Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Vergi numarasında kargaşa • ANKARA(AA)- Belirli işlemlerde vergi numarası kullanma zorunluluğunu getiren kanunun yüriirlüğe girmesinin ardından, bazı bankalar ve döviz büfelerinin vatandastan numara istemesi kanşıklığa yol açtı. Ortaya çıkan kanşıklık, maliyecilerin "Vergi numarası zorunluluğu bankalar için henüz geçerli değil" şeklinde devreye girmesiyle giderildi. Bakû-Ceytıan boru hattı • NEWYORK(AA)- Hazar petrolünün uluslararası pazarlara taşımakta kullanılması düşûnülen Bakû-Supsa boru hattının kullanılamayacak kadar eski ve kapasitenin yetersiz oluşu, bu hatta alternatifolarak düşûnülen Bakû-Ceyhan hattına yanyor. Azerbaycan ulusal petrol şirketi SOCAR'ın Başdanışmaru Refık Abdulayev, "Şimdiki boru hattının, günde 600 bin varili bulacak olan üretimi taşıması mümkün değil" dedi. Teknoloji Ötiülü' finalistleri • Ekonomi Servisi - TÜBlTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfi ve TÜSlAD'ın Türkiye'de ilk kez organize ettigi "Teknoloji Ödülü" için finalistler açıklandı. 12 Mayıs günü açıklanacak olan büyük ödül için Arçelik, Netaş, Simko, Tai ve Türk Elektrik Endüstrisi AŞ yanşıyor. Ödül töreninden önce yapılacak olan " 1. Teknoloji K.ongresi"nin de "Türkiye'nin ulusal teknoloji politikasmın" behrlenmesinde önemli bir adım olacağı belırtildi. Irak'la yettek parça SOPIHHI • NEWYORK(AA)- Irak, Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı'nın eskiliği ve kendi üretim tesislerinin durumu nedeniyle, 6 ayda BM'nin izin verdiği kadar petrol üretemeyeceğini boru hattının modernize edilmesi için yedek parça ithal etmesi gerektiğini de BM'ye bildirdi. 4 bankaya datia vergi izni • ANKARA(AA)- Maliye Bakanlığı, 4 özel bankaya daha vergi toplama izni veriyor. Bankanın mali yapısı, şube sayısı, bilgisayar ve altyapı durumu gibi çeşitli kriterlerini dikkate alarak değerlendirme yapan Gelirler Genel Müdürlüğü, Koçbank, Sümerbank, Şekerbank ve Osmanlı Bankası'na da vergi toplama izni verdi. Sigortacılık paneH • Ekonomi Servisi - Sigortacı gazetesi, "Sigortanın Tanıtılmasında Sigortacılara, Devlete, Medyaya Düşen Görevler ve Öneriler" konulu panel düzenledi. Panelde konuşan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Teoman Kerman, mevzuata uymayan şirketler hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması gerektiğini kaydetti. Bu yılın ilk ayında çeşitli şirketlere 350 trilyona yakın teşvik dağıttı Hükümetten teşvik yağmııru HAZAL ATEŞ ÇAKIR Hükümet bu yılın ilk ayında çe- şitli sektörlere yönelik olarak top- lam 340 trilyon 594 milyar 849 milyon liralık teşvik verdi. Hükümet, TBMM Genel Kurul Salonu'nun yapımında usulsüzlük yaptığı ileri sürülen Mesa-Nurol ortaklığında yer alan Nurol İnşa- at ve Ticaret AŞ'nin 2 trilyon 400 milyar lira tutanndaki yatınmına yüzde yüz teşvik verdi. Teşvik kapsamına alınan yatınmlarda 963 milyon 453 bm dolar dövız kullanılması ve 28 bin 913 kişinın istihdamı öngörülüyor. Teşvik kapsamına, tanm, ma- dencilik, imalat, hizmetler (uiaş- tırma, turizm, ticaret, eğitim, sağ- lık) sektörleri giriyor. Yatmmlan- nı yüzde yüz Yatınm Indirimi (Y.l)(gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti), Gümrük Muafıyeti (GM) ve KDV desteğı alan bazı sektörlerin, sırasıyla yatınm, is- tihdam oranlan şöyle: Tanm sektörü toplamı 5 trilyon 18 milyar 20 milyon lira (297), madencilik sektörü toplamı 653 milyar 860 milyon lira (104), ima- lat: 190 trilyon 415 milyar 321 milyon lira (15 bin 96), enerji sek- törü 26 trilyon lira. Tesvik kimlere verilir ? Yarmmlarda Devlet Yardımlan ve Yatınmlan Teşvik Fonu Esaslan hakkında karar 25 Mart 1998 tarihinde yürürlüğe girdi. Kararda, teşviklerin amaçlan şöyle sıralandı: Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sennayeyi tabana yaymak, istihdam yararmak, katma degeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri kullanmak ve uluslararası rekabet gücünü sağlamak için yaörunlann uluslararası yükümlülüklerimize aykınhk teşkil etmeyecek şekilde teşviki, yönlendirilmesi ve desteklenmesi. Bu karar kapsamında araşbrma-geliştirme (Ar-Ge), teknopark, çevre korumaya yönelik, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nca belirlenen öncelikli teknolojik yatınmlar ile Küçük ve Orta Boy Işletmeler'in (KOBt) teşvikini, yönlendirilmesini ve desteklemesini sağlamak amacıyla Yatınmlan Teşvik Fonu kuruldugu anımsatıldı. TBMM'de Genel Kurul Salo- nu'nun yapımında usulsüzlük yaptığı ileri sürülen Mesa-Nurol ortaklığında yer alan Nurol tnşa- at ve Ticaret AŞ komple yeni ya- tınm için 2 trilyon 400 milyar lira toplam yatınma, yüzde Yl, GM, VRHİ, KDV desteği artı 10 puan aldı. Nurol Inşaat ve Ticaret AŞ Bo- laman-Perşembe yolunun yapımı, iş makineleri yatınmında 800 ki- şiyi istihdam edecek. 1998 yılının Ocak ayında 1 tnlyon liranın üze- rinde bazı yatınmlara verilen teş- vik belgelerinin sektörel dağılımı ıse şöyle: - Hürriyet Gazetecilik ve Mat- baacüık AŞ 10 trilyon 196 milyar 770milyon liradeğerindeki komp- le yatırimda günde 428 bin muh- teüf baskı, 700 bin gazete baskı ka- pasitesi üretilmesine yüzdeyüz Ya- ürım İndirimi (Yİ). Gümrük Mu- afıyeti (GM) ve KDV desteği tam- nan teşvikler arasında >er alıyor. - Nuh Beton AŞ yılda 400 bin metreküp hazır harç ve beton üre- tünı ıçın 1 tnlyon 380 milyar 930 milyon lira tutanndaki yatınma yüzde yüz Yî. GM ve KDV des- teği verildi. - Nurol Gıda ve Tanm Üriin San. ve Tic. AŞ'nin. yüda 1100 ton sebzewtişnriciligi için 1 trilyon 120 milyar lira değerindeki kompleya- tınmına >üzde yüz Yİ. GM ve KDV desteği aldı. Döviz kullanım oranı 2 milyon 142 bin dolan gös- terirken. 60 kisinin istihdam edil- mesi öngörülüyor. - ACH Teknik Müşavirlik Mü- messillik ve Dış Tic. Ltd. Şti, yu- murta tozu ve tavukçuluğu için 2 trilyon 394 milyar 680 milyon li- ra tutanndaki komple yeni yatın- ma Yl, GM ve KDV artı 10 puan teşvik alacak. Şirketin döviz kul- lanım oranı 8 milyon 463 bin do- lar olup 43 bin kışiyi istihdam ede- cek. - Tam Gıda Taş. Tur. Kim. ve San. Ür. Tıc. Ltd. ŞtL yılda 4 bin 200ton çikolata.şekerleme ile 1920 ton sakız üretimi için 1 trilyon 745 milyar 3% milyon lira tutannda- ki komple yannma Y1, GM ve KDV artı 10 puan teşvik verikn. - Birsa Bırlik Gıda San. Tic. ve Dış Ticaret AŞ yılda 36 bin ton bisküvı, şekerleme, çikolata ve ciklet üretimi amacıyla 2 trilyon 400 milyar lira tutanndaki komp- le yeni yatınma Yl, Vergi Resim Harç Istisnası (VRHİ) ve KDV desteği aldı. - Satudaş Sakarya Tanm Üriin, Üretme ve Değerlendirme AŞ pa- tates püresi üreten yatmmımyeni- lemek için 1 trilyon 70 mihar lira tutanndaki toplam yatınma. vüz- de yüz Yİ, GM, VRHt ve KDV desteği akü. - Bayteks Tekstil San. ve Tic. AŞ yılda 8 bin 300 ton iplik üre- timi için 3 trilyon 600 milyar tu- tanndaki yatınmınayüzde yüz her alanda destek alırken, 50 kişinin istihdam edileceği belirtildi. 'Sektörkr kontrol edilmeli' Devlet teşviklenni değerlendı- ren uzmanlar, teşvik verilen sek- törlerin öngörülen yatınmı gerçek- leştıreceği varsayunından hareket etmenın doğru olmadığını söyledi- ler. Teşviklerde haksızlıkyapıldığı- nı öne süren uzmanlar, devlet ban- kalanmn da "soygun"da aracı ol- duklannı söylediler. Tatıer luımtlıı IMF temkiıJi FUATKOZLUKLU \VASHINGTON - Uluslara- rası Para Fonu (IMF). hüküme- tin enflasyonla mücadele çaba- lannın kısa vadede büyümeyi olumsuz etkilediğini, buna kar- şın makro açıdan ıstıkrann sağ- lanmasıyla Türkıye'de orta va- dede ekonominin güçleneceğinı bıldırdı. IMF ile Dünya Bankası, yann başlayacak olan "ilkbahar top- lantilan" öncesınde "Dünyanın Ekonomik Görünümü" adıyla yayımladığı raporda, Türk eko- nomisine üişjan yapıjan değer- lendirme özetle şöyle:" Yüksek enflasyonu aşağı çekmek için Türk hükümeti çabalannı art- ünü. 1988 ydı için büyüme hıa- nın yavaşlaması ancak orta va- dedeTürkekonomisiıün güçlen- mesi söz komısu." IMF ile Dünya Bankası'nın "ilkbahar dönemi" toplantilan- nın ana gündemını "Asya krizj" oluşturuyor. Toplantılara katıla- cak olan ekonomiden sorumlu De\ let Bakanı Güneş Taner ile berabenndekı heyet, dün akşam üzen Washıngton'a ulaştı. Bakan Taner'm, toplantılann klasik programı çerçevesmde IMF Başkanı Mkhel Camdes- sus ve Dünya Bankası Başkanı James D. VVolfensohn'la bırer görüşme yapması bekleniyor. Taner'in, temaslan sırasında, hiçbir şartıru yerine getirmeden uygulamaya İconan 3 yıllık enf- lasyonla mücadele programının ilk çeyreğindeki gelişmeleri an- latacağı bildiriliyor. <UUI1 Cumhurbaskanı Süleyman Demi- reLTürldye'yi21.>iiz>T]daturiznı- de "Altın ülkesi" yapmanın hcrkesin borcu okluğunu belirterek, rurizmin halklar arasındaki önyargüan orta- dan kakiırdığını noşgöriinün köksalmasına nedenolduğunu dilegetirdi.TürkrveOtelciler Birtiği'nin (TÜROB) ilkini gerçeklestirdiği Turizm Forumu'nda konuşan DemireL "Anadolu'nun kalbinden birçok medeniyet doğ- muş. Büyük medeniyetkrin kalınolannın bekçileriyiz. Hiçbirini tahrip etmedik. Bu medeniyetier beşiğini gö- riin, tanryın" dedi. Forumda, TÜROB Başkanı Ali Güreli, Türkiye'de sayüan 3 bine ulaşan oteDerin bir çatida topla>acak Otelciler Birliği yasasının bir an önce çıkması gerektiğini ifade ettL (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) îskontolu ya da taksitli alım olanağı kazanmak için önkayıt dönemi bugün başlıyor Iş Bankası^nda önkayıt heyecamEkonomi Servisi - Türkıye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası için önkayıtlar başlıyor. İlk defa uygulanacak olan ve bu- günden itibaren bir hafta süreyle alınacak önkayıtlarda kayıt yaptıran ve kesin kayıtta parasını ödeyen küçük yatınmcılara yüzde 10 iskonto ya da 4 eşit taksitte ödeme ola- nağı getinlıyor. Önkayıt 15-22 Nisan, kesin kayıt ise4-6 Mayıs tarihlen arasında gerçek- leşecek. Borsa çevreleri ve Özelleştirme Idaresi Başkanlığı küçük tasarrufçudan ge- lecek talebi merakla beklıyor. Özelleştirme Idaresı Başkanlığı (ÖtB) yüzde 12.3 oranmdaki kamu payının özel- leştirilmesinde önkayıtlar bugün başlıyor. Önkayıt yaptıran küçük tasarruf sahipleri ve İş Bankası çalışanlanndan oluşan gruplan kendi içinde en küçük başvurudan en büyü- ğe doğru sıralayacak olan ÖtB, belirlediğı limite kadarolan gruplara iskonto ya da tak- sitle satış yapacak. Gelen tüm taleplerin karşılanacağını be- Nereye kayıt yaptırabilirsiniz? • ABN Amro Hoare Govett Istanbul Menkul Kıymetler • Ak • Alfa • Alternatif • Ata • Camiş • Demir • Dış • Eczacıbaşı • Ekınciler • Evgin • Gedik • Iktisat »İş • K Yatmm • Kent • Koç • Meksa • Nurol • Starteji • Sümer • TEB • Tekfen • Yaşar Menkul Değerler • Park Yatınm Bankası • Yatınm Finansman AŞ. Şubekri saüşa yrtkili acente olan bankalar ise şunlan • Akbank • Alternatifbank • Bank Kapital • Demırbank • Dışbank • Iktisat Bankası • Kentbank • Koçbank • Sümerbank • Tekfenbank • Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) • İş Bankası • TSKB • Yaşarbank • Ziraat Bankası. lirten ÖİB yetkılilen sadece önkayıt yaptı- np, belirienen fiyat üzerinden kesin kayıtta bu miktan satın alan kişılerin iskonto ya da taksitle satış olanağından yararlanabıleceğı- ni belirtiyor. 4-6 Mayıs tarihlen olarak be- lirienen kesin kayıtta alacağını bildirdığı his- selerin altında alım yapan tasarruf sahibı is- konto ya da taksitle alım olanağını kaybe- decek. Fazla miktarda almak isteyenlere ise ön- kayıttakınin üzerınde kalan kısım için hiç- bıravantaj olanağı sağlamayacak. Nasü başvTiru >apılacak? Önkayıt için ÖlB'nin belirlediğı aracı ku- ruluşlarda talep formunu doldurmak gere- kiyor. Önkayitta para yatınlmayacak. Kesin kayıtta yüzde 10 ıskontodan yararlanmak isteyen tasarruf sahıbı, parasını, başvurdu- ğu aracı kurum ya da bankaya yatıracak. Taksitle alanlar bedelin yüzde 25'ını kesin kayıtta, kalan kısmını da 3 Haziran, 3 Tem- muz ve 3 Ağustos'ta yatıracaklar. Başvuruda gerçek kişilerden sadece nü- fus cüzdanı fotokopisi, tüzelkışilerden ise Ticaret veya Sanayi Odası'na kayıt belgesı, Ticaret Sicili Memurluğu'ndan tasdikli ana sözleşme, noter tasdikli imza sirküleri, nü- fus cüzdanı örneği ve tüzelkişiliği tanıtıcı belgeler istenıyor. Flyat nasıl belirienecek? Hisse senetlerinin fıyatı kesin kayıt döne- minin sona ermesinin ardından toplam tale- be göre tespit edilecek. Yatınmcılann mağ- dur olmaması için kesin kayıt öncesi gaze- telerde yayımlanacak sirkülerde beliriene- cek fıyat aralığı tavanından bedeller yann- lacak. Belirienecek fiyat ve yapılacak indi- rim sonunda yatınlan miktarda bir fazlalık oluşursa bu fark tasarruf sahibine iade edi- lecek. BASİDAV Basisenliler Dayanışma ve Yardımlaşma VAKFİ 31 ARALIK1997TARİHLİ G E L İ R - G İ D E R T A B L O S U G I D E R L E R PERSONELGİDERLERİ DIŞARDAN SAĞ. FAYDA VE HİZMETLER TOttOtoERLESİ G E L İ R L E R 4.318.600.664 3.560.053.779 ÖLÜM YARDIM FONU GİDERLERİ ĞHüm Yardımı Gıderten KARŞILIKSIZ YARDIMLAR FONU GİDERLERİ Doğal Afet Yardımı Gtderteri 962.500.000 80,000.000 1,042,500,800 962,500,000 80.000,000 DtogR FAAL, OyvŞ.GEL. VEKAR<Eus Falivet Dısıi FAIZ GELIRLERI MENKUL KIYMET GELIRLERI KAMBİYO KARLARI DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR Hayat Grup Sig Ölüm Tem Tah 962,500.000 OUAĞAN ÖSt OELİR VE KAfaAR 98.942 561,823 23,041.006.359 34.291.681 962,500.000 SAIR GELİRLER 3.916,489 GELİR FA2LASÎ 113,814,482^ GİDERLER GENEL TOPLAMI 122,984,276,352 GELİRLER GENEL TOPLAMI 122,984,276,352 BENCE İZZETTtN ONDER Kapitalist Köleleştipme Yöntemi Türkiye'de dört kişilik bir ailenin sadece temei tü- ketim maddeleri için yapması gerekli harcama tu- tan, Mart 1998 itibanyla 157.3 milyon lira imiş. Tür- kiye'de en üst düzeyde bir öğretim üyesi (beş yılı aşkın profesör), Mart 1998 itibanyla, yaklaşık 230 milyon lira net maaş almaktadır. Gerçeği kasıtlı ola- rak gizliyor ya da saptınyor görüntüsü vermemek için şunu da söylemem gerekiyor ki, bu miktara ila- ve olarak, bazı öğretim üyelerine ek ders ücreti, ba- zı branşlarda da döner sermaye katkısı tahakkuk ettirilmektedir. Ancak, bu iki yan ödeme, tüm öğ- retim elemanlan ve tüm branşlar için geçerli değil- dir. Kamu üniversitelerinde çalışan öğretim eleman- lan, bir yandan özel sektöre diğer yandan da vakıf yüksekokullanna karşı çok ciddi bir mücadele ver- mektedir. Var olan anlayış ile kaybedilmeye mah- kûm olan bu mücadele, özünde ülkenin bilimsel düzeyi adına ve baskıcı sermayeye karşı yürütül- mektedir. Zaten bu mücadele, üniversite ile siya- siler arasında yürütülüyormuş gibi algılanıyor ol- makla beraber, aslında sermaye ile üniversite ara- sında cereyan etmektedir. Sermayenin üniversiteye ve böylece bilim alanı- na hâkim olma çabalan zaman içinde farklı biçim- lerde karşımıza çıkmıştır. Bu amansız mücadele- nin biryönünü, öğretim elemanlarının direncini kır- maya yönelik olarak, özlük haklarının denetim al- tına alınması oluştururken, karşıt yönünü de part- time aldatmacası altında öğretim elemanlarının özel kesime çekilmesi oluşturmaktadır. Bununla da yetinmeyen sermaye, bir yandan kendi eğitim ünitelerini kurmakta, diğer yandan da ilgih merci- lere yeni yasalar hazırlatarak kamu ünıversıtelerini de sermayenin kaplama alanı içine almaya yelten- mektedir. Katkı payı adı altında bugün talebeden alınan bedel de böylesine bir gidişin ilk adımlarını oluşturmaktadır. t Öğretim üyelerinin maaşlarına zam yapıldı diye kamuoyuna yansıtılan haber yanlış ve yanıltıcı ol- duğu kadar, maalesef, aynı zamanda bilim haya- tına vurulan çok ciddi bir darbe nıtelıği de taşımak- tadır. öğretim Elemanlan Sendikası'nın ilgili siya- silere faks ile gerekli mesajlan göndermiş olması- na rağmen, bir parti hariç (CHP), iktidar-muhalefet tüm partiler, üniversite ve bilim yaşamı üzerine bu darbeyi vurmada bir beis görmemişlerdir. Kamu- oyuna zam olarak yansıtılan, oysa aslında ek ders ücretinde yapılan bir arttırmadan ibaret olan bu değışiklik için tüm sıyasıler, halka hesap vermek zo- rundadır. Çünkü, böylesine bir karar; - Tüm kamu çalışanlannı ve bu arada öğretim elemanlannı birbirinden farklılaştırarak köleleştiren bir düşünceyi yansıtmaktadır. - öğretim elemanları arasında da ek ders verme durumunda olanlar ile olmayanları birbirinden fark- lılaştıracaktır. - öğretim elemanlarını asli görevlerinden olan araştırmadan uzaklaştınp, sadece ders vermeye yöneltecektir. Bunun anlamı; öğretim elemanmı bi- lim insanı olmaktan uzaklaştınp bilgi aktaran robo- ta dönüştürmektir. Sermaye, araştırmaları başka kanallardan finanse ederek, kendi doğrultusunda yönlendirecektir. Araştırmayı para ile satan üniver- sitede bilimsel özerklikten söz edilemez. Kaldı ki araştırmalann yönlendirilmesi, doğal ve organik ilişkı içinde, verilen derslerin de yönlendirilmesıne neden olacaktır. Muhtemelen istenen tam da bu- dur; kontrollü bilginin kamusal maliyetlerle genç beyinlere enjekte edilmesi! - Çok büyük bir olasılıkla derslerin yapay olarak bölünmesine neden olacaktır. Görüldüğü üzere, böyle bir karar, yukanda sayı- lanlar ve sayılmayan daha bir dizi olumsuzluklan da beraberinde getirecektir. • • • Tüm kamu emekçiterinin ve bu arada öğretim elemanlannın tüm sorumluluklannı müdrik olmala- n gerekir ve öyledir de! Aksi durum, doğal olarak, yasal yollarla saptanabilir ve ona göre gereken ya- pılabilir ve yapılmalıdır da! Ancak, dünyanın hiçbir medeni ülkesinde fakiriik sınınnda insanlar çalıştı- rılmaz, böylesine çalıştınlan insanlar ise maalesef, denetlenemez. Zira bu koşullarda insanlann ne tür fedakârlıklara katlanacağı kestirilemez. Çarpık öz- lük haklan sistemi ile beşeri sermaye eritildikten sonra, bu kalite düzeyine göre ücret belırleme man- tığı, mantığı aşan başka amaçlar taşımaktadır. Bu amaçlar, halkımızın vetoplumun uzun-dönemli ya- rarına değildir. Bu nedenle, tüm çalışanlarm ve bu arada öğretim elemanlannın özlük haklarının iyileş- tirilmesi talebi salt sosyal adalet açısından ele alın- makla kalmamalı, fakat düzgün bir sistemin yara- tılıp işletilmesine yönelik etkinlik boyutu ile de al- gılanmalıdır. Işte kamu emekçileri sendikacılığının en önemli rolü bu noktada ortaya çıkmaktadır: Ka- mu çalışma alanında özlük haklarının düzeltilmesi sonucunda kamusal köleliğe son verilmesı ve böy- lece etkinliğin yükseltilmesi! Bu konunun sosyal adalet ile ilgili olan birinci boyutunu siyasilerin anlayışlarına ve seçmenlerin yargılanna terk etsek de.teknik etkinlikle ilgili ikin- ci boyutu için siyasilerin hesap vermesi kaçınıl- mazdır. Bu hifta NET kâr payı dağıttık. vdludnldrın parjUn 13 S:sjn !';','i, de ! j-.UUU TL oldu Onlar %92 kjzandı. Yl sız! 13Nisai1998tarihiMbanyledağrtıbiNETkârpaylan MGÜN 90CUN 180 CÜN 360 GUN HER 100 0O0U ICIN 4.952 14.323 35.105 91.602 HER 10OOUSD ICIN 6.01 19.07 36.75 68.09 HER 1000 DMICIN 5.54 17.70 34,11 69.17 SUBElttİMİZ ÖĞU TATİÜ V I CUMARTESİIfKİ (12:00-17:00] ACIKTT». Ihlas Finans'Faızsız Bankacılıkta Öncü' I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog