Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

12 NİSAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13 Italyan şarkıcı, Giorgio Strehler'in yönettiği 'Ay HerZaman Parlamaz' adlı gösteriyi sunacak Festivali 'Brecht yddızı9 Mflva açıyorKültür Servisi - Meşum kadın', 'Streb- ler'in Brecht yıküzT ya da 'Astor Piazzol- la tangolanıun ünlü sesi" diye tanınan Mil- va, 10. Uluslararası İstanbul Tıyatro Fes- tivali"nın açıhşını yapmaya geliyor. Bu yıl 100. doğum yılı kutlanan Brecht için Miha. Milano Piccolo Tıyatrosu'nda Giorgio Strehler'in yönetiminde sahnele- dığı MUva Yeni Bir Brecht Söylüyor- Ay Her Zaman Parlamaz adlı göstenyle Is- tanbullu tiyatroseverlerle buluşacak. 17 Temmuz 1939'da Ferrara yakınlann- daki Goro'da doğan Mılva (asıl adı Maria Biolcati) >irmi yaştnda RAI'nin açtığı genç sesler yanşmasını kazanarak müzik hayatma başladı \ e ayıu dönemde VVunam Galassini Orkestrası'yla ülkede turneye çıktı. 1961'de Sanremo'da üçüncü . bir yıl sonra da Tango Itaüano adlı parçayla San- remo'da ikinciliği kazandı. Ancak Italya çapında ünlenmesi 1963"te yayımlanan Canzoni Da CortiJe adlı parçayla oldu. Tiyatroyla tanışması 1964'e rastlıyor. Tiyatro sahnesinde ılk kez Canto Della \A- berta'yı seslendirdi. Strehler'la tanıştıktan sonra iyice tiyatroya ısındı ve Strehler'in yönetiminde Milano Piccolo Tiyatro- su'nda Bertott Brecht Şiir ve Şartaİan'nı yorumladı. 1968'de aynı tiyatroda yine Strehler'ın yönetiminde bu kez Ben Bert- oltBrecht'le sahneye çıktı. 1969'da Ange- li in Bandierayla Roma'da "Altın Maske' ödülünü kazandı. 19 7 2'de ise bu kez Ve- nedik'te katıldığı Brecht kutlamalan sıra- smda .41ün Gondol ödiilüne layık görüldü. Bir yandan Mina'yla Italyan hafif müzi- ğinın zirvesinı paylaşırken diğer yandan ti- yatroda da başa oynuyordu. Milva, popü- ler müzığın yanında tıyatroyu da aynı tem- poda götürmeve kararlıydı. 1972'de Brecht'in Strehler yorumlu Üç Kuruşhık Operası'nı bu kez 'Domenico Modug- no'ylaseslendırmiştı. Milva ismı Strehler ve Brecht'le ortak anımsanır olmuştu. 1983'te Paris Opera Comkjuede Kurt\VeiIl ıle Brecht'in ISet- te Peccati Capitati'yi sahneledi, Alman- ya'da TV"de Brecht'i söyledi. Almanya'da üç milyondan fazla plağı satıldı. Berlin Film Festivali'nde Gagliardo'nun yönet- tiği Vıta Degli Specchiyle ülkesini temsü etti. Seksenlerde sanatımn yanında 'imaj'ıv- la da basınm dikkatini çekti. Sanat, maga- zin dergilerinin yanında moda basmı da Milva'nın peşindeydi. Giyimi, kuşamıyla. • 1995'te Strehler ile birlikte Piccolo Tiyatrosu'nda sahnelere muhteşem bir dönüş yapan Milva, bu yıl 100. doğum yılı kutlanan Brecht'in çoğu az bilinen aşk şarkılan ve şiirlerinden oluşan. genç Brecht'in düşünceleriyle, olgun Brecht'in düş kınkhklannın paralel gittiği. 'şairin yüreğinde ileriye ve geriye doğru bir yolculuk' olan gösteriyi sunacak. makyajıyla, saçıntn rengiyle tam bir star- dıo. Doksanlann başında ToprağmRuhu ve Pandora'nın Kutusu adlı ikı dramın bıle- şiminden oluşan. Mario Missuroli'nin Lu- lu'suyla yeniden manşetlere döndükten sonra uzun süre psikolojik nedenlerle or- taya çıkmadı Milva. 1995'te Strehler yönetiminde, Milva Yeni Bir Brecht Söylüyor, Ay HerZaman Parlamaz'la Piccolo Tiyatrosu'nda muh- teşem bir dönüş yaptı sahnelere. Krizı at- latmıştı. Geçen yıl bu turneye devam ederken Astor Piazzolla tangolan üzerine yazılmış bır başka projeyle de dünyayı dolaşmaya başladı... 19 Mayıs'ta Istanbul'da Milva. Corriere della Sera gazetesmm eleştirmenı Gtovan- ni Raboni, yapıtı eleştırirken Milva'nın güçlü sesme özellikle dikkat çekıyon" Ba- na hiç anımsamadıgım,beni büyûleyen hrt- kulu bir hüznii dile getiren. mahrem bir terkedişi vurgulayan aşk şarialan dinlemi- şim. nerdevse palyaço havası taşıyan ko- miklik anlan görmüşüm gibi geldi. Sonuç oiarak burada Brecht daha az 'maestro', daha gtdi şekilde ve içtenlikk; şair. Üç ba- şanlı müzisyenin (Beppe Moraschi. Bru- no Polletto ve Feredıco L'lıvi) eşök ettiği Milva, sesinin gücü ve yumuşakbğjyla her zaınanki gibi hayranlık uyandınyor." L'Unita'dan Maria Graria Gregori ise şunlan söylüyorMilva ıçnr "Notalarsah- neden aşağıya yavaşça ve tadıfıkla iniyor. Milva, uzayıp kisalan elbisesL arada bir çı- kanp aföğı uzun topuklu ayakkabdan ve takıpçıkardıgı şapkasryla biziya\aşça Ber- toft Brecht'in melonkolisine, insana dik- katine, sosyal yaşamın aşağıhk değerlerini küçümsemesint götüriiyor. 20'nd yüzyr- hn en bü>1iklerinden biri olan şairin yüre- ğinde ilerije ve gerive dogru bir yolculuk oian gösteride. genç Brecht'in düşüncele- riyle oigun Brecht'in hayai kınklıklan bir- birine paralel gidiyor." 75. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 19 Nisan'daTürkMetal-lş Sendikası Salonu 'nda haşlayacak 6 Amacımız çoksesli ıııüziğe hizmet..•' Freud'un resimleri Amerika'danönce Tate Galeri'de Kültür Senisi - tngilizlerin yaşayan en önemli sanatçılanndan biri oiarak kabul edilen Lucian Freud'un yeni ça- lışmalan, bu yılm sonunda Amerika'ya gönderilmeden önce Tate Galeri'de ser- gıienecek. Lucian Freud, son yapıtlan- nın Amenka'dakı özel koleksıyonlar ve galerıler tarafından satın alınmasından sonra Tate Galeri'nin yönetıcisi Nicho- las Serota ıle özel bır ılışki kurarak. ln- gıliz sanatseverlenn son çalışmalannı görmelenni sağladı. Sergıyı, 'A Showing. not a show' oia- rak adlandıran Lucian Freud, son çalış- malannı Amerika'ya gıtmeden önce lngilizlerin görmesini istedığıni belir- tiyor. Sanatçmın yaklaşık 25 resmi ve kâğıt üzerine çalışmalan Tate Galeri"de mayıs ayında açılacak bır sergiyle sa- natseverlere sunulacak. Lucian Freud'un Tate Galeri'de açı- lacak olan bu sergisı, 1993'te Lond- ra'da Whitechapel Galeri'de açılmış sergisınden sonraki en kapsamlı sergi- sı olacak. Observer gazetesinin sanat eleştirmeni. Lucian Freud'un yakın ar- kadaşı ve şu günlerde sanatçınm biyog- rafisini kaleme alan William Fea\er. sanatçınm son yapıtlan ıçın"75.vaşın- daki sanatçınm en iyi resimleri" diyor. Müterrandhn kadınları kitaplanyhı savaşiyorKüh^Senia-OnlarFraııçoislVfit- terrand'ın yasal mirası için sürekli kav ga edıyorlar. Fakat geçen hafta es- ki başkanm dul kansı ve gayri meşru kızı yazınsal arenada da tartışmaya başladılar. Geçen aylarda politik ıçe- rikli bır kıtap yazan Danielle Mitter- rand'ın şöhreti, Mitterrand'ın gayn meşru kızı Mazarine Pingeot'un ilk romanıyla biraz sarsılacağa benziyor. 23 yaşmda, Paris Ecote ÎVormale Superieure'de felsefe öğrenımi gören Mazarine Pingeot'un 'Premier Ro- man" (Ilk Roman) adlı kıtabından eleştırmenler övgüyle söz ediyor. 3 ay önce Fransa'yı terk etmesine. med- yanm rüm ilgısine karşı onlardan nef- ret ettığini söylemesıne rağmen Fran- sız basmı Mazarine Pingeot'un peşi- ni birakmıyor 'The Spring of the Unsubdued' ad- lı dördüncü kitabıyla edebiyat dünya- smdaki yenni perçınleştıren 73 yaşın- daki Danielle Mıtterrand'ın başı üvey kızı ıle uzun süre dertten kurtulama- yacaga benziyor. Mitterrand'ın uzun yıllar kamuovundan saklamayı başar- dığı fakat 1996 uhndaki cenazesin- de orta\a çıkan ga\n meşru kızı Ma- zanne'nın \e Danıelle'nın kıtaplan- nın performansı bır şans oiarak görü- lüyor. Mitterrand'ın cenazesinde ar- ka planda >er almasından sonra Fran- sız kamuoyunun dikkatini çeken Ma- zarine Pingeot. uzun yıllar arka plan- da kalmanın acısını yazdığı kıtapla çıkaracağa benziyor. Mitterrand'ın uzun yıllar metresi oiarak yaşayan Anne Pingeot'un kızı Mazanne Pingeot. babasının ölümün- den sonra Françoıs Mitterrand Ensti- tüsü'nün vöneticıhğine getirilerek. babasının rüm yazışmalan ve 1800 kitaphk eşsız koleksiyonuna da sahip oldu. Fransızyetkılıler. Mazarine Pin- geot'un kitabının satışmda babasının popüler olmasının payının çok yük- sekolacağını belirtıyorlar Mazarine Pingeot'un 270 sayfâdan oluşan kita- bında, A\rupa'ya seyahate çıkan Agatha ve Victor adh ünhersite öğ- rencılerinin öyküsü anlatılıyor. Le François Mitterrand'ın ga\Tİ meşru loa Mazarine Pingeot'un 'İlk Roman' adlı kitabından eleştirmenler övgüyle söz ediyor. Monde gazetesi Pingeot'un kitabın- dan öv güyle söz ediyor. Yayınev i ta- rafından. Pingeot'un ılk romanının Ingılizceye de çevnleceği açıklanıyor. Mazarine Pingeot ise Le Monde ga- zetesine yaptığı açıklamada. "Bütün \aşamım boyıınca bir gün iyi bir ya- zarolmayı düşlerdim. Yazarlıga erken bir yaşta başlamış olmam benim için büyük bir şans. Bo>lece insanlann ge- lecekte benim hakkımda \ apacaklan spekülasyonlandaengellemişoldum'' diyor. Gerçek yaşamda Mitterrand'ın çoçuklanyla çok iyi ilişkiler kurama- dığı \e çoçuklanyla ılgilenmekten pek hoşlanmadı|ı söylenıyor. Fakat Danielle Mıtterrand'ın da 1996'da yazdığı 'In All Freedom' adlı kitapta "Onlar ajra kabukta iki bezelye tane- si gjbiydfler" sözu de ılgıyle karşıla- nıyor. Danielle Mıtterrand'la bir söyleşi gerçekleştiren Liberation'un editörü Piere Haski; "Hiç de üginç bir kitap degil. Ama elbette oku> ucu kitlesi var. Danielle Mitterrand deneyimsiz ve alayı hak ediyor. Fakat adanmaması gereken. Bayan Mitterrand'ın baa ko- nularda gerçekler vc daha önce açık- lanmamış konular üzerinde de yaz- ması" diyor. Mitterrand'ın sözcüsü Chantal Terroir "Mitterrand özel ya- şamını değil potitik birikimlerini ak- tanyor. O hatırlanmaşanlan yazıyor ve insanlann potitik gorüşlerine yön vermeyi" diyor. Mıtterrand'ın ölü- münden sonra Danieîle şu açıklama- yı yapmıştı: "Mazarine'nin doğumu benim için birdra m değildi. Bana ka- builenmek düşüyordu. ben de öyle yaptun" ANKARA (CumhuriyetBürosu)-Sevda-Ce- nap And Vakfi'nca düzenlenen "15. Lluslara- rası Ankara Müzik FestmlT, Cumhuriyet'in 75.vevakfın25 kuruluş}ıldönümü içinhazır- lanan "Atatürk Oratonosu" ıle açılacak. Va- kıf Başkanı Mehmet Akman Başman. 25 yıl- dan bu yana Atatürk'ün başlattığı yoldan ıler- leyerek. çoksesli müzığın gelıştınlmesi veyay- gınlaştırılması ıçın çalıştıklannı söyledi. Gerekli örüemler alındı 15. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 19 Nisan"da Türk Metal-lş Sendikası Salonu'nda yapilacak açılış konsen ıle başlayacak. Yoğun katılım nedeniyle geçen yıl yaşanan izdihamın tekrarlanmaması için gereken önlemleralınır- ken, 8 bın kışıiık salondakı tüm koltuklar nu- maralandı. Açılış konsen için otobüs seferleri de düzenlenecek. ,mmmm ^^t ^^mmmmm Festivalde bu yıl, 9 or- kestra. 3 bale topluluğu, koro, oda müziği. caz gruplan. dans ve mim gös- tenlennden oluşan zengin bır program sunulacak. Müziği Nevit Kodallı'ya. şiiri ise Cahit Külebi'\e ait olan "Atatürk Oratoryo- su" dev iet sanatçısı Cüneyt Gökçer'ın dramasıyla ger- çekleştınlecek. Sef Ren- gim Gökmen'ın yönetece- gı konsere so'ist oiarak Cü- neyt Gökçer. Ayten Gök- çer, Şule Durhan. Metin Turan. Şebnem Algın \e Tuncer Tercan katılacak. Konsersaat 15. OO'teTürk Metal-lş Sendikası Salo- nu'nda başlayacak Ankara Müzik Festna- lı'ne bu yıl ılk kez katılan- lar arasında dikkat çeken Atına Senfonı Orkestrası. Nea'ritis, KaJomiris, Adnan Saygun, Skaikotas \e Theodorakis'ın yapıtlannı yorumlayacak 3 yıldırbazı aksaklıklar nedeniyle, planlanması- na karşın festivale katılamayan "Monte-Carlo BaJesi". "Keman Konçertosu", "Na FToresta" ve "Tema ve 4 ÇeşiÖeme" ıle sanatseverlenn karşısına çıkacak. Festivale katılan ısımler ara- sında Fransa'nın ünlü seslerinden Patricia Ka- as ıle mim sanatçısı Ennio Marchetto dikkat çekıyor. Caz-funk grubu u Parado\", "Lucio Dalla", "Band-O-Neon Tango Orkestrası", "David deOr ve Grubu". "Bratisla^B Şehir Korosu", "Özbekistan Senfoni Orkestrasr, "Dresdner Filarmoni Orkestrası", "Javier Garcia More- no", "LondraAventist Korosu", "PragOda Ba- lesi" ve '•Linga Bale Topluluğu" da festivale konuk olacak. Bu yıl Isveç ve Türk Askeri ban- dolan da müzıkleriyle Ankaralılara keyiflı da- kıkalar yaşatacaklar. ODTÜ Türk Halk Bılımı Topluluğu Deney- sel Müzik Grubu'nun da yer alacağı festivalde. • 25 yaşındaki Sevda- Cenap And Vakfı, Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıldönümünde 15. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ni 'Atatürk Oratoryosu" ile açacak. Atatürk'ün felsefesini sürdürdüklerini belirten Vakıf Başkanı Mehmet Akman Başman, Atatürk'ün "Türkiye'nin gelişmesi, çoksesli müziğin gelişmesine bağh" yönündeki sözlerine değinerek "Türkiye'deki bürün bu yenileşme hareketleri. çoksesli müzik gelişmez ise yürümez" görüşünü dile getiriyor. şan resitali için Mehmet Okonşar piyanoda Frances Fentnn'a eşlik edecek. Festival 18 Mayıs'ta Atina Senfoni Orkest- rası'nın konsenyle sona erecek. Fıyatlan 750 bin ile 3 milyon lira arasında değişen festival bıletleri Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Milli Pıyango Idaresı Gışesi. Filıstin Caddesı'ndeki DKNY ve Bahçelıevier Büyülü Fener Sınema- sı'ndan edınılebılınir. Sevda-Cenap And Vakfı Başkanı Mehmet Akman, festivalın 15. yılınm aynı zamanda vak- fın 25. kuruiuş yıldönümüne rastladığına dik- kat çekti. Atatürk tarafından başlatılan çokses- li müziğin geliştirilmesı hareketıne katkıda bu- lunmayı amaçladıklannı kaydeden Başman, "Nâknmız çoksesli müziğin Türkive'de yayıl- ması, geliştirilmesL Türk eserlerinin vazılması ve çogalülması amaayla kurulan bir vakıftır. ^ ^ _ ^ Buvakıf Atatürk'ün felse- fesini doam ettiren bir va- kıfbr. Atatürkçü Düşünce Vakfı da diyebüirsiniz o nedenie" dıye konuştu. Atatürk'ün "Tûrld- ye'nin gelişmesi, çoksesli müziğin gelişmesine bağ- h" yönündeki sözlerine değınen Başman. "Çün- kü çoksesli düşünmek, görmek geUşmeve neden oJur. Türkiye'deki bürün bu yenileşme harekederi, çoksesli müzik gefişmez ise yürümez" görüşünü dile getirdı. Türk gençlerini tanıtmak Sev da-Cenap And Vakfı "nın 25. kuruluş yıl- dönümü nedeniyle festi- valin açılışının bu yıl çok _^^_^^_^___ seslı "Atatürk Oratoryo- su" ıle yapılacağını belir- ten Başman, 1998 yılının aynı zamanda Cum- huriyet'in kuruluşunun da 75. yıldönümü oldu- ğuna ışaret etti. Başman şöyle konuştu: "Bü- rün bunlann hepsi için görkemli bir Atatürk Oratoryosu yapnrmaya karar verdik.3 taneor- kestramız. koromuz var. Bunlan 'Birleşik An- kara Orkestra ve Koroları" diyeadlanduıyoruz. Ve bir Türk şefl yönetiyor. Ştirinin çok güzel ol- ması nedeniyle Cüneyt ve Ayien Gokçer çifny- le şiirsel kısmı da vurgulanacak bir şekilde or- taya çıkıyoruz. Pnnalan ben sey redemiyonım, o kadarduygusallaşıyorum ki. Çok güzel bir şe- kilde 75. >ıİı kudayacağız. Hem Ankara oiarak hem Cumhuriyet oiarak hem de vakfin 25. yıi- dönümü oiarak." Bu yıla kadar amaçlannın vakıflannı tanıt- mak olduğunu söyleyen Başman, "Kendimizi tanıtmadan başkalannı tanıtamayız. Buna kal- kışu-sak zaten biz bir yere \aramayiz. Ashnda bu festival ile biz Türk gençlerini tanıtmak po- lin'kasını daima ufak çapta yürüttük. Amaç mü- ziğe hizmettir." Geçen yılki festivalin açılışını da 'Birleşmiş Ankara Orkestra ve Konolan' yapmıştı. Y A P 1 Y 0 R L A R ? 'Sapık' 4. kez beyazperdede M Robert De Nlro Grace Hightovvn'dan olan ilk çocuğunun dogumuyla beşinci kez baba oldu. De Niro'nun, Diahnne Abbott'dan 30 yaşmda bir kızı ve 21 yaşında bir oğlu, Toukıe Smith'den 10 yaşında ikiz kızlan var. • Peter Cattaneo nun başanlı filmi 'The Full Monty\ sinema salonlannın dışmda da izleyiciden yoğun ilgi görüyor. Film, video kaset oiarak piyasaya çıktığı ilk gün 668 bin kopya sattı. • Pedro Almodovar yeni filmını Jan De Bont'un yapım şirketi Blue Tulip için çekiyor. Filmin adı 'The Paper Boy'. • Wim wenders belgesel niteliğindeki yeni filminin çekimlerine Havana'da başladı. Film, Amerikalı müzisyen Ray Cooder ile bir grup Kübalı müzisyenin ilişkılerinı anlatıyor. • John Carpenter yeni filmi 'Vampires'da. hayranlık duyduğu yönetmen Dario Argento'ya bağlılığını dile getirecek. Carpenter, filminde Argento'nun 1977 yılında çektiği ünlü çalışması 'Suspiria'nın müziklenni kullanacak. • Slnatra ailesi, Ray Liotta'nın Frank Sinatra'yı, Joe Mantegna'nın Dean Martın'i ve Don Cheadle'ın Sammy Davis Jr.'ı canlandıracağı 'The Rat Pack' isimli filmin çekimlerini durdurma karan aldı. • EHzabeth TaylOr27Şubat'ta geçirdiğı bel rahatsızlığı nedeniyle önümüzdeki dört aylık programlannı da ıptal etti. Belini 66. doğum günü hazırlıklan sırasında inciten yıldız en çok hayır işlerinden uzak kaldığı için üzüldüğünü açıkladı.. • Avrupa sineması Hollywood'a meydan okuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Santer, Ue filmleri için Oscar niteliğinde bir ödül yaratma fikrini ortaya attı. Avrupa filmlerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan bu tasan, Polygram'ın müdürü Mıchael Kuhn ve Ingilız yetkili Chris Smith tarafından da onaylandı. • Robert Redford yeni filminin yapımcılığını Steven Spielberg ile paylaşıyor. 'The Legend of Bagger Vance' isimli film konusunu Jeremy Leven'in bir romanından alıyor. Filmde, 1931 yılında Georgıa'da gerçekleştirilen unutulmazbirgolf turnuvasında yaşananlar anlatılıyor. H Sapik'ın yeni versiyonu için hazırlıklar başladı. Alfred Hitchcock'un ünlü filminin bu dördüncü versiyonunda yönetmenlıği Gus van Sant üstlenecek. İlk filmin senaryosuna sadık kaltnacak ama yeni 'Sapık'ta farklı bır mekân ve genç bir kadro kullanılacak. Film bu kez renkli olacak. • Steven Spielberg yeni filminin hazırlıklanna başladı. Filmde, 1927 yılında Nevv York'tan Paris'e Atlantik'i hiç durmadan geçen pilot Charles Lindberg'in öyküsü anlatılacak. Öykünün kaynağı, Scott Bergs'in geniş bir arşive dayanarak hazırladığı biyografı. • Richard cere. Hindistan'da AIDS karşıtı bır kampanya başlattı. Bu hastalığa yakalanan birçok arkadaşını kaybettiğini belirten Gere, kendini, ölümcül bir hastalığa yakalanmış ınsanlara yakın hissettığıni söyledi. • Roberto ROSSellinl'ye ait iki kısa metrajlı film bulundu. Yönetmenın 1933 yılında henüz 33 yaşındayken çektiği filmler, Torino'daki Ulusal Sinema Arşıvı'nde araştırmacı Marta Teodoro tarafından bulundu. 'La VispaTeresa" ve İl tacchino prepotente' isimli 200 m.lik filmler Roma'dakı Scalera stüdyolannda çevrilmiş ve filmlerin müzıklerini Sımone Cuccia ve Maria Strino hazırlamış. • Martin Scorsese önümüzdeki iki yıl boyunca sadece televizyon için çalışacak. Scorsese, TV kanah ABCile 13 bölümlük bir dızı. bır mını dizi ve bır film için anlaştı. Scorsese bu yapımlarda, 'Casino' ve 'Goodfellas' filmlerinin senaristi Nicholas Pilaggi ile çalışacak. Rutıi Su Kültüp Mepkezi'nde nisan ayı etkMikleri • Kültür Merkezi - Ruhi Su Kültür Merkezi'nin söyleşi ve sergi etkinlikJeri sürüyor. Etkinlikler kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da Sennur Sezer'in şiir üzerine söyleşısi yer alacak. Gülsüm Cengiz ise 25 Nisan Cumartesi günü 'Kadınım Yaşadıklanmdır Yazdıklanm" adlı dia eşliğindeki şiir dinletisiyle ulaşacak şiirseverlere. Ruhi Su Kültür Merkezi'nde 24 Nisan günü de Filız Berk Doğutürk'ün sergisi açılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog