Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA 14 TELEVİZYON GüNÜN FtLMLERt O Kadın 10.00 TGRT Dram ©Iftira nedeniyle kocasından boşanan bir ka- dınla, annesini savunan avukat bir gencin öyküsü. Zafer Davutoğlu'nun yönetiminde, Hül- ya Koçyiğit ile Müşfik Kenter var. Bir Beyin Oğhı 10.00 Show TV Dram /%2\ Sanayileşme sürecini büyük kentte yaşayan vİV kasabah bir gencin öyküsü konu ediliyor. Nazmi Özer'in yönettiği fılminbaşrollerinde, Ka- dir tnanır ile Selen Büke oynuyor. Namus Borcu 11.00 atv Dram Gurbet, köyde babasıyla birlikte mutlu bir ya- ^ ö ' şam sürmektedir. Babasının köy ağasından aldığı borcu ödeyememesi üzerine, ağa borca kar- şılık Gurbet'i ister. Bunakarşı çıkanbababuacı- ya dayanamayarak ölür. Gurbet, ölen babasının onurunu kurtarmak için en yüksek başlık parası karşılığmda kendisini satışa çıkartır. Yön: Yıl- maz Duru. Oyn: Türkan Şoray, Hakan Balamir. Sflahlann-. 12.00TRT3Macera ©(Shotgun VVedding) - Hapisten kaçan Jim, kız arkadaşı Helen'le birlikte şehir dışında bir eve yerleşir. Ancak polis. kısa sürede izlerini bulur. Jim. Helen'i rehin aldığını söyleyerek po- lisleri eve yaklaştırmaz. Oyuncular: Aden Yo- ung. Zoe Carrides. 13.50 / Kanal D / Dağınık.-.Aynntı yanda Cemfl Dönüyor 16.40 interstar Macera /JJ\ Ülkedeki silah satışını arttırmak isteyen bir vrS' holding. terör olaylannı körükleyerek getir- diği silahlann pazarlamasmı yapmaktadır. Birça- tışma sırasında Komiser Cemil'in ekibinden bir polis öldürülür. Yönetmenliğini Melih Gülgen'in üstlendiğı yapımın başrollerinde, Cüneyt Arkın ile Ahmet Mekin oynuyor. Afacan Harika-. 18.00 Show TV Dram ©Üzüntüden morfinman olan bir anneyle, iki oğlunun dramatik öyküsü. Safa Önal'ın yö- nettiği filmde. Menderes Utku. Sadri Alışık ve Zeynep Aksu var. 20.00 / HBB / Kuğu Aynrrti yanda SıcakÖlüm 21.00 Kanal E Gerilim O , (Taking the Heat) - Rastlantı eseri vahşi bir f cinayete tanık olan ve korkudan hiçbir şey söy- leyemeyen bir adam ile onun peşine düşen kati- lin öyküsü. Yönermen: Tom Mankiewicz. Oyun- cular: Tony Goldvvyn, Lynn Withfıeld (1992). Hamlet 21.00 Prima Psikolojik p , (Hamlet) - Yönetmenliğini Franco Zefırel- v i ' li"nin üstlendiği, başrollerini Mel Gibson, Glenn Close. Alan Bates, Paul Scofıeld ve lan Holrrfun paylaştığı filmde; babasını kaybeden bir adamın kader. intikam, aşk ve vahşet arasırı- da yaşadığı olaylar anlatılıyor. Clifford 21.15 Show TV Macera (CHfford) - Ailesiyle Havvaii'ye uçan Clif- ford. aslında Los Angeles'daki DinozorPar- kfna girmek istemektedir. Bu nedenle uçağın motorunu kapayan düğmeyi çevirerek zorunlu iniş yapmasını sağlar. Bunun üzerine ailesi Clif- ford'u bekar amcası Martin'in yanına bırakır. Yö- netmen: Paul Flaherty. Oyuncular. Mattin Short, Charles Grondin. Casablanka 21.50 Kanal 6 Macera (Casablanka)-tkinci DünyaSavaşı'nınbaş- lamasıyla birlikte insanlann dünya görüşle- rinde birçok değişiklikler meydana gelir. Herke- sin gönlünde yatan bir an evvel Amerika'ya git- mektir. İnsanlann Lizbon'a gidebilmeleri için Ca- sablanka'ya gelip vize almalan gerekmektedir. Herkes akın akın bu gizemli şehre gelirler. Yö- netmen: Michael Curtiz. Oyuncular: Humphrey Bogart. lngrid Bergman, (1942,102 dakika). 22.30/TRT 2/Piano... Aynnt yanda Tehlikenin Ortasında 00.05 atv Macera <Oı (Deadfall) - Joe Donan ve babası Mike hız- vrv lı yaşayan tehlikeli kişilerdir. Ancak Joe, bir olay sırasmda yanlışlıkla babasının ölümüne ne- den olur. Bu olayın ardından onun son isteğini ger- çekleştirmek için daha önce varlığmdan bile ha- berdar olmadığı amcasını bulmak üzere yola dü- şer. Yönetmen: Christopher Coppola. Oyuncu- lar: Michael Biehn, Nicolas Cage, James Coburn, Sarah Trigger. Charlie Sheen. Bebek Bakıcısı 00.30 Kanal D Erotik ©(Baby Sitter) - Oldukça güzel bir genç kız, Tucker çiftınin evine çocuklanna bakıcılık yapmak üzere gider. Tuckerlar o gece bir arkadaş- İannın partisine katılacaklardır. Yön: Guy Fer- land. Oyn: Alicia Silverstone, Jeremy London. Siirpriz Çek 00.45 Shovv TV Macera /77\ (A MiUion To One) - Juan adlı Meksikalı vf^ bir adam, oğlu ve kardeşleriyle birlikte Los Angeles'ta yoksulluk içinde yaşamaktadırlar. Bir gün Juan'ın adına yazılmış bir çek geçer ellerine. Çekin yamndaki notta, bu parayı bir ay boyunca en iyi şekilde işletip, ayın sonunda geri vermesi gerektigi yazmaktadır. Yönetmen: Paul Rodri- gez. Oyuncular: Edward J. Olmos. Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli UYDULAR RTl 11.05 Reich und Schön 11.35 Sunset Beach 12.30 FamilienDuell13.00Punkt 12 13.30 Notruf taglich 14.00 Stadklinik 15.00 Barbe! Schafer 16.00 llo- na Christen 17.00 Hans Meiser 18.00 Jeopardy 18.30 Unter Uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exc- lusiv 19.45 RTL Aktuell 20.10 Explosiv 20.40 Gu- te Zeiten Schlechte Ze- iten 21.15 Champions Le- ague 21.45 Futbol 23.50 Futbol 00.45 Tekrariar 12.00 Jörg Pilawa 13.00 Vera am Mittag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 StarTrek 17.00 Bay- watch 18.00 Jedergegen Jçder 18.30 SAT 1 Regi- ona) Report 19.00 blitz 19.30 SAT 1 Nevvsmaga- zin, SAT 1 Spor 20.00 Ge- liebte Schwestem 20.30 Glücksrad 21.15 Hallo On- kelDoc!22.15DieUnbes- techlıche 00.10 Dıe Ha- rald Schmidt Show 01.15 Chına Btue bei Tag und Nacht 03 50 Tekrariar BJR08P0RT 09.30 Motosiklet Yanşla- n 10.30 Sportvvagen 12.00 Futbol 13.30 Tenis 14.00 Binicilik 15.00 BisikletYa- nşlan 17.00 Tenis 18.30 Hız Dünyası 21.00 Buz Pa- teni 23.00 Dart24.00 Boks 01.00 Hız Dunyası 02.00 Ralli 02.30 Kapanış TV5 19.00Wıssens-Quiz 19.30 Joumal / Meteo 20.00 Pa- ris lumieres 20.30 Joru- nal de laTSR 21.00 Com- ment ça va? 22.00 Droit de Cite 23.35 Nuit D'iv- resse Küçük bir çocuğun penceresinden TURHAN GÜRKAN lstanbul'un Kasımpaşa semtinde iki katlı, on odalı eski bir konakta ya- şayan insanlann sevgi dolu öyküsü. Kemal Demirel'in "Evimizin In- sanları" romanından Tunç Başa- ran'ın uyarladığı "Piano Piano Ba- caksız", savaş yıllanna karşın yitip giden de|erleri, sevgiyi, dostluğu, iyimserliği çağnştıran, birçocuğun saf dünyasının penceresinden yanm yüz- yıl öncesi lstanbul yaşantısmdan nos- taljik bir kesit veren özgün ve düzey- li bir yapit. İnsanlann yokluk içinde de mutlu olabileceğini duyumsatan, bu duygusal, hüzünlü yapıt, abartılı bir pembe tablo görüntüsüyle izleyi- ciye ulaştınlıyor. 1991'de 10. lstan- bul Film Festivali'nde yönetmen, Ka- nada Çocuk ve Gençlik Filmleri ile Frankfurt Festivali ödülleri alarak. Oscar aday adayı oldu. Ikinci Dünya Savaşfnın 1940"lı yıllannda Kasımpaşa'da on odanın her birinde ayn bir ailenin yaşadığı ahşap, eski konaktaki yoksul, aç ama içleri sevgi dolu insanlar, kendileri- ne mutlu bir dünya kurmuşlardır. Ara- lannda sevgi, yardımlaşma, bölüşme eksik olmayan ailelerden birinin se- kiz yaşındaki çocuğu Kemal (Sivas), iyimserkomşulannın yaşantısını göz- lemlerine dayanarak yansız biçimde anlatmaktadır. Kerim'in dayısı (Aziz) ltalya'da- ki sevgilisine kavuşmak için yaptığı sahte Bizans sikkelerinden elde etti- ği geliri, konaktaki ailelere dağıtın- ca, para pul sahibi olan bu kişilerbaş- ka yerlere giderler. Dağılan konak sevgisiz ve insansız kalır... TRT 2 22.30 Piano Piano Bacaksız - Yönetmen: Tunç Başaran / Senaryo: Ümit Unal, Kemal Demirel, Tunç Başaran / Görüntü: Colin Mounier / Müzik: Can Kozlu / Oyuncular: Rırtkay Aziz, Emin Sivas, Serap Aksoy, Yaman Okay, Ayşegül Ünsal, Taner Barlas /1991, Çiçek Film yapımı. TRT2 19.35 'Görevimiz Çevre' TV Servisi - Menderes Havzası'ndaki çevre kirlili- ği ve çevredeki çiftçilerin bu olaydan nasıl etkilendik- lerinin ele alındığı "Göre- vimiz Çevre"ye emekli başmühendis Ülkü Erdo- ğan konuk oluyor. Yapım- cılığmı Levent Ersin'in üst- lendiği programı Erol Ar- tem yönetiyor. TKT2 21.20 'Yaşamla îç Içe' TV Servisi - Mustafa Gcrçeker'in sunduğu "Ya- şamla !ç Içe" programmın konuğu, tiyatro sanatçısı Göksel Kortay. Yapımcılı- ğını Neşe Bilginer'in üstlen- diği canlı yayının yönetme- ni Sema Cığızoğlu. TRT3 22.15 'Akdeniz'de Solan Güneş' TV Servisi - " Akdenu'de Solan Güneş" adlı belgese- lin ilk bölümünde, Likya uy- garlığmın başkenti Patara kenti her yönüyle konu edi- liyor. Patara'dayapılan arke- olojik kazılarla ortaya çıka- nlan Roma hamamı, dünya- nın ilk ve tek yol kttev uz ası- tı ile tiyatrosunun da anlatıl- dığı üç bölümlük belgeselin yönetmenliğini Korkmtz Göçmen üstleniyor. Kanal E 23.05 4 Dik Açı' TV Servlst - Gazcteci Mete Alpman'ın sunduğu "Dlk Açı"da boğazlar ve çevresinin kirlilik nedenle- ri tartışıhyor. Yapıma, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Do- ğa Savaşçılan Demeği Baş- kanı Zafer Çetintaş, Çepe- çevre gazetesi sahibi Os- man Akkuş, Türk Kılavuz Kaptanlar Demeği Başkanı Aykut Erol konuk olarak katılıyor. 'Kuğu', suni komedi ile suni bir romantik tema arasında denge kuruyor Kelly 'nin sinemaya vedafilmi HBB 20.00 Kuğu - Swan / Yönetmen: Charles Vidor / Senaryo: John Dtghton / Görüntü: Joseph Ruttenberg, Robert Surtees / Müzik: Bronislau Kaper / Oyuncular: Grace Kelly, Alec Guinness, Louis Jourdan, Agnes Moorehead, Jessie Royce Landis, Brian Aheme / 1956 ABD yapımı, 107 dakika. TV Servisi - Ferenc Molnar'ın saygın oyunu "Kuğu"dan esinlenen film, taçlann, asalet unvanlannm ve lüks yaşamın sıradan fanilere uzak dünyasındaki kibar insanlara ilişkin kibar bir yapım. MGK, bu eski pro- jenin tozlannı silkeledi, gerçekleştir- di ve iftiharla piyasaya çıkardı. Mol- nar'ın oyunu, 1925 yılmda Paramo- unt şirketi tarafından (başrollerde Frances Howard ve Richard Cor- tez) ve 1930'da da United Artists ta- rafından "One Exciting Night" adıy- la (Lillian Gish, Conrad Nagel ve Rod la Rocque) beyazperdeye uyar- lanmıştı. Sinema dünyasına bu fılmle veda eden Grace Kelly'nin kişiliği ve rü- ya gibi yaşamı sayesinde (Amerika- lı milyoner aile, yıldız bir aktris, Mo- naco Prensesi, trajik bir ölüm), bazı sahneleri seyircilere çok etkileyici, daha doğrusu dokunaklı gelebilir. Charles N'idor'un fılmi, suni kome- di ile hemen hemen aynı derecede su- ni bir romantik tema arasında denge kuruyor. Bir^nebze mjzajhjda var, ama daha^ incelikle işfertm^ş olabilifdi. Alec Gu-^ inness, prens rolüne kendine özgü, ÖIçülü komedi anlayışını katıyor. Se- yircilerin gönlü öbür türlüsünü de is- tese, prenses, prense kaiacak. Ona âşık olan halktan öğretmende. bir za- manlann en yakışıklı aktörlerinden, romantik âşık rollerinin gediklisi Lo- uis Jourdan romantik bir tat ekliyor. Özellikle, veliaht prense hoş geldin de- mckinjn verilen baJ.oda. "Kuğu Val- sl" îledans eden Kelly ve Jourdan'ın birbirlerine oracıkta âşık olmalan, ro- mantiklerinyüreğiniağzınagetirebi- lir. Filmin yardımcı oyuncu kadrosu pek zorlanmadan iyi kompozisyonlar çizmiş: Jessie Royce Landis prense- sin annesinde. Brian Aheme keşiş- te. Agnes Moorehead ana kraliçede ve filmin belki de en iyi performan- j p . s^uoaıvEstelje Wjrmood j ^ , dısnn evde kalmış kız kardeşınde ke- yifle izleniyorlar. 'Sevgi' üzerine çeşitlemeler... TV Servisi - Gecekondudan çıkan kibar sosyete fahişesiyle, saf bir kominin aşk öy- küsü. Atıf YılmM'ın 1984'te Murathtn Munganın senaryosundan çektiği "Dağı- nık Yatak", yönetmenin sevgi üzerine çe- şitlemeler dencdiği oldukça dağınık "femi- nlst" bir araştırma örneği. Yeterince işlenmemiş tecrübeli kadın- saf delikanlı yaklaşımı üzerine kurulmuş iliş- kiyi irdelemeye çalışıyor. Müjde Ar aklı başında, fahişe tipinde ınandıncı olmayan yapay bir oyıın sergiliyor. Kadmın cinsel dürtüleri, arayış içindeki doyumlan yalın bi- çimde bir kominin aşkında şekilleniyor. Uğruna yaşlı, zengin erkeklerin intihar ettiği sosyete fahişesi Benli Meryem (Ar), babasının metresiyle oynaştığı bir gece- konduda büyüdükten sonra kötü yola dü- şer. Fahişe olduğu halde yine de aşk ve mutluluk arayan Meryem, kapatması oldu- ğu Ferruh (Sözeri) adlı evli bir zenginle gittiği partide Ismaıl (Belen) adlı gencecik saf bir komiye âşık olur. Kirli yaşamından sıynlıp temiz bir aşk yaşamı düşlediği bu genç sevgili de öbür erkeklerden aynmlı de- ğildir. Birlikte tatile gittikleri Side'de Mer- yem'i bir yana iten Ismail, yaşıtı kızlarla flör- te başlaytp bir jigolaya dönüşür. Temiz bir aşk düşleyen Meryem, artık komi için sa- ğılacak bir inek gibidir. KanaD 13.50 Dağınık Yatak- Yönetmen: Atrf Yılmaz / Senaryo: Murathan Mungan / Oyuncular: Müjde Ar, Ümit Belen, Aykut Sözeri, Lale Belkıs, Tulu Çizgen, Gülsen f uncer, Memduh Ün/1984, Mine Film yapımı. Radyo-TV Derneği paneli 'Kamu yaymlannda yapılanma ve TRT' TV Servisi - Radyo- Televizyon Yayıncılan Derneği'nin düzenlediği "Kamu Yayın Kurum- lannda Yeniden Yapı- lanma ve'TRT" konulu panel bugün yapılıyor. TRT OR-AN Sitesi Ad- nan Öztrak Konferans Sa- lonu'ndan gerçekleştiri- lecek panele AÜ tletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Bülent Çaplı, MÜ lleti- şim'den Dr. Cem Pek- mtn, Radyo-Televizyon Derneği'nden Çetin öner, TRT Genel Müdür Yardımcısı Şener Tok- can ve başmühendis Ali Nihat Yazıcı katılıyor. AÜ lletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Mutlu'nun yöneteceği pa- nelde, kamu yayın kurum- lannın yeni ortama uyum sağlayabilmeleri için yap- tıklan köklü değişiklik- ler irdelenerek, değişim- dönüşüm sürecinde karşı- laşılan sorunlar ele alını- yor. lzleyicilere de açık olan panel saat 14.00'te başlıyor. Bilindiği gibi, Radyo-Televizyon Yayın- cılan Demeği, yayıncı- lıkta yaşanan sorunları gündeme getirmek ve çö- zümüne katkı sağlamak amactyla geçen ay da "tletişim Ortamım Dü- zenleyen Yasalar" adlı bir panel düzenlemişti. NTV 21.05 'AklınYolu' 'Kentlerin Sorunları' TV Servisi-ZülföLi- vaneli'nin hazırlayıp sun- duğu "Aklın Yolu"nda bu hafta "Kentlerin So- runlan" ele alınarak tar- tışılacak. Programda, ge- cekondulaşma, altyapı so- runlan, plansız yapılaş- ma gibi konular işlene- cek."AkhnYolu"natar- tışmacı olarak, eski lstan- bul Mimarlar ve Mühen- dislerOdası Başkanı Ok- tay Ekinci, Sanyer Bele- diye Başkanı Yusuf Tü- lün ve Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşde- len katılacak. atv 23.20 'Haberci' 'Alçıdan yapılan şehir' TV Servisi-"Haber- ci" ekibi Asya kıtasının renkli ülkesi Hindis- tan'da. Meltem tnan ve Fatih Kandır'dan olu- şan program ekibi, Hin- distan'a yaptığı bu yolcu- lukta Sadular'ın ilginç dini kutlamasını ve Hint sinemasını anlatıyor. Ya- şamla her türlü bağlan- nı kopartıp inzivaya çe- kilen Hindu dervişlerin katıldığı büyük bir dini kutlamayı izleyen "Ha- berci", Sadu felsefesi- nin aynntılannı ekrana getiriyor. Her yıl yakla- şık 900 filmin üretildiği Bombay'daki Bollywo- od'dan görüntülerin de yer aldığı belgeselin ikin- ci bölümündeyse. tama- men alçıdan yapılmış Ci- ne City adlı dekor şehir anlatılıyor. KentTV 22.1Sİ 'Çıkmaz Sokak' Şişli'deki talan üzerine TV Servisi-"Çıkmaz Sokak"ta, Şişli Beledi- yesi'ndeki yolsuzluk olay- lan konu ediliyor. Soruş- turrna Komisyonu'nun ra- porundaki yolsuzluk ra- kamlan ele alınarak, Şiş- li'deki talanla ilgıli ilk suç duyurusunda bulunan CHP Şişli llçe Başkanı Dursun Çaltı ve Büyük- şehir Belediyesi CHP grup başkanvekili özkal Yici programın sunucusu Ce- mil Yıldırım'm sorulan- nı yanıtlıyor. TRT2 20.00 'Albüm' 'Kesmeşeker'le müzik TV Servisi - Kerem Demircioğlu'nun sundu- ğu " Albüm "ün bu haf- taki konuğu Kesmeşeker grubu. Yapım ve yöneti- mini Pürşen Ergûder'in üstlendiği programda gru- bun "Gerçekten Özle- yince", "Tek Sorumlu Ben miyim", "Aşk ve Para", "Acılann Kra- h " ve "Yolculuk Bitti" adlı parçalanna yer veri- liyor. Tv PROGRAMLARI 05.35Açılış 06.40 Bu Toprağın Sesi (Tekrar) 06.30 Haber Gündemı (Canlı) 09.00 Çocuk L J Saatı (Tekrar) 10.00 Haberter10.05Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Habeder 11.05 Öğleden Önce (De- vam) 12.00 Haberter 12.10 Dızi: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Müziklı Dakikalar 14.00 Haberier 14.05 Ya- şamın Içinden (Devam) 15.00 Haberier 15.05 Yansıma (Canlı) 16.00 Haberier ve Borsa 16.10 Yansıma (Devam) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati (Canlı) ia0O Haberier 18.30 Yöreierimiz Türkülerimiz 19.05 Otzi: Dertler Bızım CHsun 19^0 Spor Haberien 20.00 Haber- ier 21.00 Tele Tempo (Canlı) 22.25 Dızı: Şirket 23.15 Vesaire 24.00 Günün Getırdıklen 00.35 Gece Başlar- ken (Canlı) 02.35 Kapanış (0 312 428 22 30). 06.15 Açıhş 06.20 MEB Açtkoğretim üsesı Ders Programlan 07.40 Anadolu Üniversı- tesi Açıköğretım Fakültesi Ders Program- lan 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bütteni 19.35 Görevımiz Çev- re 20.00Album 20.35 Akşama Doğru (Canlı) 21.20 Ya- şamla Iç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bultenı ve Ingilızce Ha- berter 22.30 Yerli Film: Piano Piano Bacaksız 00.10 Dizi: Deniz Şahinleri 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75;. 0958 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Rtm:SHahlannGö»gesmdeDüğiin13J0Bel- — gesel: Bilım ve Tekno)o]i 14.00 TBMM TV 19.00 Stop 1019.35 A. llhan'laZaman İçinde Yolculuk 19^5 Genç Haber 20.05 Dizı: Pota Altı 20.35 Cumhu- riyetin Çocuklan 21.25 Dizi 22.15 Belgesel: Akdeniz'de Solan Güneş 2Z45 Müzik Koridoru 00.15 Kapanış. 08.00 MEB Açıköğretim üsesi Ders Progra- mı 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğ- retim Lisesi Ders Programı 15.00 Beraber ve Solo Şarkılar 15.25 THM Bir Sotist 15.45 TSM Konser 16.30 Müzik Mozaik 17.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Üniversitesi Açı- köğretim Fakültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.35 Açıhş 05.40 öğrendikçe 06.30 Haber Gündemı 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberier 10.05 öğleden Once (Canlı) 11.00 Habeder 11.05 Oğleden önce (Devam) 12.00 Haberier 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Mü- zikli Dakikalar 14.00 Haberier 14.05 Yaşamın Içinden (Canlı) 15.00 Haberler 15.05 Sızın İçin (Canlı) 16.00 Ha- berier ve Borsa 16.10 Izmır'den (Canlı) 17.00 Çocuk Ha- ber 17.05 Dönme Dolap 18.00 Habeıier 18.30 Pop 10 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingilizce ve Almanca Ha- berier 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haberler ve Hava Du- rumu 21.00 Tele Tempo (Can!ı) 22.30 Avrtıpalı Turkler 23.25 Atillâ llhan'la Zaman İçinde Yoteuluk 24.00 Gü- nün Getirdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dizi: Dallas 09.00 Dizi: Bit- meyen Aşk 10.00 Yerli Rlm: Bir Beyin Oğlu 11.45 Tarzan 12.15Çızgı Fitnv.12.45Ç!zgi Film: Çıko 13.15 Çızgi Film: Küçük Denız Kı- zı 13.45 Çizgi Film: Gluver'in Serüven- leri 14.15Yerli Rlm: Sensiz Yaşjyorum 16.15 Dizi: HangimızEşek 17.15Büyük Küçük Demeden 18.00Yerli Rlm: Afa- can Harika Çocuk 20.00 Show Haber 21.00SporSayfası 21.15Yabancı Rlm: Clifford 23.00 Sıcağı Sıcağına 24.00 Haber Hattı 00.30 Ekomagazın 00.45 Yabancı Rlm: Sürpriz Çek 02.30 Ma- vı Sessizlik (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çizgı Film09.10Yabancı Film: Arzın Merkezine Seyahat 11.30 Sabah Bıberlerı (Canlı) 12.40 Hipodrom'da Bugün 13.00 Ha- berler 13.15 Biz Bıze 14.30 Tele Yanş 17.15 Ara Haberler 17.25 Tele Yanş 17.45 Alo Olimpıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk le Bugün 19.40 Rana Elik'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pen- cere 20.30 Spora Bakış-Hava Durumu 20.50 Mottoo 21.50 Yabancı Rlm: Ca- sablanka 23.45 Ekonomi Vıtnnı 00.03 Can'lı Haber 01.05 Son Nokta 02.35 Canlı Haber 03.10 Yabancı Rlm: Ar- zın Merkezine Seyahat (tekrar) 05.25 Belgesel: Fas 06.25 Çtzgi Film (0 212 283 02 83). (A30 Kültür - Eğitım 06^5 Yabancı Film: Allahın Be- lası Bir Pazar 08.15 Ya- bancı Film: Şüphe 10.00 Yabancı Film: Son Amerikan Kahramanı 11.40 Yaban- cı Film: Köşe Başındakıler 13.55 Yaban- cı Film: Ah Paris... 15.40 Yabancı Film: Şeytani Cazibe 17.10 Yabancı Film: Twister 19.00 Cıne5 Ajanda (Şıfresız) 19.15Yabancı Rlm: Yakıa Mevsim 213Û Yabancı Film: Sekızinci Gün 23.15 Ya- bancı Film: Yolda Şamata 00.45 Yaban- cı Film: Sert Zamanlar 02.30 Intemet Kızlan 03.25 Dizi: Gizli ttiraflar 6 03.55 Playboy'un 15. Doğum Günü (0 212 225 S5 55). •aa. . 07.00 Güne Başlarken p I V 09.00 Haber 09.20 Li- festyle 0930 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekıler, Ha- ber Özel 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Ufestyle 14.30 Haber Öze- ti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün. Ekonomi, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gün- demı 20.50 Ekonomi 21.05 Aklın Yolu 22.05 2000'in Ötesi 22.30 Dünya Hali 23.05 Dünya Gözüyle Anadolu 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). i . 0 7 . 0 0 «flfliı Uyanma '?*=*"' Z a m a n ı 08.30 Sabah Showu 11.00 Mega 11.30 Jess 13.00 Mert 15.00 Pınar 17.00 Burçın 18.45 Hit Ust 19.45 Haberler 20.00 VJ Doğa Beklenz 21.00 Haberler 21.10 Men-e Men 2230Vıdeone 23.00 Cem CeminayOLOO Ge- ce Videosu 01.30 Gece Yansı 03.30 Karışık Türk Halk ve Sanat Müziği (0 212 288 75 75). 09.00 Haber Bultenı 09.20 EkoStart 10.10 p a r a Raporu 10.35 Borsanın Şirketlen 11J5 Son Duzlük 12.10 Para Raporu 13.00 Ha- ber Bultenı 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Dunya Modası 15.10 Para Raporu 15.35 Piyasalar 16.10 Para Ra- poru 16.35 Kahve Mola- sı 17.10 EkoFınısh 17.35 Dünya Ustelerinden 18J5 Hedef Üniversite 19.35 Dünya Modası 20.00 Ha- ber Bulteni 21.00Yaban- Dik Açı 00.30 Haber Bül- leni (0 212 282 51 00). m 06.30 Gönül Nağmeleri SkTAM 07.00 Kahvaltı Haberieri ^ • w 09.00 LezzetPınanm(rek- rar) 09.45 Ayşe Özgün Talk Shovv 11.00 Yerli Film: Namus Borcu 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Film: Shnookums 14.00 Çizgi Film: Kara Kanat 14.30A'dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Dizi: Şeytanın Gözyaşlan 19^X) Dizi: Süper Ba- ba20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hat- tı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Ha- berieri 21.00 Dızı: Böyle mi Olacakt 2Z10 Dizi: ÇiçekTaksı 23^0 Haberci 24.00 Ge- ce Haberieri 00.05 Yabancı Film: Teh- likenin Ortasmda 01.45 Muzıkli Dakika- lar 03^5 Uzaklar 04.05 Sıgara 04.25 Gö- nülden Nağmeler05.30Ayşe Özgün Talk Shovv (Tekrar) (0 212 655 00 00). IOITON »IMAM TIHMOI 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela10«) Yerli FHm:O Kadın 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hantmeli 14.05 Si- yaset Vrtrini 15.05 Yerii Rlrru Özlenen Şafak 17J0O Haberter 17J30Tek mi? Çift mi? 18.30 Eltıler 19.00 Ana Haber Bul- tenı 20.00 Erguvan Yıllan 21.00 Dizı: Dedektif Nash 22.00 Haberler 22.20 Al- tematif24.00 Gece Bulteni 0030 Yaban- cı Rhn: Tango 02.05 Dizı: Manuela (Tek- rar)03.05 Müzik0330 Belgesel 0430 Ya- bancı Rlm: Gizli Yer (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Remi 09.30 Taş Devri 10.00 Sevım- li Kahramanlar 10.30 Dizi: Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlı) 13.00 Haber 13.10 Katılsana Yanşsana 13.50 Yerli Film: Dağınık Yatak 15.50 Casper 16.30 Çızgi Film: Şırinler 17.10 Dizi: Bizim Ev 18.00 Kaynanalar 19.00 Ana Haber Bul- teni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemı 20.10 Çarkrfelek 21.10 Dizi: Ayn Dvinyalar 22.10 Ateş Dansı 23.10 Gecenın Içinden 23.40 D Lüks 00.30 Yabancı Rlm: Bebek Bakıcısı 02.00Türk Halk Müziği 02.20 Sı- garanın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). k 09.00 Mega Tanıtım 09.30 Çizgı Film: Den- W ~s ver 10.00 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 10.30 -J Dizi: Marimar11.15Dizi: Evdekiler 12.15Dİ- zı: Alem Buysa 13.00 Gun Ortası 13.20 De- li Murat 15.10 Çizgı Film: Denver 15.40 Dızi: Süper Yıl- dız 16.40 Yerli Rlm: Cemil Dönüyor 18.40 Dtzi: Fer- hunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Dizi: Kara Me- lek 21.40 Şampryonlar Ligi: B.Dortmund- Rea Madrid (Canlı) 23.30Şampıyonlar ügı: Monaco-Juventus(Bant) 01.20 Maç Özetleri 02.20 Mega Tanıtım 02.50 Motor Sporlan Dunyası 03.30 Müzik... Müzik... Müzk 04.00 Mızrap 06.30 Zirve Defteri (D 212 448 80 00). U E* n 06.30Aerobık 07.30 Bugün (Carlıj 10.OO I İ D D Haberler 10.10 Politıka Gündemı (Can- •••••• lı) 11.00 Haberier 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.00 Haberier 12.05 0x1 x2 At Yanşı 13.00 Ha- berler 13.15 Müzik Kulübü 14.002'den 4'e(Canln 16.00 Haberier 16.05 Hayvanlar Âlemi 16.25 Küçü< Soyta- nlar 17.00 Haberier 17.05 Lıgde Geçen Hafta 13.00 Ha- yatımız Moda 18.30 Ana Haber Bulteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Rlm: Kuğu 22.00 Onda On Ha- ber 22.45 Yüksek Tansiyon (Canlı) 24.00 Haberet00.30 Hülya Abla Sizlerie (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: Gül ve Kılıç 10.00 Tbrküle- rimiziZOOGerçekKesrt 13.00 AnkaraGün- demi 13^0 Kurdele 15.00 Flash'da Bugün 1£15 Ser- pil Barlas'la 17.00 Kurdele (Final) 18.00 Dizı: Sen Ola- sın Nun Bey 19.00 Dart 19.30 Flash Haber 20JC Bizm Bakkal 20.30 Yabancı Film 22.30 Dizi: Son Scz Sev- ginin 23.00 23. Saat 24.00 Yıldo İle 01.00 'abancı Film: Kınk Mızrak 03.00 Kapanış (0212 25682 82). 09.00 TRT 2'den Geçiş 09.05 BJ Sabah (Canlı)10.05 Susam Sokağı 10.35Afacan Kız 11.05 Dizı: BirAdam Yaratrmk 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.0DVIüzık Nostalji 13.30 Belgesel. Denızlerin Sesı 14.0CSevilen Müzikler 14.30 Haberier ve Hava Durumu 1445 Dic- le'den Gelen Şifa (Canlı) 15.45 TRT Halk Kons*<17.00 Düşünelim Konuşalım Yanşalım 18.00 Gide Gde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog