Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

12NİSAN1998PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Iki yaralı tedavi altında • İstanbul Haber Senisi - Sultanahmet'teki Halide Edib Adıvar Parkı'nda önceki gün meydana gelen patlama sonucu yaralanan 9 kişiden 7'si taburcu edilirken Haseki'den Intemational Hospital'a sevk edilen Hindistan uyruklu Yizidı Khopolia Wala ve Yenı Zelanda uyruklu Quw ıntin Hazlett"in ise tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgilerinin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin ise sorgulannın sürdüğübildirildi. Havalimanında yangın • İstanbul Haber Senisi - Atatürk Havalimanf nda Dış Hatlar Terminali'nin alt bölümünde bulunan çöplerin toplandığı ve sıkılaştınldığı taşıyıcılarda başlayan yangın. Devlet Hava Meydanlan lşletmesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mayın patladı: 6 yaralı • HATAY(AA)- Hatay'ın Dörtyol ilçesi Berke yaylasında askeri aracın üstünden geçtiği mayının patlaması sonucu 6 asker yaralandı. El yapımı mayının infılak etmesi sonucu yaralanan askerlerin tedavisinin Dörtyol ve Iskenderun'daki hastanelerde yapıldığı bildirildi. Hrar gözaltıları • İstanbul Haber Senisi - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. Bayrampaşa Cezaevi'nde 4 gün önce meydana gelen fırar girişiminden sonra gözaltına alınan Fadime Göçebe, Zuha! Göçebe. Özlem Özdemir. Banu özdemir ve Çiğdem Güner'in DHKP/C davası sanıklanndan Ercan Kartal ile Şadı Özpolat'ın kaçma girişimine yardımcı olduklan öne sürüldü. Camel zamlandı • Haber Merkezi - Camel ve Salem sigaralanna yüzde 9 ile yüzde 10 arastnda zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, uzun Camel ve Salem 275 bin liradan 300 bin liraya, kısa Camel ve Salem 250 bin liradan 275 lira yükseldi. Demirel, merkez sağ ve sol partilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi 'Istikrar için birlikİstanbul Haber Senisi - Cum- hurbaşkanı Siileyman Demirel. sı- yasette istikrar ıçın orta sağdaki ve orta soldakı liderlerin bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi. Se- çimlerin parlamento çıkarmasının yeterlı olmadığını. istikrarlı hükii- metler de çıkarması gerektiğini belirten Demirel, istikrar için as- gari olarak siyasi partilerin seçim öncesi ittifak yapmasına olanak \erilmesi gerektiğini söyledi. Si- yasette istikrar için getirilen baş- kanlık sistemı önerileri için De- mirel. "Eğer halk parlamentoyu seçiyor. parlamento hükümet çıka- ramı\orsa varsın bu bövle gitsin demek miimkün degildir. Madem ki seçim hükümet çıkarmıyor, öy- kyse hem Meciis'i hem hükümeti seçelim. Türldye bir gün o nokta- ya getebilir" diye konuştu. Kurban bayramı tatilini tstan- bul'da geçıren Cumhurbaşkanı Süle>man Demirel, Tuzla'daki e\inde gazetecilen kabul ettı. Eşi NazmiyeDemirel ilesaat 13.00'te Etıler'deki evinden Tuzla'daki evı- ne geçen Demirel. gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Türkiye"de seçimlerin bir amaç değıl. araç olduğunu. bazen de ça- re olduğunu belirten Demirel. asıl "Flkr3 keyflm yok' DemireL,gününsi>asigelişmelerineu\gunfıkraanlatmasımiste>engazetecUere, u Fık- ra istendiği zaman anlarılmaz çocuklar, onun ta\ ı olması lazım. Keyfim yok çocuklar" dedi. Demirel, siyasete dönüp dönme>eceği\le Ugili bir sorma da "İnşallah dönmem siyasete" vanıtını verdi. (KAAN SAĞANAK.) arananın istikrar olduğunu söyle- di. Seçimi reddetmediğini belir- ten Demirel. Türkiye siyasetınde istikrarsızlığın partilenn parçalan- mışlığmdan kaynaklandığına dik- kat çekerek şunlan söyledi: u İs- tikrarsızhk siyasetin parçalanma- sından ileri geliyor. Tarihi şarüar siyaseti parçalı hale getirdi. Bu du- rum si\asetin toplu hale gelmesine kadar devam eder. Si> r aset bütün Âvrupa'da da parçah. Avrapa'da, siyasi partilerin seçim öncesinde it- tifak kurmasına müsaade edilmiş- rir. Seçim olması Türkiye"de kâfi değil. İstikrar çıkaracak bir seçim olmalıdır." Siyasette parçalılığın orta sağın \e orta solun kendi içinde parçah olmasından kaynaklandığını be- lirten Demirel. "Ama Idmseye ku- surbulamam ben" dedi. Başkanlık sistemı ı!e ılgilı bir soruyu yanıtlayan Demirel. şun- lan sö\ ledi: "Maksatyalnızea par- lamento çıkarmak değil ki. Bina- enale)h sistemı yönetebilir hale ge- tirmek lazım. Bunun için de ABD'de ve Güne> Amerika'da de- nenmiş sistemler var. Halk Mec- iis'i seçiyor, bir de cumhurbaşka- nını seçiyor ve ona hükümef kur- ma görevi \eriyor. Mecüs ve hükü- met kendi görevini yapıyor. Ma- dem ki seçim hükümet çıkarmı- )»r, öyleyse hem Meclis'i hem hü- kümeti seçelim. Türkiye bir gün o noktaya gelebilir." Erken seçimin gereklıliği ile ılgilı bir soruyu De- mirel. "Gerekliîik olsa bile benim elimde bir şe> vok. Beni seçim için zorlayanlar oluvor. Eğer cumhur- başkamna anavasada seçimi \eni- leme vetkisi verirseniz, ondan son- ra bana gelin. Evvela onu verin" biçiminde yanıtladı. PKK liderı Abduüah Öca- lan'dan gelen mektubu değerlen- dirmesi istenen Demirel, Başba- kan Yılmaz'ın bö>le bir mekrup olmadığı yönünde açıklama yap- tığını anımsatarak "Şimdi benim tavrımı sonıyorsamz, devlet eşkı- vavla masaya oturmaz. Bu gunır- lu, onurlu bir devlettir" dedi. De- mirel. Sabancı suıkastı işlendiği zaman kendısıne MlT'ten bir uya- rı geldığini anımsamadığını kay- dettı. Demirel. bu bayramın da tra- fik kazalan nedeniyle geride acı- lar bıraktığmı. Türkıye"nin bütün gayretlere rağmen bu facıayı aşa- madıgmı sövledi. Petrol-İş Sendikası'nın hazırladığı raporda, satışın büyük bir yağmayı ifade ettiği belirtildi 4 Petrol Ofisi özeflestirilemez' DEVRİM SEVİMAY Petrol Ofısi AŞ"nın (POAŞ) özelleş- tinlırken değerinin altında satışa çıka- nldığı belirtilerek "kamu mallanna peşkeş çekildiği" öne sürüldü. PO- AŞ'ın blok satış yöntemiyle özelleştı- rilmesinin tekelleşmeyi getireceği be- lirtilirken özelleştirme şeklinin anaya- saya aykın olduğu vurgulandı. DSP milletvekili MümtazSoysal'ın başkanı olduğu KlGEM'in katkılany la Petrol-lş Sendikası'nın hazırladığı "POAŞGerçeğT başlıklı raporda PO- AŞ'ın özelleştirılmesinin çok büyük bir yağmayı rfade ettiği kâydedildi. Petrol-lş Sendıkası "nın Kurban bayra- mı sonrasmda kitapçık halinde kamu- oyuna sunmaya hazırlandığı raporda POAŞ'ın özelleştirilmesinin anayasa- nın 167. maddesine aykın olduğu vur- gulandı. Özelleştirme ldaresi Başkanhğı'nın verdığı ılanlara göre POAŞ'ın serma- yesmin yüzde 51'ı blok, kalan bölü- münün ise hisse senedı satışı yolu ile özelleştınlmesı öngörülüyor. Rapora göre 650 milyon dolar veya 152 trilyon lira değer biçildiği söylenen POAŞ. yalnız 500 trilyon veya 2.1 milyar do- larlık ve çoğu kent merkezlerinde olan gayri menkullere sahiptır. Raporda şöyle denildi: "POAŞ'ın 1997 yıb net kân 21.7 trilyon olup. ortalama döviz kuruna göre îse bu miktar 144 mihon dolardır. Dolavisıvla, POAŞ sahip ol- duğu gavrimenkullerin üçte biri veya 1997 yüı net kânnın birkaç ydlık kar- şıhgı olan birdeğere satılmakistenmek- tedir. Kısaca. dağıtım faaliyetinde bu- lunan işletmelerin zarar etmelerinin münıkün oimadıgı dikkate alındığında son derece kârlı bir alanı tekellerin de- netinüne bırakmak. bir anlamda kamu mallannı peşkeş çekmektir." Raporda. OtB'nın ılanına göre PO- AŞ'ın satışa çıkanlmış sermayesinin yüzde 51 'ının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesinin tekelleşmeye yol açacağı belirtilerek bu karann anaya- sanın 167. maddesine açıkça aykırılık taşıdığı vurgulandı. POAŞ'ın özelleştırilmesinde en çok tartışılan konunun POAŞ'ın bir Daire Başkanhğı olan "Askeri Ikmal ve NA- TO Tesisleri İşletme BaşkanuğYnın (ANT) geleceğinin ne olacağı" konusu olduğu belirtilen raporda ANT'ın gö- revi şöyle anlatılıyor: "Türkiye, NATO Boru HatüveAkaryakıt Tesislerinin iş- letme, bakım ve korunmasını sağla- mak; banştavesavaştaTSK'yeveTür- kiye've intikal edecek olan dış takviye kuvvetlerine akanakıt temin etmek, akanakıt stoklannı konımakve akar- yakıü boru hattı veya diğer nakliye araçlanyla askeri birliklere ulaştır- makür." Rapora göre. ANT ile ilgili k/1092 sajılı koordinasyon kurulu karan yü- rürlükte olduğu sürece ÖtB'nin PO- AŞ'ın özelleştinlmesini uygulamaya sokma yetkisi bulunmadığı öne sürül- dü. Rapor şöyle de\am ediyor: "PO- AŞ'ın değeri 650 mihon dolar gibi sa- hip olduğu gavrimenkullerin üçte biri veva 1997 vılı net kân olan 144 milyon dolartn birkaç yıllık karşıhğı olan çok düşük bir değer olarak saptanması da yasayaaykındır. Diğeryandan sabşila- nının 1. maddesinde ihaleye kanlabil- mek için Gizlilik Anlaşması'nın imza- lanması ve şirket hakkında hazırtanan Gizli Tanıtım Dokiimam ile İhale Şart- namesi'nin alınması zorunludur deni- lerek 4046 savılı Özelleştirme Yasası açıkça ihlal edilmektedir." Satıs sonrası sorunlar Rapora göre POAŞ'ın özelleştirilmesi nedeniyle Tür- kiye'nin karşı karşıya kalacağı sorunlann bazılan şöy- le: # Türkiye Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi sü- rekU sıcak çatışmalann yaşandıgı bölgenin tam ortasın- da yer aimaktadır. Bu anlamda entegre ve stratejik nite- likte oian petrol sektörünün Önemli bir halkasını oluştu- ran dağıtım ve pazaıiamanın yabancı tekellerin deneti- mine geçmesi ortav a çıkacak bu tehlikeyi ağuiaşbracak- ür. # Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlannın akarya- kıt ihtiyaçlannın peşin ödeme ile karşılanması gündeme geleceğinden Hazine üzerinde bü>ük bir yük ortaya çı- kacaktır. # Yabana tekellerin sektöreegemen olmasıdurumun- da döviz tasarrufu sağlanamavacak v« trihonlarca lira- hk net kânn ülke dışına transferi ulusal kay nak kav bına neden olacakür. # POAŞ'ta halen 3643'ü işçı, 2584'ü sözleşmeli per- sonel statüsünde olmak üzere toplam 6227 kişi çalışmak- tadır. POAŞ'ın özelleştirilmesi sonucunda da örgütlü sendikal yapı bozulacak. işten çıkarmalara bağlı olarak işsizlik gündeme gelecektir. Yaylakavak Barajı'nı açtı Yılmaz: Kavga değil hizmet yapacağız TEVTİKAKBAŞ AYDES'-BaşbakanMe- sut Yılmaz. 'Türkiye 2000'li yıUara kabuğunu yırtmış olarak girecektir" dedi. Bayram tatilini Bodrum Gümbet'teki ev inde geçı- ren BaşbakanYılmaz. be- raberinde Başbakan Yar- dımcısı ve Millı Savunma Bakanı İsmet Sezgin. Enerji Bakanı Cumhur Ersümer. Bayındırlık Ba- kanı Yaşar Topçu. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Yalova \ e eskı Ba- yındırlık Bakanı Cengiz Altınkaya ile bırlikte dün Bodrum'dan helıkopterle Karpuzlu ılçesı yakınında yapımı tamamlanan Yay- lakavak Barajı'na geldi. Yılmaz. Yaylakavak Barajf nın açıhşında yap- tığı konuşmada. yol \ e ba- raj yapımmda cumhuriyet döneminde yapılamayan- lan kısa süreli hükümetle- rinin yaptığını savundu. Yılmaz. u Bugün açılışını >apüğımız baraj 7 yılda ta- mamlanmıştır. 11 trihon liraya malolan baraj 8 bin hektarhk arazhi sulayabi- lecek ve bölge tanmına önemli ölçüde katkı sağla- vacaktır. Natınmlanmızın arasındaki 116 kilometre- Uk Aydın-İzmir otoyolu- nun tek tüneli haziran ayında hizmete girecek. ikinci tünelin yapım çahş- malanna da hı/İa devam edilecektir. Üç yılda bitme- si gereken Aydın-İzmir otoyolu 10yılda bitirileme- mişrir. Geçmişte siyaset adına kavga yapılmaktan vatandaşa hizmet götürü- lememiştir. Bugün hükü- met olarak kimseyle kavga etmeyeceğiz. Bizden önce- ki hükümetin çiftçilere olan 525 trilyon liralık bor- cunu ödedik. Ay nca çiftçi- ye 190 trilyon lira peşin ödemede bulunduk. Tür- kiye yabnmlanyla 2000'li yıllara kabuğunu yırtmış olarak girecekti." dedi. Daraltılmıs bölgeli ANAP'tanyeni seçim sistemi önerisi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı 'Saşar Okuyan. bayramın ardın- dan TBMM'de vergi. yerel yönetımler. hal ve piş- manlık yasa tasanlannın ele alınacağını belirterek erken seçim yerine halkın sorunlarının çözümüne yönelik konulara öncelik verilmesi gerektiğini söy- ledi. Okuyan, "Üledebir erken seçim tarnşması ya- pılacaksa, bu seçim siste- mi tartışması olmalıdır. Daralülmış bölge. iki tur- lu ve 5 kaü adayh seçim sis- temini öneriyoruz" dedi. Okuyan, dün düzenle- diği basın toplantısında. Kurban bayramı sonrasın- da TBMM'nın yoğun bir çalışma temposu ıçine gi- receğini belirtti. Okuyan, ANAP olarak "daraltılmış bölgeli, iki turiu ve 5 kab aday lı seçim sistemi"nı tartışmaya aç- tıklarını kaydederek şu görüşleri dıle getirdi: "Mevcut seçim yasala- nyla seçime gidilmesi du- rumunda tabloda hiçbir değişme olmayacaknr. De- mokrasinin tek çözüm yo- lu olan seçimin nerice ver- mesi seçime gidilmesi ka- dar önemlidir. Önerimiz- de bulunan daralülmış se- çim bölgesiy le halk irade- sinin pariamentoya yansı- tılması. seçmen ile seçile- nin birbirini daha iyi tanı- ması söz konusu olacaktır. İki turlu seçim sistemiyle de en az yüzde 50'Iik bir destekleseçilecek milletve- kili. pariamentoya hoşgö- rüyü taşıyacaktır. 5 katı millervekili adayı gösteril- mesi yoluyla halk iradesi- nin doğrudan doğruya pariamentoya yansıması sağlanacaktır. Böyle bir sistemle seçime gidilirse Türkiye'de çok şey değişe- cektir. istikrar gelecektir." TİYATRO OYUNEVİ Y ö n e t m % n E R D E N K I R A - "Ahmet Uğurlu J^ıkret Kuştan Jale EFES f'ilsen'in kültürve sanata katkıları artarak sürecek. ilanlarınız İçin: \ 78(3hat)> Ankara METROPOL 425 74 78 Milas PRINCESS 512 60 63 Karamürsel EGİTİM 412 4619 11.30-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 12.15-14.30-17.00-19.45-22.00 20.30 İSTANBUL BÜYÖKŞEHİR BE1İDİYESİ ' PHÎTnUtT HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI : 0212 İ40 77 20 AHUCKJDU lut 2OHJ l « a t ÇM> rKJUT* BİSKÛVİADAMıgZ FATIH REŞAT NURI SAHNESI 0212 S26 5! 60 EVLİÜK *AGAY£V _ _ ^saiziNC ALAADOİNİN SIHlRÜ İLKEVUIK MUNEYYERIW HASBIHAÜ LAHtASI <v>> ™^far.lSIU>« Tenm E.|» ULUOAİ «nrrafıNanalıACATEV KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI 02IS 349 04 61 KUYRUKIU Y1LDII ALTINDA NE HEPSİ NE HİÇBİRİ KJI G A Z I O S M A N P A S A S A H N E S I 0? 1 2 5 7 6 1 0 4 7 COLME KOMŞUNAJ AHKAMCÖZVAHKARACÖZICO) ll-ÜN&AN BILET StTIS rEHLEBI: SEHIR TIYÂTROIARI GISELER1 VE K4DIKÖY HtlDUN TANER IMERKEZ GISESII T.C. Kültür Bakanlıgı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATORK KOLTOR MERKEZI-NDE GÜN D0ĞARKEN modern bale 1 pcrde Uiak F SayG. Ve^ooa KsreogrEfı v« SJhnero Koyan Geyvan Uc UILLEN TRIPTYCHON EMRİVAKİ b»le 1 parda modem dant 1 perde Müz* W*Uoıar1 Mûzk AOIEMJS Koreografı ve Koraogrtfı t Sahfie^ Koyan Slhneıre Koyan Henan 2ANELLA 1t Nrsar, Cumanesı 15 30 G. Puccini -roscA opera 3 perde Orkeslra Şelı Amemio PİROLLİ Sahneye Koyan Y.kt» KARA _ 13 Nısan Pazartea 20 00 / 30 Nısan Pefşembe 20 00 B. Smetana SATILMIŞ NİŞANLI komık opera 3 percJe Orkestra Şefi Okın DEMIRİŞ, Sahneye Koyan SOmtny ARIMAN (O«vl*t Sanalçıst) 15-29 Nsan Çar»«mba 20 00 W.A. Mozart SİHİRLİ FLÜT opera 2 perde Orictttra $•« Serdv YALÇIN / Sahngya Koyan YHttı KARA 16 Ntsan P>nj«mb< 20 00 G. Bizst opera 4 perde Orkestra Şefi Antonlo PİROLLİ Sahneye Koyan Yektı KARA 18 Nts^n Cumadesı 15 30 ' 2 Mayıs Cumanesı 15 30 MÜZİKALLERDEN SEÇMELER müzikal gösteri 2 bölüm Müz* Ydneffnenı Elsad BAGIROV / Satıne Dûzenlemesı Sümeray ARIMAN 3-17-24 Nısan Cuma 19 00 Biletler Ataiurk Kültur Merkezi gişelerinde salılmaktadır A.K.M gişe tel: (0212) 2S1 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 HiznetçLLerMUZIK TUR6AY ERDENER YÖNEİEN MAHİR GÜNŞİRAY DRAMATURGI ÇETİN SARIKARTAL SAHNE TASARIMI CUUDE LEON. SEÜM BİRSEL OYUNCULAR MAHİR 60NŞİRAY, ŞEHSUVAR AKTAŞ, BOĞAÇHAH SÖZMEM YAZAN JEAN GENET TÜRKÇES! SALÂH BİRSEL AntıçYAZAN SOFOKLES ^ DF TURKÇESI 60NGÖR DİLMEN ^ - one 17 Nisan '98 Cuma 20.30 hizmetçiltr 16 Nisan '98 Cumartesı 15.00 Hlzmetçiler 18 Nisan 98 Cumartesi 18.30 Antigone 19 Nisan '98 Paur 15.00 Antioone 19 Nisan '98 Pazar 18.30 Antioone 24 Nisan '98 Cuma 20.30 Hizmctçiler 25 Nisan '98 Cumartesi 18.30 Hizmetçiler 26 Nisan '98 Pazar 15.00 Antioone 26 Nisan '98 Pazar 18.30 Antloon* Sahne Foks: Fınn Sok. No: 43 Bomonti, Şişli Gise Tel: (0212) 240 2826 Biletler ıjişe, Adam Kitabevi ve Vakkorama'lanla. MUZIK TURGAY ERDENER YONETEN MAHİR GÜNŞİRAY DRAMATURGi ÇE1İN SARIKARTAL SAHNE TASARIMI CLAUOE LEON SEÜM BİRSEL EFESPüsen'in kültür ve 19:00 ' Caz Konseri: Snıp Otağ: Tolga Brdir 1C 15:00 1C 19:00-21:00 I J Video: I O Soyleşi: p— "Bach, - - Saderrin Davran *— Yasamı, , * ~ "Caz'da — rn Doğaçlama" V> Pıyano ve Kontrbas </> • — SebhıttinYazıooğlu.— C Kontrbas - -— Cem iyibardakç ', t i Davul | 17 77:30 I / Video: ' Bach, Yasamı, t - Muzığı" (60 dk) ro 18:00-20:00 VA Atölye: "— S«m« f "Ses Enstalasyonu Çalşması' 10:30-11:30 Atölye: Pınar Bafbuğ C "Çocuklar ıgn Muzık Atölyesı" {56 >a Gb 12:00-13:00 "Ses Enstalasyonu Çalısması" MOılk flSlytltrlne rtıtrvaıyon i(ln Strpll BALC1 Tel: 0212 292 06 55 KUÇUKSAHNE • SADRİ ALIŞIK TİYATROSU "ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYET"*V.ı/aıı: Sl IIM III Kİ ^omicıi: Al İYİ: l Zl NATU.AN <:OIJ»AN ii.iiAN, NiRsı:ı.i ioiz, KÖKSAI. r.NCİİîR, AVIAt: ÖZTI1ÎNA 11. 12. 18 Nısan Saat: 15.00 Küçük Sahne Atlas Sineması Pasajı y ^ % ı\ No: 209 Beyoğlu | l ^ e n . J Gışe Tel: (0-212) 292 39 19 Nfc^r EFES Pilsen 'in kültür ve sanata katkıları artarak surecek. Galeri ve , Sergi İlanlarınız İçin (0212)2938978(3hat) SESL-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAD. N0.140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferfıan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cuma 21.00 Cteıi 18.30-21.00 Pazar 15.30-18.30 KCItur Bakanlıgının Katkılanyia Fertran Şenjoy FERHANGİ ŞEYLER Sah 21.00 Ferfıan Şensoy FELEK BİR GÜN. SALAKKEN. Çarşamba 21.00 HALDUN TANER KABARE Perşembe 21.00 BıletSMş Yerien OrtMyuna. VAKKORAMALAR. liksım Rıınıelı Suadıve ve Mmerkez ÇARŞI MAGAZALARI Ujslak Caprto! Bjkırtöv OFFICf 1 SllPf PSIORE M.W.ilr Tfsvılove Mfirlçı Toplu bilet rezenasyonu: (0-212) 292 39 00/111 AKM OdaTiyatrosu <O-212) 245 25 90 Hifıa ıcı 20.00. Cumartesi: 15.00-20.00.Pazar: 15.00 leıdi Merteı / Yönelen Ferdı Merter KUĞULAR ŞARKISÖYLEMEZ 14,15,16 Nısan 1998 Bakukoy Beledıye Tıyatrosu Yapımı Konui Gosten Güneı Simer Yönetert Mu^fii Eenter BOZUK DÜZEN 17,18,19 Nısan 1998 Bahrköy Beledıye Tryatrosu Yapımı Konuk Gosten Kdalet Ağao^ln / Melih CeTdet Inday / Yöneten: Ayşenil Şarnlıoğlu KOZALAR/ ÖLÜLER KONUŞMAK İSTERLER 21,22,23,24,25,26 Nısan 1998 Taksim Sahnesi <0-212) 249 69 44 Haftaıci: 20.00. Curr.artesi:15.00-20.00. Pazar: 15.00 Haldnn Tıner / Yöneten: Selçuk Yonteır, ŞIĞINDA ŞAIVL 14,15,16,17,18,19 Nısan 1998 AYIŞIĞINDA ŞAMATA Tenenc* Mc.Nılly / Çenren: Hale Kııntay / Yöneten: Cüneyt Gökçer MASTER CLASS-USTALAR SINin 21,22,23,24,25,26 Nısan 1998 AKM Aziz Nesin Sahnesi (0-212) 245 25 90 Haftaıci 20.Gu.Cu:Tu>r.esi: 15.00-20.00 MemetBaydv 'Yöneten OsmanWober KAMYON 14,15,16,17,18 Nısan 1998 MateiTisniec / Çenıen. Ahmet Gûngören /Yöneten: Müge Girmas KÜÇÜK BİR İŞ İÇİNYAŞU BİR SOYTARIARANIYOR 21,22,23,24,25 Nısan 1998 A K M B ü y ü k S a l o n ifi-212) 245 25 90 NinmHlkmet /Yöneten: Ergm Orbey KUVAYİ MİLLÎYE 19,26Nısan,3Mayısl998 E F E S Pilsen in kültürve sanata katkıları artarak surecek. Tiyatro İlanlarınız İçin (0212)293 89 78(3hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog