Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü ÇeJişkili düşüncelere dinginlik ve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARF'nda. Turtocağı Cad No. 39/41 (34334)Ca9aloğ(uı1stantxjl Tel-(212)614 01 96 Faks:{212)514 01 95 Cu m hu riy Cumhuriyet kitap kulübü KİTAP dünyaya bir umut sunar. f , CAĞALOĞLU SERGİSALONUNDA... Turtoca^ Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğlu/lstanbul Td:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26484 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 NİSAN 1998 CUMARTESİ Belfast'ta çocuklann dileği yerine geldL KÎrfcuulaiçin tari/uanlaşma • Kuzey Irlanda'da son 30 yıl içinde 30 binden fazla insanın yaşamına mal olan şiddeti sona erdirmek amacıyla kollan sıvayan Ingiltere ve îrlanda. sonunda dün anlaşmaya vardı. • Anahatlan yasalarla düzenlenecek olan anlaşma, söz konusu yasalarla birlikte halkoyuna muhtemelen 22 Mayıs'ta sunulacak. Referandum K. îrlanda ve Îrlanda Cumhuriyeti'nde aynı günde yapılacak. Anlaşma metninde 108 üyeli bölgesel bir meclis kunüması öngörülüyor. Bölgesel meclis, Îrlanda ve K. Irlanda'nın birlikte oluşturacağı 12 kişilik Bakanlar Konseyi'ne de üye verecek. • 9. Sayfada Kamu yatınmlarında DPT ve Bayındırlık suçlanıyor Sayıştay ihalelerde usulsüzliiğü belgeledi • Kamu yatınmlannda devletin büyük zararlara uğratıldığı Sayıştay raporuyla belgelendi. Yatınm maliyetlerinin başlangıçta "kasıtlı" olarak düşük gösterildiği belirtilen raporda, keşif bedeli artışlanyla fiyatlann sürekli şişirildiği, bunun da kamu finans açıklannda büyümeye ve bütçe denkliğinin bozulmasına yol açtığı vurgulandı. • Raporda, kamu yatınmlanndaki aksaklıklarla ilgili şu belirlemelere yer verildi: DPT, yatırım teklifleriyle ilgili yeterli inceleme yapmıyor. Yatınm maliyetleri kasten düşük gösteriliyor. Yatınm projeleri planlanandan 3-4 kat uzun sürede tamamlanıyor. Bayındırlık Bakanlığı yatınmcılann emrivakilerine karşı yetkilerini kullanmıyor. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Sayıştay, kamu yatı- nm projelerinın baş- langıçta belirlenen maliyetlerinde "anormal" artışlar olduğunu, keşif be- delleri karşılaştır- malanyla saptadı. Bu durumun kamu fınansman açıkla- nnda büyümeye ve bütçe denkliğinin bozulmasına neden oldugu kaydedilen Sayıştay raporunda. projelerin öngörü- len zamanda bitiri- lememesinin de "gelenek" haline dönüştüğü ortaya konuldu. Sayıştay uzman denetçıle- n Yaşar Gök, tbrahim Uzu- noğlu, Turhan Şakı tarafın- dan hazırlanan " Yannm Pro- jeterinde MeydanaGeien Ke- şif Artışları ve Gecikmeler Hakkında" değerlendırme DENETDE'den yasa taslağı 'Yolsuzluk, bağımsız denetimle önlenebilir' • Denetim Elemanlan Derneği (DENETDE) Genel Başkanı Hüseyin Bölükbaşı Ünan, yolsuzluklann önüne geçilebilmesi için, denetim sisteminin bağımsız bir yapıya İcavuşturulmasını istedi. DENETDE tarafından hazırlanan "Devlet Denetleme Kurulu Yasa Taslağı"nda, "Tarafsız, bağımsız, suçlulan ve gerçekleri objektif bir şekilde ortaya koyabilecek bir denetim mekanizmasının kurulabilmesi için, denetimi siyasi erkin etki alanından çıkarmak vazgeçilmez ön şarttır" denildi. • 75. Sayfada raporunda. "Projelerin tama- mı öngörülen keşifler dahi- linde tamamlanamanıış ve yüksek miktarda keşif arüş- lan meydana gelmiştir. Yan- nmcı kuruluş. Ba> ındırtık ve İskân Bakanlığı \ e DPT tara- fından yapılan çalışmalann yetersiztiği Deride işin uygula- ma aşamasında keşifartışla- n olarak karşımıza çıkmak- tadır" denıldı. thtiyaç prog- ramı ve yatınm maliyetınin, projenin Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından kabul edilmesi ve programa alınmasını sağlamaya yöne- lik olarak proje sahibi kuru- luşlarca "kasten" düşük gös- terildiğinin vurgulandığı ra- porda, DPT'nın bu konuda yeterli incelemeyi yapmadı- ğı da bildirildı. DPT verilenne göre, yatı- nm projelennin planlanandan 3-4 kat daha uzun süre- de tamamlanabildi- ğinın kaydedildıği raporda, süre konu- sundaki hedef sap- masının ödenek ye- tersizliği ve keşif ar- tışlanndan kaynak- landığı vurgulandı. Ödenek yetersizliği nedeniyle geciken yatınmlardan önce- likli olanlannın be- lirlenerek ekonomi- ye kazandınlması- nın gerekliliğine dikkat çekilen rapor- da, yeni yatınmlar konusunda da kont- rol edilebilır bir ya- tınm stoku amaçlanması ö- nerildi. Raporda rasgele seçilen 34 projede meydana gelen keşif bedeli artışlan ve iş sürele- nnde meydana gelen gecik- MArkasıSa. 15,Sü.3te Ruscasııs ruporlan Türkçe basüacak • Rus casuslannın 1. Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen dönemde Türkiye'ye ilişkin verdikleri raporlar, Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak. Raporlarla ilgili 2 bin 400 mikrofilm Rusya Bilimler Akademisi'nden alındı. TTK Başkanı Prof. Halaçoğlu, "Bu ilginç belgeler, belki tarihimize yeni bir bakış açısı getirecek" dedi. 1 3 . Sayfada Türkiye'de yaşhhk büyükdert • 1990 genel nüfus sayımına göre Türkiye'de yüzde 4.3 oranında bulunan yaşlı nüfusun, nüfus projeksiyonlan ile yapılan hesap uyannca 2005 yılında yüzde 9.3'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Araştırmalara göre, halen sayıları 4 milyonu aşan yaşlı nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'u çocuklanyla yüzde 65'i kendi evlerinde yüzde 5'ı de akrabalannın yanında ya da kurumlarda yaşamlannı sürdürüyor. • 3. Sayfada Hacda 9 Türk öldü • Suudi Arabistan'da hac farizasının son gününde, Mina'da şeytan taşlamadan dönen hacılar arasında çıkan panikte 150'den fazla kişinin yaşamını kaybettiği, ölenlerden 9'unun Türk olduğu açıklandı. Facia sırasında yüzlerce hacının yaralandığı bildirildi. • Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, ölen Türklerin Diyanet tşleri organizasyonu ve A Grubu seyahat acenteleri ile kutsal topraklara gelenler değil, birkaç ay öncesinden umre amacıyla buraya gelip kalan kişiler olduğunu kaydettı. • 9. Sayfada Boruhattma Koçaryan gölgesi • Türkiye, Ermenistan'daki iktidar değişikliğinin yaratabileceği bir gerginliğin Transkafkasya hattı olarak bilinen boru hatlannın güzergâhını olumsuz etkileyebileceği kaygısını taşıyor. • 8. Sayfada Suhanahmet Me>danı'ndaki saJdında yaralanan Hintü ruriste çevredeki güvenlik görevKJeri yardım etti. (Fotoğraf: AP) Saat 14.00 sıralannda Sultanahmet'te meydana gelen patlamada 3'û tuıist 9 kışı yaralandı. Müzmi Bomba? bayramı kana buladı AAovrlnvıi 'nrJnhn • Istanbul'da Yerebatan Sarnıcı arkasındaki Halide Edip Adıvar meyaanı naa/aParkı,na dün saat 14 00sulanndaı k i m l l gibelırsız klşlle H rceparça tesırli UuClYlCl ^ m ^ atıldı. Yaralananlar arasında 3 turist ve 2 asker bulunuyor. El n 1 • ' J J yapımı olduğu belirlenen bombanın patlaması sonucu çevredeki V KIŞI yüVülClflul işyerlerinde büyük tahribat meydana geldi. B/5. Sayfada y VUtlCllflCldCl 3 İİ Aykut attığı üç golle yıldızlaştı Istanbulspor UEFA yolunda • UEFA Kupası'na katılmayı hedefleyen Istanbulspor, Inönü Stadı'nda ağırladığı Samsunspor'u 4-2 yendi. Karşılaşmanın ilk 21 dakikasına sığdırdığı üç golle hat-trik yapan Aykut, Istanbulspor'un galibiyetinde pay sahibi oldu. Karşılaşmada San-Siyahlı ekibin dördüncü golü Engin'den gelirken Samsunspor'un gollerini Serkan ve Celil kaydetti. • Spor'da Çevre Bakanlığı topu Enerji'ye atfı Bergama için mazeret aranıyor • Çevre Bakanı Imren Aykut, Danıştay karannın Çevre Bakanlığrnın iznini değil, bildirdiği görüşü iptal ettiğini savunarak Eurogold'un Enerji Bakanlığı'ndan aldığı ruhsatın geçerli olduğunu öne sürdü. Bergamalı köylülerin avukatı Senih Ozay "Çevre Bakanlığı sorumluluğu üzerinden atamaz" dedi. • Arka Sayfada PEHLİVANKÖY'DE MtTİNG VAR Trakya 'çarpık sanayfleşmeye hayır' diyecek • Bundan 20 yıl öncesine kadar Türkiye 'nin en önemli tanm bölgelerinden biri olan Trakya'da, "tanm faciası"na yol açan "çarpık sanayileşme" Pehlivanköy'de protesto edilecek. Türkiye Ziraat Odalan Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA tarafından ortaklaşa düzenlenen mitinge yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. SADULLAH USUMİ Trakya, Türkiye'nin en gözde ve en zengin bölgele- nnden biri idi. Tanm ve hay- vancılık deyince, ilk akla ge- len Trakya olurdu. Buğdayın en kalıtelisi. ayçiçeğinin en irisi, hayvanlann en verimli- sı Trakya'da yetişirdi. Ana- dolu'nun her köşesinde, özellikle uzun kış gecelerin- de hep Trakya'nın zenginli- ğinden, ılericiliğinden söz edilirdi. Trakya'nın bu çarpı- cı yapısı, Tüıiciye'nin herya- nından gıpta ile izlenirdi. Çok değil. 20 yıl öncesine kadar, tanm ve hayvancılık- ta dünyaya meydan okuyan böylesine güçlü ve güzel bir Trakya vardı. Dilleredestan- dı... Ama. ne yazık ki, bu gü- zellikler ve övgüler sadece anılarda kaldı. Çünkü, birin- ci sınıf tanm arazileri yag- malandı. Çarpık sanayileş- meye feda edildi. Beş yıldız- lı tanm arazilerinin üstüne, dumanlan havayı, atık sula- n nehirlen zehirleyen fabri- kalar kuruldu. En ileri tek- nolojinin getınldiği fabrika- lann hemen hepsı en ilkel metotlarla çalıştınldı. Trak- ya bölgesinde trilyonlarca li- ra kazandıklan halde, zehır- lı kimyasal atıklan temizle- mek ıçın gereklı olan "arrt- matesisleri"ni yaptırmaktan kaçındılar. Verilen bılgiye göre Erge- ne havzasında tam 480 fab- rika var. Bunun 464'ünde antma tesisi yok. Olanlar da üç kuruşluk elektnk masra- fmdan kaçındıklan için ge- celen çalıştınlmıyor. Böyle- ce, sayılan beş yüze yaklaşan sanayi tesısinin zehir saçan kimyasal atıklan hiçbir işlem görmeden doğrudan doğnı- ya Ergene Nehn'ne kanşıp gidiyor... MArkasıSa. 15,Sü. l'de GÜNDEM MLSTAFA BALBAY Senaryolar Demeti... Bayram bitti, tatili bitmedi. Siyaset ise bayram uy- kusundan yarın uyanıyor. Uyku dedikse, derin değil- di. Tilki uykusu. Tüm partiler, bayram ertesi başlaya- cak yeni süreçteki yerini enine boyuna, biraz da de- rinlemesinetarttı. Başbakan Mesut Yılmaz'la. hükü- merten sorumlu muhalefet partisı CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yann bir araya gelmeleri • Arkusı Sa. 15,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog