Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 NİSAN 1998 PAZAR HABERLERIN DEVAMI TURKIYE istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı PB PB PB PB PB PB PB PB 24 23 27 23 27 28 30 30 Zonguldak PB 28 Antalya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas PB A A A A A A A 29 32 28 29 27 2/ 28 24 Adana A 33 A 27 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A A A A A A 25 26 31 26 26 18 15 A 21 Helsınkı K Stockholm K Yurdun kuzey ve batı kesımlerı par- çalı yer yer çok bu- lutlu, otekı yerler az bulutlu ve açık ge- çecek Hava sıcak- hğında onemlı bır Londra Y 9 değışıkhk olmaya- Amsterdam Y 10 cak Ruzgar guney Bruksel Y 9 ve batı yonlerden Parıs hafıf ara sıra orta Bonn kuvvette esecek Munıh D1S MERKEZLER Y 10 Y 11 Zunh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y Y Y PB Y PB 8 11 10 12 20 20 16 23 Y 10 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A K PB A Y A A b 28 0 14 27 15 29 34 A 33 Tatıran Kahıre Parçaiı bulutlu B u l u t l u ^ Çok bulutlu Yağmuriu Karlı •A-AJ 1 Sulu kar t Gok gurultulu Türkiye'den 2. uzay adınu Ozfdtum İÇİtt SUÇ duVUVUSU • Bastarafı 1. Sayfada alınmasınıistediğimizdata- vertermınalınesahıpolma- « ^ - 3 - 3 %rI Bastarafı 1. Sayfada Rektoru Prof Dr Gülsüm Sağlamer Turkıye'nın uza>dan >ararlanmada dı- ğer ulkelerle yanşır duru- ma gelebılmesı ıçın, 1994 yılında uydulardan bılgı toplayacak bır "Uydu \er Terminali" projesı başlat- tıklannı belırttı Devlet Planlama Teşkı- latı'nın oncelıklı projeler arasına aldığı bu projenın hayata geçınlmesı ıçm bu- tun guçlenyle çalıştıklannı bıldıren Prof Sağlamer, "Önce binanın vapımını gerçekleştireceğiz. U>du \er Terminali'nde kullanı- lacak makineterin bir kısmı getirildi. Tum makinelerin montajlan bu >il içinde ya- pılacak vefaalivete geçirece- ğiz" dedı Turkıye'nın bugune ka- dar Lydu Yer Termınalı'ne sahıp olamaması nedenıy le uydulardan bılgı toplamada termınalı olan ulkelere ba- ğımlı kaldığına ışaret eden Sağlamer. kurulacak termı- nal ıle Turkıye'nın artık uy- dulardan ıstedığı bılgılen kendısının alabıleceğını bıldırdı Termınalı lOmıl- >on dolara maletmeyı he- defledıklennı anlatan Sağ- lamer şunlan soyledı "Biz proje>i Turkiye açısından bir donum noktası olarak görüyoruz. Şiındiye kadar bıirün alanlarda u\dudan alınmasııu istediğimiz data- lan yurtdışından, diğer n\- kelerden satın alıvorduk. Türkiye bu projeyle artık yurtdışından data almaya- cak ve verilere kendisi sahip olacaL" Uzaktan algılamalı Uy- du Yer Termınairnın tele- komünıkasyon amaçlı da kullanılacağını behrten Prof Sağlamer, termınalın İstanbul merkez olmak uzere Avusturya'dan Kaza- kıstan'a, Rusya'dan Mısır'a kadar uzanan bır alanı go- zetleyen uydulardan bılgı toplay acağını kaydettı Ter- mınalın. ılk etapta uydula- nn 10 metre. daha sonra ıse 1 metre çozunurlukte tespıt ettığı goruntulen yeryuzu- ne ındıreceğını kaydeden Prof Sağlamer. Turkı- ye'nın eğıtım, çevre. zıraat. ormancılık, kentleşme gıbı alanlarda bılgı toplay acağı- nı. bu bılgıler ışığında yenı polıtıkalar uretebıleceğını bıldırdı Prof Sağlamer, termına- lın ılk etapta sıv ıl kullanım- lı olacağını. butün kurum- lann termınalın toplay aca- ğı bılgılere ulaşabıleceğını vurgulayarak, gelıştınlme- ye açık olacak termınalın daha sonra savunmay a yo- nelık de kullanılabıleceğını ıfade ettı Turkıye'nın yakın bolge- sındekı ulkelenn de uvdu v er termınalıne sahıp olma- dığını behrten Prof Dr Sağlamer. Turkıye'nın bu termınal sayesınde kendı bolgesıne de hızmet vere- ceğını. uydulardan elde edılen bılgılenn başka ul- kelere transfer edılmesı su- retıyle buyuk kazançlar sağlayabıleceğını bıldırdı Prof Sağlamer "Bugune kadar uvdulardan istediği- miz \erileri yurtdışından satın ahyorduk. \rükbilgi- leri hem kendüniz elde ede- ceğiz. hem de diğer ulkele- re satarak bu\uk kazançlar sağTavacağu" dıye konuş- tu Projenın mımarlanndan İTU Elektnk Elektronık Fakultesı Dekan Yardımcı- sı Prof Dr Bingiıl Yazgan da. uydulardan optık \e ra- dar donanımlarıyla ıkı tur- lu goruntu elde edılebıldı- ğını belırttı Prof Yazgan. "Biz bu terminalden uvdu- lann daha çok radar görün- tulerini almak isthoruz. Çünkıi radar, hava koşulla- nndan etkilenmeden go- runtu alabilivor. O nedenle göruntuler daha kaliteli oluyor" dedı Termınalın. uydulann tespıt ettığı goruntulen hıç zaman kay bermeksızın yer- yuzune ındıreceğını vurgu- layanYazgan bılgı akışının çok hızlı olacağını sozlen- ne ekledı Bayram turizmciyi sevindirdi Haber Merkezi -Dokuz gunluk bayTam ta- tılınden yararlanarak tunstık bolgelere ve memleketlenne gıden tatılcıler donuşe baş- ladılar Tatılcılenn donuşu nedenıyle kara- yollannın onemlı nokta ve merkezlerınde uzun ku>Tuklar oluşmaya başladı Denızcı- lık lşletmesı yetkılılen, boğaz geçışı nedenıy- le Çanakkale kent merkezınde zaman zaman 4 kılometrelık kuyruklann oluştuğunu. bu- gun bu kuyruğun daha da uzamasını bekle- dıklennı bıldırdıler Kazalarda olenlenn sa- yısı 200'e yaklaşırken emnıyetyetkılılen. ta- tılcılere. sağlıklı bır şekılde ev lenne donebıl- melerı ıçın dıkkatlı araba kullanmalan uya- nsında bulundular Tatılcılenn dınlenme ola- nağı bulduğu uzun tatıl tunzmcılenn de yu- zunu guldurdu Sadece, Tunzmın gozbebeğı Antalya'yı zıyaret eden yaklaşık 80 bın tu- nstın 8 tnlyon para bıraktığı belırtıldı Kapa- dokya bolgesmı ıse bayram suresınce 40 bı- ne yakın yerlı ve yabancı zıyaret ettı Tum uyanlara karşın bu bayram da pek çok trafık kazası meydana geldı ve kazalar- da olenlerın sayısı 169'a ulaştı Yozgat'tan Ankara'ya donmekte olan Dsrvut Bor yone- tımındekı 06 ZYN 53 plakalı mınıbus. Kınk- kale-Samsun karayolunun 25 kılometresm- de karşı yonden gelen YavuzEyüp'un kullan- dığı 60 KD 424 plakalı Tokat Erbaa fırması- na aıt otobusle çarpıştı Kazada. mmıbuste bulunan dordu çocuk yedı kışı oldu Kazanın. mınıbusun hatalı sollaması sonucu meydana geldığı belırtıldı Yurdun çeşıtlı yerlennde dun meydana gelen trafık kazalannda da top- lam 34 kışı oldu, 24 kışı de yaralandı Emnı- yet yetkılılen. donuşler nedenıyle yollardakı trafik yoğunluğuna dıkkat çekerek suruculer- den dıkkatlı olmalannı ıstedıler Uzun bayram nedenıyle tunstık tesıslerde yuzde yuziere v aran doluluk y aşandı Muha- bınmız Selahattin Şahin ın bıldırdığıne go- re, Kapadokya bolgesı, Kurban Bayramı su- resınce beklenen saymın uzennde bır tunst akmına sahne oldu Bolgede en fazla tunstm zıyaret ettığı Goreme Açık Hava Muzesı'nı 4 gunluk sure ıçensınde 11 bın 44O'ı yaban- cı, 7 bın 100'u de yerlı olmak uzere 18 bın 540 tunst zıyaret ettı Son yıllann en yoğun tunst zıyaretçı akmına sahne olan Kapadok- ya bolgesındekı tunstık konaklama tesıslen de yuzde yuz oranında doluluğa ulaştılar Kapadokya Turıstık Işletmeler Derneğı Başkanı Ahtnet Bayram. Tunzm Bakanlığı ışletme belgelı tesıslerde yuzde 60 oranında yabancıya. yuzde 40 oranında da yerlı tunst- Nükleer ihalesine müdahale iddiası • Bastarafı 1. Sayfada da'da ışletme ve bakım malıyetlennın yuk- seklığı ve teknık nskler nedenıyle son av- larda 8 nukleer santralın kapatıldığının kay- dedıldığı açıklamada, Kanada hukumetı v e AECL'nın knz ıçınde bulunan "Candu" tı- pı nukleer santrallan Turkıye'ye pazarla- may a çalıştığı belırtıldı TEAŞ ve Turkıye Atom Enerjısı Kunımu (TAEK) ust duzey görevlılen arasında tek- lıf v eren konsorsıyumlar lehme mucadele v e kutuplaşmalann yaşandığına dıkkat çekılen açıklamada, "EnerjiveTabiiKaynaklarBa- kanlığınınustvönetimineçöreklenenzihni- vetin vabancı sermaye karşısında aldığı tes- limiyetçi rurumun hâlâ Meclis gündemine gelmemesi ulusal kurtuluş mücadelesiıü ve- ren TBMArnın \ arük nedenine > abancüaş- ması demekdeğil midir?" denıldı Açıklamada, "Meclis, boylesi şaibeli ata- malann gerçekleştirildiği Enerji ve Tabii Kavnaklar Bakanlığf nda olanlan görmez- den gelmemelidir" uyansı yapıldı lere kontenjan ayınmına gıdıldığını belırte- rek. tesıslerın gerçek anlamda bır bayram yaptıklannı soyledı BayTam. Kurban BayTa- mı tatılı suresınce beledıye ışletme belgelı tesıslerde de vuzde 80'lere ulaşan bır dolu- luğun yaşandığını ıtade ettı Sabahlan tanhı ve tunstık merkezlen zı- yaret eden turıstler akşamları da yeraltına oyulan kayadan yapılı yeraltı eğlence mer- kezlenndeeğlenerekbayramı geçırdıler Bol- geye gelen tunstlenn bır diğer zıyaret yerle- n de kuşkusuz çanak v e çomlek atolyelen ıle tunstık el sanatları urunlerının satıldığı satış merkezlen oldu Fransa. ttalya, ABD ve Lzakdoğu'dan ge- len tunstlenn ıse bır bolumu Paskalya Bay- ramı'nın coşkusu ıçensınde bolgedekı dını merkezlen akın akın zıyaret ettı Antalya'da ıse kent merkezi. Belek Ke- mer. Manavgat ve Alanyayoresındekı 5 ve4 yıldızh oteller. bayram ıçın açılan tatıl koy- len, bayram suresınce yuzde 90 doluluğa ula- şırken beledıye belgelı ışletmeler ıle pansı- yonlarda da doluluk oranı yüzde 60'ın uze- nne çıktı AA'nın habenne gore Kurban Bayramı ta- tılı ıçın <\ntalya yoresme gelen yaklaşık 80 bın yerlı tunst, yoredekı otel motel ve tatıl koylen ıle tunstık ışletmelere 8 tnlyon lıra dolayında para bıraktı Antalya'ya Kurban Bayramı tatılı ıçın ge- len yaklaşık 80 bın >erlı tunstın buyuk ço- ğunluğunu İstanbul ve \nkara'dan ozel oto- mobıllenyle gelenler oluştururken. yoreye çevre ıller ıle fç Anadolu Bolgesı'nden de çok sayıda verlı tunst geldı Antalya'ya bu- yuk kentlerden bayramdan once duzenlenen tanfelı otobus \ e uçak seferlenne ek seferler konulurken. bayram donuşunde de Antal- ya'dan buyuk kentlere ek seferler duzenlen- dığı bıldınldı Akdenız Tunstık Otelcıler ve tşletmecıler Bırlığı yetkılılen. 9 gunluk Kurban Bayramı tatılının >orede sezon hazırlıklan yapan tu- nstık tesısler ıçın ly ı bır başlangıç oldugunu belırterek, Kurban Bayramı'nda yerlı tunst- ler ıçın açılan tatıl kovlennın, tatıl bıtımmde jabancı tunstlen ağırlayacağını soyledıler Yetkılılen 9 gunluk tatıl suresınce yorede ha- valann guneşlı ve sıcak gıtmesının tatılcıle- rı sevındırdığını hatırlatarak çeşıtlı Avrupa kentlennden Antalya ya duzenlenen charter uçak seferlennın arttığını onumuzdekı ay- dan ıtıbaren yoreye gelen tunst sayısının da artacağını kaydettıler SERDARKIZ1K İZMİR- İzmır Buvukşehır Beledı- ye Başkanı Burhan Ozfatura, y asala- ra. genelgelere ve onca uyanya kar- şın kurban bağışı konusunda THK'y ı yeren. gencı odaklara guç veren tutu- munu surdurdu "THK deri teroriı yaptı" sozlenyle FP'lı RecepTayyip Erdoğan ıle Melih Gokçek'ı bıle sol- layan Ozfatura hakkında İzmır \alı- lığı'ne yapılan suç duyurulannı anım- satanlarve gorevden alınmasını ıste- yenler, sonucu ılgıyle beklıyor O. yasalara. genelgelere ve kamu- oyu tepkısıne aldırmadan bıldığını okuyor Bundan once ımam-hatıplenn ka- patılmak ıstendığını savunarak sekız yıllıkeğıtıme karşı çıkan tstanbul'da Sultanahmet'tekı "Kahrolsun laiklik, yaşasuı şeriaf" sloganlarının atıldığı mıtıngı oven Ozfatura "Kesintisiz Eğitime Havır İznıir Plarformu " uy e- lennın kendısını zıyaretı sırasında ba- kın neler soylemıştı "Imam-hatiplerden bugune kadar bir tek vatan haini, hırsız, uğursuz çık- madı. Ben dini eğitimden kimsenin korknıamasını, çocuklann inançh ola- rak yetişmesinin bu ulkeve fevkalade varar sağlav acağını düşünüvorum ve de bu Meclis'ten bu kanunun çıkaca- ğını da tahmin etmivorum. Çunku iş- te bakın 1 Mayıs mitingini de gorduk. pazar gunku mitingi de gorduk. bura- daki rezalet obur taraftaki nezahat.." Ankara'dakı şenatçı gostencılere Mustafa Kemal'ın postennı açan ChantalZakari'y ı "provokatör" ola- rak nıtelendırerek ulke gundemıne gırmıştı Buyuktepkıleruzenneıkın- cı kez gaf y aparak. "Ataturk'u savnn- mak ona mı kalmış? Türk pasapor- tuv la Turkiye'de yaşamasma izin >er- diğimiz için şukretsin. Bu sozleri bir Türk kızı sovlescydi bu kadar tepki gostermezdim" dıve ayrımcılığın en uç orneğmı gostermekten bıle kaçm- mamıştı Bu sozleruzenne "Cumhu- riyet kadını" Nesrin Oran Mavitan" ın kendı makamına ılettığı "Dr. Burhan Ozfatura... Gazetelerde çıkan demeç- lerinizden bir Türk ve İ/mirli olarak utanç duyuvorum. Siz bugun bulun- duğunuz mev kiv i işgal etmeye bile la- yık olmadığınızı. kendi sozlerinizle is- pat etmiş oldunuz. Atatiırk'ün ismini dahi ağzınıza aunaya layık değilsiniz. Turk olmak demek. Musluman ol- mak demek değüdir. Asıl prmokatör sizsiniz" taks mesajıy la yuz yuze gel- mıştı Bu kez de kurban bağışı konusun- da bıldığını okudu Ozfatura Bayram oncesınde "Beni bağiamaz" dıyerek THK'ye rekor bağış • Bastarafı 1. Sayfada gorûlduğunu sozlenne ekledı THK'nın kurban denlennden el- de edeceğı gelınn yuzde 4O'ı ku- ruma kahrken, yuzde 5'ı Dıyanet Vakfı'na, yüzde 15'ı Çocuk Esır- geme Kurumu'na, yuzde 15'ı Kı- zılay'a, yuzde 25'ı Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvık Fonu'na aktanlacak Vekâletle kesılen kurbanlardan elde edılen etler de soğuk hava du- zeneğı bulunan TlR'larla Doğu \e Güneydoğu Anadolu bolgelenn- dekı kentlere gondenlmeye devam edılıyor Bolgelere göndenlen etler Jandarma Asayış komutanlıklan aracıhğıyla yore halkına dağıtıla- cak Stirekli ihbar geliyor THK İstanbul ve Trakya Bolge- sı Sorumlusu Mufettış tlhan Hati- pogiu. tstanbuPda şımdıye kadar yaklaşık 120 bın tane koyun den- sıyle 600 tonluk sığır densınm top- landığım belırttı Hatıpoğlu, geçen yıl 60 bın koyun ve 300 ton sığır densı toplandığını anımsatarak ba- ğış oranının yuzde yuz arttığına dıkkat çektı Yurttaşların laıklık konusundakı duyarlılıklannın ba- ğış artışını doğrudan etkıledığını vurgulayan Hatıpoğlu. artışta THK'nın kendısını bu yıl daha ıyı tanıtması, devletın THK'ye daha çok sahıp çıkması, geçen yıl du- zenlenen hava oyunlan ve THK'nın uçak yapımına soyunma- sının da rol oynadığını kaydettı Hatıpoğlu emnıyet guçlennın de kendılenne öncekı yıllara oranla daha fazla yardımcı olduğunu be- lırterek yasaya aykm den toplan- masıyla ılgılı çok sayıda ıhbar al- dıklannı ve bunlan değerlendırdık- lennı soyledı Yurttaşlann kaçak den toplayanlan karakollara ıhbar ettıklennı anlatan Hatıpoğlu. ka- çak den toplayanlann yakalanarak adalete teslım edıldıklennı soyledı Hatıpoğlu. konuyla ılgılı yasal ış- lemlenn yanndan ıtıbaren baş- latılacaginı belırterek ıhbarda bu- lunan yurttaşlara ve THK'ye yar- dımcı olan emnıyet guçlenne şük- ran borçlu olduklannı ıfade ettı THK'nm İzmır ve ılçelennde topladığı kurban denlennın geçen yıla oranla yuzde 50 daha fazla ol- duğu behrlendı THK İzmır Şube Başkanı HamiGürtunca. çalışma- lann 1300 personel ve400'e yakın araçla surdurulup sonuçlandınldı- ğını belırttı Gurtunca yaptığı açık- lamada. Izmır'de Konak. Buca, Balçova, Karşıyaka, Bornova, Tı- re, Bayındır. Kıraz. Dıkılı. Kınık. Torbalı, Karaburun, Foça, Ödemış, Urla, Kemalpaşa, Menemen, Ber- gama. Sefenhısar. Menderes, Nar- lıdere, Gazıemır, Çığlı, Çeşme ıl- çelennde toplam 160 bın dennın toplandığını. Güzelbahçe, Alıağa ve Selçuk'tan gelecek denlerle toplam sayının 165 bıne ulaşacağı- nı kaydettı Içışlen Bakanlığı genelgesıne aykm olarak yasadışı den topla- yan bazı dıncı vakıf ve dernek yö- netıcılenyle bırlıkte aralannda HADEP ılçe başkanının da bulun- duğu 71 kışı gozaltina alındı Bun- iardan 70'ı çıkanldıklan nobetçı mahkemelerce tutuksuz yargılan- mak uzere serbest bırakıldı Yasa- ya aykın olarak den toplayan bır camı yaptırma demeğı başkanı ıse tutuklanarak cezaevıne konuldu Içışlen Bakanlığı genelgesıne ay- kın olarak den toplayanlann gos- terdıklen yerlerde 4 bın 69 kuçük- baş. 336 adet de büyukbaş hayvan densı olmak uzere toplam 4 bın 405 derıye el konuldu Denler THK'ye teslım edıldı Bu arada. Kutahya'nın Gedız ıl- çesınde topladıklan denlen Uşak'ta tabakhanelere satmak ıste- yen 4 kardeş yakalandı Oncekı ge- ce 43 FA 817 plakalı traktorle Uşak'a gelen tbrahim, AU, Hasan ve Süleyman Akriirk kardeşlenn durumundan kuşkulanan polıs, traktorde yaptığı aramada. tuğla- lann altına gızlenmış 289 adet de- n ele geçırdı Gozaltına alınan 4 kardeşm sorgulamalan surdurûlu- yor Şanlıurfa'nın Suruç ılçesınde HADEP adına ızınsız kurban den- sı toplayan Veyso Yavuzel. Ali Şa- hin ve Osman\car ıle HADEP Il- çe Başkanı Mehmet Nuri Görke> gozaltına alındı HADEP adına toplanan 370 kurban densıne el- konulurken adlıyeye sevk edılen 3 kışı ıle HADEP Suruç Ilçe Başka- nı Gorkey. tutuksuz yargılanmak uzere berbest bırakıldı Film Radyo Televizyonla Egitim Baskanlığının yeni projesi Eğitim için bilgi merkezleri oluşturuluyor EBRL TOKT\R \NKL\RA - Mılh Eğıtım Bakanlığı Fılm Radyo Telev ızyonla Eğıtım Başkan- lığı (FRTEP) ve Uzaktan Eğıtım Vak- fı'nın ortaklaşa projesıyle, 21 yuzyıhn eğıtım programlanna uygun olarak bılgı merkezlen ınternet kıraathanelen oluştu- ruluyor Gençlen kahve kulturunden uzaklaştıracak proje "oğrenme merkezi. bilgi edinme birimi. pratik vapma birimi. eğitim van hizmet binmleri. ırtibat buro- su ve vonetim birimlerini" ıçenyor FRTEP ve Uzaktan Eğıtım Vakfı Yo- netım Kurulu Başkanı Ruhi Esirgen. Cumhurivefevaptığı açıklamada "Eği- tim kaplanlan harekâü" olarak nıteledı- ğı "oğrenme merkezleri projesi''nın aynn- tılannı aktardı Esirgen. Mıllı Eğıtım Ba- kanlığı nın koşetaşı nıtelığındekı "bilgi merkezleri" çalışmasımn, oncelıklı o- larak açıkoğretım lıselennde okuyanlara yuz yuze eğıtım olanağı sağlayacağını sovledı Açıkoğretım lısesı oğrencılen- ne ucretsız olarak verılecek hızmetlerden diğer oğrencılenn v e tum yurttaşlann da duşuk ucretlerle yararlanabıleceğını bıl- dıren Esirgen, "Bu bir eğitim kaplanlan harekâtıdır, eğitimde atılım projesidir" dıye konuştu Esirgen. teknolojının eğıt- sel olanaklarının kıtlelerın kullanımına sunulacağı projeyle ınternet kıraathanele- rı oluşrurulacağını vurgulavarak "Uvgu- lamavla resmi ve özel kuruluşlann. bele- diyelerin. vakıflann. derneklenn. kişile- rin eğitime eylemli ve sureklı katkısı sağ- lanacak. eğitimde nrsat ve olanak eşjtliği gerçekten sunulmuş olacakür" dedı 24 saat açık tutulacak bılgı merkezle- nnın halkev lenne alternatıf olacağını da kaydeden Esirgen. projenın. kullanıcıla- nn bıreysel olarak ve grup halınde bılgı v e becen edıneceğı kaynak kuruluşlar y a- ratacağını soyledı Esirgen. ılenteknolo- jı desteklı bılgı merkezlennde etkıleşım- lı eğıtım yontemlerının (yuzyuze eğıtım) kullanılırken gorsel. ışıtsel \e basılı ya- yınlara (kıtap, ders notları, CD. kaset) ver venleceğını de bıldırdı Esirgen, he- def kıtlesı "öğrenciler. işsizlen orgün eği- tim alamavan vurttaslar. çalısanlar. veni bir meslek ve hobi edinmek istevenler" olacak bılgı merkezlennın ınternet ıstas- yonu olarak gorev yapacağmı v urguladı Esirgen bılgı merkezlennın "Irtibat burosu,oğrenim merkezi. bilgi edinme bi- rimi. pratik vapma birimi (Bilgisavar la- boratuvan. vvorkshop ortamı). egitim v an hizmetleri birimi, vönetim birimleri" bo- lumlenndenoluşacağını soyledı Esirgen. oğrenim programlannda "Bilgisavarokur vazariığı. bilgisavar kullanıcılığı. muhen- dislik ve fen. proje kontrol. hukuk. perso- nel ve insan kaynaklan. pazaıiama ve sa- tış, lisan eğitimi, guvenük ve sağlık" ko- nulannın yer alacağını da kaydettı derılenn beledıyeye bağışlanması ıçın tzmırlılere çağnda bulundu Ka- mu gorev lısı olarak yasal durumubıl- mesı gerekırken. "Hukuksal olarak araştırdık. gördük ki yasal engel vok. THK'nin tavn ise beni bağlamıvor. Bir İznıirli olarak, derimi nerede kuJ- lanacağımı bildiğim için belediyeye ve- rirün. THK'nin nasıl çalışügmı da bil- mivorum. Derileri makbuz karşüığı toplayacağız. İzmirlilerin kurbanlan- nı ve derilerini Gürçeşme Huzurevi ile Venişehir Aşevi'ne bağışlamalan- nı istivoruz" demekten de çekınmedı Bayramın uçuncu gunu. 8 Nısan ta- nhlı Akıt gazetesının. "Bu da THK Terörü" manşetınden ılham alarak bu kez. "Kurban bağırsaklan boşa git- miştir™ Bu da deriterörü" dıyerek tu- tumunu surdurdu Valilik ne yapacak? Şımdı gozler. Izmır Valısı ErolÇa- kır'da Lstelık Çakır'ın onunde du- yarlı bır hukukçunun 30 Mart 1998 tanhlı şu dılekçesı duruyor "...Burhan Ozfatura kurban deri- lerinin THK tarafından toplanması volundaki vasal mevzuat ve hükümet genelgeleri karşısında. beni bağiamaz demiştir. Avnca kendi Woşe yaosında da aynı mcsajı vermiştir. \navasa, devletin vükumluluklerini, vapısını beliriey en, yurttaşlann hak ve özgür- lüklerini giıvencevc bağlayan temel hukuk belgesidir. Ozfatura sürekli olarak anav asal > ukümlülüklerini ih- lal etmekte, onu denetlemekle gorevli olan Içişleri Bakanlığı ve fzmir N'aliü- ği bu gorevini zamanında ve etkili ola- rak verine getirmemektedir. Bu ne- denle Özfatura'nın anavasa ve yasa ihlalleri adeta teamûl haline gelmek- tedir. tşte bo> lece hukuk dev leti Ukesi yara almakta. kamu düzeni bozul- makta. v urttaşlara kotü örnek olmak- tadır." Aynı hukukçu dılekçesınde Valı Çakır'a soruyor 0 Ozfatura hakkında soruşturma açılmış mıdır 0 • TCK'nın312 maddesıne gore kanunun suç saydığı fıılı öven veya halkı kanuna karşı ıtaatsızlığe tahnk eden kımse. 6 aydan 2 yıla kadar ha- pıs cezasıyla teczıye edılır Ozfatura ve diğer sorumlular hakkında İzmır Valısı ve guvenlık guçlen tarafından anılan maddeleruyannca soruşturma açılmış mıdır ve akıbetı nedır" 7 # Ozfatura sıradan bır yurttaş de- ğıldır Onemlı bır kamu gorevındebu- lunmaktadır Yonetmelık ve Içışlen Bakanlığı genelgelennden haberdar değıl mıdır 9 Kurban denlennın THK dışındakı kışı ve kurumlara venlme- sı yolunda açık propaganda yaparken, ırtıcaı faalıyetlen yunıten kışı ve ku- rumlara dolaylı olarak destek sağla- dığının farkında değıl mıdır° Yoksa. ırtıcaı faalıyetler, gazetede kendı ko- şesmdekı ıfadesıyle yalnızca senar- yodan mı ıbarettır 0 Sorulara yanıt beklenırken dılek- çenın sonunda şu ısteme yer venlı- y or "Yukarda arz olunan olay ve ne- denlerk. Ozfatura tarafından ciddi ve planlı biçimde zaFıvete uğratılan yasal mevzuat ve hukumet emirleri dikka- te alınarak soruşturma açılmasını. so- ruşrurmanın selametı açısından Bur- han Özfatura'nın gorevden alınması- nı talep ederim..." G U N D E M MLSTAFA BALBAY • Bastarafı 1. Sayfada ekım-dıkım yapılmamış, bakılmamış hıssı veren topraklar Sadece tabelalan gorunen "hatıra ormanları" Çevrede yer yer beton yığınlan 5 Mayıs 1925'te, yoredekı Akmaz Bataklığı'nın ıs- lah edılmesıyle başlayan AOÇ'nın oykusu, meyve bahçelen, onlan değerlendıren fabnkalar sut ışletme- lerı, hayvanat bahçesı ıle devam ettı Atatürk'un 1937'de ulusa armağan ettığı çıfthk, O'nun olumuy- le bırlıkte ufak ufak kuçultulmeye başlandı 1938-48 arası 5 bın 259 dekarı, 1950-60 arası 11 bın 153 dekan, 1960-76 arası 1145 dekan, 1981 'den bugune de yaklaşık 50 bın dekarı elden çıktı AOÇ'nın yaklaşık yansı artık otobus termınalı, has- tane, depo, blok bınalar Kalan bolumu de yazının başında anlattığımız gı- bı Sonunda Yuksek Denetleme Kurulu bır rapor ha- zırlama gereğı duymuş Gerekçesı şu "Çıftlık nasıl korunur?" -Kımden korunacak'? "Kamu kuruluşlanndan, beledıyelerden " -Ne yapıyor onlar? "Çıftlık arazısını satarak, kıralayarak kuçultuyor- lar " Duşunun kı, devlet kendı talanından kurtulmak ıçın onlem alma gereğı duyuyor Sadece Avrupa'da değıl, dunyanın pek çok ulke- sınde buyuk kentlenn buyuk akcığerierı vardır. Yanı parklar Bızde park deyınce, dev blokların arasında her na- sılsa boş kalmış kuçuk bır alana, uç-beş bank kon- ması ve bırkaç ağaç dıkılmesı anlaşılıyor Bır de bu "parka" buyuk değerlenmızden bınnın adı venlmıyor mu 7 Tabıı, beledıye başkanı değışınce parkın adı da değışıyor Parka ıkı ağaç dıken başkan hemen dıbı- ne çırkın bır tabelayla duyuruyor "6u parkın ağaçlandmlması beledıyemızce yapıl- mıştır" Parkın toprak bolumune bakıyorsunuz, kıraç, bomboş bır alan Ortasında yıne çırkın bır tabela "Dokunmayın çıçeklere, yazık olur emeklere " Sozun kısası, park kulturumuz çok az Son donem- de başkentte, Anakent Beledıyesı halkın dını duygu- lannı somurerek, pek çok parkı "camı alanı" olarak degıştırdı Tepede camı, altında uç-dort kat, rant ge- tıren ışyerlen ötekı ulkelerdekı, aklıma ılk gelen parklan duşu- nuyorum Şanghay'daYu Parkı Gınnce.ağaçlarçıçeklerkar- şılıyor Havuzlarda balıklar, nehırcıklerın uzenndekı tahtakopruler Madnd'de Returo Parkı Içındekıko- caman gol, sandalla gezınenler, tepecıkler arasında- kı vadıler, doğal ortamda dolaşan sıncaplar Rıo'da kocaman bır tepeyı ve çevresını park alanı olarak bırakmışlar Izlerken takılmıştım - Beledıye başkanı becerıksız olmalı, boyle bır yer parka feda edılır rnû Budapeşte'nın Peşte bolumundekı ulusal parkta uzun yuruyuşun ardından yolumu kaybetmıştım Go- revlıye çıkmak ıstedığım kapıyı soyledığımde uyar- mıştı -Orası uzak, park ıçınde ulaşımı sağlayan trenler var. Onunla gıdın Daha ileri! Işte AOÇ boylesıne guzel, doyumsuz bır yer ola- bılırdı Başlangıçtakı duşunce de buydu Hayvanat bahçesını tamamlayan gezıntı yerlen, dev ağaçlann arkasındakı meyve bahçelen, hemen orada uretılıp satılan, dondurmadan reçele onlarca urun Ne yazık kı bugun değıl çıftlığı ılen duzeye taşımak, eldekılen korumanın kaygısını taşıyoruz Orman çıftlığı değıl, talan çıftlığı demek durumun- da kaldığımız yaralı bolgenın korunmasını sadece bır "mıras" mantığıyla ıstemıyoruz Mademkı.butur yerlere "akcığer" dıyoruz, bır kışının akcığerı kuçu- lurse, bozulursa ne olur'? Zaman zaman Ataturk donemınde yapılanlar ku- çumsenıyor, "Onlar o gunun koşullarında oldu, da- ha ılen gıtmelıyız" denıyor Daha ılen gıtmemızın gereklılığı doğru Ama once, AOÇ orneğındekı gıbı, o donemın bılıncıne ulaşmak gerekıyor Trakyah, toprağına sahip çıktı SAADET USLU ERDALÖZCAN EDİRNE- Bmlerce Trakya- lı, sanayının hızla kırlettığı topraklannı kurtannak ıçın tek yumrukoldu "Sadece toprak- larımı/ değil biz de zehirleniyo- ruz" dıyen Trakya halkı yet- kılılen gore\e çağırdı TEMA Vakfı Genel Başkanı Hayret- tin Karaca. çevre kırlılığının sadece Trakya'nın değıl, tum Turkıye'nın sorunu olduğunu belırterek "Bu savaşı hep bir- likte kazanacağız" dedı Kırklarelı'nın Pehlıvanköy ılçesınde, dun "Trakya Top- raklannı Kurtarma" kam- panyası kamsamında "Terte- miz Trakya, PUTI PUTI Ergene" mıtıngı yapıldı TEMA Vakfı Başkanı Hayrettın Karaca mı- tıngde yaptığı konuşmada, Er- gene Nehn'nın kırhlığı konu- sunda gostenlen duyarlılığın her geçen gun çığ gıbı buyüdu- ğunu belırterek "Davamıztut- tu. Vrkamızda büvuk destek \ar. Kamuoyıı da oluşturduk- Biz burada tepki vermeyen toplumun sorunlannı yaşıvo- ruz. Bizler tepki gösterecek bir toplum olmalıyız. Türkiye çöl olmayacaktır" dedı Çevre Bakanlığı Musteşar Yardımcı- sı Dr Üker Başavdın da, Çev- re Bakanı İmren Aykut'un ge- çen y ıl ağustos ayında Ergene Havzası'ndakı kırhlığı protes- to etmek amacıyla 3 bın kışıy- le eylem başlattığını, karadan olduğu kadar havadan da ın- celemelery aparak onemlı tes- pıtlerde bulunduğunu ve Ba- kanlık tarafından çalışmalara başlanılmasını sağladığına dıkkat çektı Başaydın, sanayı kuruluşlanna antma tesısı yapmalan ıçın bırplan oluştu- nılduğunu ve sure venldığını soyledı Ergene Nehn'nde 25 yıl once 40 kıloluk yayın, 10 kıloluk sazan balığı bulundu- ğunu, aynca suyunun da ıçıl- dığını belırten Pehlıvanköy Beledıye Başkanı Mustafa Gür. şu ankı durumu ıse so>- le anlattı "Şimdi nehirde kurbağa bi- le vok. Yöredeki 562 fabrika- nın atıkları Pehlivankov'de toplaruyor. Trakya'da 250 bin ton buğdav üretemez hale gel- dik. \erimli topraklarımız, fabrika atıkları yiizünden unin veremez hale geldi. Erge- ne Havzası kangren olmuştur. Bolge kadınlarında duşuk do- ğumlar göruluv or. En çok kan- serin görulduğiı ilçe burası." K-irklarelımılletvekılı trfan Gürpınar da. Ergene Neh- n'ndekı kırhlığı bırçevre facı- asına benzettığını ıfade ederek "Çözüm yollan arnoruz. Ber- gama'da nasıl başarılı olun- duysa, burada da başank olu- nacak. Çunku büyuk bir des- tek var" dedı Gazetemız ya- zan Sadullah UsumL toprakla- n kırleten tesıslenn kapatılma- sı konusunda valılenn hedef alınmamasını ısteyerek "Ister- se Başbakan ve Çevre Bakanı buralan 1 dakikada kapatır" dıve konuştu "Bençocuklan- mı zehirknsinler dhe yetiştir- mivorum" dıyeyakman Peh- lıvankoylu Melda Akman ad- h kadm ıse yetkılılenn duruma el koymasını ıstedı Çoğunluğu kadınlardan olu- şan > aklaşık 10 bın kışının ka- tıldığı mıtıng alanında. "Edir- ne için suya, Kırklareli için ha- vava. Tekirdağ için de topra- ğa" denılerek sembolık şuk- ran çelenklen bıralcldı Kırlı- lığe karşı tepkiyı dile getıren pankartlann açıldığı mıtıngde. TRT halk muzığı sanatçılan konser verdı, halk oyunlan ekıplen eşlığınde halaylar çe- kıldı TEMA Vakfı'nınduzen- ledığı mıtınge. Kırkjarelı mıl- letvekılı A Sezai Özbek v e Necdet Tekin ıle Zıroat Odala- n Başkanı Gürol Ergin de ka— tıldı Mıtıng, Turk\e Zıraat Odalan Bırlığı. Tmvıye Zıra— at Muhendıslen Od&ı, Trakya Unıversıtesı Zıraat Fakultesâ Toprak Bolumu ıle Trakya'da— kı beledıyeler. sıya-vi partılerr ve MVII toplum orgülen tara— fmdan desteklendı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog