Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12NİSAN1998PAZAR 14 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERİ Şeytanın Oğhı 10.30 Show TV Macera /Q\ Evlüiklerinden bunalarak kaçan üç becerik- ^Ö' siz kabadayının öyküsü. Cüneyt Arkın'ın hem yönetip hem de oynadığı yapımda sanatçı- ya Yılmaz Köksal eşlik ediyor (1987,80 dakika). 11.30/TRT2?ÂîphâvHİe Ayrmtıyandâ thanetin Bedeli 13.30 Show TV Karate (TS (Martial Outlaw) - Kevin, Uzakdoğu dövüş- vS* lerinde ustalaşmış çok iyi bir gizli ajandır. Uzun zamandır peşinde olduğu uyuşturucu ka- çakçısı Niko'yu yakalamak için Los Angeles'a gi- der. Yönetmen: Kurt Anderson. Oyuncular: Jeff Wincott. Gary Hudson. Kavuşma 16.00 TRT 3 Dram O \ (Reunion) - Oğlunun beklenmedik ölümü *O/ karşısında neye uğradığını şaşıran bir baba- nın dramı konu ediliyor. Yön: Lee Grant. Oyn: Marlo Thomas. Peter Strauss. Susan Kellerman. Amerikan Ninja 16.00 Kanal D Macera |O\ (American Ninja) - Amerikan ordusunun <y özel timinde görevli olan Joe Amstrong, Fi- lipinler'de cephane taşıyan bir konvoyun kaçı- nlmasına engel olur. Bu başansı üzerine komu- tanın kaçınlan kızının kurtanlması görevi de Joe'ya verilir. Yönetmen: Sam Firstenberg. Oyun- cular: Michael Dudikoff. Seve James, Judie Aran- son, Guich Koock (1986. 95 dakika). Cruel Train 20.35 TRT 3 Gerilim (Cruel Train) - Kansının, büyükbabası ta- v i ' rafından taciz edildiğini öğrenince onu öldür- meye karar veren bir demiryolu işçisinin öykü- sü. Yönetmen: Makolm McK.ay..Oyuncular. Da- vid Suchet, Adrian Dunbar. Hedefteki Başkan 21.00 atv Macera ©(Executive Target) - Hasta ruhlu \e tehlike- li bir adam olan Lamar Quentin, Nick ileka- nsı Nadia'yı kaçınr. Lamar"ın amacı Nick'i bir banka soygununda kullanmaktır. Eğer bu teklifi kabul etmezse kansını öldürecektır. Yön: Joseph Merhi. Oyn: Michael Madson. Keith David. 21.15/ CINE 5 / Vampırle... Ayrıntı yanda 22.10/interstar/Zorakı. Ayrıntı yanda Altın Vadisi 22.30 TRT 2 Duygusal i (Canyon Passage) - Logan. taşımacılık işi ya- parak oldukça zengin olmuştur. Lucy'e kar- şı gizliden gizliyebirsevgi besleyen Logan, onun yakın arkadaşı George ile evlenecek olması yü- zünden kendisini frenlemektedir. Yönetmen: Jac- ques Toumeur. Oyuncular: Susan Hayvvard, Da- na Andrevvs, Brian Donlevy (1946. 92 dakika). Baü'nın En tyisi 00.30 TGRT VVestern (The Shootist) - John Bernard Books, nişan- cılığıyla ün yapmış, efsanevi bir kovboydur. Film kansere yakalandıgını ve sadece iki aylık öm- rü kaldığını öğrenen Books "un son sekiz günü- nü anlatır. Yön: Don Siegel. Oyn: John Wayne, LaurenBacall(1976,99 dakika). Tath Ölüm 00.40 Interstar Gerilim (Svveet Killing) - Sıkıcı bir hayatı olan Adam, bıktıgı kansını öldürmeye karar verir. Kan- sını öldürdüğü gece kendisine yeni bir sevgili bul- ması ise olaylan karıştınr. Yönetmen: Eddy Ma- talon. Oyuncular: Anthony Higgins. F. Murray Ab- raham. Michael Ironside. Şampiyonlar 01.00 Show TV Macera (O) (Champions) - Dövüşü bıraktıktan sonra sa- v i ' kin bir yaşam sürme\ e başlayan bir adamın, kardeşinin öldürülmesi üzerine intikam almak için geri dönmesi konu alınıyor. Yön: Peter Gathings Bunche. Oyn: Louis Mandylor, Danny Trejo. Ada Savaşçılan 01.00 atv Macera ı (Warriors) - New York'un sokaklanna ge- celeri gangsterler hâkimdir. Bunlardan biri olan Cyrus'un amacı. bütün gangsterleri birlestirmek- tir. Yön: VValter Hill. Oyn: Michael Beck, James Remar, Dorsey Rıght (1979, 90 dakika). Garip Bir Ölüm 01.05 TRT 1 Macera (Impolite) - Gazetenin ölüm ilanlan bölümün- de çalışan Jack Yeats. önemli bir haber ya- kalayarak büyük bir gazeteci olma hayalleri kur- maktadır. Yönetmen: David Hauka. Oyuncular: Robert VVisden, Kevin McNulty. thanet 01.55 TRT INT Macera | (Betrayal) - Yaşlı kadınlann parasını çalan iki dolandıncının başından geçen olaylann öy- küsü. Yönetmen: Gordon Hesler. Oyuncular: Amanda Blake, Sam Groom. Stalag 17 02.00 Kanal 6 Savaş (Stalag 17) - Ikinci Dünya Savaşı sırasında Stalag 17 adlı Alman esir kampında bulunan bir grup esir kacma planı yapmaktadır. Ancak kaç- maya çalışan iki esirin öldürülmesi olaylan ka- nştınr. Yön: Billy Wilder. Oyn: \Villiam Holden. Otto Premınger (1953, 120 dakika). Yabancı Izleyin Orta Değmez O UYDULAR RR 09.00 Disney Club 11.30WoodyWodpec- ker11.40BeetleBorgs 12.25 Das A Team 13.10 Disney Film pa- rade 13.30 Ein toller Kafer 15.25 Derrasen- de Gockel 17.00 Ro- binHood18.00Formel 1 18.45 RTL Aktuei 18.55 Formel 1 21.15 Son Muhteşem Kahra- man 23.40 Cezalandı- rıcı 01.50 Formel 1 02.20 StreetGun 03.55 Tekrarlar. 11.45 Der Richter von Colorado 13.30 Heidi 15.25 Drei Strolche in der VVİIdnıs 17.05 Die Rückkehr-des Sando- kan 19.00 blıtz 19.30 Nachrıchten 20.00 Rannisimo 21.15 Co- ming to America 23.25 Harlem Geceleri 01.35 Bodybuard für heisse Nachte 03.20 So ge- sehen 03.25 Tekrarlar. EUBOSPOBT 09.30 Sportvvagen 10.30 Tenis 12.00 S- portwagen 15.15 Bi- siklet Yarışları 18.00 Motosiklet Yarışları 19.00 Motosiklet Ya- nşlan 19.30 Tenis 20.30 Curlıng 23.30 Boks 24.00 Sportvvagen 01 .- 00 Segein 01.30 Bini- citik 02.30 Kapanış. TV5 16.00LesPeuplesdes forets 17.15 Reviens dormir a'Elysee 19.15 Conresspondances 19.30 Journal/meteo 20.00 Y'a pas Match 20.30 Journal de la RTBF21.00L'horloger de Saınt-Paull 23.00 Journal/meteo 23.35 Plan de coupe 00.30 Bons baisers A'Ame- rique. 'Aşk ve sevgi'nin yasaklandığı kent TV Servisi - "Sinema ve Edebi- yat" kuşağında Rekin Teksoy bu hafta Jean Luc Godard'ın ünlü bi- limkurgu denemesi "Alphaville"i gösteriyor. Filmin gösteriminden ön- ce Teksoy. PTûf. Dr. Hanın Mutlu- ay'la Godard sineması konusunda bir tanıtım söyleşisi yapacak. "Garip Bir Lemmy Caution Se- riiveni" altbaşlığını da taşıyan "Alp- haville"de Godard. Fransız sinema- sının dahaönceki yıllarda üne kavuş- turduğu, Peter Cheyney'in kalemi- nin ürünü polis hafıyesi Lemmy Ca- ution"u, uygarlığımızın dışında bir kentte görevlendkir. Eddie Constan- tlne'in yıllar sonra bir kez daha can- landırdığı Lemmy Caution, her türlü duygunun yok edildiği "Alphavil- le"i. yöneticisi Prof. \'on Braun'dan kurtanp kent halkımn acılanna son ver- mek görevini üstlenir. Yakalanıp ölüm cezasına çarptınhrsa da profesörün kızı Nataşa ıle eski bir ajanm yardı- mıyla kurtulup kenti yöneten''robot beyni" havaya uçurur. \'e Nataşa'nın agzından o zamana dek söylenmesi ya- saksözcüklerdökülür: "Seniseviyo- rum." Yeni Dalga akımının belki de en "kışkırtıcı" yönetmeni Godard. 1965'te çektigi" Alphaville"de. yir- mı yıl sonrasını, 1985'te geçen bir konuyu ele alırken, çagımız uygarlı- gının msancıl değerlerden ne denli uzaklaştığını vurgular. Bu gidişle ya- kın bir gelecekte insanlann duygula- nnı bile yitireceklerini, insana özgü degerleri unutacaklarını. sözcüklerin artık bir iletişim aracı olrnaktan çıka- caklanm belirtir. Yaratügı düşsel kent ve bu kentin yansıttığı ruhsuz uygar- lık. insanlığınkarşılaşabileceği ve in- sana yaraşmayan bir yannın haberci- sıdir. "Alphaville", 68 kuşağınınbu filmin çevrilmesinden iki yıl sonra gündeme getireceği sorunlann bir an- lamda öncüsüdüT. Yönetmenin 1968'de çevirdiği ve burjuva toplumunun çağına, üçüncü dünya ülkelerine, kültüre sırt çevirip kendi çıkarlannın sınırlan içine kapan- TRT 2 11.30 Alphaville - Yönetmen - Senaryo: Jean Luc Godard / Oyuncular: Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff, Howard Vernon, Laszlo Szabo / 1965 Fransa yapımı, 96 dk. masmı ele alan (ve izlenmesi olduk- ça zor) "Weekend" ise, 68 hareke- tinin sinemadakı manifestosu sayıla- bilir. "Alphaville". yalnızca gele- ceğe yapılan bir yolculuk değil, sine- ma- yaşam ilişkisini de gündeme ge- tiren bir yolculuk sayılabilir. ' masalına dönüşen bir kaza Interstar 22.10 Zoraki Kahraman - Hero / Yönetmen: Stephen Frears / Oyuncular: Dustin Hoffman, Geena Davis, Andy Garcia, Joan Cusack, Kevin J. O'Connor, Maury Chaykin, Stephen Tobolovvsky, Christian Clemenson, Tom Arnold, VVarren Berlinger, Susie Cusack, James Madio, RichardRiehle/1992 ABD yapımı, 112 dakika. TV Servisi - Kahramanlık, med- yanın gücü ve Amerikan karakteri üstüne beceriyle kotanlmış "Zora- ki Kahraman". "Benim Güzel Çamaşırhanem"". "Prick up Yo- ur Ears". "Sammy and Rosie Get Laid" gibi gösterişsiz ama çarpıcı fılmleriyle bilinen lngiliz Stephen Frears'ın. kendini "Teh- likeli İHşkiler" ve "Yasak İlişki- ler"le Holl>^ood'a kabul ettirdi- ği üçüncü fılmi. Aynı zamanda da yönetmenin en pahalı yapımı bu. 45 milyon dolara mal olan "Zoraki Kahraman"m senaryosunda "Af- fedilmeyen'Me ünlenen David Webb Peoples'ın imzası var. Gişeyi de göz önünde bulundu- ran motiflerle destekli, iyi düşünü- lüp tasarlanmış beylik "yer değiş- tirme ve aksiliklere" dayanan yer- gi-güldürü filmi. Dustin Hoffman, Geena Davis, Andy Garcia gibi parlak oyuncu kadrosuyla "Zora- Dustin Hoffman ve Andy Garcia'nın oynadığı film, iyi düşünülmüş beylik bir yergi-güldürü... ki Kahraman". hatın sayılır bir güldürü denemesi. Filmde önce. çalıntı mal satmaktan. üçkâğıtçı- lıktan mahkemelik, polisle ve ya- salarla başı belada olan Chicago'lu karamsar vatandaş Bernie La Plan- te'ı (Hoffman) tanıyoruz. Sonra da mesleğinde yükselme- yi hedeflemiş, her olaya haber ola- rak bakan, hırslı ve seksi televizy on muhabiriGale'le (Davis) tanışıyo- ruz. Hoffman. özellikle onun için yazılmış "Geceyarısı Kovbo- yu"ndaki unutulmaz Ratso kompo- zisyonunu da anımsatan küçük dev adam adeta. Yağmurlu bir gecede arabasını sü- rerken ansızın bir uçağın düşüşü- ne tanık oluyor Bernie. O anda ya- şamını tehlikeye atarak çıkarcıh- gından, bencilliğinden bir anlığına sıynlıyor ve insani davranışlar ser- giliyor. Uçağın imdat kapısını açıp tek tek yolculan çıkaran Bemie, gözükara, cesur bir kurtancıya dö- nüşüveriyor. 2!oraki kahramanımız ayakkabısının tekini kaza yerinde unutarak ortadan yok oluyor. Ama yaşamını kurtardığı çekici TV mu- habiri olayın peşini bırakmıyor... Yüreği insan kalmış 'ölümsüz' MURAT ÖZER Vampir filmlerinin klasik formunun dışı- na taşan ve olaylan \ ampirlerin gözünden an- latan " Vampirle Görüşme". lngiliz yönet- men Neil Jordan'ın sırtını genç ve ünlü oyunculara da>adığı fılmi. 18. yüzyıl, New Orleans... Zaman kavra- mı tanıma>an. yaşı olmayan bir \ ampir; Les- tat (Cruise)... ölü ama a>nı zamanda son- suza dek ölümsüz olan, kanla beslenen bu vampir, canı vstediğinde ölümsüzlüğünü kur- banlanna da aşılayabilmektedır. Günün bi- rinde yanına. kansı ve kızının ölümüyle yı- kılmış Louis de Pointe de Lac (Pitt) adlı bi- ri gelir. Ve Lestat ona ölümsüzlük bağışlar. Aradan 200 yıl geçer... Louis'e bu kez de San Francisco'da rast- lanz. Genç bir gazeteciye (Slater) öyküsü- nü anlatan Louis; aşk, hüzün, acı. pişmanlık ve korkunun ıç içe geçtigi bir tarihten söz et- mektedir. Bu tarıh, ölümlü bir insanın tut- kulannı yaşayan, yüreği ınsan kalmış. ka- tıldığı dünyaya a\ak uyduramamış bir "ölümsüz'"ün izlenımlerıdir. Anne Rice'ın kendı romanından uyarla- dığı senaryo)-u başanyla yorumlayan v e be- yazperdede yeni bir "vampir klasiği" ya- ratan yönetmen Jordan. erkek vampirler ara- sındakı "sevgili" düzeyıne kadar uzanan ilişkileri aktanyor fılminde. Bunu belkı bi- raz "gizli eşcinsellik" bo\ utunda \ansıtıyor. ama hissedilmesi ıçın de elinden geleni ya- pıyordoğrusu... "Vampirle Görüşme".yapım tasarımı \ e müzik dallarında Oscar'a aday gösterildi. I CINE521.15 Vampirle Görüşme - Intervievv with the Vampire: The Vampire Chronicles / Yönetmen: Neil Jordan / Oyuncular: Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater, Stephen Rea, Kirsten Dunst, Virginia McCollam, John McConnell, Mike Seelig, Roger Lloyd Pack/1994 ABD yapımı, 122 dakika. TRT 2 17.40 'Ateşi Çalmak' TVSer\isi-Her haf- ta bir edebiyatçının sun- dugu "Ateşi Çalmak"ta bu hafta Cumhuriyet ga- zetesi yazan şair Şük- ran Kurdakul, "Sanat zaten düşlerin tamam- lanması değil midir" sorusuyla "şiirde dfiş ve gerçek" temasını ir- deliyor. Yapımcılığını Zehra Kurttekin'in üst- lendiği programı tsmet Yazıcı yönetiyor. TRT1 21.00 Politika BAB sonrası Kıbrıs TV Servisi - Genelkur- may Başkanı Orgeneral Is- mail Hakkı Karadayı'nın katıldığı Atina'da yapılan BAB (Batı Avrupa Birliği) toplantısınrn olumlu geçme- siyle yeniden gündeme ge- len Türkiye- KKTC ve Tür- kiye-Avrupa ilişkileri "Po- Utikamn Nabzı' 'nda değer- lendiriliyor. Gazeteci Kur- tul Altuğ'un sunduğu canlı yayına, Ankara'dan Dışiş- leri Bakanı tsmail Cem ile lstanbul'dan IÜ lktisat Fa- kültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Erol Manisalı ve emekli büyükelçi İsmail Soysal katılıyor. Önder Bostancınm yapımcılığını üstlendiği programın yönet- meni ise Hakan Avbar. FiashTV 20.00 'Kent Gündemi' 'Kız Kulesi âşıkları' TV Servisi - Istanbul'un, tarihi boyunca da sanatın ve sevginin simgesi Kız Kule- si'nin "turistik tesis" ola- rak halkın kullanımma açı- lacak olması nedeniyle "Kent Gündemi" bu konu- yu biri şair diğeri mimar iki "Kız Kulesi âşığT'yla ye- niden taruşmaya açıyor. Ok- tay Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu yapımda. şair Su- nay Akm ve mimar Ülkü Altınoluk'a. "Kız Kulesi, onu karşıdan okşayarak seyretmek yerine içine do- luşan kalabalıklara aynı gizemli dürnayı sunabile- cek mi", "Kendisi artık sevgililer için bir sessiz ve gizemli tanık olabilecek mi" soruları yöneltiliyor. FiashTV 22.45İ Çalışlar sunuyor 4 Medya ve Aleviler' TV Servisi - Alevilik ko- nusunda çalışmalan olan ga- zeteci ve yazarlar. medya- nın Alevilere yaklaşımını Oral Çalışlar'ın hazırlayıp sunduğu "Bizim Medya"da değerlendiriyorlar. Aleviler 1980 sonrası önemli bir kim- lik olarak ortaya çıkınca ba- sın ve yayın organlannın il- gisini çektiler. Bu ilgi bazen magazin düzeyinde, bazen de folklorik bir unsur olarak gündeme geldi \e daha çok bir satış konusu olarak değer- lendirildı. Programa gazete- ci Miyase İlknur. Cem der- gisi Genel Yayın Yönetme- ni Murat Küçük. Şahkulu Dergâhı Yakıf Başkanı Meh- met Çamur, \azar Cemal Şener konuk oluyor. TRT2 16.30 'SözHukukun' Evrakların kullanımı TV Servisi - "Söz Hu- kukun" programının bu haftaki bölümünde, huku- ki ve cezai açıdan çek ve di- ğer kıymetli evraklann top- lumda kullanımı ve karşı- laşılan sorunlar konusu ele alınıyor. Sunuculuğunu Doç. Dr. Ferit Hakan Bay- kal'ın üstlendiği programa GÜ Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat ve MÜ Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğ- retim üyesi Yrd.Doç. Dr. Lerzan Yılmaz tartışmacı olarak katılıyor. Interstar 20.40 'BİZİmkİler' 'Bayram Sonrası' çile TV Servisi-YalçınYe- lence'nin yönetmenlığini üstlendiği "Bizimkiler" dizisi "Bayram Sonrası" başlıklı 27. bölümle ekra- na geliyor. Senaryosunu Utnur Bugay'ın yazdığı dizide olaylar şöyle gelişi- yor: Tatil bitmiş, bayram gezisine çıkanlar, apartma- na canlannı zor atmakta- dır. Şükrülerin de Bursa ge- zisi burunlanndan gelmiş- tir. Leyla, Mine ve Nazan, bir daha birlikte bir yere gitmemek üzere yemin ederler. Kızlan Antalya'dan kararlaştınlan günde dön- mediği için, sevgilisinin ka- çırdığını sanıppolisehaber veren Sedat ve Serpil, K.a- til'in Eseri ile Sapanca'da büyük bir trafik kazası ge- çirdiğini öğrenince iyice yı- kılırlar. Sabri veCemil. Ka- til'in öldüğüne kesin gö- züyle bakmaktadırlar... "Bizimkiler"de Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Ben- su Orhunöz, Atılay Ulu- ışık, Güzin Özipek, En- gin Şenkan, Müjgan Ağ- ralı. Ercan Yazgan gibi oyuncular rol alıyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Haberler ve Işıtme Engellılere Ha- ber 10.15 Gençlerle 11.00 Haberler 11.05 Olur Olmaz 11.55 Erzurum-Sarıyer Karşı- laşması (Canlı) 13.45 Muzık Pınan 14.00 Haberler 14.05 Stop 10 14.40 Aydın Bolak'la Pazar Sahbetı (Canlı) 15.00 Haberler 15.05 Pazar Konserı 16.00 Haberler 16.05 TeleTatıl (Canlı) 17.00 Haberler 17.05Tele Ta- til (Devam) 18.00 Haberler 18.10 Spor 18.30 Dızi: Şa- şıfelek Çıkmazı 19.15 Yanşma: Ben Bilirim 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Politikanın Nabzı 22.35 Spor Stüdyosu (Can- lı) 00.35 Günün Getırdıklen 01.05Yabancı Film: Ga- rip Bir Ölüm 02.45 Kapanış (0 312 428 22 30). * " ^ 08.00 Belgesel: Kedinin Dünyası 09.00 Ya- *|C# J bancı Film: Rio'ya Uçuş 10.40Belgesel: IL—i Dünya Coğratyası 11.30 Yabancı Film: Alphaville 13.30 Florida'da Tatıl 14.20 Yaşam Boyu 15.20 Moskova Sırkı 16.30 Söz Huku- kun 17.10 Belgesel: Resım Sevıncı 17.40 Ateşi Çal- mak 18.05 Beyoğlu'nda Gezerken 18.30 Antikalarla Yaşayanlar 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Müzik Korido- ru 21.00 Ve Suare 22.00 Gece Bülteni ve Ingilızce Ha- berler 22.30 Yabancı Film: Altın Vadisi 24.00 Geç- mişe Özlem 00.30 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 11.30 Dizi: En Güzel Tatil Günlenmiz 12.00 KonserSalon- larından 13.30 Buyuk MaceraTelevızyonu 14.00 Bir Sevgi Ortamı 14.30 Deniz Fatihi 15.30 In- tegrale 16.00 Yabancı Film: Kavuşma 17.40 Her- kesın Kendı Yolu 18.10 Dizı: BirincıSayfa 19.00 Ve- saıre 19.50 Genç Haber 20.00 Gezelim Görelım 20.35 Yabancı Film: Cruel Train 22.00 Gece Başlarken. 09.58 Açıhş 10.00 M.E.B. Açıköğretim Lise- siDers Programı 13.00 Yurttan Sesler 13.30 Fasıl 14.00 Müzik Pınarı -1 14.30 TSM Bir Solist 15.00 JazzRock 15.30 THMKonser 16.15 Izmir Devlet Klasik Türk Müziği 17.00 M.E.B. Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 20.00 Haf- ta Sonu 21.40 THM Konser 22.30 Belgesel: Orman- lar - Ormancıhğımız 23.00 Kapanış. 10.00 Haberler 10.15 Pazar Panorama 11.00 Haberler 11.05 Pazar Panorama (De- vam) 11.55 Erzurum-Sarıyer Karşılaşması (Canh) 13.45 Müzik Pınarı 14.00 Haberler 14.05 Yer- li Film: Üç Kızın Hikayesi 15.00 Haberler 15.05 Fil- min Devamı 16.00 Haberler 16.05 Tele Tatil (Canlı) 17.00 Haberler 17.05 Tele Tatil (Devam) 18.00 Ha- berler 18.10 Spor 18.30 Açık Oturum 19.15 Ben Bi- lirim 19.40 Ingilızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Po- Irtıkanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Stüdyosu (Canlı)00.35 Günün Getirdikleri 01.05 Yaşasın Sanat 01.55 Ya- bancı Film: Ihanet. 07.30 Yerli Rlm: Ya O Ya Ben 09.30 Çızgi Sinema: Don Kışot 10.30 Yerli Film: Şeytanın Oğlu 12.- 30 llk On 13.30 Yabancı Film: Ihane- tin Bedeli 15.15 Yerli Film: Sabuha 17.15 Moda Show 18.00 Yerli Film: Japon İşi 20.00 Shov TV Haber 21.00 Maraton 23.00 Lıg Pazarı 24.00 Haber Hartı 00.30 Belgesel. Denızlerdekı Ta- rıh 01.00 Yabancı Film: Şampiyonlar 03.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.30 Turku Pınan 09.00 Çız- gi Film 09.30 Pazar Neşesi 11.00 Çızgı Film 11.40 Oto TV 12.40 Hipodrom'da Bugün (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Belge- sel: Brezilya 14.15 Çizgi Film 14.30 Yarışa Doğru (Canlı) 17.15 Haberler 17.25 Yanşa Doğru (Devam) 17.45 Alo Olımpiyat 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 20.00 Radar 21.15 Kro- nometre 23.45 Gece Bütteni 00.05 Emın misinız? 01.40 Gece Bülteni 02.00 Yabancı Rlm: Stalag 17 04.00 Yabancı Film: Umutlar Kırılınca 05.35 Belgesel: Küba (0 212 283 02 83). 05.00 Kültür - Eğitim 07.25 Yabancı Film: Vah- şı Bıll 09.05 Yabancı Film: Günahlar 11.00 Star Portre. Brad Pitt H^OYabancı Film: An Paris 13.05 Ya- bancı Film: Cesur Yürek 16.05 Ya- bancı Film1 Kardeş Gibiydiler 18.30 Kayserispor-Trabzonspor (özet) 18.45 Başlama Vuruşu (Şifresiz) 19.00 Ga- latasaray-Altay Karşılaşması (Canlı) 21.00 Gala Magazin: Vampirle Görüş- me 21.15 Yabancı Film: Vampirle Gö- rüşme 23.20 Yabancı Film: Kardeşler ve Sevgililer 01.00 Yabancı Film: Oyun Oynamaya Bayılırım 02.40 Dizi: Gizli Itıraflar 9 03.10 Arousal, Foreplay and Orgasm 04.10 Yakın Çekim Erotik Yıl- dızlan (0 212 225 55 55| . _ _ . 08.00 Haberler 08.15 I [ V Sporda Bugün 08.30 Gündemdekiler (Tek- rar) 09.00 Haberler 09.20 Basın öze- ti 09.30 Belgesel: Para Harcatma Sa- natı 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Keşifler Dünyası (Tekrar) 11.00 Ha- ber 11.20 Basın Ozeti 11.30 Mutfak Kültürü (Tekrar) 12.00 Haberler 12.05 Ankara Kulisi 13.00 Haberler 13.10 Spor Pazarı 19.00 Formula 1 Arjan- tin Grand Prix 21.00 Haber Bülteni 21.30 Sporda Bugün 22.05 Pasaport 22.30 Sesler ve Renkler 23.05 Kritik 23.50 üfestyle 24.00 Haber Bülteni (0 212 213 03 33). 0 7 . 0 0 Uyanma Z a m a n ı 08.30 özlem 10.30 Me- ga 11.00 Nükhet 13.00 U2 Hafta Sonu 14.00 Zeynep15.00VJDoğa 16.00 Profesör 17.00 Top Ten 17.30 Hıt Ust 18.30 Bağlantı 19^3$^? Hafta Sonu 21 .eOMert- le Mertçe 22.00 Yerçe- kimı Sıfır 23.00 Geyik ParkıO0.30Mega01.3O Play Lıst 03.30 Kanşık Türk Halk ve Sanat Mü- ziğı 04.30 Video Mix (0 272 286 75 75). 09.00 Haber Bülteni 09.35 Yabancı Film: ManontheB- fell Tovver 11.35 Son Düzlük 12.10 Belgesel: Doğanın Tarihi 13.00 Haber Büttenı 13.35 Ekin Rüzgân 16.05 Yabancı Film: Mississippi Ma- sala 18.10 Belgesel: De- miryolu Öyküleri 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.05 Si- nemaskop 21.35 Ya- bancı Film: Makine 24.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). 06.30 Gönül Nağmeleri 07.30 Çızgi Film: Dragon Ball 08.00 Çızgi Film: Sa- ilor Moon 08.30 Disney Club (Tekrar) 10.00 7'den 77ye 11.30 Harika Pazar ia00 Gün Ortası 13.25 Dıreksiyon 14.10 Belgesel: Makamanın Yolculuğu 15.10 iş Dünyas» 15.40 Dizı: Viper 16.40 Dizi: Cybill 17.10 Bayramın Ardından 19.00 Dizi: Utanmaz Adam 20.00 atv Ana Ha- ber 20.40 Spor Haberleri 20.50 Hava Du- rumu 21.00 Yabancı Film: Hedefteki Başkan 22.50 ATakımı 24.00 Son Ha- ber 00.05 A Takımı (Devam) 01.00 Ya- bancı Film: Ada Savaşçılan 02.50 Mü- zikli Dakıkalar (0 212 655 00 00). 06.30 Çızgi Rlm 08.00 Dün- den Bugüne 10.00 2000'in Çocuklan 10.45 Dıkiz Ayna- sı 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Dizi: Bizim Kurun- tu Ailesi 13.05 Yabancı Film: Adada- ki Geyik 15.05Tele Stad 17.00Türk Te- tecom PTT-Daruşşafaka Basketbol Kar- şılaşması (Canlı) 18.30 Şaka Şuka 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Intizar 21.00 Reisin Takası (Canlı) 22.00 Haber- ler 22.10 Reisin Takası (Devam) 23.00 Sportek 24.00 Gece Bülteni 00.30 Ya- bancı Film: Bab'nın En lyisi 02.05 Mü- zik 03.05 Dikiz Aynası 03.30 Belgesel: Kaptan Cousteau (0 212 652 25 60). 06.30 Belgesel 07.00 Küçük Lulu 08.00 Çizgi Fılm: Dragon'un Gücü 08.30 Kızıl Ba- ron 09.00 Çocuk Kulübu 10.20Çızgi Film: Maske 10.50 Çızgi Fılrrv Red Kıt 11.2O Pazar Magazin 12^0 Zirvedekıler On 13^0Yerli Film: Şoför i£iflrKatılsana Yarışsana 16.00 Yabancı Fılrm>ffîerikan Ninja 18.00 Dizı. Zeyna 19.00 Ana Hdber Bülteni 19.50 Spor Gündemi 20.00 Çocuk- tan Al Haberı 21.00 Şahane Pazar (Canlı] 23.00 Ve Gool 23.45 Teke Tek 01.00 Haber Saatı 01.10 Bel- gesel 02.00 Türk Sanat Müzığı (0 212 215 51 11). . . 07.00 KIID07.20Sıgarasız Toplum08.30 Yer- li Film: Odlek 10.20 Pazar Ekspres 11.2O Keyıfii Pazarlar Sana 12.00 Kırnızı Koltuk 13.00 Ekohaber 13.40 Yerli Film: Tarkan Vıking Kanı 15.30 Motor Sporları Dünyas 16.20 Ya- semin'in Penceresı (Tekrar) 17.40 Devrıye 18.40 Di- zi: Süper Komandolar 19.30 Star Haber 20.20 Bı Da- ha 20.40 Dizi: Bizimkiler 22.10 Yabancı Rlm: Zora- ki Kahraman 00.20 Gece Hattı 00.40 Yabancı Film: Tath Ölüm 02.50Tiyatro: Canım Cennette03.30 Mü- zik...Müzik...Müzik... (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 ÇoCLKlann Dü- şü 07.55 Hızlı Dinozorlar 08.20 Alvin • • • • • • ve Arkadaşları 08.45 Genç Yarışçılar 09.10 Dinozorlar 09.30 Müzik Kulübu 10.00 Haber- ler 10.15 Mavı Dünya 11.05 Tele Kare 12.00 Para- nın Yönü 13.00 Haberler 13.15 Metronorr 14.05 As- ker Isteklerı 15.30 Yabancı Film: Kaptan Apaçi 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00 Haber- ler 17.05 Müzik Bahçesı 18.00 Aırport 18.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Pazar Şenliği (Canlı) 22.00 Haya- tımız Moda 22.30 Bizim Stadyum (Canlı) 24.00 Ha- berler 00.30 Pazar Şenliği (0 212 281 48 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgi Film 09.30 Masal 10.00 Söz Esnafın 11.00 Dizı: Soı Söz Sev- gının 13.30Ankara Gundemı 14.30Yaban- cı Film: Kiralık Eş 16.30 Işığa Çağrı 18.30 Ge-çek. Kesit 19.30 Flash Haber 20.00 Kent Güncemı 21.0» Mozaik 22.45 Bızım Medya 23.30 Yabancı Film: Yüksek Gerilim 01.30 Kapanış (0 212 2:6 82 82). m 07.30 Opera 08.40 Konser: 5ob Martey PR1A/SI Special 09.20 Konser: Bruce Hornsby rı\l/ *m 10.10 Belgesel: Kaptan Co:k'un Seyi r Defteri 11.00 Yabancı Film Çocuk v& Köpeği 12.50 Geniş Açı 13.00 Konser (Tetrar) 13.3O Konser (Tekrar) 14.20 Belgesel: Denızlerr Ipek Yoltıı» 15.10 Yabancı Film: Zrt Kutuplar 17.10 B«gesei Bü 1 — yülü Şular 18.00 Habercı 19.00 Dizı: Sentirel 19.50 Di— zi: Görünmeyen Adam 20.50 Genış Açı 21 30 Yaban— cı Fılm: Albn Vuruş 22.50 Antika Dünyas 23.40 Ya bancı Fılm: Kanşık Planlar (0212 502 9i 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog