Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurİYet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfeyarar. KİTAP ADANASERGİSALONTNDA... Çınariı Mah 5 Sok Çınart Işhanı No2 Kat 1 (Sabano Iş Makezı Aıfcası) Adana Tel(322)36312 11 Faks:(322)36312 15 Cumhuriyetkasp Adana Tel1322)36312 11 Faks:(322)36312 15 | ^ ^ . SAYI: 26486 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Tek olay için üç dava açıldı, ikisinde aynı kişi tanıklıkyaptı Yargilamada skandal et ta&kulül ÇelişkiffmjLŞüocelere dinginlik ve '"'* LARfi!YAYIN Cad. No 99/41 (34334, Nl 'AZARTESİ • 21 Aralık 1995'te tstanbul Bağcılar ilçesi MHP Seçim Irtibat Bürosu'nun saldınya uğraması ile ilgili olarak üç ayn dava açıldı. Istanbul DGM savcılan tarafından açılan bu üç davanın ikisinde aynı kişi tanık olarak dinlendi. Ali Metin adlı tanığın konumu bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. 4 No'lu DGM'de görülen "Direniş Hareketi" davasımn avukatı Gülizar Tuncer, 5 No'lu DGM'deki davayı izlerken kendi davasında da tanıklık yapan Ali Metin'in 5 No'lu DGM'de ifade verdiğini fark etti. • Ertuğrul Kaya adlı lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili iki ayn örgüt için dava açıldı. llk dava Serkan Çoban ve Bilgin Ayata hakkında açıldı. Bu sanıklardan Serkan Çoban emniyette Veli Gürel tarafından teşhis edildi ve suçlamalan kabul ettiler. Ardından kamuoyunda "2. Manisa davası" olarak bilinen davanın sanıklanndan Bülent Gedik ve Ismail Altun da Ertuğrul Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Diğer üç davada olduğu gibi bu iki davada da tanık tek: Veli Gürel. KHÖ» tSUmtabari• 5. Sayfada Emniyet, Türkiye'de Islami terörü incelerken Tahran'ın etkisine işaret etti: Terörde Iranpamıağı• Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda îslami Hareket Örgütü'nün, Iran'ın karşı istihbarat çahşması olduğu belirtildi. Raporda "Son yıllarda dünya gündemine din terörü olgusunu getiren unsur, tran ve Ortadoğu'daki gelişmelerdir" denildi. ALPER BALLI ANKARA-Emnıyet Genel Müdürlüğü'nün "Te- rör Sorunu ve Türkiye" başlıklı raporunda Îslami terör örgütlen ıncelenırken, Türkiye"dekı şeriatçi terör faalıyetlerinde Iran etkısının altı çızıldi. Ra- porda, aralannda Uğur Mumcu. Prof Dr Muam- mer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun'un da bu- lunduğu aydınlann katledılme eylemlennı gerçek- leştırdiğı belırtilen Îslami Hareket Örgütü'nün (İHÖ) "bir terör örgütünden çok. İran istihbarat servisinin >üriittüğü bir karşı istihbarat çahşması olduğunun anlaşıldığı \e bu durumun belgelerhle birtikte açıklığa kavuşturulduğu" kavdedıldı. Em- nıyet Genel Müdürlüğü'nün Sabri Dilmaç'a hazır- lattığı "Terör Sorunu ve Türkiye" başlıklı, geçen yıl yayımlanan "Hizmete OzeT raporda, terör ol- gusunun ıdeolojık temellen. gelışımi, finans kay- naklan ve Türkıye'dekı son durumu masaya yatı- nldı. Dönemın Içışlerı Bakanı Meral Akşener. es- ki Emniyet Genel Müdürii Kemal Çeük ile döne- min İstihbarat Daire Başkanı BükntOrakoğlu'nun sunuş yazılanyla kitaplaştınlan raporda, Türkiye'de sol terör örgütlen, aynlıkçı terör örgütleri ile Îsla- mi terör örgütlerine ılışkın değerlendırme ve sap- tamalar yer aldı. Raporda, sol terör örgütlen başlı- ğı altında *DevrimdSol,Devrimci YoL,Türkiye Ko- münist Partisi,Tûrkiye Devrim Partisi, Türkiye Ko- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Gözler Yılmaz - Baykal görüşmesinde TBMM'de yoğun gündem • Tansu Çiller hakkındaki soruşturma önergesinin yann TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. Seçim pazarlığı, dokunulmazlık fezlekeleri, vergi reformu ve irticayla mücadele paketi gündemde... ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-TBMM, bayram tatilinin ardından yoğun bir gündemle çalışmaya başlayacak. DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'in malvarlığı ile ilgili soruşturma önergesinin TBMM Genel Ku- rulu'nda yann görüşülmesi bekleniyor. TBMM Genel Ku- rulu'nda görüşülecek öncelikli tasanlar arasında başta vergi re- formu tasansı yer alırken, hükü- metin irticayla mücadele kap- samında hazırladığı yasatasan- lannın komısyonlardaki görüş- melen de devam edecek. Baş- bakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 16 Nısan günü yapacaklan gö- rüşme de erken seçim tartışma- lanna yenı bir boyut kazandıra- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Iran'dabasına yönelik yeni karar Tesettürsüz fotoğraf yasaklandı TAHRAN (AA) - tran "da ço- ğunluğunu muhafazakârlann oluşturduğu meclis, basın ya- yın organlannda örtünmeyen kadın fotoğrafının basılmasını ve yayımlanmasını yasaklayan bir yasayı kabul etti. Ilımlı hükümetin yoğun pro- testolanna rağmen, 90 millet- vekilının ımzasını taşıyan ya- sa teklifi, 270 sandalyeli mec- lis tarafından kabul edildıkten sonra bir konuşma yapan Kül- tür Bakanı Ataullah Muhace- rani, bu yasanın 'gereksiz' ol- duğunu söyledi. ABD Başkanı BillClintonın metreslen olduğu iddia edılen kadınlann fotoğraflannın haf- talık Fakur dergisinde yayım- lanmasının ardından ortaya çı- kan polemık üzenne derginin satışı yasaklanmış ve yasa tek- lifi şubat ayında da muhafaza- kârlar tarafından meclise su- nulmuşru. ir bayramböylegeçti İSTANBUL'DAN TATİL MANZARALARI Kurban Bayramı nedeniyle başlayan 9 günlük tatil sona erdi. Bu uzun tatili firsat bilen İstanbullulann büyiik çoğunluğu kenti terk ederek deniz ve güne- şin bol olduğu sahilkre kaçülar. Yazlıkçılar da "merhaba" demeye hazırlanan yaz mevsimi öncesinde yazuklanna giderek. küçiik bir tatil provası yaptılar. Çalışma ve kent \ aşamının yorucu temposuna biraz olsun ara vermek istcy en, ancak tatile çıkmayanlar, bayram] sessiz bir şekilde geçirmevi tercih ettiler. Fakat tatil > örelerineyoğun göç dahi İstanbul'u sakin bir kent konumuna sok- mava yetmedi. Bir yere gidemeyen yurttaşlar bayram süresince kentin keyfi- ni sürdüler. Bazı beledi>elerin ba> ram rehavetiyle çöplerin toplanmasında da aksamalar olunca kentin birçok yeri öbek öbek çöp yığınlam İa dolarken kent kısa sürede kokmaya başladı. Sevvarsaticılann çifte bavram yaptığı 9 günlük tatilde. havalann ısınmasını firsat bilenler, bayram süresini Istanbul içinde kü- çük gczdler düzenleyerek değerlendirdiler. Adeta işportacı pazan haline gelen Eminönü, Sultanarimet, Anadolu Kavağı. Bebek, Adalar ve Beyoğlu. İstanbul- lulann gözdesi olurken piknik alanlan, lunapark ve eğlence yerleri de şehirde kalanlann akınına uğradı. Foça fok projesine övgüŞEVTdAVCI FOÇA-Sualtı Araştirmalan Derne- ği Akdenizfoku Araştırma Grubu'nun (SAD-AFAG) Ford Koruma Ödüllen Türkiye Elemesi'nde birinci olması, dikkatlen Foça'da yüriitülen projeye çektı. SAD-AFAG, Foça Beledıyesı ve Foça Yerel Fok Komitesı ile bırlıkte 1992 yılından ben yüriitülen "akdenizfokunun Türkive'de Korun- ması Foça Pilot Projesi"nin aldığı ödül nedeniyle projeyı finanse eden Dünya Doğa Vakfı (WWF) AFAG üyelerini kutladı. WWF Akdenız Programı Kı- yı ve Deniz Sorumlusu Paolo Gugliel- mi, Foça Pilot Projesf nin bınncı se- çilmesınin, SAD, WWF ve DHKD'nin iyiçalışrıgınıgösterdiğinisöyledi. Ge- çen yıl Batı Sahra'dakı kitlesel ölümle akdenızfoklarının sayısının 500'den 300'e düştügünü belirten Guglielmi, "Geride kalan 300 akdenizfokunun 150 tanesi Türkiye ve Yunanistan'da yaşı- yor. Şimdi en acil konu, belirlenmiş fok yaşam alanlan içinde koruma alanlan oluşturulmasıdır. Yaşamakta olan her bir akdenizfokunun bu türün gelccegi için büyük önemi var. Bu durum Türk ve Yunan hükiimetlerinin om/una çok büyiik bir vük gerirmektedir. İki ülke- nin bu konuda işbirliği yapması gereki- yor" dedi. Gelışme ile doğa koruma arasında denge sağlamayı amaçladık- lannı. gelişmeye karşı olmadıklannı ancak kaynaklann gelecek düşünüle- rek kullanılması gerektığinı vurgula- yan Paolo Guglielmi, şunlan söyledi: "Koruma alanlannın oluşturulması, kirtenmenin azalnlması. balıkçılığın bütiin Akdeniz'de sürdürülcbilirliğinin sağlanmasu nesli tehlike amnda olan- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de Dünya Turizm ö^ütü raporu Aşya hid Batılı turisteyaradı• Güneydoğu Asya ülkelerinde geçen yıl mayıs ayında başlayan ve ekim ayında art arda gelen iflaslarla doruğa ulaşan finans krizinin etkileri sürerken dünyanın her bölgesinden turistin bu ülkelere aktığı belirtildi. Özellikle Avrupalı ve Amerikalı turistlerin, paralannın değer kazanmasıyla birlikte Güneydoğu Asya'ya yöneldikleri kaydedildi. BAR1Ş DOSTER Dünya Turizm örgütü'nün (WT0) hazırladığı "Asya'daki Fınansal Kriz ve Turizme Etkileri" adlı rapora göre kriz. Gü- neydoğu Asya'daki turistlerin tamamına yakınının evlerinde kalmasına neden olurken, dünyanın hemen her tarafından yüz binlerce turistı bu ülkelere yönelttı. Bu yönelışın, Asya'nın yaşadığı para krizinden dolayı dengesıni yitıren turizmini dengelemeye yetmemekle birlikte, 1998'de Asya"yı tunzm merkezı yapacağı vurgulandı. Asya'ya gelen tunstlerin, alım güçleri arttığı için pazarlık şanslannm da katlandığı anımsa- tılan raporda, "ÖzeUikle Avrupa ve Amerikata turistier alım güçleri yükseküği için Asya'daki tatillerini çok daha ucuz yapa- biliyoriar" denildi. Doğu Asya Pasıfik ülkelennın kendı iç- lerindeki turist akı- mının kriz öncesinde yüzde 8 olarak bek- lenmesıne karşın krizden sonra bu ora- nın sıfıra indığı, diğer bölgelerde tunzmın ise yüzde 6.3'ten 2'ye düştüğü belirtil- di. Raporda, "IMF 1 - nin yardımlan etkili olur, politik istikrar sağlanır ve kuriar ye- niden yükselirse As- yah turistier de 1999 ve 2000 yıllanyla bir- likte yeniden seyaha- te çıkabüirkr" görü- şüneyerverildi. Avrupalı turistlerin ise Doğu Asya Pasi- fık ülkelerine olan il- gisi 1998 için yüzde 7.2 olarak beklenir- ken, krizin ardından yüzde 15'e yükseldi. Amerikalılann aynı bölgeye ilgileri ise yüzde 5.3'ten 12.5'e çıktı. Mali piyasalar- dakı kriz sonrasmda 57 Asyah milyarderin net serveti 225 mil- yar dolardan 164 milyar dolara gerilerken, ABD'nm en zen- gin 10 işadamının toplam serveti geçen temmuzdan bu yana yüzde 24 artarak 173 milyar dolara, Avrupa'nın en zengin 10 işadamının serveti ise aynı dönemde yüzde 19 artarak 87 mil- yar dolara çıktı. Pek çok Asyalının servetinin üçte binni yi- tirmesi ve yine on binlerce insanın işini kaybetmesı turizme ayırabilecekleri bütçeyi ortadan kaldınrken. birçok havayolu şirketı bu yeni duruma göre sefer sayılannı azalttı. Yabancı havayolu şirketleri ise ek seferler koydular Uluslararası tur m Arkası Sa. 6, Sü. 4te Japonya Kriz beklentisi• Japonya ekonomisi, bu yıl OECD tahminlerine göre yüzde -0.3 gerileyecek. Japonya'nm krizi atlatmak için alacağı tedbirler, Japonya'yı küreselleşme adı altında ABD yörüngesine daha da sokacak, ABD çokuluslu şirketlerinin Japon şirketlerini yok pahasına satın almasına zemin hazırlayacak. Böylece Japonya deneyi denen 'şey' de tarihe kanşacak. Ancak tarih hiçbir zaman planlara uygun ilerlemez. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. 4 //. Sayfada Türk-lş Başkanı Bayram Meral 'Enflasyomı patronlar azdırıyor' • Enflasyonun asıl sorumlusunun özel sektör olduğunu belirten Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral "Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi adı altında yürütülen sistemde bir tek ücretler kontrol altında. Işverenler, yıllarca enflasyonun ücret artışlanndan kaynaklandığını iddia etti. Ama, bugün artık görüldü ki ücretler çok düşük olmasına rağmen enflasyon düşmüyor. lsteyen malını istediği fiyattan satabiliyor, istediği kadar zam vapabiliyor. Enflasyon da bu yüzden düşmüyor" dedi. • 5. Sayfada Borçlar çığ gibi büyüyor • Türkiye'nin 2001 yılında 11.5 karrilyon lira borç ödemesi gerekıyor. Borç batağına saplanan devletin geri ödemeleri yapmak için daha fazla borçlanmaya gitmek zorunda kalmasından bankalann kârlı çıktığına dikkat çekiliyor. Eski Devlet Bakanı Müftüoğlu, "borçlanmanm kaymağını bankalann yediğini" vurgulayarak Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) göriişmeler, istikrar programlan ile reformlann iç borç sorununa yansımasının yıllar alacağını belirtti. • 10. Sayfada GtlVDEM MUSTAFA BALBAY On Soruda Şaibe! Uzun tatilde gazetelere yansıyafı "bayramlık" ha- berlerden bin de şuydu: "Çiller kendisı nakkındaki iddialara kitapia karşılıfc verecek, 100 Soruda Tansu Çiller adıyla kitap'bastı- racak." Bu kitap basılınca yeni yazı malzemelerınin çıkaca- ğından kuşkumuz yok. Ama biz kamuoyunun mera- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog