Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurıyet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik '"ÇAĞDAŞYAYINLARFnda. Turtocağı Cad Na 39/41 (34334)CaO*)ğkVtetanbul Tel (212)514 01 96 Faks.(212)514 01 95 Cumhuriyet74. YIL SAYI: 26487 / 150000 TL (KDVıçtnde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) KDP'ye teslim olan PKK'nin önemli ismi operasyonla Türkiye'ye getirildı Sakık sorgulanı;•Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile anlaşmazlığa düşerek Kuzey Irak'taki KDP'ye teslim olan Şemdin Sakık Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı tim tarafından Duhok'ta yakalandı. • Diyarbakır'a getirilen Şemdin Sakık ve kardeşi Hasan Sakık'ın sorgulanmasına başlandı. Operasyonla ilgili hükümetin "bilgisizliği" dikkat çekerken terör örgütüne çok önemli bir darbe indirildiği kaydedildi. •Kürdistan Demokratik Partisi'nin Ankara'daki temsilciliği, Şemdin Sakık'm Türkiye tarafından istendiği haberlerinin doğru olmadığını öne sürerek operasyonla ilgili bilgileri bulunmadığını açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - PKK lideri Abdullah Öcalan la anlaş- mazlığa düşerek Kuzey Irak'taki Kürdis- tan Demokratik Partisi'ne (KDP) teslim olan örgütün iki numaralı adamı Şemdin Sakık. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı timin dün gerçekleştirdıği operas- yonla yakalandı. Operasyonun toplam 6.5 saat sürdüğü bildirilirken; helikop- terle Diyarbakır'a getirilen Şemdin Sakık ve kardeşi Hasan Sakık'ın sorgulanma- sına başlandı. Sakık'ın eylemleri nede- niyle idam cezası istemıyle yargılanabi- leceğine işaret edilirken örgütü çökerte- cek bilgiler vermesi durumunda itirafçı- lık uygulamasından yararlanmasının gündeme gelebileceği yorumlan yapıl- dı. Öcalan tarafından Bekaa kampında sorgulandıktan sonra idam cezasına çarp- tınlması üzenne Kuzey lrak'a kaçan Sa- kık, dün askeri bir operasyonla yakalana- rak Türkiye'ye getirildi. Alınan bilgilere göre, Genelkurmay Başkanlıgı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın. Sakık'ı Tür- kiye'ye getirme operasyonu adım adım şöyle gerçekleşti: - Sakık. KDP'ye teslim olduğu 16 Mart 1998'den bu vana Kuzey Irak'taki Türk K o d a d ı ' P a r m a k s ı Z e k i ' PKK'nin 2. adamıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ge- nelkurmay'a bağlı Özel Kuvvetler Komu- tanlığı timinin dün sabah gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getiri- len Şemdin Sakık, PKK'nin kanlı eylem- lerinden sorumlu 2 numaralı yöneticisiy- di. Şemdin Sakık. Muş'un Zengök nüfu- suna kayıtlı, 45 yaşında ve eski DEP mil- letvekili SımSakık'ın kardeşi. "Parmak- sız Zeki" ve "Şemo" kod adlan var. Bir böbreği çahşmadığından, dağlarda diya- liz makinesi yanından aynimadı. Zaman zaman "operasyon sonucu öidüğü" açıkla- nan Sakık. Abdullah Öcalan'ın sağ koluy- du. PKK'nin, Dıyarbakırve Bıngöl'ünba- zı ilçelerini kapsayan ve "Amed" olarak adlandınlan bölgedeki militanlannın Iider- liğıni yaptı. Öcalan'ın talimatıyla Tunce- li. Ağn, Kars ve Van'da görev yaptı. "Par- makstz Zeki" kod adını bir çatışmada el- MArkasıSa. 17,Sü.3'te istihbaratı tarafından yakın takibe alındı. - Sakık'ın teslim olmasının ardından Türk asken yetkilılen, KDP nezdinde gi- nşımde bulunarak Sakık'ın teslim edil- mesini ıstediler. KDP. Sakık'ın teslim edilmeyeceğini. ancak istediği yere git- mekte serbest olduğunu açıkladı. - KDP'den ümit kesilmesi üzerine, istih- barat yetkilileri Sakık'ın > akalanması için uygun anı kollamaya başladılar. - Asken istıhbarat bınmlen, edindik- leri bilgiler üzerine Genelkurmay Baş- kanlığı ile temasa geçerek olası operas- yon için yer ve zaman bildirdiler - Genelkurmay bünyesindeki Özel Kuvvetler komutanlığı. operasyonu plan- ladı ve dün sabah uygulamaya geçirdi. - Özel donanımlı iki Black Hawk he- likopteri dün 08.00'de özel kuvvetlerden olusan bir timle birlikle Türkiye'den ha- valandı. - Helikopterler doğruca KDP bölgesin- deki Duhok kentine yöneldL - llk plana göre, Sakık Duhok'ta bann- dığı evden alınacaktı. Ancak Sakık ve kardeşinin Duhok'taki evden çıkarak ara- bayla uzaklaşması üzerine plan değişti. - Helikopter, Sakık'ın gittiği yol üzerin- deki bir tarlaya indi ve özeltim,arabanın önünü kesti. Sakık ve kardeşi, helikopte- re bindirilerek Diyarbakır'a getirildiler. 6.5 saat süren operasyon saat 1430'da Di- yarbakır'da noktalandı. Genelkurmay Genel Sekreterliği'nden dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "15Martl998tarihindeKuze\ Irak'ta gözetim alnnda bulunduğu PKK kam- pından kaçan Şemdin Sakık'm yapılan araştırma sonucunda Duhok'ta ikamet ettiği belirlenmiş, ikamet yeri ve faaliyet- MArkasıSa. 17,Sü.3'de HÜKÜMET OPERASYONDAN HABERSİZ • 17. Sayfada Ecevit'in Gülen'le temasından rahatsız olan Adana milletvekili Tuncay Karaytuğ partisinden aynlıyor DSP'denCHP'yetansfer• Genel Başkanı Bülent Ecevit'in politikasını onaylamadığını söyleyen DSP Adana Milletvekili Tunçay Karaytuğ'un bayramdan önce CHP'ye geçme karan aldığı belirtildi. Karaytuğ'un bugün CHP'ye katılması halinde bu partinin Meclis'teki sandalye sayısı 56'ya yükselecek, DSP'nin sayısı ise 62'ye düşecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Adana Milletvekili Tuncay Karay- tuğ'un bugün son anda bir degişiklik ol- mazsa CHP'ye geçeceği öğrenildi. Karaytuğ, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Fethullah Gülen'le ilgili değer- lendirmelerinden dolayı bir süredir ra- hatsızdı. Geçen ay sonuna doğru CHP ile temas kuran Karaytuğ, bu değerlendir- meler çerçevesinde Ecevit'in politikası- nı onaylamadığını vurguladı. Karaytuğ, bayramdan önce CHP'ye geçme karan aldı. Ancak bu konudaki açıklamanın bayramdan sonrayabırakılması kararlaş- Savunma Bakanı Abiyev 'in davetlisi Orgeneral Karadayı Bakû 'da • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, Bakû'ya gidişinin özel bir amacı olmadığını söyledi. Karadayı. Hazar petrollerinin ihracı için Bakû-Ceyhan projesine gönülden bağlı olduklannı belirtti. ANKARA / BAKÛ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgene- ral İsmail Hakkı Karadayı, Azerbaycan Savunma Bakanı Sefer Abiyev'ın davetlisi olarak resmı bir ziyaret için Bakû'ya gıttı. Orgeneral ismail Hakkı Karadayı. Bıne Havaalanı'nda yaptığı açıklamada. Azerbay- can'a ziyaretının özel bir amaç taşımadığını belırterek iki ülke arasında bu tür ziyaretlerin ge- leneksel hale geldığinı kaydettı. Karadayı. Türk Silahlı Kuv- \etleri adına Azerbaycan halkı \e silahlı kuvvetlerine sevgi. saygı \e başan dilekleri getirdi- MArkasıSa.l7,Sü.3'te JANDARMADAN 'ÇETE' AÇIKLAMASI • 17. Sayfada Daha geçen yüın (1997 Şubat) bajram sabahından bir Piyer Loti fotoğrafi™ Eğer be- lediyenin "dinci" projesine engel olunamazsa, 100 yıllık bir İstanbul geleneğinin de son fotoğrafi olacak. (Fotoğraflar: UĞUR GÜNYUZ) PtyerLoti'ye Fmnsa'dan destek Piyer Loti'yi \eniden düzenleme adına başlatı- lan projede Tarihi Sübyan Mektebi de Anıtlar Kurulu onayı bile olmadan dozerieıie ve inşa- atlarla kuşatıldı. Üsteiik tahrip edilerek... • Eyüp semtinin bir tür "Islami merkez" yapılmak üzere çok sayıda konaklama tesisiyle kuşatma altına alınmasıyla "kimlik değişimine" zorlanan Piyer Loti Kahvesi için Fransa'daki Pierre Loti Müzesi yönetimi "kurtarma kampanyası" başlattı. Belediye ise yargı kararlannı bile dinlemeden siyasi amaçla projesini hızla uyguluyor. OKfflV BdNCfnİl yaziSI • 3. Sayfada tınldı. Son anda bir degişiklik olmazsa CHP'nin bugünkü grup toplantısı önce- sinde Karaytuğ, bu partiye geçecek. Başbakan Yardımcisı Bülent Ecevit'in, Fethullah Gülen'e ilişkin değerlendirme- leri parti içinde değişik biçimlerde yan- kılanıyor. Edinilen bilgiye göre, kimi mil- letvekilleri tarikatlara "iyi-kö- tü" biçiminde yaklaşılamaya- cağını belirterek şu değerlen- dirmeyi yapıyorlar: "Sayın Ecevit'in laikük konu- sundaJti hassasiyetinden hiçbir kuşkumuz yok. Çağdaş demok- rasinin laiklik temeHne oturma- sı gerekrigini en iyi algılayan K- derlerden biri Sayın Ecevit'tir. Ancak Fethullah Gülen'le ilgili değeıiendirmelerindeki turumu anlamakta jorlanıyoruz. Tari- katiann iyiliği kötülüğü ayn bir tarüşma konusu. Ancak çağj- mızın demokratik kurumlan içinde bu tür örgütlenmelere prim vermek demokrasiye fay- dadan çok zarar getirecektir." Bu tür değerlendirmeleri ya- pan kimi milletvekillerinin gö- rüşlerini kamuoyuna açıklamak istemedikleri öğrenildi. Ancak, Karaytuğ'un yakın çevresine yaptığı değerlendirmede laik- lik ilkesinden ödün veren kim olursa olsun bunu onaylayama- yacağını belirttiği ve DSP'den ayrılma karan alırken bu dü- şünceyle hareket ettiği belirtil- di. Bu durumda Karaytuğ'un CHP'ye geçmesiyle bu partinin Meclis'teki sandalye sayısı 56'ya yükselirken DSP'nin sa- yısı 62'ye iniyor. 1960'ta Adana'da doğan Ka- raytuğ, Ankara Oniversitesi Si- yasal Bilgiler Fakültesi mezu- nu. Türk Öğretmenler Bankası Teftiş Kurulu Müfettişligi yap- tı. Interbank Krediler Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Tuncay Ka- raytuğ, 1995"te Adana'dan DSP milletvekili olarak Mec- lis'e girdi. ECumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. KİTAP ADANA SERGİ SALONUNDA... 5. Sok Çtnart Işhanı No.2 Kat1 (Sabana Iş Merkea ı) Adana Tel:(322)36312 11 Faks:(322)36312 15 14NİSAN1998SALI Malya'dandönemiyorlar Türk turisüere tatil işkencesi• Bayram tatillerini yurtdışında geçirmek isteyen yurttaşlanmızın bir kısmı ülkelerine dönemedi. Organizasyon bozukluğu nedeniyle mahsur kalan bin kadar yurttaşımız îtalya'da bekliyor. Seyahat acenteleri aksaklıklardan Paskalya'yı sorumlu turuyor. istanbul Haber Servisi - Kurban bayramı ile Hınstiyanlann Paskalya bayramı aynı günlere denk gelince. Avrupa'da yaşanan turistik yo- ğunluk, rezervasyonlann aksamasına ve tatile gidenlerin zamanında ülkelerine dönememele- rine neden oldu. Bayram tatilinde Miltur, Jokey Tur, Paşa Tur ve Ekin Tur seyahat acenteleriyle Italya'ya giden 256 yurttaşımız, organizasyon- daki aksama nedeniyle bu ülkenin Bologna Ha- vaalanı'nda bir gün bekletıldı. Aksamaya, söz konusu seyahat acentelerinin anlaşmalı hava- yolu şirketi GTI'ın uçağının anza yapmasının neden olduğu belirtildi. Italya gezileri yaklaşık 35 saat uzayan tatılciler. işlenne ve okullanna dönememekten yakındılar. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Talha Çamaş. kendilenne başvurulması halin- de mağdur olan tüketicilenn çıkarlannın koru- nacağını ve ortaya çıkan zarann karşılanmaya çalışılacağını söyledi. Italyatatilimağdurlann- dan mimar HaKs Çimen. gazetemize dün ital- \ArkasiSa. 17, Sü. 7'de BİNGÖUDE DEPREM Dört köy yerle bir oldu • Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5 şiddetindeki deprem korkuttu. Can kaybının olmadığı depremde ikisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Karlıova'nın dört köyünü yerle bir eden deprem, Tunceli, Erzurum, Muş ve Erzincan'da hissedildi. Haber Merkezi - Bingöl'ün Karlıova ilçe- sinde meydana gelen orta şiddetli depremde, dört köy yerle bir oldu. tlk belirlemelere göre can kaybı olmadığı belirtilen depremde, 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathane- si yetkilılerince 5 şiddetinde olduğu belirlenen depremde can kaybı olmadı. Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya, Dörtyol, Yoncalık ve Derin- çay köylerinin yerle bir olduğu depremde 10 kişi yaralandı. Bingöl'ün yanı sıra, Tunceli, Erzurum, Muş ve Erzincan'da hissedilen ve paniğe yol açan depremin ardından bölgeye MArkası Sa. 17, Sü. l'de İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR Bergamalı Aykufa kızgın • Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın "Çevre Bakanı Imren Aykut'un 'Bergama'dan bıktım' diyerek bir yabancı çokuluslu şirketin sözcüsü gibi konuşması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimi için ayıptır. Sayın Aykut, mahkeme karannı uygulamazsa ve bu madeni kapatmazsa anayasal suç işleyecektir" dedi. • 6. Sayfada 'Eıırogold'un Iznl Iptal' Cumhur Ersümer, Eurogold şirketinin izninin iptal edildiğini söyledi. Karann kendilenne ulaşmasının ardından şirkete gerekli tebligatın yapılacağını söyleyen Ersümer, "Çalışırlarsa kendilerini ikaz edeceğiz, gerekirse para cezası uygulayacağız" dedi. I 6. Sayfada Ziya Ergene'yi kaybettik 1956 yıhnda gazetemizde "i- lanveaboneme- munı" olarak çalışmaya başla- yıp 198 l'de rek- lam müdürlüğü görevinı üstlenen Ziya Ergene 1986 yıhnda emekli olmuştu. Gazetemize 30 yıl hizmet veren Ergene, aynı zamanda Türkiye Gazetecıler Cemiyeti üyesi ve Basın Şeref Kartı sahibiydı. GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Şaibe Hanım, Buyurun 'Soruşturmaya' Allah "Yürüya kulum" demiş Şaibe Hanım'a, ama şaibeli parasallık, amaşaibeli mal ve mülkaçısından... Ne ki Allah'ın öteki kulları değirmenin suyunun ne- reden geldiğini araştırmadan edemiyorlar. TBMM'de Şaibe Hanım'ın malvarlığını konu alan MArkası Sa. 17, Sü. l'de Seçim pazariığı haziran sonunda Baş- bakan Yılmaz ile CHP Genel Başkanı D- eniz Baykal'ın seçim tarihi pazariıklarının haziran sonrasına kalacağı netleşti. İki li- derin 16 Nisan'da yapacağı görüşmede seçim tarihi ile ilgili bir "ipucu" belirtenebi- leceği, ancak "fiks" bir gün saptanmaya- cağı belirtiliyor. • 5. Sayfada 'Herkese eşit sağlık hizmeti olanaksız' Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği brifingle in- sanların, gerekli bilgilendirmeden yoksun olmaları nedeniyle sağlıklanna zarar ve- rdikleri belirtildi. M Arka Sayfada Ormanlarımız yanıyor Hava sıcaklıklan- nın artmasıyla orman yangınları başladı. Rize'deki orman yangını sırasında bir kişi yaşamını yitirdi. M Arka Sayfada BORSA ûDün 3645 öncekı 3443 DOLAR ûDün 247.100 Oncekı 243.800 MARK ûDün 136.250 Öncekı 132.000 ALT1N ûDün 2.485.000 önceki 2.410.000 Tiyatro sanatçısı Muhip Arcıman öldü Şehir Tiyatroları sanatçısı Muhip Arcıman Istanbul'da 82 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllarsahneye çıktığı İstanbul Büyük- şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sayı- sız oyunda rol alan Muhip Arcıman, son olarak "Şehnaz Tango" adlı dizide rol al- mıştl.B/7. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY İPtica Yasaları••• TBMM'nin bu haftaki gündeminde yer alan konu- lardanbiridekısaca"/rt/cayasa/an"diyetanımlanan, çeşitli konulardaki yasal düzenlemeler. Başbakan Mesut Yılmaz'ın bayram öncesi yaptı- ğı açıklama doğrultusunda hazırlanıp TBMM'ye gön- derilen ve komisyonlarda görüşülme sırası bekleyen bu düzenlemelerin satır başlannı aktaralım: MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog