Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Yettsin'den S-300 güvencesi • MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin. Moskova'da bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çohacopulos'u kabul etti. Görüşmeye, Savunma Bakanı Igor Sergeyev'in de katıldıgı bildirildi. Interfaks ajansı Kremlin Sözcüsü Sergey Yastryembski'ye dayanarak verdiği haberde, Yeltsin'in S-300 füzelerinin zamaranda Kıbns Rum kesimine teslim edileceği yolunda Çohacopulos'a teminat verdiğini kaydetti. Haberde, Yunan Savunma Bakanınm "Yunanistan hükümeti ve Kıbns Rum Yönetimi'ne verdiği destekten dolayı" Moskova'ya teşekkür ettiği belirtildi. ABD'de bip idam datıa • STARKE (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde, 1985 yılında işlediği cinayet yüzûnden ölüm cezasına çarptınlan Daniel Remeta, dün sabah idam edildi. Remeta, 8 Şubat 1985 tarihinde, bir mağazayı soymaya çalışırken müdahale eden tezgahtan silahıyla 4 el ateş ederek öldûnnek suçundan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Remeta'nın cezasının infazıyla, Florida'da, son 9 gün içinde 4 kişi idam edilmiş oldu. Dünde KaraDul lakaplı Judy Buenoano idam edilmişti. WH0 TÜPkiye'yi takibe aMı • KOPENHAG (AA) - Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgûtü'nün (WHO), Türkiye, Azerbaycan ve Tacikistan'da sıtma hastalığınm yeniden ortaya çıkmasına üzerine bir izleme programı oluşturdugunu bildirildi. WHO'nun Avrupa ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden sorumlu bölgesel merkezinden yapılan açıklamada, kıtlesel göç hareketleri, iklim değişıklikleri ve büyük kalkınma projelerinde suyun yanlış kullanımı gibi nedenlerle sıtma hastalığınm yeniden yayılmaya başladığı kaydedildi. Plastik dolarlar geüyor • NEWYORK(AA)-ABD hükümetinin, dolarlan plastikten basmayı planladığı bildirildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre polimer adı verilen plastikten yapılacak olan dolarlar, kağıt paraya oranla çok daha dayanıklı olacak, yıkanabilecek ve hepsinden önemlisi taklit edilmesi çok güç olacak. Plastik dolarlar tedavülden kaldınlınca da ö'teki plastik maddelerle birlikte eritilebilecek. Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi dün Ankara'da toplandı. Ortak bildiride AB suçlandı • 'Kıbrıs'ı AB bölecek'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birliği (AB) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında dün Brükserde başlatılan tam üyelik görüşmelerine tepki olarak aynı saatlerde Ankara'da yapılan Türkiye-KKTC Ortaklık Kon- seyi'nde AB suçlandı. Konsey toplan- tısından sonra açıklanan ortak bildiri- de, Kıbns'ın bölünmesi sorumluluğu- nun AB'ye ait olduğu vurgulanırken Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması için Tür- kiye'nin gerekli adımlan atacağı bildi- rildi. Konsey üyesi DSP Milletvekili Müro- taz Soysal ise, bildiride açıklanan ka- rarlann yetersiz olduğunu, bütünleş- • Devlet Bakanı Gürel, Kıbns'ta bir dönüm noktasına geldiklerini ve adanın bölünmesinden AB'nin sorumlu olacağını söyledi. • Ortak bildiride 'AB'nin GKRY ile başlattığı tam üyelik müzakereleri uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir' denildi. me ile ilgili olarak daha somut ifade- lere yer verilmesini istedi. Türkiye ile KKTC Ortaklık Konse- yi, dün Devlet Bakanı Şükrii Sina Gü- rel ve KKTC Dışişleri Bakanı Taner Et- kin'in eşbaşkanlığında Devlet Konuke- vi'nde toplandı. Her iki ülkeden eko- nomi, maliye, ulaştırma ve içişlen ba- kanlannın da katıldığı toplantının açı- lışında bir konuşma yapan Gürel. Kıb- ns'ta bir dönüm noktasına geldikleri- ni ve adanın bölünmesinden AB'nin sorumlu olacağını söyledi. Türkiye ve KKTC heyetleri arasın- da 2 saat kadar süren konsey toplantı- sının ardından ortak bıldirı yayımlan- dı. Ortak bildmde, özetle şa unsurlar yer aldı: # Rum-Yunan tarannın ızlemekte ol- duğu çatışma ve gerginlik politikalan Kıbns Adası'nda ve Doğu Akdeniz'de banş. istikrar ve güvenliği tehdit etme- ye devam etmektedir. Bu çerçevede aşı- n silahlanma, adada hava ve deniz üs- lerinin kurulması ve füze sistemleri- nin yerleştirilmesi girişimleri bölge is- tikran açısından ağır bir tahribata yol açmıştır. • AB'nın Kıbns ile ilgili 1959-1960 anlaşmalanna aykın olarak GKRY ile başlattığı tam üyelik müzakereleri ulus- lararası hukukun ağır bir ihlalidir. AB, bu tutumuyla adanın bağımsızlığının da- yandığı eşit hukuki ve sıyası statülere sahip iki halk temelin göz ardı ederek tarihi bir hata işlemektedir. AB, Rum- Yunan tarafının baskılanyla GKRY'nin Yunanistan'la fîili birleşmesine yol aca- rak Kıbns'ın bölünmesinin ağır sorum- luluğunu taşıyacaktır. AB, Kıbns'ın geleceğıyle ilgili tek taraflı kararlar al- mak ve mükellefiyetler yaratmak, Tür- kiye ile Yunanistan arasında bölgede mevcut dengeyi bozmak hakkına sahip değildir. • AB'nin GKRY ile tam üyelik mü- zakarelerini başlatması, adada sorunun çözülmesi için önceden öngörülen pa- Avrupa Birliği Kıbns Rum kesimiyle üyelik görüsmelerini dün resmen başlattı Genisleme siireci tehlikede• Kıbns sorununun çözülmemesi durumunda, Rum kesimi ile başlatılan tam üyelik görüşmelerinin askıya almacağı belirtiliyor. Görüşmeler dondurulduğu takdirde, Yunanistan'ın da, diğer beş ülkenin adayhğını veto etmesi bekleniyor. Dış Haberler Servisi - Avrupa Birliği, beş Doğu Avrupa ülkesi ve Kıbns Rum kesimi ile tam üyelik görüsmelerini dün resmen başlattı. AB'nin, adanın bölün- müşlüğüne siyasi bir çözüm ge- tirihneden Rum kesimiyle tam üyelik görüsmelerini başlatması- nın, AB içinde de rahatsızlık ya- rattığı belirtiliyor. Fransa'nm ısrarlanna karşın Rum kesimiyle görüşmelerin baş- latılmasına öncülük eden AB Dö- nem Başkanı lngiltere'nin Dışiş- leri Bakanı Robin Cook, AB'nin Türk tarafmı görüşmelere çek- me çabalannın devam edeceği- ni söylerken AB diplomatlan, adadaki soruna siyasi bir çözüm bulunmadığı takdirde görüşme- lerin askıya almmasının kaçınıl- maz olduğunu savundu. Cook, dünkü konuşmasında AB'nin halen iki toplumlu iki bölgeli federasyon temelıne da- yalı Birleşmiş Milletler banş pla- nını desteklediğini vurguladı. Co- ok "Tam üyeliğe doğru gidilme- si ve Kıbns sorununa adiL, kabcı bir çözüm gerirme çalışmalan birbirini desteklemektedir" diye konuştu. Fransa Dışişleri Baka- nı Hubert Vedrine de Lüksem- burg Zirvesi kararlannm "Rum kesimine.görüşmelereTürk top- hımu temsilciterinin de kaülımV nın sağlanması yükümlülüğünü getirdigine" dıkkat çekti. Vedrine. AB'yi Türkiye'ye karşı dürüst davranmamakla suç- layarak "1995'te ahnan kararla- n uygularken Kıbns'a (Rum ke- simı") verdigimiz sözleri rutuyo- nız, ama Türkiye'ye aynı dönem- de verilen sözleri hjtmuvor. yü- kümlülükJerimiziyerine getirmi- yoruz 1 ' diye konuştu. Fransız basınmda da Rum ke- simiyle tam üyelik görüşmeleri- nin başlatılmasının AB 'nin başı- nı ağntacağı şeklinde yorumlar çıktı. Le Monde yorumunu "AB, Kıbns cıkmaa ik karşı karsıya" başlığı ile verirken Le Figaro " Kıbns, AB için birkaçay içinde kâbusolmatehlikesi taşıyor" de- di. Kıbns Rum kesimi yönetimi de AB'ye, adanın bölünmüşlüğü- nün görüşmeleri engellememesi çağnsında bulundu. Kıbns Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Yan- nakis Kasulides, dün düzenledi- ği basın toplantısında Kıbns'ın bölünmüşlüğünün AB'ye katıl- ma sürecinde "zayıf nokta" ol- duğunu kabul etmekle birlikte. Kıbns'ın tam üyeliği için BM çabalannın başanya ulaşması ko- şulunun getirilmemesi gerekti- ğini savundu. Kasulides "Tam üyelikgörüşmelerinebir şans ta- nınırsa, bu sürecin, söz konusu za>if noktayı ortadan kaktırdığı görülecektir. Böyle olmasa bile Kıbns (Rum kesimi) AB'ye ka- nlabtlir" dedi. AB diplomatlan ise, Kıbns sorununa siyasi bir çözüm getirilmeden görüşmele- rin askıya alınmasınm kaçınıl- maz olduğu görüşünü dile getir- diler. Kıbns Rum kesimiyle gö- rüşmelerin askıya almması, beş doğu Avrupa ülkesi ile başlatılan tam üyelik görüsmelerini de teh- likeye sokacak. AB'nin Lüksem- burg Zirvesi 'nde aldığı karar çer- çevesinde Çek Cumhuriyeti, Es- tonya, Macaristan, Polonya ve Slovenya'mn 2003 yıhndan iti- baren AB'ye tam üye olması plan- lanıyor. Kıbrıs ile görüşmeler dondurulursa. Yunanistan'ın di- ğer ülkelerin adaylıklannı veto et- mesi kaçınılmaz görünüyor. İtarya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini ile göriişen Güney Kıbns Rum kesimi Dışişleri Bakanı Yannakis Kasulides tam ü>elik asamasına gelinceye kadar adanın birliğini sağlamakve dunımu olumlu yönde geüştirmek için her türlü çaba>ı gösterecekleri sözü \erdiklerini belirtti. 'Ankara barış iştemiyor' REŞAT AKAR LEFKOŞA-Kıbns Rum Yönetimi Baş- kanı GlafkosKlerides Avnıpa Birliği ile Gü- ney Kıbns arasınıda tam üyelik görüşme- lerinin başlamasını "Tarihi bir gün" ola- rak nitelerken Kıbns Türkleri'nin müza- kerelerdetemsil edilmemesini Ankara'nın "uziaşmaz tutumuna" bağladı. Rum basınına göre Kıbnslı Türkler'i tam üyelik görüşmelenne katılmak için davet ettiklerini anlatan Klerides "Maale- sef Denktaş ve Ankara'nın rurumu Kıbns sorununun çözümü ve.tam üyelikgörüşme- leri konulannda olumsuzdur" dedı. Klerides Kıbnslı Türk ve Rumlann An- kara'nın müdahalesi olmadan kendi baş- lanna bırakılmalan durumunda Kıbns so- rununa kısa sürede bir çözüm bulmuş ola- caklannı savundu ve "KıbnsbTürkvatan- daşlanmızm geleceği için ilgi gösteriyonız. • Kıbns Rum lideri Klerides, AB'yle üyelik görüşmelerinin başlamasını "Tarihi bir gün" olarak değerlendirdi ve "uzlaşmaz" tutumu nedeniyle Türkiye'yi suçladı. Düşmanlık duv gusu hissetmelerini istemi- yoruz.Çünküasluıda böyle bir şey yoktur" iddiasında bulundu. KJerides "Bağunsız bir devletolarak ve Kıbnslı Türklerle işbirliği halinde, A>TU- pa Birliği'nc girilmesine >ol acacak bir çö- züm bektentisi içinde oMuklanm" belirtti. Bu arada Dışışlen Bakanı lsmail Cem'in, öncekı gün KKTC'ye gerçekleştirdığı zi- yaret sırasında yapmış olduğu açıklama- lar Rum basınından sert tepki gördü. File- letheros gazetesı konuyla ilgili haberi Do- ğu Akdeniz'de GerginlikYönünde Tehdit- ler başlığı altında verirken şöyle dedi: "Kıbns ile tam ü>elik görüşmelerinin başlamasuıa misilleme olarak Kıbns'ın iş- gal bölgesine yapdğı >ıkiınm zi\areti sıra- sında Türkiye Dışişleri Bakanı tsmail Cem Doğu Akdeniz'tk tehlikeii gerginlik olabi- leceği yönünde tenditkr savurdu." Haravgi gazetesı aynı konudaki haberi "Türkiye Dışişleri Bakanı: Kıbns Türkfc- ri'ne yönelik tahrik, Türkivt'ye karşı bir tahrik olacak" başlığı altında verdi. Mahi gazetesı haberi. "Entegrasyon Ko- nusunda Cem'den Yeni Tehdttter" başlığı altında verdi. Ingilizce yayımlanan Cyprus Mail ga- zetesi de haberi manşetten ve "Türkiye Kıbns konusunda me>danageleceknrma- nış konusunda Avrupa Birliği'ne uyanda bulunuyor" başlığı altında yayımladı. Alithla gazetesi haberi "Entegrasyon- la Tehdit Edjyorlar" başlığı altunda verdi. rametreleri ortadan kaldırmıştır. 9 Kıbns'ta önümüzdeki dönemde banş ve istikran tehdit eden bu geliş- meler karşısmda şimdi öncelikli amaç adadaki iki devletin temel meseleleri- ni çözümlemesi suretiyle banş içinde yan yana yaşamalannın sağlanması- dır. Adada iki ayn ve eşit halk, demok- rasi ve devletin mevcudiyeti kabul edil- medikçe Kıbns konusunda ortak çözüm dogrultusunda bir ilerleme kaydedil- mesi mümkün görülmemektedir. 9 KKTC'ye karşı uluslararası alan- da uygulanan engelleyici tedbirlerin kaldınlması ve KKTC'nin bütün ülke- lerle serbestçe siyasi, ekonomik, kül- türel ve sportif temaslar sürdürebilme- si amacıyla Türkiye ile KKTC müşte- rek çabalannı güçlendirerek devam et- tireceklerdir. 9 tki ülke arasında. KKTC ekono- misinin gelişmekte olan sektörlerinin kademeli olarak korunmasını da göz önünde tutmak suretiyle gümrüklerin uyumlaştınlması ve serbest ticaret ko- şullan çerçevesinde mal. hizmet ve ser- mayenin serbest dolaşmmı. teknoloji transferini ve yatınmlann akışını temel alan ortak ekonomik alan tesis edil- mesi kararlaştınlmıştır. Ortak ekono- mik polıtikalann tespitı, kalkınma ve gelişme stratejisinin belirlenmesi ve bu doğrultuda bölgesel planlanam ya- pılması amacıyla Ortak Ekonomik Ko- mite kurulmuştur. 9 Ortak Ekonomik Komite bağla- mında, turizm, eğitim, ulaştırma, ha- berleşme, enerji, tanm, sanayi, ticaret, yatınm. kredi- finansman. para-banka alanlanndaki mevcut işbirliği gelişti- rilecektir. 9 KKTC turizminin gelişmesini hızlandırmak için ulaştırma ve pazar- lama alanlanndaki sorunlann aşılma- sına yönelik imkânlar arttınlacaktır. KKTC'nin sosyo-ekonomik gelişme- sinde önemli bir yeri olan Türkiye'den deniz yoluyla ve boru hattıyla su geti- nlmesi projeleri süratle sonuçlandın- lacaktır. Konsey' de sancıh anlar Toplantının basına kapalı kısmın- da iki ülke bakanlan arasında zaman zaman tartışmalann yaşandıgı kay- dedildi. KKTC Maliye Bakanı Co- şar söz alarak. "Türkiye, bize verdi- ği sözleri tutmuyor. Verdiği sözleri tutmayan bir ülke nasıl olur da ulus- lararası alanda bizedestekçıkar" de- di. Bu sözler üzerine sinirlenen Ekonomi Bakanı Güneş Taner, Tür- kiye'nin elinden geleni yaptığını bil- dirdi. Bu arada.Cumhurbaşkanı Süley- man Dcmird, KKTC de Derviş Eroğ- lu hükümetini zorlayan muhalefet partilerini uyardı. Kıbns sorununun çok zor bir dönemece girdiğini, bu konuda başan sağlanması için önce- likle KKTC'de uyumlu bir hüküme- tin var olması gerektigini işaret eden Demirel, "Birlik ve beraberük için- de olmahsınız. Kıbns, hem adadaki soydaşlanmızın hem de tüm Türki- ye'nin ulusal davasıdır. Bu davayı za- afa uğratmamak için herşeyi yapaca- ğız. Siyasi partilerin dekmokratik farklı görüşlerini anlıyorum. Ancak asgari müşterekte bulunmah, Bu müs- terek, Kıbns Türkleri'nüı gmenliği- nüı korunmasıdır" dedi. İSBAŞ-İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İSBAŞ-Istanbul Trakya Sorbest Bölge Kurucu ve Işletlclsl Anoram Şirketi Yftnetim Kuaılu'nun 27.03.1998 tarlh ve 81 nolu karan gereğince flrketin 1997 yılı olagan genel kurulu 20.04.1998 günü saat 14.00'de. şlrket ortaklanrnn tomamının Kagıthane/istonbLilaa bukjnan şubemize daha yakın olmalan ve bu nedenle daha kolay toplanacaklanndan jlrket şubesinin bulunduğu Ayazma Yolu No:45 Kagrthane/İSTANBUL adreslnde afagıda sunulan gündemdekl konulan göruşüp korara baglamak üzere toplanacaktır. 1997 yılı faallyet rapoaı Ite bllanço. kar ve zorar cetvelleri genel kunAın yapılacagı şube adresl olan Ayazma Yolu No:45 Kağrthane/lstanbul adreslnde ve ?lrket merkezl olan Ferhatpaşa Mah. Karatoprak mevkll Çatalca/lstanbul adreslnde 05.04.1998 tarlhlnden itibaren ortaklanr Incelemeslne açık bulundurulacaktır. Pay sahlplertnln toplantıya katılımını. toplantıya btatat iştlrak edemeyecek ortaklarımızın açagıdaki orneğe göre dûzenleyeceklerl noter tasdlkll temsll belgelerlnl toplantı tarlhlnden 1 hafta önceslne kadar {Irketimlze ibraz ederek gene( kunia gMş karfı almalannı rlca edertz. GÜNDEM: 1- Açılıj ve Dlvan Heyetlnln seçlmi. 2- Genel kuful toplantı tutanoöının Imzası hususunda dlvan heyetlne yetkl verllmesl, 3- 1997 yılı faallyet ve hesaplanna lll^kln Yûnetlm Kurulu faallyet raporu ve Denetçl raporiannın okunması ve mûzakeresi. 4- Şlrketln 1997 yılına alt bllanço, kar ve zarar hesaplannın Incelenmesl. mûzakeresi. 5- Yönetim Kurulu ûyelerlnln ve denetçllerln 1997 yıh faallyetterlne iltskin oyn oyn Ibrolon. 6- Yönetim kurulu ûyelerlnln ve denetçllerln seçlmi ve görev sûrelerlnln taylnl. 7- Dilek ve temennfler. İSBAŞ İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş. TEMSİL BELGESİ: İSBAŞ-İstanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve Isleticl A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 20.04.1998 günü saat 14.00'de yapHacak 1997 yrtı ortaklar otağan genel kurulunda beni temslle, İSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve işleticlsl A.Ş. nde sahip oldugum hisseler Itlbarlyie adıma oy kutlanmaya yetkiH olmak Cızere nı hususi vekil toyln ettlm. Vekalet Veren Vekll Hisse ve Oy Miktan Tarlh/lmza KAYSERİ ASLİYE 3.HUKUK MAHKEMESİTNDEN 1997 818 Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlığı adına. Hazine vekillığı tarafın- dan davahlar Ferudun Akkaya ve 26 arkadaşı hakkında açılan hükmen tescil davasınm yapılan yargılamasında verilen ara karan gereğince: Kayseri Zümrût Mah. Civan Sok. No: 15'de oturduğu bildirilen Fe- rudun Akkaya ile Ayşe Çetinkaya'nın, yine Kayseri Zümrüt Mah. Civan Sok. No: 5 ve 9'da oturduklan bildin- len Zehra Başar ve Salıh Kanlıoğlu'nun tüm ara- malara rağmen buluna- madığmdan dava dilek- çesinin kendilerıne ila- nen teblığine karar venl- diğinden, adı geçen da- v alılann duruşmanın ya- pılacağı 12.5.1998 tari- hinde saat 9.00'da yargı- lamaya bizzat gelmeleri veya kendılerinı birer vekil ile temsil ettirme- leri, aksi taktirde yargı- lamanın yokluğunda sürdürûlüp karar \erile- ceği ilanen tebliğ olu- nur. 17.3.1998 Basın: 13471 8. YIL Sız! Refik Nugay'ı yüreğinden vuranlar... "YAŞIYORUM" sanıyorsunuz, hem de mutlu! Oysa karanlıkta mutsuz gezişen, ölü yaşayanlar olduğunuzun bilincindesiniz. Hiç kuşkum yok! R. NUGAY Atasenin aracına saldırı amacına ulaştı Karadayı^nın Atiııa ziyareti sallantıda ACI KAYBEMIZ Sendikamızın eski Genel Başkanlanndan DOĞAN CANAğabeyimizi 31.03.1998 günü kaybettik. Cenazesi 1 Nisan 1998 günü (bugün) öğle namazından sonra Levent Camii'nden kaldınlacaktır. Kendisine Allah'tan mağflret. ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİK.4SI ÖZGEN ACAR ANKARA -Atina'da Türk askeri ataşesınin arabasına bomba konulması olayı Genelkur- may Başkanı Orgeneral lsmail Hakkı Kara- dayı'nın Yunanıstan'a yapacağı resmi ziyare- tin iptali ile sonuçlanabilecek. Bu durum. Yu- nan lobisini ABD ve Kanada'da yönlendiren bir numaralı kuruluş olanAmerikalı Yunanb- lann Egitimsal Gelişmesi Birligi'nın (AHE- PA) Ankara'yı ziyaret eden yöneticilerine de duyuruldu. Karadayrnın pazartesi günü Ati- na'ya Batı A\Tupa Birliği toplantısı nedeniy- le yapacağı iki günlük ziyarete, askeri ataşe Alb. Ahmet Haluk Arabacıbaşı'nın arabasına bomba konulması olayı gölge düşürdü. Kara- dayı'ya yakın bir kaynak Cumhunyet'e şu de- ğerlendirmeyı yapü: "Ammsanacağı üzere,ken- disi geçen yd Yunan l lusal Günü nedeniyle An- karattaki resmi kabule katddığında 'Egelde ba- nş için her zaman Aüna\a gitmeye hazır ol- duğunu 1 Yunan Büyükelçisi'ne medya önün- de açıklamıştı. Geçen hafta Türkne dışında ol- duğu için bu yılki kabule katılamayınca \eka- leten gönderdiği ikind Başkan Orgeneral Çe- vik Bir aracüığı ile aynı mesajı yeniden iletmek- le kalmadu önümüzdeki hafta Atina'ya gide- cegini de teyid etti." Atina'daki bomba olayından sonraki geliş- meyi ise aynı general şöyle yorumladı: "Baş- kanımızın, Yunanistan'ın konuğu olan askeri ataşemize yönelik sakhnyı protesto amaayla ziyaretini iptal etmesi söz konusudur. Buna karşılık zh aretin iptal edilmesine en çok sevi- necekgnıbun. iki ülke arasındaki gerçekdost- luğu isteme>en fanatik Y'unanhlann olacağı da açık bir gerçektir. Başkanımız bu hafta içinde Anna'yagidipgitrrıev'eceğine kararverecektiıf l.T.t.A. Eczacıhk Bilimleri Fakültesi'nden aldığım 3639 no'lu diplomamı kaybettim, hükümsüzdür. AL/RIZA ÜSTOĞLU Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. NAZ/FE TEKGÜL TÜRK HTKUKÇU KADINL4R DERNEĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Türk Hukukçu K.adınlar Demeğınm Olagan Genel Kurol loplantısı 21 Nısan 1998 günü saal 13 00'ie Isl Teknıl L!nıven.ı!esı Majka Sosyal Tesıslm Küçük Saion'dayapılacaktır (Tel 243 24 74) 21 Nısan 19% günü ılk loplantıda çogunluk sağlanamayacağı tahmın edıldı- ğınden 28 Nısan 1W8 Salı günü a\-nı gundemle. a>Tiı > er \ e saatte nısapsu olarak yapılacaktır Sayın û>elenn loplantıya kalılmalan sa>gı ılc nca olunur YÖ>ETtM KlKULll CÜ>DEM: 1- Açılış ve saygı duruşu. 2 Baskanlık Dnanı'nın seçımı. 3 Yönenm Kurulu faalıyet raporunun okunması. 4 Denetleme Kurulu raporunun okunması. 5 Yo- netım Kurulu ve Deneüeme Kurulu'nun ıbrası, 6 Tüzugün " maddede belmıldı- gi gibı maddenırt degıştınlerek gınş ucretı \e demek aıdatınm yeniden tespitı. ^ 1998-1999 tahmmı butçesının okunması ve onanması. 8 Yenı Yönetim Kurulu \ e Denetım Kurulu üyelennm seçımı. 9 Konsev Burs Komıtesı. Teknık Kurul uye- lennuı seçımı. 10 Kamu yaranna demek olmak ıçın gerekli ıslemlenn \apılması ıçın ^ önetıın Kurulu'na yetkj venlmesı. 11 Dılekler Not: 4 Nısan 1998 gunlu Baltalımanı'nda yapılacak vemek bayram. tatılı dolayısıyla 18 Niıan 1998 Cmnırtesi günü saat 12.00'ye ertelenmijrtr. BURSA VERGİ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996/681 Karar No: 1997/963 Temyiz No: 1997/875 Davacı Alı Kahyaoğlu vansi Esma Kürkçü tarafından, gelır vergisı ve fon payı tarhi- yatının terkıni istemıyle Lapsekı Mal Müdürlüğü'ne karşı açılan davada mahkememiz- ce venlen 30.9.1997 gün veE.No: 1996/681 K. No: 1997'963 sayılı hükmünitıraz yo- luyla incelenmesı, davalı Lapseki Mal Müdürlüğü'nce istenmış, ancak davacının adre- sınin bellı olmaması nedeniyle itıraz dilekçesi tebligatı yapılamadığından 7201 sayılı kanun hükümleri uyannca itıraz dilekçesi davacıya ilanen tebliğ olunur. Basın: 13309 BURSA VERGİ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996/684 Karar No: 1997/965 Temyiz No: 1997/878 Davacı Ali Kahyaoğlu varisi tarafindan, KDV tarhiyatının terkini istemiyle Lapseti Mal Müdürlüğü'ne karşı açılan davada mahkememizce verilen 30.9.1997 gün ve E. No: 1996 684 K. No: 1997/965 sayılı hükmün itiraz yoluyla ıncelenmesi, davalı Lapseki Mil Müdürlüğü'nce ıstenmiş, ancak davacının adresinin belli olmaması nedeniyle itiraz di- lekçesi tebligatı yapılamadığından 7201 sayılı kanun hükümleri uyannca itiraz dilekçe- si davacıya ilanen tebliğ olunur. Basın: 13311
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog