Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 Hasanoğlan Ankara Hasanoğlan'daki lisede yatılı okuyan öğrencilerden hafta sonu evci çıkanlann gösterdiği ve birbirine benzeyen adresleri araştırma gereği duymuş okul yönetimi... Sonuç "Cebeci Cemal Gürsel Caddesi 104/9" adresinde "ışık evi" çıkmış... Kaygılanacak bir durum olmasa gerek, çocuklar emin ellerde: Ha Fethullahçılann evi ha Bülent Ecevit'in evi! Kes/Dik Istanbul'da Esenler Belediyesi, Aziziye yolunu 20 metre arayla bez afişlerie donatmış: "Bu caddenin kavak ağaçlan kesilip yerine Italya'dan getirilen ağaçlar dikilecektir." Eskiden kaldınm taşlan üzerinde çalışılırdı artık devir değişti! Esenler'in kapatılan Refahlı belediyesi, şimdi Faziletli olan Büyükşehir'in ithal ağaç kampanyasına yeıii ağaçlan keserek katkıda bulunuyor! BİLDİRMECE Çınçınlı hamam Ortağım imam Minare çaldım Kılıfı tamam Selçuk EREZ Bektronik posta: Deniz.Som@raksnet.com Tet 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Suudi Kralı, hac için Erbakan'ı ülkesine davet etmemiş... "Hocantn veni sıfatı: Davetsiz misafir!" ürkiye Çocuklara Yeniden Özgüriük Vakfı'ntn güvenlik sorumlusu Turan Erdoğan, 1 Ni- san'da Kadıköy iskelesinden vapura bin- mek üzere jeton alırken, bir sivil polis tara- fından ahnıp Yeldeğirmeni Karakolu'na götürülmüş- tü. Turan Erdoğan, neyle suçlandığını bilmiyordu ve ertesi gün karakoldan hiçbirşeyle suçlanmadan sa- lıverilmişti. Ancak, biraz da hırpalandığı karakolda, geceyi geçirirken cebindeki tüm parayı tüketmek du- rumunda kalmıştı. Karakoldaki "ikram servisi"nde bir bardak çay 100 bin lira, katıksız yarım ekmek 250 bin liraydı. Karakoldan çıkıp vakfa geldiğinde anlattıklarını dinleyen bir vakıf üyesi, aynı olayın bir Ingilizin de başına geldiğini anımsamıştı. Şimdi, dün bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez iki yıl öncesindeyiz. Türkiye'nin telekomünikasyon alanındaki büyük fir- malarından biri, teknolojik işbirliği yaptığı Ingiliz fır- Karakol ikramı masından bir grup elemanı Türkiye'ye davet ediyor. Ingilizlerden oldukça genç olanı, bir gece Beyoğlu'na bir Türk dostuyla gezmeye gidiyor. Sivil bir polis, In- giliz genci alıp götürüyor. Türk dostu, durumu hemen fırmaya bildiriyor. Fir- ma, böyle bir olay karşısında adının geçmesini is- temediği için "Aman bizi kanştırmayın" diyor. Aradan iki gün geçiyor, Ingiliz gençten haber alı- namayınca Türk dostu bu kez Ingiltere Başkonso- losluğu'nu anyor. Konsolosluk, "Bizdiplomatikyol- dan buluruz ancak siz devreden çıkın" diyor. İki gün daha geçiyor ve Ingiliz genç ortaya çıkı- yor; Türkiye gezisi de bittiği için hemen ülkesine dönüyor. fabii bu arada başından geçenleri de Türk dostuna anlatıyor. Anlattığına göre polis tarafından Afganlı, Hintli, Pakistanlı gibi başkayabancılann da bulunduğu bir yere götürülüyor. Üzeri aranıyor ve cebindeki para- lar sayılıp kendisine iade ediliyor. Ne ile suçlanaca- ğını bilemiyor ve hiçbir şeyle de suçlanmadan, dört günün sonunda salıveriliyor. Karakolda kaldıgı sü- re içinde bazı ihtiyaçlannı gidermek durumunda kal- dıkça elini cebine atması gerektiğini anlıyor. Tuva- lete gitmek için 50 dolar, bir tek sigara için 100 do- lar, bir sandviç için 250 dolar ödüyor. Karakoldaki "ikram servisi"nin uyguladığı tarifeye itiraz edenle- rin aşağılandığını, gözünün korkutulduğunu görüyor. Uyuşturucu kullanmak ya da bulundurmak gibi bir suçlama karşısında başına gelecekleri düşünüyor. Parası bitenin salıverildiğini anlıyor. Polis teşkilatının kuruluşunun 153. yılının parlak demeçlerle kutlandığı şu günlerde kamuoyu, yetki- lilerden karakollardaki "ikram servisi"ne ilişkin açık- lama bekliyor. SESSİZSEDASIZ(I) NURİKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU tçim içime sığmıyordu; ameliyatla aldırdım! Temiz partinin dürüst lideri Milliyet'te dün Melih Aşık yazdı, "dürüst başbakan" Mesut Yılmaz'ın Bodrum'daki bayram tatilinde, adı Meclis inşaatındaki soyguna kanşan Nurol'un patronları Nurettin Çarmık- lı ve Oğuz Çarmıklı ile nasıl haşır ne- şir olduğunu... Meclis'teki soygun komisyonda araştınlır ve yargıda soruşturulurken Mesut Yılmaz'ın tutumu, gelişmiş bir ülke için skandal boyutundaydı ve Türkiye'nin azgelişmişliği bir kez da- ha kanıtlanmış oldu! Bu arada, ANAP'lı Mustafa Kalem- li'nin Meclis Başkanlıöı sırasında baş- müşavirliğini yapan Ibrahim Pınar, ANAP kontenjanından Sayıştay üye- liğine aday gösterildi. Inşaat döneminde, Meclis Genel Sekreteri Necdet Ba- sa'nın sağkolu gibi çalışan Pınar'ın adı Meclis'teki personel alımı ve düz- mece emeklilik iddiaları arasında ge- çerken, inşaat yolsuzluğuna sahte Sa- yıştay raporu kanştınlmışken, ANAP'ın Sayıştay üyeliği kontenjanını Ibrahim Pınar'dan yana kullanması da en az Mesut Yılmaz'ın Bodrum'da Nurol- cularla yiyip içmesi kadar skandal ot- malıydı... Ama olmuyor. Burası Türkiye... ANAP temiz par- ti... Mesut Yılmaz dürüst lider... Gü- lay Atığ Aslrtürk'ın kulakları çınlasın! PALAS PANDIRAS Bilgi sayanın yoksa; bilgisayann olmuş, bilgi çağında yaşamışsın ne fayda. MûfHBozaci AYDINLANMA ATEŞt tletişim: Zeynep Eşiyok Faka: 0.212. 513 85 95 Köy Enstitüleriy nin kuruluşunun 58. yılı kutlanıyor Antalya'da Cumhuriyet okurlan, istanbul'da da Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Demeğı Köy Enstitûleri'nın 58. kuruluş yıîdönümünü düzenle- dikleri panelîerle kutluyor. ÇYDD Anadolu Yakası "Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu'nda 17 Nisan'da saat 16.00- 20.00 arasında düzenledığimiz 'K6y Enstitüleri ve Eğitimimiz' konulu iz- lencemrzde, Genel Başkanımız Prof. Dr. Tiirkân Saylan ve Belediye Baş- kanı Av. Selami Öztürk'ün konuş- masını izleyen paneli yazar Ömer Yağcı yönetecek. Panele katılan ko- nuşmacılar; Dursun Akçam, Meb- met Başaran, Mahmut Makal, MEB Temsilcisi. Köy Enstitülülerin ve Kadıköy Be- lediyesi Oda Korosu'nun sunacağı müakle sürecek izlencede; Köy Ens- titûlü yazarlann yapıtlanndan olu- şan sergıde. kitaplar satışa sunula- cak. Saat 15.00"ten ıtıbarenyazarlar kitaplannı imzalayacaklar." Antalya Cumok "ADD Antalya Şubesı Köy Ensti- tüleri'nin 58. kuruluş yıîdönümünü kutluyor. Kutlama programı ADD korosunun minı dınletısıyle başlaya- cak. Ardından 'Eğitimin Dünü Bu- gfinü Yanm" üzerine Sami Karaören ve Süleyman Üstün konuşacaklar. Yerel sanatçi Ali lfrit'ten türkülerle süreceketkinlik 17 Nisan saat 15.30'da AKM Perge Salonu'nda yapılacak." Amasya ADD "Büdiğmız gibi, bir buçuk yıl ön- ce, şube olarak 'Atatürkçü Derle- niş' adlı bir bülten çıkarmaktaydık. Aylık olan bültenimızi. başta ekono- mik olmak üzere, birçok engelleyici nedenle ancak dört sayı yayımlaya- bilmıştık. Arada bültensız geçen za- man bizlere. küçük de olsa, şubemi- DERLENIS* ze ait bir bülten yayunlamaran çok ye- rinde olacağını gösterdi. Bir bülten. ama nasıl bir bülten? Atatürkçülüğe sığ birbakışla yak- lışıp, şimdiye kadar yapılagelenler gibi, aynı şeyleri yıneleyip duran bir bülten mi? Sadece Atatürk ve onun ilke ve devnmlerini kurukuruya yü- celten bir bülten mi? Ya da ortalıkta neler olup bittiğine bakmadan, Ata- tüık'e ve Atatürkçülüğe dayandığı ileri sürülen, sıradan ağızlardan du- yulabilecek sözleri kapsayan bir bül- ten mi? Fazla düşünmeye de gerek yoktu. Aslmda nasıl bir bülten çıkarmamız gerektiği demeğimızin kuruluş ama- cındayaalıydı: 'Atatûrk'ün hertür- lü yeniliğe açık ve sürekle devrimi gerçeklestirecek nitelikteki düşünüş sistemi'nden esınlenerek, olaylara ve düşüncelere Atatürk Aydmlanma- sı penceresınden bakan ve olaylan o aydınlanmadan aldığı güçle yorum- layan bir bülten! Ve yeni sayıyla kar- şınızdayız. Yazılannızla. düşüncele- rinizle, eleştirilerinizle daha da güç- leneceğimize ınanıyoruz. Daha ıyiye, daha gûzele. Atatûrk'e. Hepbirlikte." tÜ Kadın Sorunlan Araştırma Merkezi "IÜ Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kadm Araş- tırmalan Derneği 'nin Devlet Bakan- lığı Kadm Statüsü ve Sorunlan Ge- nel Müdürlüğü UNDP Projesi çer- çevesinde gerçekleştirdığı 'Konfek- siyon Makinelcrini Kullanma ve Genel Bilgilenme' kursunu binren 80 kadına sertıfıka verilecektir. Kasım 1997'debaşlatılanve 10'ar haftahk kurslar şekhnde yürütülen bu programa katılan gecekondu böl- ^gatertndejc»kadjnj«rımi2a bir beceri kazandırmanm yanı sıra temel yurt- taşlık bılgilennı ıçeren bilınç yüksel- tici bir eğitimprogramı da eşzaman- lı olarak uygulanmıştır. 16 Nisan saat 11.00'de 1Ü Öğren- ci Kültür Merkezi Konferans Salo- nu'nda yapılacak sertifika törenine Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Işılay Saygın da katılacak." Doğa Yûrüyûşleri "Istanbul yakınlannda, Samanlı Dagyan'nda,yükseklığıDüden'eya- kın, ancak bir kanyondan geçilerek ulaşılabılen bir şelale \ar. Yürümek dışmda başka türlü ulaşım olanağı olmadığı için, şelale vahşı dokusu ile bugüne kadar bozulmadan kalmış. 18 Nisan'da doğa yürüyüşü yaparak, bu vahşi güzelliği görmeye gıdiyoruz. Sabah erken kalkmaktan. yorulmak- tan, ıslanmaktan şikâyet etmeyecek, doğadaki gerçek güzellıklen görmek için emek vermek gerektiğinm bılin- cinde olan okurlan bekliyoruz. Yü- riiyüşe katılan her okura Mustafa Balbavın -İlkelere Değil Savaşa Düşmanım' ısimlı kıtabını imzalı olarak armağan ediyoruz. 19 Nisan saat 15.00'te ise. Caddebostan Balı- kadamlar Kulûbü'nde Çanakkale Sa- vaşlan'nda batan gemilenn su altın- da çekilmiş fılmlerinden oluşan bir belgesel izleyeceğız, Bu etkinlığe gi- riş ücretsizdir. Her iki etkınlikle ılgi- li kayıt vebilgi içintel: 0.532J26 46 76-Ö.216J851618Hakan Kıyat." TEMA Vakfı •'TEMA Vakfi Rize Gönüllü Tem- silciliği'nin organizasyonu ile 17-18 Nisan'da Rize'de 'Erozyon Semine- ri' düzenlenecektir. Gençlik Kültur Merkezi Tiyatro Salonunda 17 Ni- san saat09.30"da başlayacak semıne- re; TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Karaca, TEMA Vakfi Yönetim Kurulu Başkanveki- li Nihat Gökviğit, TEMA Vakfı Ge- nel Müdürü Umit Y. Gürses, Prof. Dr. Necmettin Çepel, Prof. Dr. Ka- ni Işık, Prof. Dr. Koray Sönmez. Prof. Dr. Merin Bahtiyar ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa San konuşmacı olarak katılacak. İki gün sürecek se- minerle 'Gönüllü Eğitmenler' yetiş- tirilmesı amaçlanmaktadır." Van ÇYDD ~ "ÇYDD Van Şubesi, muhteşem bir Esin Afşar konseri ile açıldı. ÇYDD'nin, yurdun dörtbir yanınaya- yılmış şubelerine. geçtiğımız günler- de bir yenısı eklendı. Esin Afşar'ın muhteşem konseri, böyle bir etkınli- ge hasret kalan Vanlılarca büyük il- gi ve beğeniyle izlendi Aydınlık gö- rüşlü Vanlılara Atatürk ilke ve dev- nmlerini yaymak ve yaşatmak üzere yola çıkan ÇYDD Van Şubesi kuru- culan ıse Armağan Ba> raktar, Naz- miyc Alkışlar, Ayşe Demirhan, Na- şide Aslan ve Nuray Andiç." İstanbul Cumok/Kûlttir Kolu "Şiiretkinliklerimizinbudefakiko- nuğu Akgün Akova. Yusuf Eroğlu'nun müziği eşliğin- de 'Şiir Ne>i Değişrirebilir ki' adlı etkinlige 19Nisansaat 14.00'teBah- çe Bahçe Kültür Merkezı'nde tüm Cumokîan beklivoruz." KİM KtME DUM DUMA BEHIÇAK behicak@turk.net HARBt SEMÎH POROY MIRMIRLAR UĞUR DURAK &AHARGENE I3AŞI- TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAM 15Nisan *BATMAZ m T/TANICL taU'DE, SABAHA KAR$I SAAT2 'DE, O 2AMANA DeeiN YAPILMIf EN BÛWK TKANSATLANTİK OIAH TrTANIC BATTl! Ş *f/" 3 YILOA İNŞA EOftMfŞTT. 11 Nl- İANPA İN6İLT£RE>D£N 2.2OO YOLO/ SUYLA AMBRl'KA '»> HABEKET BTTİ. 14-NİSAN &ECESİSAAT H.4S'rsf UİUK SUZ ÇARPiŞMAOAN AZ ÖNCB BUZCA Ğl FABKS.C>İL£BİLMİ$ AA4A MANEVİ RAYA Z4UAN KAUUAMlŞTt. SUAIT/M. M 9OM£TKEÜK BİR YltTrlK AÇlLAN 6EMf 2 SAAr İÇİNPe SULAÜA sâutJL CÜ İMDAT TELSİ2İHİALlP OLAY YE_ BIAJB 6EL£M CAKfWMA SEMİSİ AH. CAK 711Kİfi/İ SA6 BULASİLMl'şrf. T.C. MlLLt EĞİTİM BAKANLIĞI DOĞAIS CANKU ETÜT ÖZEL MÜZİK EĞİTİM MERKEZİ M Ü EGITIM FAKÛLTESİ MÜZİK EĞlTtMl BÖLÜMÜ l T Ü TURK MÜZIGI BÖLÜMÜ GİRİS SINAVLARINA HAZIRLK KURSLARI IÇtN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. Klasık gılar - Pıyano - Kcman - Kontrabas - Şan - Nou - Solfq Tel 0 216)2759 36-327 5937 Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. HÜSEYİN ŞtMŞEK Lise diplomamı kaybettim. Hüküms'üzdür. SONGÜL EYtOKUR Bağkur sağlık kamemi kaybettim. Hükümsüzdür. SULTANER Kimligimi ve Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. KEMAl YAVUZ /f^jfr ÇAĞDAŞ YAŞAMI @ W DESTEKLEME DERNEĞİ ÇAĞRI KÖY ENSTİTÜLERİ'nin açılışının 58. yıldönümü nedeniyle düzenlenen izlencede birlikte olahm. Gün: 17 Nisan-Cuma / Saat: 16.00-20.00 Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu / Söğütlüçeşme Prof.Dr.TürktnSıyUn ' ' y Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği Genel Başkanı GÖRÜŞ Av. SELAMİ ÖZTÜRK Kadıköy Belediye Başkanı Belediye Yasası Geri Çekilmelidir Merkezi idare ile mahalli idareler arasında gö- rev bölüşümü ve hizmet ilişkilerinin esaslannın be- lirlenmesi ve çeşitli kanunlarda mahalli idareler- le ilgili değişiklikler yapılması hakkında kanun taslağı olarak sunulmuş bulunan değişiklik öne- rileri içindeki anlayışın yerel yönetimlere yetkile- rin aktarılması olmayıp birtakım yetkilerin Bakan- lar Kurulu karan ile vali veya kaymakamlara ak- tarılması gündemdedir. Muhalefette iken yetkilerin yerel seçilmiş yöne- ticilere verilmesini savunan partiler iktidarı yaka- ladıkları anda kendilerine kadar uzayacak bir bağ- lantıda yetkileri bırakmak istememektedirler. Ya- ni temel anlayış halk tarafından seçilen ve denet- lenen yöneticilere yetki devri yerine merkezi hü- kümete bağlı halkın denetlemesi dışında olan atanmışlara yetkilerin verilmesi ile vesayet açık- ça devam ettirilmek istenmiştir. 3030 sayılı yasanın uygulamasında ilçe bele- diyeleri ile anakent belediyesi arasındaki yetki kargaşası ortadan kaldınlmamış, 14 kanundaya- pılan değişiklik içerisinde en fazla değişiklik ya- pılması gereken yasada maalesef en az değişik- lik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler incelendiğinde hizmetlerin verilmesinin kolaylaştınlması yönünde tek deği- şiklik olmadığı gibi vatandaşların denetimleri sa- dece meclislere yapılan eklemelerle giderilmeye çahşılmıştır. Oysa demokratik olanı, seçilmişlere yetki aktarımı ile bunlann denetimlerinin seçmen sayılan kent halkı tarafından yapılmasıdır. Örneğin 3030 sayılı yasaya göre anacadde ve meydanlann bakımı, onanmı, temizliği anakent be- lediyesine ait iken bu hizmetlerin tamamı ilçe be- lediyeleri tarafından yerine getirilmekte iken pra- tiğe aykın ve anlaşmazlık konusu bu husus dahi düzeltilmemiştir. Burada en olumlu bölüm bele- diye denetiminde iken alınarak tanm il müdürlük- lerine ve sağlık müdürlüklerine verilen yetkilerin tekrar iade edilmesidir. Bu taslağın can alıcı noktası ve getiriliş amacı ANAP için önerilen çift turlu sistemin yerel yöne- timlere yetki adı altında yutturulmak istenişidir. Ra- dikal sağın belediyelerdeki egemenliğine son ve- recek sihirli formül olarak sunulan bu sistem, as- lında radikal sağın desteğinin alınarak tüm bele- diyelerin ANAP yönetimlerine tesliminin temini- dir. Radikal sağla birlikte sosyal demokratlar ve" diğer partilerin temsil hakları alınmak istenmek- tedir ki bunun demokrasimiz açısından daha bü- yük sıkıntılara neden olacağı açıktır. Büyükşehirlerin kurulmasına ilişkin yasalar ara- sındaki farklılıklann dahi giderilmesine yönelik bir çalışmanın bulunmaması, taslağı, sadece iki tur-: lu seçim sistemi için önerilmiş derme çatma öne- riler paketi olmaktan öteye götürmemiştir. Sivil toplum örgütleri ve muhtarların belediye çalışmalarına katılımları geçiştirilmiş olup prati- ğe uygun çözümler getirilmemiştir. Taslak bu şekliyle geçtiği takdirde uygulama- da güneşe çıkan kartopu gibi eriyecek ama için- deki iki turlu seçim taşı elde kalacaktır. Meclis'ten bu şekli ile geçme olanağı bulunma- yan bu yasa değişikliği taslağı geri çekilerek Mec- lis'te gurubu bulunan siyasi partilerin yanı sıra si- vil toplum örgütleri ile üniversitelerin de görüşle- rinin yanı sıra belediye biriiklerinin görüşleri de bir- leştirilerek gerçek bir reform tasarısı hazırlan- malıdır. BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA: 1/CemalNadir Güler'inyaratn- ğıbirtipinveya- yımladığı mizah dergısının adı. II Umutsuzluktan doğan karamsar- hk... .^ntil Ada- lan'nda, özellık- leHaıti'deyaşa- 6 yankaradenlile- rindini.3/Sözü boş yere uzat- ma... "Söz ola ağulu aşı/Bal ile — ede bir söz" 1 2 3 4 5 6 7 8 ' (Yunus Emre). 4/ Kayak sporun- daki yanşma dallanndan biri. 5/ Yerli malı simge- leyen harfler... Bir göz 3 rengi...Satrançtabirtaş. 6/ Geminin en geniş ye- ri. II Bayağı, sıradan... Türk müziğinde bir ma- 6 ] kam. 8/ Yara izi... Büyük erkek kardeş. 9/ Yapısı- g ı na girdıği sözcüğe "ye- ni" anlamı katan yaban- cı önek... Algılanan nesnelerin temel niteliği. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Sınavlarda, sorulann hazır- lanmasmdan notlann verilmesine dek tüm değerlendirme çahşmalanna katılan görevli. 2/ Çelikçomak oyununa ve bu oyunda kullamlan değneğe verilen ad... Elazığ'ın bir il- çesi. 3/Tür, çeşit... Manavgat ılçesı yakmlanndaki ünlü ar- keolojik ve turistik yer. 4/ Soyluluk... Sümerler'de sağlık tannçası. 5/ Bir çeşit pelte. 6/ Hane... Antalya'nın bir pla- jı. 7/ Bir aralık bütün dünyayı sarmış olan bir oyuncak... Bir çeşit sinek. 8/ Birzekâoyunu... Kaz Dağı'nın mitolojik dönemlerdeki adı. 9/ Saz ya da kamıştanyapılmış kulübe... Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan aygıt. S.S. İSTANBUL DOKTORLARI CENNET ADASI TCRÎZM VE KONLT YAPI KOOPERATİFİ Genel Kurul'a davet Sayın üyemiz. Kooperatifimızin 1 Nisan 1998 günlcü toplantısında alınan karar ile 1998 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mayıs 1998 Pazar günü saat 11.00'de Üsküdar Harem Oteli saionunda aşağıdaki gûndem maddeleri dahılinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığında 2. toplanü 17 Mayıs 1998 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. GÜNDEM 1- AçıUş, yoklama ve saygı duruşu 2- Genel Kurul Divanı heyeti seçimi 3- Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklan ve belgelerini imzalama yetkısi verilmesi 4- Yönetim ve Denetim Kurullan'nın faaliyet raporlan ile bilanço, gelir gider hesaplannın okunması ve müzakeresi 5- Yönetim Kurulu ve denetçilerin ayn a>-n ıbra edılmeleri 6- Yeni dönern Yönetim Kurulu ve denetçi üyelerinin seçimi 7- Yeni dönem yönetiminin faaliyeti ve bütçesınin görüşülmesı 8- Dilek-temenniler ve kaparuş. Saygılanmızla Yönetim Kunılo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog