Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyeC kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. Ç«*fı Mah 5 Sok. Çrartı Işhar» No2 Kat 1 (Sabancr iş Mertezı Afkaa)Adana Tel(322)36312 11 Faks:(322)3631215 Cumhuriyet Cumhuriyet kitap kulübü Pdüşüncelere dinginlik ve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARI'nda. Tüıtocağı Cad No 39/41 04334)Gağaloğtu/lstant)u( Tel (212)51401 96Faks(212>514 01 95 74. YIL SAYI: 26488 / 150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA 18 çatışmadan kurtulan PKK'nin 2. adamı binlerce militanı eğitti Sakık'a üçlü sorgııPKK'nin kasası PKK uzmanı sorgucular Diyarbakır'da toplandı. Bir operasyonla Kuzey Irak'tan kaçınlan Parmaksız Zeki kod adlı Şemdin Sakık'ın, daha önce dağlardaki 18 çatışmadan kurtulduğu öğrenildi. Sakık, KDP'ye teslim olduktan sonra PKK'nin dağ kadrolannda hareketlilik belirlendi. Aynı zamanda örgütün parasal işlerini de yürüten Şemdin Sakık, 1982-92 yıllan arasında Diyarbakır ve çevresinde 3 binden fazla militanı eğitti. ANKARA/DİYARBAKIR (Cumhuriyet) - Diyarbakır Bölge Asayiş Komutanlığı'n- da gözaltında tutulan Şemdin Sakık ıçın Ankara'da 10 kişı- lik özel bir sorgu timi oluştu- ruldu. Daha önce TSK birlik- leriyle girdiği 18 çatışmadan kurtulduğu öğrenilen Şemdin Sakık KDP'ye teslim olduk- tan sonra PKK'nin dağ kadro- lannda yogun hareketlilik be- lirlendi. Alınan bilgiye göre, Sakık'ı sorgulamak içın başta Genelkurmay olmak üzere MtT, JİTEM ve Emniyet Ge- nel Müdürlüğü Terörle Müca- dele Harekât (TEMÜH) Daıre Başkanlığı'nda PKK uzmanı sorgucular dün Diyarbakır'da bir araya geldi. Diyarbakır'a getinldikten sonra psikolojik test uygulanan Sakık için da- ha sonra doktordan sağlam ra- porualındı. Sakık'ın sorgusu- na bugün başlanacağı ve yasa gereği en fazla 10 gün gözal- tında rutulabilecegi öğrenildi. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı timler tarafından Dohuk'ta kardeşiy- le birlikte yakalandıktan son- ra Diyarbaİcır'da gözaltında tu- - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . tulan Şemdin Sakık hakkındaki C J S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t i İ B İ - v a l a n D | y a r b a k ı r D G M Başsav- dosyalar toplanıyor. • M L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R j cılığı'na göndenldi. Birçok Batı Sakık'ın Istanbul ve Muş ağır ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ülkesinın Ankara büyükelçilık ceza mahkemelerinde daha önce ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H yetkılılennın de Sakık'ın duru- açılan iki ayn dava ile ilgili dos- • ^ H ^ ^ H B H H H İ ^ ^ H mu konusunda Emniyet'ten bil- Pişmanlık Yasası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay'ın, Şemdin ve Arif Sakık kardeşlen yakalayarak Türkı- ye'ye getırdığı operasyonu ajanslardan öğrendığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Mıllı Sa\wma Ba- kanı İsmet Sezgin. -Hükümetin her üyesinin. ber şeyi bilmesine gerek yok" dedı. Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevit de, Türk Sılahlı Kuvvetlen'nın (TSK) her gün bırkaç operasyon yapmak zorunda olduğunu be- Örgütle ilgili çok geniş ve doğru bilgiler verse bile Şemdin Sakık'ın Pişmanlık Yasası'ndan yararlanması mevzuata göre olanaksız. Diyarbakır DGM Başsavcısı Çakar, Sakık'ın da diğer PKK militanlan gibi yargılanacağını kaydederek "Zaten yeni getirildi, henüz bu konuda bir hazırhk yok" diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Sezgin, Sakık'ın 'itirafçılıktan' yararlanmak için başvurusu olmadığını söyledi. bakır ve çevresinde 3 binden fazla teröristi eğittiğini, 1993 yılında Bingöl'de 33 erin şehit olduğu katliam emrini verdiği- ni kaydeden yetkililer, Sa- kık'ın aynı zamanda örgütün parasal işlerini de yürüttügünü anlattılar. PKK'nin üst düzey sorumlusu olması nedeniyle Sakık'ın iyi sorgulanması du- rumunda örgüte çok büyük darbenin vurulabileceğini kay- deden emniyet yetkilileri, "Sa- kık'ın karşısına uzman sorgu- cularçıkmaması halinde yanıl- bcı bilgiler de verebiiir. Bu işi çok profesyonelce yapmak ge- rekir" dediler. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililen, Sakık'ın yakalan- masından sonra PKK militan- lannın bölgede yer değiştirme- ye başladığına dikkat çekerek, buna karşı gerekli önlemlenn alındığını kaydettı. Sakık'ın yakalanmasınm, PKK'nin dağ kadrosu ve sempatizanlan ara- sında büyük moral çöküntüsü yarattığını kaydeden aynı yet- kililer, askerler tarafından sor- gusu tamamlandıktan sonra Sakık'ın, ifade tutanaklan ile birlikte polise teslim edilece- ğini ve daha sonra mahkemeye sevk edileceğini söylediler. Sa- kık'ın, sorgusu tamamlanıp tu- Ankara'da herkes aynı soruyu soruyor Operasyon neden hükümettengizlendi?• Genelkurmay Başkanlığf nın, Şemdin Sakık Türkiye'ye getinldikten ve olay ajanslara duyurulduktan sonra bile hûkümeti haberdar etmemesi başkent gündeminde tartışma yarattı. Operasyonun ağızdan kaçınlmasından korkulduğu veya hükümetin bunu siyasi şova dönüştürmesinin istenmemesi nedeniyle gizlenmiş olabileceği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin operasyonla ilgili olarak "Bilmemize gerek yoktu" yorumunu yaparken Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit "TSK her gün operasyon yapıyor" diye konuştu. lırterek, sürekli siyasi otorite ile görüşmesine gerek ol- madığını söyledi. Genelkurmay Başkanlığı'nın, "Ya- rasaOperasyonu"na katılan helıkopterler Diyarbakır'a ındıkten ve olay ajanslara duyurulduktan sonra bile hü- kümetı haberd ar etmemesi ba$kent gündeminde tar- tışma yarattı. Genelkurmay'm tavn ıki yoruma neden oldu: 1 - Askerler, çok gızlı kalması gereken operasyo- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te gi aJmak istedikleri öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TE- MÜH Daıre Başkanlığı yetkilile- n. AbduUahÖcalan'dan sonra P- KK'nin ikinci adamı olan Sa- kık'ın şimdiye kadar güvenlik güçleriyle 18 defa çatışmaya gir- diğını ve her defasında kaçmayı başardığıni söylediler. Sakık'ın, 1982-92 yıllan arasında Diyar- I Arkası Sa. 17, SiL 3'te Baykal suçladı 'Imtiyazlılar iktidan ANAP' • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ülkenin "imtiyazh müteahhitler ve çalışanlar-emekliler" olmak üzere ikiye aynldığını belirterek "ANAP gelince hep böyle olur. Başbakanlar imtiyazh müteahhitlerin yatlannda bayram tatili geçirirse yolsuzluklann önü alınamaz" dedi. • 5. Sayfada Karaytuğ CHPde DSP'de Gülen 'e tepki isüfası • Bülent Ecevit'in Fethullah Gülen'e sahip çıkmasına tepki duyan DSP Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ, dün partisinden istifa ederek CHP'ye geçti. Karaytuğ, "Biryol aynmına gelindi. Yolunu ayıran Ecevit oldu. Ecevit, tercihini tarikatlardan, hikmeti kendinden menkul hocaefendilerden yana koydu" dedi. H 5. Sayfada Orgutlu toplum DİSK'ten siyasete müdahale çağnsı • DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, siyasetin bu kadar vurdumduymaz oluşunun en önemli nedeninin örgütlenme eksiği olduğunu söyledi. DİSK lideri, "Ülkenin en dinamik yapısını oluşturan işçiler ve onlann örgütleri sendikalar artık duruşlanru belli etmelidirler. Özellikle sol partilere ve CHP'ye büyük görev düşüyor. Mevcut siyaset anlayışı ve siyaset tipi değişmelidir" dedi. • 4. Sayfada Küreselleşmeye 2 çekinceAnkara, küreselleşmenin anayasası olarak nitelendirilen Çok Taraflı Yatınm Anlaşması'na, deniz alanlan ve yatınmcı devlet uyuşmazlıklannda tahkime gidilmesi hükümleri dışında olumlu bakıyor EMtVE KAPLAN ANKARA - Türkiye, ulus devletının egemenlık haklan- nı sınırlandırarak uluslararası şirketlere "sınırsız haklar" ta- nıyan Çok Taraflı Yatınm An- laşmasf nı (MAI) iki hükmü dışında kabul edıyor. MAI'nın kapsamma ülke tanımıyla bir- likte karasulan dışındaki de- niz alanlannın dahil edilmesi- ne karşı çıkan Türkiye, yatı- nmcı-devlet uyuşmazlıklann- da tahkime gidilmesine, "dev- letin önceden inn vermesi veiç hukuk yoUannın tüketilmesi" koşuluyla olumlu bakıyor OECD'nın 1995 yıhndan be- ri görüşmelerinı sürdürdüğü MAI, Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yaptığı toplantı- sında ele alındı. Sendika, iş çevrelen ve kitle örgütlerinin eleştirdiği MAl'nin özel gün- demle Bakanlar Kurulu'nda aynntılanyla yeniden görüşül- mesi kararlaştınlırken, bu sü- reçte toplum kesimlerinin gö- rüşünün ahnacağı belirtildi. OECD ülkeleri arasında yapı- lan görüşmeler sırasında MAI'ye Türkıye'nin "anlaş- manın uygulanacağı coğrafî alan ve anlaşmaziıklann çö- züm mekanizması" olmak üzere iki konuda itirazı oldu- ğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Türkıye'nin karşı çıktığı noktalar şöyle: • MAI'nın coğrafı uygula- ma alanının en geniş şekilde tutulması arzusu haklı görül- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Istanbul kirliliğe teslim Istanbul'un en işlek merkezlerinden biri olmasının yanı sıra içinde büyük bir tarihi dokuyu da banndıran Eminönü'ne ne yazık ki gerektiği kadar önem verilmiyor. Istanbullu, yıllardır Haliç'in kokusuna ve görüntüsüne katlanmak zorunda bırakılıyor. Haliç'te bir yandan temizleme çalışmaları sürdürülürken Eminönü Iskelesi'nin yanı başındaki çöp yığını, kente ve denizlerimize yerel yöneticilerin ne kadar sahip çiktridanm gösteriyor. İstanbui'un açıkhava müzesi oian ve her yjf yûz binlerce turistin ziyaret ettlği Erninörîö'nde Tw türiü kirlilt§e karşı daha etkm mücadele-jgerekiyor. OĞAN KOS C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ .. Eski Bir Öğretmenin Anıları Hazırlayan: Süleyman Edip Balkır Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının büyük şairi Orhan Veli, 'Destan Gibi (Yol Türküleri)' adlı şiir kitabında, 'Eski Bir Öğretmenin Anıları' yazarı Arifiye Köy Enstitüsü Müdürü Süleyman Edip Balkır'ı şöyle anlatmaktadır: "Arifiye! Şoför durdu, Enstitü Mektebi, dedi. Süleyman Edip Bey müdürün adı. Bir yol da burada duralım; Ellerinde nasır, yüzlerinde nur, Yarına ümitle yürüyenlere Birselam uçuralım." Süleyman Edip Balkır, Arifiye Köy Enstitüsü öğretmeni ve müdürü olarak, bu kitabında 'köyü uyandırma' yolunda girişilmiş çabaları dile getirmektedir. Yazar, anılarını 'Köy Enstitüsü' sorununun oturduğu temel düşünceleri, bu kurumların kurucusu sayılan Tonguç'un açıklamalarıyla pekiştirmektedir. Türk eğitim sisteminin önemli aşamalarından biri olan Köy Enstitüleri'yle ilgili bu anılar, yakın tarihimize ışık tutacak önemli belgeler arasındadır. Süleyman Edip Balkır'ın bu anı kitabını ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le BORSA ÛDun 3683 önceki 3645 DOLAR Dun 246.200 önceki 247.100 MARK Dun 136.300 ûncekı 135.250 ALT1N Dün 2.470.000 önceki 2.485.000 IMF ile toplantı Taner umutiu gitti• Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankasfnın 'llkbahar dönemi' toplantılanna katılacak olan Devlet Bakanı Güneş Taner başkanlığındaki heyet ABD'ye umutiu gitti. • Güneş Taner'in, program çerçevesinde IMF Başkanı Michel Camdessus ve Dünya Bankası Başkanı James D. Wolfensohn'la birer görüşme yapması bekleniyor. Taner'in temaslan sırasında 3 yıllık enflasyonla mücadele programını anlatacağı bildiriliyor. 1 1 1 . Sayfada MÎLOSEVİÇ'E KARŞI YARDIM ÇAĞRISI U 8. Sayfada KARADZİÇ YANLILARI DlRENtYOR M 8. Sayfada BORJS YELTSlN'DEN RÜŞVET • 9. Sayfada ÇOCUKSUZLARA KOPYA ÇOCUK M Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYT REK Fahiş Fark!' Galiba şaşırdılar. Ne yapacaklannı bilemiyoıiar. Sözünü ettiğimiz şaşkınlar tayfası DYP yöneticile- ri. Geçen yıllar son dakika bir yolunu bulup Şaibe Ha- nım'ı bağımsız yargı yolundan kurtarmaya alıştılar ya; bu kez de aynı yöntemlerin işleyeceği sanısıyla rahat koltuklannda oturuyor, tafra satıyorlardı. M Arkası Sa. 17, Sü. l'de İranMa öğrenci dinci çatışması • Tahran Belediye Başkanı Kerbasçi'nin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması ile başlayan kriz, tran'da ıhmlılarla köktendincileri karşı karşıya getirdi. Kerbasçi'yi destekleyen üniversite öğrencileriyle köktendinciler . arasında çatışmalar çıktı. M 17. Sayfada Bayramda orman yangıııları arttı • Bayram tatilinde 100'e yakın orman yangını çıktı. Hazırlıklannı 1 Haziran'a göre yapan bakanlık, sıcaklığın mevsim normalinden erken yükselmesi sonucu çıkan yangınlara havadan müdahale edemiyor. Bakanhğın hava araçlanyla ilgili ihalesi 20 Nisan'da yapılacak. • 17. Sayfada THK deride 2 milyonu aşacak • Türk Hava Kurumu Başkanı Atilla Taçoy, toplanan derilerin kesin sayısını yann bir basın toplantısı ile açıklayacak. Kurum geçen yıl 740 bin deri toplamıştı. THK Genel Sekreteri Mehmet Tiritlioğlu, bu yıl 2 milyondan fazla kurban derisi beklediklerini söyledi. M 17. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog