Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeCİmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yaym Yönetmenı Orhan Erin( • Genel Yayın Koordinatörü HikmetÇe- rinka>a 9 Yazuşlen Müdüru İbrahim Yıldız 0 Sorumlu Müdur Fikret İlkiz • Haber Merkezı Müdüru Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen Fikret Eser Dış Haberler Şmasi Danışoğlu 0 Isühbarat Cengiz Yıldınm 0 Ekonomı Mehmet Saraç 0 Kultur Handan Şenköken 0 Spor \bdülkadir Yücelman 0 Makalekr Sanıi Karaören 0 Duzcitme Abdullah Yaaa^Fotograf Erdoğan Köseoğlu 0Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberten Mehmet Faraç Yavın Kurulu Ilhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Okla> Kurtböke. Hikmet Çclinkaya. Şükran Soner. Ergun Balcı, İbrahim \ ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcisr Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No 125,Kat4,Bakanlıklar-AnkaraTel-4195020(7hat). Faks- 4195027 • lzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Blv. 1352 S.2-3Tel 4411220, Faks-44191170Adana Temsılcısı Çeön Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No-1 Kat: 1, Tel: 363 12 11, Faks. 363 12 15 Müessese Müdurü Cistün 4kmen # Koordınator Ahmet Korulsan # Muhasbe Bıüent VenerAldan: Hüseyin Gfirer • Işletme Önder Çetik • Bıigı- tşlem Nail İnal # Bılgisayar Sıstem Mfirüvet Çyer«Sanş FazfletKuza MEDYA C: • Yonelım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordınator Reha Işıtman • Genel Mudur Yardımcısı SevdaÇoban Tel 514 (F 53 - 5139580-5138460-61.Faks 5138463 Yavımlayan \e Basan: Yenı Gün Haber Ajansı. Basın ve Ya\ıncılık A 5 Tuikocağı Cad 39 41 Cağaloglu 34334 Ist. PK 246 Islanbul fcl (0 2121 512 05 05 (20 hat) Faks (0 2121 513 85 95 12 NİSAN 1998 tmsak:4.51 Güneş: 6.24 Öğle: 13.12 Ikindi: 16.51 Akşarrv 19.47 Yatsı: 21.13 Mersin-Alanya arasında 11 bölge korumaya alındı Akdeııiz fokıuıa SIT koruması UFUKTEKtN ADANA - "Monachus monachus" diye adlandmlan Akdeniz foklannın korunması amacıyla Akdeniz sahilindeki birçok bölge doğal SİT alanı ilan edildi. Kültür ve Tabi- at Varhklannı Koruma Kurulu (KTVKK). denizle karaıun birleştiği mağaralarda yav- rulayan foklann "doğalortamda üreyebflme- sini" karanna gerekçe yaptı. Tüm Akdeniz'de yalnızca 300 adet kaldı- ğı tahmin edilen Akdeniz foklannın korun- ması için Adana KTVKK de harekete geç- ti. DHKD'nin "BirfokudasizevlatediniıT diyerek başlattığı kampanya sürerken KTVKK de Akdeniz sahilınin Alanya-Mer- sin arasında kalan tam 11 bölgeyi birinci derecede doğal SİT alanı haline getirdi. Ku- rul üyeleri Prof. Dr. Eridn Erten. Doç. Dr. Tamer Gök. Prof. Dr. Levent Zoroğlu ve Doç. Dr. Giilsün TanyelTnın oluşturduğu heyet Mersin'de yapılan bir dizi toplantı so- nucunda "denizköpeğj" olarak dabilinen Ak- deniz foklannın sahildeki kayalıklarda ve mağaralarda yavruladığını, o nedenle bu bölgelerin "doğal yapısının mutlaka korun- ması gerektiğine'" karar verdi. KTVKK'nin aldığı karara göre, Içel'in Erdemli ilçesi yakınlanndaki Narlıkuyu'dan başlayarak birinci derecede doğal SİT ala- nı ilan edilen bölgeler şunlar: "Narükuyu, Akkuyu yakınlanndaki S Parmak Adasu Ay- dıncık-İncekum arası, Bozyazı>akınlan,Te- keti bölgesi, Silifke sahili, Silifke Akdere Kö- yü \akınlanndaki Tissan ve Afrodisyas böl- gesi. Bozyazı,AnamurBurnu ile Gazipaşail- çesi arasında yarlann bulunduğu sahil..." Koruma Kurulu'nun. Akdeniz foklannın korunması amacına yönelik olarak bölgeyi birinci derece doğal SİT alanı olarak ilan et- mesiyle doğal rölyef. flora bozulamayacak. ağaç kesilemeyecek. Altyapı dışında hiçbir biçimde mevcut duruma ek yapılaşma ola- mayacak. Başka bir deyişle turistik. ticari. sınai işletme kurulamayacak. konut yapıla- mayacak. KTVKK tarafindan alınan ve tescil edi- len SİT karan önümüzdeki günlerde başta Içel Valiliği ile Bayındırlık ve Iskân Bakan- lığı olmak üzere ilgili 17 devlet kuruluşuna bildirilecek. Yetkililer. Akdeniz foklannın ko- runması için sahildeki tüm yerel yönetim başkanlıklanna durumun acilen bildirilece- ğini de söylediler. Doğa düşmamııı bulaııa ö baiıkçılar. çevTeciler ve hükümet kuruluşlannı harekete geçirdi. Corpus Christi açıklann- daki Padre adasında son birkaç ay içinde 17 deniz kaplumbağası öldürülmüş olarak bulun- du. Kadianun önlenmesi için harekete geçen sivil ve resmi örgütier, deniz kaplumbağası ka- tillerini bulmak için mart ayında 35 bin dolar (yaklaşık 9 miryar lira) ödül koydular. Nisan ayında bu ödül 50 bin dolara (yaklaşık 123 mihar lira) çıkarridı. (Fotoğraf: AP) Mugla'da katil bahk korkusu 'Japon Çipurası' adı verilen bahk göldeki sazanlan tüketti ÖZCAN ÖZGÜR MLĞLA - Köyceğiz Gölü'nde yaklaşık 4 yıl önce görülen ve yöredeki baiıkçılar tara- findan "Japon Çipurası" \e "LMsB Baük" olarak adlandınlan türün. göldeki sazan cin- si balıklan tükettiği ileri sürüldü. Etoburba- lıklardan olduğu belirtilen ve göle bir üret- me çiftliğinden kanştığı söylenen bahk tü- riinün, ılık sularda yaşadığı ve özellikle sa- zan balığı yumurtasıyla yavrulannı yediği bil- dinldı. Ilık sularda yaşadığı belirtilen balık- lann soğuk suda öldüğü, ancak ısınmayla birlikte hızla üreyerek bütün göle yayıldığı bildirildi. Dalyan Baiıkçılar Kooperatifi (DALKO) yetkilileri, söz konusu bahk türünün ılık su- lardaki sazan yavru ve yumurtalannı yiye- rek beslendiğini vurgulayarak "Ancak şnn- di sazan balığı yetişmhor. Var olanlar da bu balıktan önceki anaç sazanlar. Önceleri ya- nm kiloluk. bir kiloluk sazan yakalardık, an- cak şimdi 4-5 kilonun albnda sazan kalma- dı. Bundan sonra kefale ya da çaybalığı de- nen küçüktath su bahklanna saldırmasından korkuyoruz" dedıler. DALKO yetkilileri, iki yıl boyunca bu ba- lığı temizlemek için balıkçılan teşvık ettik- lenni ve yakalanan balıklan satın alarak im- ha ettiklerinı söylediler. DALKO Başkanı Vedat Metin. "Bu bahk nedenhle çok ciddi bir kaybımız söz konusu. Göliin doğal orta- mında yetişen sazan rürii artık yok diyebtli- riz" diye konuştu. Dalyan Belediye Başkanı AliGün ise ka- til balıklann göldeki üretimi çok düşürdüğü- nü doğrulayarak "Eskiden tonlarca balık çı- kan Dalyan ve Köyceğiz Gölü şimdi katil ba- lıklann yuvası oldu. Baiıkçılar zor durumda. Üsteiikbu bahklargölün doğalyapısmıda boz- du" dedı. Tanm ll Müdürlüğü yetkilileri de katil balıklann yok olmasının ancak büyük bir soğuk dalgasıyla olası olduğunu bildire- rek "Dısandan bizim yapacağunız müdaha- leler diğer bahk türlerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Ya çok soğuk bir hava dalgası ya da kitie halinde avlamakla bu bahklardan kurtulmak mümkün" dedıler. SAK USTUNDE MÜJDATGEZEN Ormanlarımıza ne oluyor? Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden bir faks aldım. Yaz geliyor, bu faksın önemi daha da bir anlam kazanacak. O nedenle aynen yayımlıyorum. Son derece duyarlı olmamız gereken bir konu bu: Yukarıdaki soruyu soran herkes bilmelidir ki ülkemizdeki ormanlar özellikle yasalardaki bazı yanlışlıklar ve eksikler nedeniyle hızla azalmaktadır. Sahillerdeki betonlaşmış eski orman alanlan, önce tanm amacına hizmete terk edilmiş, ardından inşaatlarla kaplanmış eski orman alanları, bu tip kullanıma açılacağı bilinciyle yakılmış ormanlardan geriye kalan eski orman alanlan... Örnekleri çoğaltmak mümkün, çünkü sonuçlan ortada. Her yıl yaklaşık 20-25.000 hektar orman alanı çeşitli nedenlerle orman sınırı dışına çıkanlmakta, 10-15.000 hektar orman bilinmeyen (!) nedenlerle yakılmakta veya böyle alanlar işgal edilmekte. Ne yazık ki bu büyük orman tahribatının en büyük dayanağı da, anayasanın bazı maddeleri başta gelmek üzere Orman Yasası'nın bizzat kendisi, Turizm Teşvik Yasası ve bazı diğer yasalardır. Yani ormanlar "yasal" yollarla yok olmaktadır. Eğer ormanlanmızın yok oluşuna ^'r k u s o l s a r n nerelere uçar, kimlerin . neleryaptıklannı anlardım... Kapalı kapılar ardında neler konuşulur acaba. Dedikodu şevmem. Benim merakım başkentle ilgili olabilir olsa olsa... Örneğin bir parti genel merkezindeki bir odada neler konuşulur?.. Kimler harcanır, kimlere kıyak çekilir? Ya da gelecek seçimlerde kimler aday olsun, kimler harcansın diye konuşulur? Halk adına bir konuşma olur mu? CHursa nasıl olur? lyi mi olur, kötü mü olur?.. Bir kuş olsam uçar, bu odalardan birine girer, bunlan dinlerdim. Yoksa sevişen bir çiftin odasında ne işim var?.. Çoğu kişi bunu merak ediyormuş da... seyirci kalmak ıstemiyorsanız, öncelikle ekteki broşürde detaytı olarak açıklanan bu yasalann TBMM gündemine gelip, ormanlar lehine yeniden düzenlenmesi için kamuoyu oluşturmakta çaba gösterin. Başannız sadece ormanlann değil, çok yönlü ülke çıkarlanmızın yaranna olacaktır. Doç. Dr. Yücel Çağlar Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlan Araştırma Derneği Başkanı. Telefon ve faks: 0 312 425 94 14 (Dernek) veya 0 312 467 55 90'dan istenebilir. Şahika Ertan (üye) Tel: 0 216 413 8818 Faks: 0 216 413 12 21. y Vefa... Benimtakımım Vefa, ılk maçını kazandı. Üçüncü lig yolunda çok umut verici bu yengi... Vefa Birinci üg'de oynarken büyük takımlann çoğu zaman korkulu rüyası olmuştur. Vefa'yı destekleyelim. Doksan yıllık bir camia. Tek kusuru fakir oluşu. Ne yapalım? Benim takım böyle işte. Bakan fıkraları Artık biz de politikaya atılabiliriz. Politikacılar fıkra anlattıklanna göre, biz de onlann işine soyunabiliriz. O kadar da kötü anlatıyoriar ki anlatamam... Şonunculardan birini Ulaştırma Bakanı anlattı... Öküzler demiryolu kenannda toplanmış, havaya bakıyorlarmış. "Neden havaya bakıyorsunuz?" diye sorulunca "Demiryollannda grev var, acaba THY'de de varmı diye bakıyoruz" demişler... Öküzler bile memleketin halini anladı. Tabii Sayın Bakan bu anlamda anlatmadı, ama bu anlam fena mı? Aziz Nesin İlköğretim Okulu Ali Nesin uzun bir faks gönderdi. Okulun eğitım amaçlarını sıralıyor. Oldukça uzun bir faks. Tamamını buraya almaya olanak yok. Ama düşünen, araştıran, kuşku duyan bir eğitim sistemi bile amacın anlamına yönelik yeterli bir bilgi bence. Bu sadece bir maddesi. Ökul çok iyi olacak. Bu hafta bayram olması nedeniyle sarunm elime fakslannız ulaşmadı. Gelen iki faksa teşekkür ediyorum. ikisi de Ankara/Kavaklıdere'den yollanmış, ama hiçbir şeyi okunmuyor. Gene de teşekkürter. Pazarın fıkrası Doktor, biraz salakça olan hastasına güneş banyosu tavsiye etmişti. Hasta kara kara düşünmeye başlamıştı. , Arkadaşı sordu: - Ne düşünüyorsun böyle? - Doktor güneş banyosu tavsiye etti de. - Eeee, ne var bunda düşünecek? - Güneşi banyoya nasıl sokacağımı düşünüyorum. (Havalar hızla ısınıyor dediler, ben de bu fıkrayı yazdım, serinlik olur diye.) Pazarlık ve duvarlık sözler YAPTIĞIN ŞEYİ YAPABİLDİĞİNCE İYİ YAP... • Dinozor... Gülmece dergisi... Aldınız mı?... Hemen alın. 100.000.- TL • MSM oyunculan Melih Cevdet Anday'ın "Içerdekiler" oyununu cumartesı-pazar oynuyortar. Izleyin. 348 80 72-73 • Fidan dikme zamanıdır. Sizin de bir dikili ağacınız olsun. 346 51 09 • Manda Adında Bir Alık "Tıyatro Esek" Karaca Tiyatro'da pazartesileri... • A. Nesin ilköğretim Okulu bağışlannızı bekliyor. N. Hikmet Vakfı da. • A. Özgentürk'un filmi "Mektup"un CD'si çıktı. Çok güzel. • Reklamlan izlediniz. Türk tiyatrosu Muhsin Ertuğrul Hoca'nın bir ideali vardı: Bölge Tiyatroları. Ülkenin her yerinde o bölge halkına seslenecek sahneler açmak. Bunu önce istanbul içinde semt tiyatrolan ile denedi... Devlet Tiyatrolan ıse bu düşü hemen hemen gerçekleştirerek çeşitli bölgelerde sahneler açtı. Bunlardan dördü, bu sezon açılan Konya, Van, Sıvas, Erzurum sahneleri oldu. Bu nedenle Devlet Tiyatrolan yönetimini kutlamak gerek. Çünkü eski zamanlarda buralara Insan hakları Batı'da ve dünyanın pek çok uygar ülkesinde mahkemelerde fotoğraf çekilemez. Çünkü yargılanan kişinin suçlu olup olmadığı henüz belli değildir. Biz Batı'yı pek sevmeyiz. Bunun temelinde belki geri oluşumuzun kompleksi yatar. Ama sevmediğimiz bu toplumun pek çok şeyini taklit etmekten geri durmayız. Acaba neden mahkemelerinde uygulanan bu fotoğraf çekmeme işini bir türiü almıyoruz? Insan haklan ınsanlar için değil mi?.. Daha yargılanmadan, boy boy fotoğraflarta yargısız infaza uğrayan ınsanlanmız insan haklannı ne zaman görecekler? Cezaevlenndekiler, gozaltındakıler ne zaman insan yerine konulacaklar? Insan haklan her insan için salt yönetenleri kapsamaz ki. Artık biz de insanlaşalım. Zor falan, ama bi gayret... "Anadolu Tumesi" adı altında oyunlar götürülürdü. Bu arada "tiyatro" adı altında da birçok dansözlü, sihirbazlı gösteriler sunulurdu. Halk uzun süre bunlan tiyatro sandı. Az çekmedik altmışlı yıllarda yaptığımız turnelerde. Biz "Pusuda, Kerpıç Memet" oynarken "Dansözyok mu" sorusuyla çok karşılaştık. Devlet Tiyatrolan bu bağlamda önemli bir görevi yerine getiriyor. Türk yazannı da biraz yüreklendirdiğimiz zaman bu iş olacak... Beni güldürenler Eşim çok dalgın. Ya kadınlar dalgın ya da benim tanıdığım kadınlar. Ama eşimin dalgın olduğu gerçek. Geçenlerde bana: "Aman bana unutturma, sana MAÇIİZLEMEYİ UNUTMA diyeceğim" dedi. Sumo Japonlann ata sporu sumo güreşi. Bizimki de yağlı güreş. Sumoyu tüm dünya izliyor. Yağlı güreşin yüzüne bakan bile yok. Neden? Hiç düşündünüz mü? Bir düşünün bakalım?.. Saçmalama Biraz saçmalayabilirsiniz, ama çok değil. Çok saçmalandığı zaman ortaya saçma sapan bir şey çıkıyor. Sayın Çiller çocuk yuvasında çocuklann bayramını kutlarken "Kandiliniz mübarek olsun" demiş... Sizin de efendim. Erkek olsanız, "Kandili nerede söndürdün de böyle konuşuyorsun" derler adama. Arada bir saçmalayabilirsiniz, ama çok değil. Çok olunca işin çoku çıkıyor. Azla yetinmeyenler kazandı! Çünkü onlar düşündüler, tasarladılar ve yarattılar. Onlar için önemli olan ufuklara varmak değil, hep yeni ufuklar aramaktı. 1. Eureka Tasarım Yarışması bu kaşiflerin katılımıyla zenginleşti. Yarınlarımızı yeniden kurmamıza katkıda bulunan yaratıcı insanların hepsine teşekkür ediyoruz. Kendileri adına, yaşadıkları toplum adına, yeniyi arayan herkes adına... Ödül kazanan tasarımcılar üygulanabilir Kategori Özgün Kategori 1. tasarım yarışması m birincilik ödülü" Kemal Hakan Ünver Rumuz No:2146097 Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusü Endûstri Tasarımı Bölumu IZMIR ikincilik ödülü" Gün Acar Rumuz No:3719582 Ortado§u Teknik Oniversitesi Endûstri Urur.leri Tas. Böl. ANKARA "üçüncülük ödülü" Erol Kaya Rumuz No:7302485 Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusü Endûstri Tasarımı Bölümü IZMIR "birincilik ödülü" Nazmiye Öztürk Rumuz No:3028574 ESKIŞEHIR "ikincilik ödülü" Tevfik Özüak Rumuz No:32401C9 ESKIŞEHIR "üçüncülük ödülü" Erol Kaya Kemal Hakan Ünver Rumuz No:4860257 İzmir Yuksek Teknoloji Erstitüsa Endûstri Tasarımı Bölümj IZMİR Ufuklar azla yetinmeyenlerin. Yapılacak ödül töreni ve sergi, katılımcılara yer ve tarihleriyle ayrıca duyurulacaktır. CANKURTARAN hoicUng a.ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog