Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

fjgT Cumhuriyet L~^ kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlikve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARFnda. Turtocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu/1stanbul Tel.(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 Cu m huriyet r*T Cumhuriyet L^^ kitap kulübü KİTAP benzersiziiği keşfe yarar. KlTAMfitoOVSERGISALONUNDA... Ç4nariı Mah./Î%ok Çınartı Işhanı No:2 Kaf1 (Sabana Iş Mefkea AıtasfAdana Tel-(322)36312 11 FakS'(322)3631215 74. YIL SAYI: 26485 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-7997) 12 NİSAN 1998 PAZAR Dünya mutlu K.hhmda temldnli • Kuzey îrlanda'nın statüsü üzerine taraflar arasında önceki gün vanlan banş anlaşması tüm dünya başkentlerinde sevinç yaratırken bölge halkı tarafından temkinle karşılandı. • Otuz yıldır süren mezhep çatışmalannın yılgınlığını taşıyan halkın önemli bir kısmı, kalıcı banşın sağlanmasına yönelik kuşkulannı dile getirdi. • Aynı temkinli tutum îngiltere'de yayımlanan gazetelerin başlıklanna da yansıdı. tngiliz basını, olayı Başbakan Tony Blair'in başansı olarak verirken anlaşmayı kalıcı banşın sağlanmasına yönelik atılmış ilk adım olarak nitelendirdi. • 9. Sayfada IRA: Daha uzun bir yolvar • trlanda Cumhuriyetçi Ordusu*nun siyası kanadı Sinn Fein'in lideri Gerry Adams, banş sürecinde anlaşmaya vanlmasına karşın taraflann önünde aşılacak uzun bir yol olduğunu söyledi. • 9. Sayfada Deri sayısı 2 milyona yaklaştı; 3 trilyon liralık gelir THK'ye rekorbağış• Geçen yıl 617 şubesi aracılığıyla toplam 740 bin deri toplayan Türk Hava Kurumu'na bu yıl rekor seviyede deri bağışı yapıldı. 336 şubeden alınan bilgilere göre, toplanan deri sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. THK Genel Sekreteri Mehmet Tiritoğlu, 280 şubeden gelecek rakamlarla toplanan deri sayısımn 2 milyonu geçeceğini belirtti. îzmir'de toplanan deri sayısı geçen yıla göre yüzde 50 arttı. • Bayramın bitmesine karşın vatandaşlann deri bağışı için THK'yi aramaya devam ettiklerini söyleyen Tiritoğlu, bu yıl deriden yaklaşık 3 trilyon gelir beklediklerini açıkladı. Elde edilecek gelirin yüzde 4O'ı THK'ye kalırken, yüzde 5'i Diyanet Vakfı'na, yüzde 15'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yüzde 15'i Kızılay'a, yüzde 25'i Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktanlacak. Dokuzgünlüktatilin sonunadoğru uzun kuynıklar oluşmaya başladı.(Fotoğrat. AA) Bayram turizmdyi sevindirdi • Bayram tatilinden yararlanarak turistik bölgelere ve memleketlerine giden tatilciler dö- nüşe geçtiler. Karayollannda uzun kuynıklar oluşmaya başladı. Tatilcilerin dinlenme olana- ğı bulduğu uzun tatil, turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Sadece, turizmin gözbebeği Antal- ya'yı ziyaret eden yaklaşık 80 bin turistin 8 trilyon lira bıraktığı belirtildi. Kapadokya böl- gesini ise bayram süresince 40 bine yakın yerli ve yabancı ziyaret etti. I 6. Sayfada ANKARA/İZMİR (Cumhuriyet) - Kur- ban derilerini topla- mada tek yetkili ku- rum olan Türk Hava Kurumu (THK), 617 şubesinin 336'sından gelen geçici bilgilere göre 1 milyon 300 bin deri topladı. THK Ge- nel Sekreten Mehmet Tiritoğlu, 280 şubeden gelecek rakamlarla toplanan deri sayısımn 2 milyonu geçeceğini ve yaklaşık 3 trilyon gelir beklediklerini belirtti. Bu gelirin masraflar düşüldükten sonra kalan bölümü- nün yüzde 60'ının çe- şitli kurum ve kuruluş- lara dağıtılacağını vur- gulayan Tiritoğlu geri kalan yüzde 40'ıyla da THK'nın, çalışmalan- nı sürdüreceğini söy- ledi. THKnın, şeriat- çı kuruluşlann en önemli Fınans kaynak- lan arasında sayılan kurban densı toplama konusundakı etkin ça- lışmalan sürüyor. THK, bir yandan den topla- ma faaliyetlennde bulunurken, diğer yandan da toplanan deriler martta yapılan ihaleleri ka- zanan ılgililere aktanlıyor. Cumhuriyet'ın de- ri toplama çalışmalanyla ilgıli sorulannı ya- nıtlayan THK Genel Sekreteri Tıntoğlu, THK'nin 617 şubesinın bulunduğunu belırte- rek. dün öğle saatleri itibanyla 336 şubeden ge- Görevden alınsın1 Ozfatura için suç duyurusu• Yasa, yönetmelik ve genelgelere karşın kurban derisi konusunda dayatmacı tutumunu sürdüren Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Ozfatura'nın görevden alınması istendi. Bayram öncesinde derilerin belediyeye bağışlanması için Izmirlilere çağnda bulunan Ozfatura, THK'yi "den terörü" yapmakla suçladı. SetOAR KdtCin Itabepf • 6. Sayfada çici bilgilerin geldiği- ni söyledi. Yaklaşık 3 trilyon lira gelir bekle- diklerini vurgulayan Tiritoğlu, "Geçen sene 617 şubemiz 740 bin deri topladı. Oysa bu yıl 336 şubemizden bi- ze gelen geçici bilgi 1 milyon 300 bin deri toplandığı yönünde. 280 şubeden de gelecek bilgilerie bu rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyoruz. Aynea va- tandaşlanmız hâlâ te- lefonla ulaşarak deri- lerinialmamtnistiyor- lar. Bu talepler zaman yirjrilmeden karşılanı- yor" dıye konuştu. Ti- ritoğlu yine dün öğle saatleri ıtıbanyla An- kara'da toplanan deri sayısımn 85 bin olarak belirlendiğını, bu sayı- nın geçen yıl 44 bin ol- duğunu kaydetti. Tın- toğlu, tüccarlara akta- nlan derilerin ücretle- nnın ne zaman alındı- ğına ılışkın bir soru üzenne. "Derinin ücreti- nin yüzde 25'i hemen, peşin aluııyor. Kalan bö- lümleri de 3'er ayiıkarayia 3 taksit halinde öde- necek" dedi. Tiritoğlu, çalışmalann tamam- lanması sonunda kesin olmamakla birlıkte 3 trilyon liralık ciro beklendiğini, bunun yüzde 15-20'lik bir diliminin de gider olmasının ön- MArkasıSa. 6,Sü.4te Nükleer ihalesine müdahale iddiası • Elektrik Mühendisleri Odası. değerlendirme aşamasında olan Akkuyu santrah ihalesi için yabancı şirketlerin devreye girdiğini ileri sürdü. • EMO'nun açıklamasında, TEAŞ Nükleer Dairesi Başkanı Nevzat Şahin'in. Kanadah AECL firmasının Başbakan Mesut Yılmaz nezdinde yaptığı girişimler sonucu görevinden alındığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Elektnk Mühendıslen Odası (EMO); 3 yerli ve yaban- cı konsorsiyumun katıldığı Ak- kuyu Nükleer Santralı ıhalesin- de teklıflerin değerlendırilmesi sürerken, TEAŞ Nükleer Daire- si Başkanı Nevzat Şahin'in gö- revden alınmasındayabancı şir- ketlerin etkılı olduğunu savun- du. EMO Yönetim Kurulu"nun dünkü yazılı açıklamasında, Nevzat Şahin'in görevden alın- masında Kanadah AECL fir- masının Başbakan Mesut Yıl- maz nezdinde yaptığı ginşım- lerin etkılı olduğu ıddıası dile getinlerek, "Nükleer Daire Baş- kanı, nükleer cndüstrinin hangi ilahlanna kurban edilmiştir? Başbakan'a talebini ulaştıran şirketin bu kadar etkili olabil- mesi dikkat çekici değil nıidir? Bu olav, EMO'nun nükleer lobi- nin gücii ve ilişkileri konusunda yaptığı uyanlann önemini gös- termiyor mu?" denıldi Kana- M ArkasıSa. 6, Sü. l'de İTÜ UYDULARDAN GÖRÜNTÜ TOPLAYACAK Türkiye'den 2. uzay adımı• Türksat uydulanyla uzaya ilk adımı atan Türkiye, şimdi de uydulardan görüntü almaya hazırlanıyor. ÎTÜ tarafından hazırlıkları sürdürülen, ilk uzaktan algılamalı 'Uydu Yer Terminali'nin faaliyete geçmesiyle. bugüne dek uydu görüntülerini diğer ülkelerden satın alan Türkiye, bunlan satar hale gelecek. • Terminal, lstanbul merkez olmak üzere Avusturya'dan Kazakistan'a, Rusya'dan Mısır'a kadar uzanan geniş bir alanı gözetleyen uydulardan 10 metre çözünürlükte bilgi toplayacak. Türkiye, uydulardan alacağı verilerle, eğitimden tanma, kentleşmeden ormancılığa kadar bütün alanlarda yeni politikalar üretebilecek. Demirel gazetecileri kabul etti Sağa ve sola birleşme çağnsı • Tuzla'daki evinde gazetecileri kabul eden Cumhurbaşkanı Demirel, siyasette istikrar için merkez sağda ve merkez soldaki liderlerin bir araya gelmesinin gerekli olduğunu söyledi. • Erken seçimle ilgili soruyu, "Önce Cumhurbaşkanı'na ülkeyi seçime götürme yönünde bir yetki \erilsin, sonra bu soruyu cevaplanm" diye yanıtladı. Başkanlık sistemini yeniden gündeme getiren Cumhurbaşkanı Demirel, "ABD'de ve Güney Amerika'da denenmiş sistemler var" dedi. • 7. Sayfada ANKARA (AA) - Türk- sat uydularıyla "uzajiı" ül- keler arasına gıren Türkiye, şımdi bu sonsuzluğa sağlam bir kanca atmaya hazırlanı- yor Yıllardıruydulann sap- tadığı görüntülen diğer ül- kelerden satın alan Türkiye. artık uzaydan bılgiyı hem kendisi alacak, hem de bu bilgıleri diğer ülkelere sata- rak kazanç sağlayacak. ls- tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), lstanbul merkez ol- mak üzere Avusturya'dan Kazakistan'a. Rusya'dan Mısır'a kadar uzanan geniş bir alanı gözetleyen uydu- lardan 10 metre çözünür- lükte bılgı toplaması öngö- rülen Türkıye'nın ilk "Uy- du Yer Terminali"nı faali- yete geçirmek üzere çalış- malannı sürdürüyor. İTÜ MArkasıSa.6,Sü. l'de Çoğunluğunu kadınlann oluşturduğu Peblivanköy 'de yapılan mitingde kiıiiliğe karşı tepkiyi dik getiren pankartlar açıldı. (Fotoğraf: SAADET USLU) Trakyalı, toprağına sahip çıktı• Türkiye'nin en önemli tanm merkezi olan Trakya'daki çevre kirliliği, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen bir mitingle protesto edildi. TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca mitingde yaptığı konuşmada, kirlilik konusunda gösterilen duyarhlığın her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Mitingde, Bergama'da nasıl başanlı olunduysa burada da başanlı olunacağı kaydedildi. • Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. llker Başaydın, bakanhğın, kirletici kaynaklan aynı hızla denetlediğini ve sanayi kuruluşlanna arıtma tesisi yapmalan için süre verildiğini söyledi. Mitinge, TEMA Vakfı, Ziraat Odalan Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile belediyeler, siyasi partiler . ve sivil toplum örgütleri destek verdi. • 6. Sayfada Ne oyuncak var ne de özgürlük • Kiliselerdeki Kürt sığmmacılann çocuklan da ana babalannm kaderini, dramını paylaşıyor. Böyle bir yaşam. böyle bir çe\Tede geleceklerini hazırlıyorlar. 1 yaşından 15 yaşına kadar, cıv ıl cıvıl, kilisenin içinde bir o yana, bir bu yana koşuşturuyorlar. Sıkılıyorlar, ne oyuncaklan var ne de özgürlükleri! Daha 1 yaşındayken Almanya'ya gelmiş Doğan. Şimdi ortaokula gidiyor. Durumlannın ne anlama geldiğini şöyle özetliyor: "Sığinmacı demek, ıllegal yaşam demek." METh GÜR'Üli yao» • 4. Sayfada Geç açan çöl çiçeği Emily Kame Kngvvarreye beyaz adama hep uzak durmuş bir çöl ressamı. Avustralya'da onun yapıtlarını almak isteyenler şimdi kuyruktalar.. Dünyanın dikkatinden kaçan şöhret! Şöhretin kapıları, İskoç mimar-dekoratör- ressam-tekstil tasarımcısı Charles Rennie Mackintosh'a ölümünden 70 yıl sonra açıldı. FENERBAHÇE ÇANAKKALE'YÎ ZOR GEÇTÎ BEŞÎKTAŞ KÖRFEZ'DEN MAĞLUP DÖNDÜ G. SARAY ALTAY'l AĞIRLIYOR MSpor'da SAYISAL LOTO: 2-8-14-17-20-38 GUNDEM MLSTAFA BALBAY Atatürk Talan Çittliği••• Ne zaman Atatürk Orman Çıftliği'nin (AOÇ) içinder> ya da çevresinden geçsem, içim acır. Sanki yaralı bir insan görmüşüm de yardım etmeden devam ediyor- muşum gibi, kendimi suçlu hissederim. Kurumuşotlar... Budanmamış ağaçlar... Sürülmemiş, sanki sahipleri yıllar önce ölmüş de biç • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog