşek- kurettı Dört PTT müdürü görevden ahndı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - PTT Bınk- tırme ve Yardım Sandığı (BYS) Yönetım Kurulu Başkan Yardımcısı Suleyman Çiçek, mufettış ra- porlanyla belgelenen sandık yonetımıne donuk yolsuzluk, talan ve suııstımal savlannı ortulu bı- çımde doğrulayarak, Kastamonu Antalya, Sırke- cı ve Konya PTT Pazar mudurlennı görevden al- dıklannı bıldırdı Posta Işletmesı (Pt) mufettışlennce, Bınktırme Yardım Sandığı'nda peş peşe yapılan teftışler so- nucu hazırlanan raporlarda ortaya konulan yol- suzluk ve suustımal savlannın basına yansıması uzenne dün basın toplantısı duzenieyen Suleyman Çıçek, yaklaşık 1 yıl once yapılan kongre sonucu Haber-Sen temsılcılen olarak yonetıme geldıkle- nne dıkkat çektı Çıçek, CHP Genel Sekreten Ad- nan Keskin'ın de, geçen gunlerde memurlara grev ve toplusozleşme ongormeyen yasa tasansını en- gelledıkJen ıçın partı genel merkezı onunde olay çıkararak, bır polıs tarafindan tartaklanmasına ne- den olan Türk Kamu-Sen'ın "bu oyununda taşe- ron olarak kullanüdığT göruşünu one surdu tırma ve gehştırme duzeyıne ulaşma koşul- lan da konulamay acak ÖzeJleştinne: Altın hısseler ya da çalışan- lara saöş yoluyla ozelleştırme gıbı duzenle- meler yasaklanacak Hukûmetlenn ozelleştı- nlmış varlıklar üzenndekı denetımı bır olçu- de surduruiebılecek Tekel-Devlet ışletmeleri-tmtiyazlar: "Vaban- cı şırketlenn, geleneksel olarak devlet ışlet- meiennın ya da devletçe dagıtılmış tekelle- nn ış görduğu pıyasa alanlanna gırmesı ko- laylaşacak Bundan özellıkle Telekom ya da ulaşım hızmetlen etkılenecek Yaünm teşvikleri: Subvansıyon ve hıbe gı- bı yatınm teşv ıklen ulke ya da mülkıyete go- re kjsıtlanamayacak Boylece kultur sübvan- sıyonlan yalnızca yerlı sanatçılara, yayınla- ra venlemeyecek Araştırma ve gelıştırme. eğıtım, bolgesel kalkınma desteklennde de yerh-yabancı şırket aynmı kaldınlacak Yaünmlann konınması: Bır yatınmın adıl bır tazmınat odenmeden kamulaştınlmasını yasaklıyor Yatınmcılarbaşlangıç sermayesı- nı ve yatınmdan elde etüklen getınlen ser- bestçe transfer edebılecekler AnlaşmazlıkJann çozümâ: Aniaşmazlık durumunda, danışmalara gıdılecelc, bır son- rakı aşamada tavsıye alınmak uzere konu Ta- raflar Grubu'na götürulecek, gerektığınde ve son aşamada da bır mahkeme onunde tahkı- me gıdılecek Mahkeme polıtıkanm değıştı- nlmesı ya da nakdı tazmınat ödenmesını ıs- teyebılecek Karara uyulmaması durumunda ıhlalde bulunan taraf ulkenın anlaşmadan sağladığı yararlar askıya alınacak Bır ülke- ye yerleşmesıne ızm venlmeyen şırketm bi- le ıtıraz hakkı olabılecek ÇOK SAYIDA GOZALTI VAR Iran'da öğrenci dinci çaüşması TAHRAN (AA) - Iran'ın başkentı Tahran'da, tu- tuklu bulunan Tahran Beledıye Başkanı Gulam- hüseyin Kerbasçi'ye destek v eren ünıversıte oğren- cılenyle köktendıncıler arasında şıddeth çatışma- lar çıktı Tahran Lnıversıtesı onunde toplanarak, on gun once yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ker- basçi lehınde gosten yapan 300 kışılık oğrencı gru- buna ıse kasklı ve coplu 50 polıs mudahale ettı Oğ- rencıler polıs saldınsı sırasında Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yı destekleyen sloganlar attı Tahran Beledıye Başkanı Kerbasçi'nın yolsuz- luk suçlamasıyla tutuklanması ıle başlayan knz, Iran da ılımlılarla koktendıncılen karşı karşıya ge- tırdı Yaklaşık 3 bın kışının buyuk amfıtıyatroda Kerbasçi'ye destek amacıyla toplanmasının ardın- dan eskı Devlet Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsan- cani'nın kızı Faize Haşimi bır konuşma yaptı Şıd- deth çatışmalann, genç bır Hızbullah uyesının, Fa- ıze Haşimi 'ye, 'yasalar varken. neden beiediye baş- kanı için dostane bir çozum istediğini" sorması uze- nne başladığı kaydedıldı Gorgu tanıklan, kokten- dıncılenn saldınsında en az 4 kışının, bakanlığın konımalan tarafindan fecı şekılde dovulduğünu, yaklaşık 10 kışının de tutuklandığını belırttıler Ikı grup arasında meydana gelen bu çatışmadan once de polıs, Tahran Univ ersıtesi'nde Kerbasçi 'ye destek veren oğrencılere sert bır mudahalede bu- lundu Yaklaşık 300 oğrencı, polıs ekıplennce zor kullanılarak dağıtildı Gorgu tanıklan bu gosten sırasında polısın bazı oğrencılen gozaltına aldığı- nı belırttıler Bu arada çoğunluğunu muhafazakârlann oluş- turduğu parlamento dun olağanustu toplanarak son olaylan ve sıyası knzı goruşmeye başladı Bayramda orman yangıııları arttı Haber Merkezi - Orman Bakanlığı, Karadenız Bol- gesı'nm daha birkaç gun lo- dosla kavrulacağmı belırte- rek orman yangınlanna kar- şı vatandaşlan uyardı Ba- kanlık, vatandaşlardan çay ve fındık bahçelennın te- mızlığını ertelemelennı ıs- tedı Orman yangınlanna kar- şı hazırlığını 1 Hazıran tan- hıne gore ayarlayan Orman Bakanlığı, bayram tatılınde buyuk artış gosteren yangın- lara hazırlıksız yakalandı 1998 başından bu yana toplam 76 orman yangını çı- karken, bu rakam bayram ta- tılı suresınce 175'e ulaştı Yangınlarda toplam 450 hektar alan kul olurken, bu sürede çıkan yangınlar Tûr- kıye'nın temmuz-ağustos sı- cağmda yaşadığı yangmlara eşıt oldu Yangınlann, "se- zon başlangKi" olarak kabul edılen 1 Hazıran'dan olduk- ça önce başlaması sonucu havadan mudahale gerçek- leştınlemezken, hazırlıkla- nn erken başlatılamamasına gerekçe olarak malıyet yuk- seklığı gostenldı Orman Bakanlığfnın yangınla mucadele ıçın 1998 yılı başından ben sur- dunılen hazırlıklar kapsa- mında bulunan hava araçla- n ıle ılgılı ıhalesı 20 Nı- san'da gerçekleştınlecek Orman Bakanlığı Orman Genel Muduru Ahmet Ulu- kanlıgiL bakanlığın yangm- lara karşı halen 200 arazoz, 90 dozer, 30 treyier. 900 per- sonel taşıyıcı arazı aracı, tum haberleşme araçlan, or- man ıçınde çalışan 10 bın ış- çı, 2 bın teknık eleman ve tum memurlanru hazır tutru- ğunu belırttı Rıze'de ıkı gundur suren orman yangınlannın kısmen onüne geçılırken Fındıklı'da çıkan yangmda 70 yaşında- kı Recep Uğurlu yaşamını yıtırdı Kocaelı'nın Korfez ılçesınde oncekı gece çıkan orman yangınında, 50 hek- tar alan kul oldu Ordu'nun Llubey ılçesınde ıkı gun on- ce başlayan orman yangını dun sabaha karşı kontrol al- tına ahndı Sakarya'nın Ak- yazı ılçesı sınırlan ıçensin- de bulunan Mıllı Park'ta dıkkatsızlık sonucu çıkan yangın da buyumeden va- tandaşlann yardımıyla or- man ıtfaıyesı tarafindan son- duruldu Tansaş'ın soğuk hava de- polannda çalışan ışçı Veysel Sorhun, orman yangınlan- na dikkatı çekmek ıçın lz- mır-Çanakkale arasmı yurü- yerek katedücek"v'e \ttâW- daşlan, dağıtacağı broşur- lerle uyaracak Sorhun, yu- ruyuşünu 1 ayda tamamla- mayı planlıyor TBMM Genel Kuru- lu'nda, orman yangınlarının nedenlennın araştınlması ve alınması gereken onlemle- nn belırlenmesı ıçın bır araştırma komısyonu kurul- ması kabul edıldı FP Kon- ya Mılletvekılı Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının Meclıs araştırması açılma- sına ılışkın daha once uze- nnde gonaşmelen tamamla- nan onergelen TBMM Ge- nel Kurulu'ndaoylandı Ya- pılan oylama sonucunda, 13 mıllervekılınden oluşacak bır araştırma komısyonu ku- rulması ve bu komısyonun 3 ay sureyle çalışmalannı yu- rutmesı kabul edıldı Cumhurbaşkanı, Sarıyer'de okul açtı Demirel: Çocuklar geleceğimizin teminatı İstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Suleyman DemireL geleceğın temina- tı olan çocuklann okul, öğ- retmen ıstedığını ve herke- sın gozunun ıçıne baktığı- nı belırterek "Devletımiz çırpımyor. Bu okullan, bır uçtan bir uca Turkiyemizin her koşesinegorıirduk" de- dı Demirel, Sanyer Rume- hkavağı'nda yaptınlan R Guney Kıldıran llkoğretım Okulu'nun açılış torenınde yaptığı konuşmada, Turkı- ye'de 15 mılyon öğrencının eğıtım gorduğunu ve bu ra- kamın Avrupa'dakı uç dev - letın toplam nufusundan fazla oldugunu vurguladı llkokula bu yıl kayıt yaptı- ran yaklaşık 1 5 mılyon oğ- rencının de Ingıltere, Al- manya ve Fransa'dakı oğ- rencı sayısından çok oldu- gunu belırten Demirel, ço- cuklann sadece yonetıcıle- nn değıl, butun halkımızın, yonetenlenn de yonetme- yenlenn de gozune baktığı- m soyledı Demirel, çocuklann devletın bınncı ışı oldukla- nnı da belırttı "Yükbera- ber kaldınlırsa hafif olur" ozdeyışını anımsatan De- mirel, Tûrkıye'nın ıçıne gırdığı bırlık, beraberlık ve dayanışma ruhunun, so- runlann beraberce yukle- nılmesını gerektırdığını soyledı Demirel şoyle ko- nuştu "Çocuklanmız 'Bıze daha ıyı bır Turkıye bıra- kın, daha ıyı bır Turkıye yapın' diyor. Biz o masum gozlerınden onlan anlanz. Işte bizi koşturan sebep bu- dur. Cumhuriyet kurûldu- ğu zaman elbette yokluklar vardı. Buy ukAtaturk,o gu- nun Turkiyesi'nden işte bu- gunku guçlu, kudretlı Tur- kiye'yı çıkarmıştır. Temeli- ne çok guzel bır harç koy- muştur. Turk mületinuı kudretini yeniden ateşle- miştir. Ve o kudret hiç son- meyecek şekılde yanmakta- dır." Demirel. okulun açılı- şından once katıldığı Tu- nzm Forumu '98'de de tu- nzmın yalnızca bır gelır kaynağı olarak değıl genış bır vızyon ıçınde ele alın- ması gerektığını vurguladı 21 yüzyılda Turkıye'vı dunya tunzmının altın ul- kesı yapmanın herkesın boynunun borcu oldugunu belırten Demirel, "Turkı- ye'nin yanlış imajını gider- mede turizmin hayatı one- mi vardır. 1998 yılında 12 milyon turist ve 10 milyar dolar rurizm gelirı beklen- mektedir. Turkiye, 25 mil- yon turist ve 15 milvar do- lar gelir hedeflne hızla yak- laşmaktadır" dıye konuş- tu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog