Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA kaplaıtıin Ambalaj Sanayı ve Ticaret A Ş KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 31.12.1997 TARİHLİ ÖZET BİLANÇOSU (Milyon TL) AKTlf I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır DeÇener B- Menku! kjymetler ıNet) C- Kısa Vadelı Ticari Alacaklat (Net) 0- Dıfier Kısa Vadelı Alacaklar (Netl E- StoMar (Net) 1-Stokiar 2- Venlen Sıpanş Avanslan r~ Dığer Dönen Variıklar II- DURAN VARLIKLAR A- Umn Vadetı Tıcarı Alacaklar B- Dıjer Uzun Vadelı Alacaklar C firansal Duran Varitklar D- Maddı Duran Varlıktar 1- Bınaiar Arsa ve Araa 2- Makma Tesıs ve Cıhaztar 3- Dıger Duran Varlıkiar 4- BMIKTTHŞ Amoftısnunlsr (-) 5- Yapılmakta Otan Yatınmlar 6- Venlen Sıçans Avanslan E- Maddı Olmavan Duran Vartıklar 1-Mad Olm Duran Vartıklar 2- Venlen Avanslar 3- Aras ve Gelıştırme Gıderlen F- DıOer Duran VatMdar AKTİF TOPLAMI CARI DÖNEM 31 12 1997 243 788 3 582 236 678 2 327177 119 735 -1815 538 136 093 4922 923 0 0 124 598 0 613 321 202 248670 16574 0 0 124 962 1009066 923 1475 2 139 791 1136 426 ÖNCEKI DÖN£M 31 12 1996 105 522 293 133 052 1360 549 65 010 -944 974 0 0 101460 0 333 528 7 105 815 0 0 73 676 613 637 161 0 0 0 1.157 609 290 688 630 1.297 920 PASIF I- KISA VAOEÜ BORÇLAR A- Rnansal Borçlar B- Ticân Borçlv C- Dıger Kısa Vadelı Borçlar D- Alman Sıpanş Avanslan E- Borç ve Gıder Karsıhklan II- UZUN VADELI BORÇLAR A- Rnansal Borçlar B-Tican Borçlar C- Dıjer Uzun Vadelı Borçlar D- Alınan Sırjanş Avanslan E- Borç ve Gıder KarsiMdan III- ÖZSERMAYE A- Sermaye C- Errnsyon Pnmj 0- Venıden DeOerieme DeOer Artışı 1 Duran Variıklar Dejer Artjşı 2- Iştıraklerde Değer Artışı 3- Borsada Oluşan Değer Artışı E- YedeMer 1- Yasal Vedekltr 2- Statü Yedeklen 3- Özel YedeUer 4- Olaganüstu YedeUer 5 - Maiıyei Artış Fcnu 6- Serm Ekl IşLHısGaynmen Sahş Katanç 7- Geçmış Yıl Kan F- Net Oonem Kan G- Donem Zaran (-) H- Geçmış Yıl Zaran (-) PASIF TOPLAMI CARIDOHEM 31 12 1997 937 455 28578 0 67 211 0 0 2.208 48 847 3135 15 951 166.681 29877 949 30666 103614 0 0 0 122 762 300000 231972 966 033 121401 49 885 0 0 244 124 226 376 1669 291 2139 791 ÖHCEKİ DONEM 31 12 1996 515 050 2B1 0 58417 2 202 0 43 566 0 3124 86.312 42OS0 3187 6 578 3509 57 957 150 000 231972 515 331 93 686 0 141 281 61466 NOT 1 ŞİRKETM FIILI FAALİYET KONUSU Işle'menın fulı faa'ıveî konüsu her nevı olukl-j ^vha ve kutu rmalatı ^e satısıdır NOT 2 SERPtAYEHlN M O VE DAHA FAZLASIMA SAHİP OflTAKLAK Şırket sermayenın 31 Aralık 1997 tarıhı rtıbanyle M O ve oaha tazlasına sahıc ortaklar aşagıdak] gıbıdır âdı PavOranı Sınaı ve Malı Yatırımlar Holdıng A.Ş 43 40 SCA Packaoıng intematıonal B V 29.17 ttjer 27.43 130195 87 500 82 305 w r 3. samurEYl TEMSIL EOEN HISSE SENETLERİNE TANIMN IMTIYAZLAR Yonetjm Kurul'j U/elennden kı (21 smın B gruü.. Uı^er u,eler n tse A grubu Murakıplar Kurulu uyelennden bınnm A orutHJ, dıjennın B grubu hsse senetlen sarııptennm grJstereceO 1 ada,iar arasındar secıime hakkı buiuniıaKiadır ş.reı aıu stKieşmesmm 15 maddesıne gore Olaflan ve Otajanustû Genel Kurul TopünmanTKla A veya B grubu her hısse senedı sanioıne veya onun vekılıne 5G oy C grubu rıer hısse senedı de sahıbıne veya onun vefcüjm 1 oy lakfcj vcrir. Önamh karariann aMimasmda Şirket Genet Kurutu veya Yonetım Kurulu nun karar alması 2orunlu ohıp. bu hususJarda karar ahnabılmesı ıçın Genel Kurutda B gnı(w hemdMinitan en az bmnm ve Yönetım Kunılu nda B grubu hıssedarlarca aday gostenten kışıler arasından seçrien Yönetnn Kurulu uyelennden en az bmmfl olunilu oy m r n u i fjanUr. K0T4 KArm.1 SERMAYE TUTARI Şırketm kavıtlı sermaye tavanı 1 250 000 mır/on TLdır NOT 5 riL IÇİNOE YAF1UUİ SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYKAKUUH Sermaye Pıyasası Kurulu nun 3 6 97 tanrı 83/74? sayılı ıznı ıle şırketm 150 000 milyon TL den 300 000 rmryon TL'sma yûkseSlmtştir Blı artıştı 43 795 nMyon TL istirak hısse satış kanndan 38 838 milyon TL 1996 yılı kanndan ve 67 367 milyon TL yenıden degerleme deger arnş lonundan karşıönmıştH NOT S TEMEL MUHASEBE ILKELEM 6 1 Finansal Tablolann Hazirlanıtı Ş'rket fmansal tabioıanm ^e dıpnotlarmı yurûrtuktekı bcan ve rrtak mevzuata ve 1989'dan baslayaralt Sennaye Plyasast Kurulu'mın fSPfT) 29 Ocak 1989 taridh Ftesrnı Ganne de yayımlanan Xl/1numarab teokaı ve bu teMğe ılışkm degışıklık ve eklemeler yapan sen XI * * dıger tebkj)len)ela ıke ve kuralara nygun otjrak tuzırtamaktadır Devtet isütıst* EnsMusû aratmdan yayınlanan ûlke gendınde loptan eşya fiyat endeksıne göre Turkıye'de 1996 y * enflasyonu %91 0 ve 31 Aralık 1997 ve 1996 tan- rnnde sona eren ûç yıRık donemler ıçınde sırasıyla %582 ve %637 olmuştur Sermaye Pıyasası Kurulu teblığten nnansal tarjlotann saoıt krymettenn ıstege ba4h olarak T C Malıye Bakanlıgı nın yıHık yayınladıOı yenıden degerteme oranlan ıle yeruden deOerlenmesı ve alacak ve borçlann reeskontu dışında tantH malıyet yonlemıyle haartınmasını öngörmektedır TOrk vergi mevzuatı ve yukanda sözu geçen SPK munasebe rike ve kuralannda. yufcanda bahsedıldiğı gıbı sabıt kıymetlenn tsteOe baOlı otarak yenıden deOertenmesı ve aiacak ve borçlann reeskontu dışında enftasyonun hnansal tablolar ûzermdekı etkısıne ılışlan herhangı bır duzertme öngorûlmernış veya zorunlu bhnmamıştır Aksı belırtılmedıkçe butûn rakamlar mıryon TL olarak venlmıştır e 2 Sloklır Stokia- elde etme malıyetı «eya net gerçekleşebılır degenn dusuk olam ıle cteOerlenmıştır üreom mahyetı asterra safha mahyetı olup aybk agınıklı ortatama matvet yön- tem uvgulanmaktadtr Yıl sonlannda nılı stok sayımlan yapılmaktadır ( 3 Madd! Duran Variıklar Amonısmana tarjı maddı duran varVıklann elde etme mairyetlerı ve binkmış amoriısmanlan T C Uabye ve Gümrûk Bakanlıgı nca befuiılen orantarda yenıden degerlemeye latH ttıtulmakUdır 31 Aralık 1997 de sona eren bır yHMı donem ıçm yenıden deg>rt«ne oranı olarak %80 4 esas aknmıştir Duran varMdarcla son uç yılda yapHan yenıden OeOerieme tutarlan aynntılı oılanço dıpnotu 29 da veninnşur Amornsmanlar Tûrk vergı mevztıatınm ongördügü rjrankar ıle biabr dışında yenıden degenenmtş tutanaı Ozennden aynlmaktadtr Maotfı ouraıı vahıklara hızlanöıntoıış ve normal amortsman yontemlen ıle amortısman aynlmakiadır İ.4 fekıkltr M B*«lı OrtatlıUar Iştıraider ve baglı o4akl*lar elde etme malıyetı artı ılgıfı kunıluşlann «; kaynakiannfjan yaptıkları sennaye arnırtmlarmdan edmHen bedelss hısse senetlennın nomınal degenennden sennaye taahhûtlen duşulerek yansrtılmaktadır Iştıraktenn ve bagiı ortaklıklann ıç kaynaklanndan yaptıklan sermaye armnmlanndan edmlen tussefenn no- mınal deger karşıhOı ıştırakler deger artış lonuru danıl edılmekiedır Baglı ortaklık ve ıştıraUei)en alman temettû gelınen baglı ortaklık ve ıştıraklenn temettû dagıtırm kararmı alması ıle tahakkuk edflmektedır İ.S YataKi Para CliKlnstn AUcık ve Borçltr Yıl ^ınoe yabancı para ctnsınden gerçekleşen tum ışlemlerde ışlem tanrundekı kurtar esas ahmr Bılançoda yer alan nakrt rjâvız ıle rJovrz tevdıat hesaplan TC Merkez Bankası etektıf alış kuru te dovız ctnsınden olan (senetlt senetsc) alacak ve borçlan ıse TC Merkez Bankası dovız ahs kuru ıle Tüfk Urası na çevnlmıstır Tûrk LırasTna çevrılmeden drjgan kur farklan gelır taMosunda dıkkaie alınmıştır l 31 Arahk 1997 tannı ıbbanyle yaprimakta olan yatınmlar aşagıdakı gıbıdır Yatınm Tutan GerçeMeşme Derecesı % BaSlâfJU Jirjllı - Oluklu B Dalga ÜnMOİ 89.237 TL 92 65 08/1997 -KutuMakmesı 125 093 TL 32 87 08/1997 • Oluklu Srtndırten 10 710 TL 92 65 08/1997 Tüm yatınmlar 1998 yılı ıçınde tamamtanacaktır NOT 13. 0RTMOJUI. İSTİRMLER VE BAĞLI ORTAICLIKLARLA OLAN ALACM. BORÇ USflSl Şırketm 31 Aralık 1997 tanhı rtıbanyte ıhsk* kumruşlaria (ortaklar tştırakler ve bagk omlbıldar) olan alacak ve borç ıdşteı asağıdakı gıbıdır Tıcan ~ Bûrx Ajacjfc taa 1 544OOrtaMar Çukurova Holdıng A Ş T Genel Sıgorta A Ş Temettû Borçlan a) Baglı Ortaklık SCA Packagıng Ambalaı Çukurova Kımya End A.Ş ıS) Iştırakier SelkasanA.Ş 876 783 n 79 626 79626 - 509 490 19 Tûrk vergı kanunlan uyannca kurumlar vergısı oranı %25 olarak belırlenmıstır Bu orana göre hesaplanan vergı ındınm ve ıstsnalar dûşokneden oncekı kurum aanemm %20 smden az olamaz Kurum kazancından asgan kurumlar vergısı. ıştırak kazançlan A bpi fonlardan gaynmenkul ve nsk sermayesı fonlan ıle ortakkklardan eUe eoDen kazançtar ındmldıkten sonra kalan kısım halka acık şırketlerde % 10 dıger şırketlerde ıse yatınm indinmı kadar krsım M 5 gen kabrn % 20 ge«r vergısı stopatma tabıdır Ancak %10 veya %20Hk (yatınm ındınmı ıçın 1.15) bu oran kurum kazana ıçındeta rjevtel tahvDi. Itazme bonosu gelır orüfchSı senedınden ekte edılen kazançlarm payına gore sıtıra kadar ıneMmektedır Hesaplanan kurumiar vergtsı ve kurum stooajı aynca *M0 oranında ton kesıntısıne sahıptır Tûrk vergı kanvnlanna gore zararlar. zarann oluştugu yılı ızleyen beş yıl ıçınde vergı tiesaplanmasında kardan mahsup edıleMır Kurumlar Vergısı ("KVı Kanunu 51 sen No lu tebkgm III Mlümu ne gore tam mukellefryete tabı kunımlann gaynmenkuiennm ve «tlrak htatt unetlennın satısmdan doçan kazançlan satjşm vapıldıQı yılm beyannamesının venktıgı dörtemffi sonuna kadar serrnayeye B M edfenası dururmında kunımiv vgialııılan müstesna olup ton danıl %11 stopaı uygulanmaktadır Aynca sırkeun bu hakOn yarartanabılmesı ıçm KV beyanrıamtsinin venteceflı arihe kadar şırket y e M orgmnca sermaye artfınmma karar venlerek ılgılı bakantıfla başvurulması gerekmektedır 1996 hısse senedı sahş kan olan 43 795 milyon TL 1997de sermayeye ılave edilmıstjr Şırfcst Tûrk vergı kanunlanna g6re oncekı yıta alt kurumlar vergısının % 70 kadartık ksmını can yıl vergı yOkûmlûlûOıınun karsılıgı olarak 12 eşrt taksrtte oimak ûzere peşm olarak orjemektedır Şırketm vergı hesaplamaları uzan vergı danışmanlarının yardımryla yapılmaktadır ve şırket voneMtlen mevcut vergı karsıhklannın yeterlı otdugu gorftsündedır Şırket 1997 yılı kurumlar vergısı hesaptamasmı 54 ve 55 Sen no lu Kurumlar Vergsı Genel Tebhjlen nı dıkkate alarak yapmrş 1997 y* ıçmde «nansman gıder kısıltaması yoktur e 7 Kıdem Tızmlnatı Kar*ılujı Şırket I; Kanunu uyannca ıstıtalar ve haklı aedenler dışmdakı rşten çıkarmalarrja ve emekMık haNnde personele azrmnat odemek durumımdadrr Bu tazmmat. ısten pkamu «ya emekllık tanhme kadar çalrşılan her yıl ıçm 104 734 bın TL (1996 53 312oın TL I yi geçmemek şartj ık 30 günhjk ûcret karsrtoıdır Kıdem tazmnatı He ılg* gıder- leı ancak öoemenm yapıkfcgı yıkSa kanunen kabul edrtt gıder oürak kayoedılmekterilr 6 I Dljer tHam» «ıHnılırl Oıger bılanço kalemlen malı taMolarda kayıtlı deterien uzennden yansrtırm^lanlır. W T 7 İLİŞKİLİ KURULUŞ1.AR Şırketm ortakları ıştıraklen baSlı menkul krymetten ıle şırket ortaklarının dıfjer *Şk* kuruluşBrmı ıHşkık kurulırşlar olarak nrtelendınlmıştır Işletme ıle (tolayk sermaye ve yönetım ıksksme sarııp ıstımkler ve baglı ortaklıBam dökümü ıle ıstnUer ve ba$lı ortaklıklar hesabında yer alan ortaktıkUnn ısımlen ve ıştırak oran ve tutarlan şu şeküdedlr İstirak Orarn :\i İstirak Tutan (Mllvon Tl) NOT 14 BILANÇO TARDHKDEK SONRAH OLAYLAR Kıdem tazrmnatı tavanı 1 Ocak 1998 den ıtıbaren 104 734 400 TLden 149.990.000 TLV» yûkseMrmsıjr Bu art^ın eBda Imtem üartnjaun 61.706 nHyoıı T l artması yonünde otmustur NOT 1S. SARTA BA&J ZARABLAR VE KAZAHÇLAR 31 Arank 1997 tanhı Mbanyle şırket avukaflann5an alınan yazılı bılgılere göre. şırket urafından açılan çeşrtiı hukukı davalar sonucunda doOaMecek muntemel zarartar 1 2 K milyon TL muntemel kazançlar topBmı 17.707 rmryon TL crvanndadır NOTIt AKTTF 0E6EBLB1 OZtRtHOEHİ İPOTB VE TCMtMAT TUTARLARI Şırtetın akî • oege+r u:er nde' 50 0O0 mıtvon TL ıpotek mevcut olup Yapı ve Kredı Bankası A.Ş >e kredı temmatı olarak venlrmştır NOT 17 AKTIFLERİN SIGORTA TUTARI 31 Aralık 199" tarhı ıtıbarMe tnianço öegen 245 946 rr.ıiyon TL olan stoklar ve brût detler degen 2.824 604 mıryon TL olan sabıt krymetter ve rjıOer aktrner ûzermde toolam sıgorta defjerlerı snsı ıle 350 000 mıtyon TL /e 2 842 OOOrr.ılyon TL dır NOT I I ALACAKLAR KARŞILIĞINOA ALINMIŞ DLAM IPOTEK VE DIGEfl TEMHUTIAR Şırketın alacaklan karsılığında aimış olduğu ıpotek ve temınat yoktur NOT 19 PASİFTC YER ALKAYAN TAAHHÜTUR 31 Aralık 1997 tanrıı rtıtarıyle 285 S33 mıryon TL tutarmda banka temrat mektubu 5 582 milyon TL tutannda temınai senedı 60 819 mıryon TL 2,587 278 ABD Dolan ve 4 492 586 Fransız Franoı tutartannda kefalet Diracat teşvik belgesı uyannca 2.735 520 ABD Dolan tutannda ıhracat taahhüdü bulımmaktadıı HOT2H BAHKAUkRDAKl BIOKE MEVDUAT 31 Aralık 1997 tanhı rtıbanyle bankaiarda bioke mevduat yoktur NOT 21 MENKUL KIYMETLER Şırketın 31 Aralık 1997 tanhı rrban ıle bıtançosunda gostenlmiş menkul krymetı yoklur Rnansal duran varhUannın ıse borsa rayıcı bukınmamaktadır NOT 22 MENKUL KIYMETLER VE BAGLI MENKUl KIYMETUR GflUMJ IÇINDE YER ALIP ŞIRKETIN ORTAKLARI. İŞT1RAKLERİ VE 8AĞLI ORTAKLIKLARITMMFINDAN ÇIKARILMIŞ 8ULUNAN MENKUL KIYMETLER 31 Aralık 1997 tanhı ıtıbanyle bulunmamaktadır NOT a -DrfiER- İBARESINI TAŞIYAN HESAP KALEMIERİ 31 Arahk 1997 rtıbarı ıle bılançoda cttOer" ıbaresım taşryan ve dahıl otdugu grubun %2r/sln veya bılanço aktrj toplamının %5'mı asan hesap kalemlen asajjıda bekrulmısıjr Ol|tr Dtnm Varhttar 2.631 1,023 4929 LSB1 \i \ "• •' - • " - • • • • . - 16.574 .*lt'ltt« . !• , ı ı » r ı M İ l . ' i l l i l i , - ı : NOT 24 PtRSONaOEN ALACAKLAR VE PERSONELE BORÇLAR Şırketın 31 Aralık 1997 tanhı ıtıoanyie bılançosundakı 'Dıjer Alacaklar" de "D4er Kısa ve Uzun VadeC Borçlar- nesap kalemlen ıcensınde bulunan ve bnanço aktii toplamının yûzde t»nm aşan personeiden alacakla/ ve personele borçıar tutan yoktur NOT 25 ORTAHJUtOUI, İŞTIRAKLEROEN VE IA6U ORTUDJKURDAN ŞUPHELİ ALACAKLAR 31 Aralık 1997 tanhı ıtıbanyle rjrtaklarrjan ıstıraklerden ve baglı ortaklıkıardan alacaklar nedenıyle aynlan şupheh alacak karsttgı buhmmamaküdır N0T26 ŞUPHELİ ALACAKLAR Şırkettn vadesı aelmış ^eya henuz gelmeyen alacaklan ıçın ayırdıgı şûpheh alacaklann toplam tutan 17 707 mıryon TL'tflc. NOT 27 IŞT1RAKLER VE BAGLI ORTAKLKLAROA İÇSEL MYMKLAROAN YAPILAN SERMAYE AHTTRIM1 NEDEMtYLE ELDE EDILEN BEDELSİZ HISSE SENEDI TUTARLARI Iştırakler «e bagiı onaklıklarrja ıçsei ka>naklarılan yapılan sermaye artunmı nedemyle elde edılen bedelsız hsse senedı tutarlan asajıdakı oıDıdir * Bedetsız Hsse (mırvon TL1 SdkesanKagıtvePaketlemeAŞ Iştırak 31418 Çukurova Insaal Malz BaOk Mntaıl KıyııM 15 Çukurova Kımya End A.Ş Batk ManM Kıymet 25 flaytur Inşaat A Ş Bafjlı Menkul Krymet 252 Çukurova Gıda A ş Baglı Menkul Kıymet 4 NOT 21 TASINMAOAR OZERMOE AYNI HAKLAR 31 Aralık '997 tanhı rtıbanyle şKkenn taşınrraztm uzennde ûçûncü sataslann sthlp oktugu herhangı bır aynı tıak bulunmamaktadır N0TM 0URAKVARLIKLAR0AYEIIİ0EII0E6ERUME Duran varlıklarria son uç donemde yapılan yeniden degerlemelerden doOan deger artjşlan aşaOıda özetienmışhr Tll M I H M U 0 H H H H AOH DffHBS flBflnBDBHH Auie ınııow u m i l M M 31 Aralık 1995 320,516 149.939 170.577 31 Arahk 1996 608662 297.008 311.654 31 Arahk 1997 1088 760 597.840 490,920 NOT M. YABAHCI PARA CINSMDCN ALACAK VE BORÇLAR Yahana paralarta teıml edılen ve kur garantısı olmayan alacak ve borçlar Be aktjftt mevcut yabana pmbrm ayn ayn tutarlan ve Tlna dönuştûrülme kurtan aşa$ı(lalu 1998 Y*Sattt Kıymet KDV Uahsup ErJılecek Faız Vergılen Peşın Ödenen Kurumlar Vergrsı *•> Gelecek Aybra Aıt Gıderler 16.80 100806Sekasan KıÇa ve PaketJeme A.Ş. Bailı Meataıl Krrmet SCA Packagıng Amb A Ş 3JM 21510 Çukurova Inşaat Mak OJB0& 57 Çukurova Kımya End A.Ş ILO78 19 Baytur Inşaat A Ş 0X191 426 Çukurova Gtoa A.Ş 0 052 15 NOT I YIL IÇİNOE IHRAÇ EDILEN HISSE SENEOİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER Şırketın /ı[ ıçınde nısse senedı d^ında tanvı! nnansman bonosu >^va nerhangı bır ad altında terjavûlde menkul kjymeh butunmamakiadır NOT i MUHASEBE TAHMİNLERINOE DEGISIKLIKLER Şırketm - haseb'- tiTnri- w , - r m . m3^ 9a)n satı kar uzermoe onemlı etkıde buiuracak degışıkbk olmamıştır NOT 10 YIL IÇINDE ITFA EOİLEN BORCLANMAYI TEMStl EDEN MENKUL KIYMETLER 1997 yılı ıçınde ıtta edılen borçlanmav temsıl eden menkul kıvmet tnılunmamaktadır NOT 11 Carl <öMm«t dıırM v.rlık hantttlarl (a) Satın alınan ımal veya ınşa edılen maddı duran varlıktann mairyet] (b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddı duran vartık malıyet) (cı Can donemde ortaya çıkan yenıden değerteme arttşlan - Variık malryeöeraıde (*) Bınkmrş amortısmanlarda (-) Amerikan Dolan Alman Markı Tlcarl Barflar D M ı Clnti Isvıçre Frangı Amenkan Dolan Itaryan Lıretı Kr«dH« Mriz CHri Amerikan Dolan 411,185 08 163.615 85 DjbdLâm 66 627 10 81000 00 33 21099800 BirJzJBin 560 000 43936 7 719 490920 84,067 1HM0 18.669 •Jl ' m »f T*- Klryh»! MMtO 9.368 MFM 16 585 nsn t 3 843 ••. ' mlrron TL Kartılıü 2M.7S0 114 660 NOT 31 İLİŞKİU «NIUİ.USUR LEHİK V B U L B I GARANTİ. TAAHHOT. KEFALET. «VANS. CM0 VE B6NZERİ YÜKÛMLUT-ÛKLEH Şırkel ıştırakı Selkasan Kagrl ve Paketteme Mabernelen Imalatı San ve Tıc AŞ nın bankalarta ımzalamış oldugu penel kredı sozleşmelen kapsammd>60,819 mSyon TL 2.587.278 ABO Dolan ve 4 492.586 Franse Frangı tutannda ketalet senedı vtrmıştır NOT3Z. PEBMHaSAYISI Oonem ıçmde çalışan personebn orülama sayısı aşaûjıdakı gıbıdır Yoneocl : i 1OB8 76O 597 840 Toplam 213 NOT 33. MALI TAILOLARI ÖNEMLİ ÛLÇÜDE ETKİLETEN DtfiER HUSUSLAR Yoktur NOT 12- Cırl K gelecet Mmnleme yamlanılacat yıtınm M M m l Şırket can donemde gerçekleşen 94 965 m.lyon TL tutanndakı yatınmlardan % 100 oranında yatnm indmmmden YOHETIM KURULU BŞK VEKILI Unsaf ANIL GENEL MUDUR Mûnır ULGEN GENEL MDR YRD Mustafa YILMAZ DENEJÇI M Anmet UMAYDIN DENETÇI Cem BIÇER KAPIAMM MHBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞ HİH 31 12 1997 TARİMLİ fiZET GEÜR TABLOSU (MIİYon TL) A- BRUT SATISLAR B- SATIŞURDAN INDİRIMLER (•) C- NET SATISLAR D SATIŞLAfilN MALIYETI (-) BRUT SATIŞ KARI veya ZARARI E- FAALİYET GIDERLERI (-) ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI F DIGER FAAL'YETLERDEN GELIRLER VE KARLAR G DIGER FAAL YETLERDEN GIDERLER VE ZARARLAR (-) N-flNANSMAN GIDERLERI (-) FAALİYET KARI veya ZARARI I OLAGANÜSTU GELIRLER VE KARLAR J- OLAGANÜSTU GIDERLER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KARI veya ZARARI K- ÖDENECEK VERGI VE DIGER YASAL YÜKÛMLÜLÜKIER (•) NET DONEM KARI veya ZARAR' 31 12 1997 3408468 (27 148) 3381320 (2968310) 413 010 (431833) (18823) 195 086 (100 766) (5105) 70392 1106 (71) 71427 (21542) 49885 31121996 1858.213 (20.692) 1 837.521 (1770438) 67083 (213.189) (146106) 464 209 (191 589) (10652) 115 862 1 156 (84) 116934 (23 248) 93 686 KAPIAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 1997-31 ARALIK 1997 HESAP DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPOfiU Kapiamm Ambalaı Sanayı ve Ticaret A.Ş 'rrin 31 Arahk 1997 tanhı rtıbanyie düzenlenmış bılançosunu ve bu tarihte sona eren hesap donemıne alt gefır tablosunu ıncelemış buhjnuyoruz. Incalememız. genel kabul gormüs denetJeme ılke esas ve standarHanna uygun olarak yapılmış ve dolayısryla hesap ve ışlemlerie ılgılı olarak muhasebe kayıttarKHn kontroNı ito gerekü görrJûOümûz dıger denedeme yöntem ve leknMennı ıçermışiTr Bu malı tabloiann hazırianması şırket yonetlcıtennln sorumluhjgundadır Gorûşümuze gore. sfiz konosu malı tablolar Kapiamın Ambalaı Sanayı ve Ticaret A.Ş nn 31 Arahk 1997 tantnndekı gerçek mah durumunu ve bu tannte sona eren hesap donemıne M gerçek (aaüyet sonuçlanra, mevaıata ve bır oncekı hesap dönemırtelutartı bır şekılde uygulanan Sermaye Pryasası Kurulu teblıgiennde belırtılen genel kabul görmtrş muhasebe Merme uygun olarak dogru bır bıçımde yansıtmaktadır Istanbul 5Mart1998 6UVEN DENETİM VE OANIŞMAIHJK SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAYİRÜK A.Ş. Coopers & Lybraod Intemafarjnal ûyesı Kefi Bonofryel Serbest Muhasebea Mal Mûşanr Oda Istanbul Sıal No 34207477 NOT 1 DÖNEMİN TUM AMOrTTISMAN GIDERLERI ILE tTFA VE TÜKENME PAYLARI Dönemin tum amorbsman gıderlen ıle ıtta tukenme paytan 280 503 mttyon TL dH* 1 1 Amortısman gıderlen 280 247 mıryon TL ı) Can yıl yenıden degerleme oncesı normal amortısman gıderien 158 891 mıryon TLdır m Can yıl yenıden degerlemeden dogan amortısman gırjerien 121 356 mıryon TLdır 12 İTfa ve tukenme paylan 256 mıryon TL dır NOT 2 DÖNEMİN REESKONT VE KARŞIUK GIDERLERI Donemın alacakla1 rçeskontu ve kıdem tazmınat karşılık gıderlen sırasıyla 5 468 mlryon TL ve 64.805 mlyon TLdır NOT 3 D6NEMİN TÛM FİNANSMAN GIOERLERİ Donemın tum tınansman gıden 32 571 milyon TLdır ı) Uretım maıryetıne venlen îınansman gıderlen yoktur ıı) Sabıt varlıklann malryetıne venlen fmansman gtderten 7 305 miryon TLdır m) Dogrudan gıder yarılan fınansman gıder toplamı ıse 25 266 milyon TLdır NOT 4 DÖNEMIN FINANSMAN GIDERLERINDEN ORTAKLAR. BAGLI ORTAKLJKLAR VE İŞTİRAKLERLE İLGIU KISIM foktur NOT 5 ORTAKLAR 8AGU ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAK1ERLE YAPILAN ALtŞ VE SATIŞ TUTARLARI 3 1 Aralık 1997 de sona eren donem ıçınde şırket ıştırata olan şırketterden yaptıjı ık madde ve levna alım satımlan aşagıda behrtdmştır Şırket Adı Alım Sıtım Selkasan 793 780 SCA Packagıng 70 689 67 660 NOT 6 ORTAKLAR, BAGLI ORTAKLIKLAR VE İŞTIRAKLEROEN ALINAN VEYA BUNLARA ÖDENEN FAİZ. KİRA VE BENZERLERİ Yapı Kredı Bankası hıssetennı 30 Temmuz 1997 tanhı rtıbanyte Sınaı ve Malı Yatınmlar Hoidtng A Ş ye devret- mıştır Şırket Yapı Kredı Bankası ndan 526 mıryon TL menkul kıymet taız geHn ekte etmışbrYapı ve Kredı Bankası tarahndan venlen temmat mektupian ıçın 320 mıryon TL komısyon gjden otuşmustur NOT 7 ÜST DtlZEY YÖNETICİLERE YAPILAN ÖDEMELER Şırketm yonetım kuulu baştan ve uyelerıvie oenel mudûr genel koordmatfjr, genel mûdür yarHmcılan gıbl üst duzey yonetıcılere can donemde sağladıO' ucret ve oenzerı mentaatjerın kıplam tutan 35 997 mlyon TL'oV. NDT S. AMORTISMAN HESAPLAMA Y0KTEMI VE DEGtŞIKLIKLERl Amortısmanlar Turk Vergı mevzuatınca öngörulen oranlarla bınaiar dışında. yenıden degertenms tutarlar ûzertnden aynlmıstır Bmalar malıyet degerlen Û2ennden amortı edılırken. bmalara yapılan ekter bmalann gen kalan etonomık ömürien ûzennden amortı edılmektedır Amortısmana tabı tûm vartıMar hızlandınlmış ve normal amor- «srnan yontemlen Ile amortı edılmektedır Bna. tess ve teçhızatm aknre alındtgı yıl bır yıllık tam amortısman ayrrtmajctadır Yıl ıçınde satılan maddı duran varhktar ıçın amortısman ayrılmamaktadır NOT 9 STOK MALIYETI HESAPLAMA SISTEMLERI Şırket stok malryerjennı ayt* afjırlıklı ortalama yontemı kuKamlarak sama malıyet sıstemryle hesaplamaktadır NOT 10 STOKSAYIMI Şırket yıl sonlannda stok sayım yapmaktadır Denetımı yapan şırket yıl sonunriald stok sayvnına kanhnıstır NOT 11. YAN 0 R 0 N . HURDA VE HtZMET SATTŞLARI Yan ürun hurda ve hızme! satışlannın toplam tutarlan yurtıçı ve yurtdışı sa&şlanmı %20'smn aşmamaktadır NOT 12. SAT1ŞLARLA İLGİLİ TEŞVİK VE SÛBVANSİYONLAR Şırketın 1997 ydında yapmrş oJduOu satıslana ılgılı olarak alınmrş veya tahakkuk etmı; teşvik ve sûbvansryonlar yoktur NOT 13 ÖHCEKI DANEME AİT GELIR VE GIOERLERİ Oncekı doneme aıt 71 mıryon TL gıder mevcuttur NOT 14 HISSE BAŞIKA KAR VE KAR PAYI ORAHLARI Hısse başına kar 166i TL olup hısse başma kar payı 135 TLdır Imbyazlı hısse senedı bulunmayıp ana sozlesmeve göre datAbMHr kann %50sı tnrmcı temettû olarak aynMılctan sonra kalan kann 1410 u kurucu hısselere kar payı olarak daOıbfır Kurucu rnsseler şırket sermayesı ıçınde herhangı bır paya satiıp degıldrr NOT 15 DtĞER HUSUSLAB Şırketın sahşlan ûzennden brût kar manı br öncekl yıhn aynı donemıne göre %4'den %13'e cıkrrasDr Buntın nedenı gecen yıl ûretıme geçen oluklu mukavva hattı nedenryie ortaya çıkan teknık problemlenn 1997 yıknrja ms- peten ortadan kaldıntması dolayısryla 'andtman duşukluOunun yol açtıgı fıre oranlannn azaimasıdır NOT 16 IŞLETMENIN DÖNEM IÇfetDE GERÇEKUŞTtRDlGl MAL VE HİZMET ÜRETIM MİKTARLARINDAKI DECİŞMELER Llretım mıktartanndakı degışmeler ton bazmria asajıdakı şekıldedır 31 12 1997 31 12 199S D*fitlın - Mlktar Dtgifia % Levha 1143 2 769 (1626) (58 72) Kutu 3İ3I5 26JfJfl 4 475 16 63 Toplam 3ZÎ1J NOT 17 IŞLETMENIN DÖNEM IÇİNOE GERÇEKLEŞTİRDİGI MAL VE HİZMET SATIŞ MhTARLARINDMd DEGİŞMELER Satı; mıkürtanndakı degışmeler ton tazmda asagıdala şekıldedır Levha Kutu Toplam NOTie 31.12 1*97 31121996 1 263 2 790 31255 26J6£ 3ifilî 2İ656 -DİÖR- İBARESINI TASIYAN HESAP KU.EMLERİ De|i|lnı - Mlktar (1 527) 4489 D e t t f i m * I54 73) 16 70 31Aralık 1997 ıtıban ıle gelır tablosunda "dıger" ıbaresım taşıyan ve dahti oklugu grubun \20'sını aşan hesap kalemlen asajjıda belırnlmıştır •B. Fıallyetle liglll DHjer Gellr m Kırtar • Maddı Duran Variık Sabş Kan Sıgorta Hasar Tamınatlan - Ham ve Yardımcı Madde Satış Gelm - Dıger GeJıher ve Karlar • Reeskont Fao Gelın - Kambıyo Kanan Diger FaaHydtardm Gıdm n Zanrtar - Kambryo Zarartan (-) • Şûpheü Tıcan Alacaklar KarsıhgK") - Reeskont Faız Gıden(-) -HamveYrd Madde Gıden -Dıjer Yonetım Kur Bşk. Vekık Genel Mudûr Ünsal ANIL Mûnır ÜLGEN 1.043 3.463 76.455 azn 3J22 71 176 ISLSIfl BL (20 590) (1068) (5 468) (69 810) (3J3SU 100.766 Genel Mûd Yrd Denetçi Denetçi Mustafa YILMAZ M Ahmet ÜNAYDIN Cem BİÇER Koçaryan zaferini ilanetti • Ermenistan seçimlerinde sertlik yanlısı Koçaryan büyük farkla öne geçti. Dış Haberler Servisi - Er- menistan'da önceki gün ıkinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Ro- bert Koçar>an, rakibi Ka- ren Demirciyan karşısında büyûk farkla önde gider- ken Koçaryan taraftarlan zafer ilan etti. Merkezi Seçim Kuru- lu"ndan yapılan son açıkla- mada, resmı olmayan so- nuçlara göre oylann yansın- dan çoğunun sayıldığını, buna göre Koçaryan'ın oy- lann yüzde 60.84"ünü, De- mirciyan'ın ise oylann yüz- de 39.16'sını aldıgı bildı- rildi. Kurul, seçirrüere 2.3 mil- yon seçmenin yüzde 55 'inin katıldığını belirtti. Devlet başkanlığı seçimlennın ilk turunda katılım yüzde 64 oranında gerçekleşmıştı Seçimlerin kesın sonucu 3 nisan günü açıklanacak. Seçimler olaysız geçti Seçime gözlemci olarak katılan 150 kişilik Avrupa Güvenlik ve lşbirliği Teşkı- latı (AGİT) heyetının ıkı hafta önce yapılan ılk tur seçimlere yüksek oranda hile kanştığını açıklaması- na karşın ıkıncı tur seçim- lerin genelde olaysız geçtı- ği belirtildi. AGİT. seçim- lere hıle kanştınlmasını en- gelleyecek acil önlemler ahnmaması dunımunda se- çim sonuçlannı geçersız sa- yacağını açıklamıştı. İlk sonuçların açıklan- masının ardından Koçar- yan taraftarlan başkent Eri- van sokaklannda zaferlen- ni kutlamaya başladılar. Oy- lamanın başlamasının he- < -men ardmdan Demirciyan taraftarlan Koçaryan taraf- tarlannı ov sandıklannda mükerrer oy kullanmak ve seçmenleri korkutmakla suçladılar. Koçaryan taraf- tarlanysa ıddıalan reddet- ti. Erivan'dabir seçmenin o> sandığma yüzlerce oy atar- ken yakalandığı, bir kışi- nınse Koçaryan karşıtı bil- dıriler dağıttıgı bildınldi. Robert Koçaryan, oyunu kullanırken yaptığı açıkla- mada "Uhıslararas göztem- cilerin ilk rurda yapüklan uyanlan dikkate aldık. Ge- reken önlemleri aldık ama kışkırtma eyiemleri olacak- tır" dedi. Demirciyan da "Koçaryan secimleri dü- rüstçe kazanırsa onun eüni sıkacağım. Seçimlerin dii- rüst bir ortamda gerçeklej- mesi ülkemizi güçlendire- cektir" şeklınde konuştu. Ermenistan'daki seçim- ler bölgenin ıstikran açı- sından büyük önem taşıyor Robert Koçaryan. Erme- nistan ıle Azerbaycan ara- sında sorun oluşturan Dağ- lık Karabağ sorununa sert- lik yanlısı mıllıyetçı yakla- şımıyla tanınıyor. Yenı yönetimin Dağlık Karabağ sorununu alevlen- direcek bır siyaset ızleme- sinin Ermenistan'dan ge- çen Bakü - Novorossisk ve Bakü - Ceyhan petrol boru hatlannm geleceğini tehli- keye düşürebileceği belir- tıliyor. 35 bın kişınin öldüğü Azerbaycan ile Karabağ Er- menıleri arasındaki çatış- malarda savaşmış olan Ko- çaryan halk tarafından kah- raman olarak görülüyor. Ko- çaryan. ekonomık sıkıntılar ıçindekı Ermenistan halkı- na, ülkeyi Sovyetler döne- mindeki göreceli refah dü- zeyine ulaştırmayı vaat ediyor. Ross, İsrail Başbakanı Netanyahu ile üç kez görüştü ama banş görüşmeierini yeniden başlatmayı başaramadL 'Ortadoğu banşı darboğazda' • Özel Temsilci Dennis Ross'un bölgeden eli boş dönmesi ABD'de karamsarlığa yol açtı. Dış Haberler Servisi - ABD, İsrail ıle Filistin ara- sındaki barış çabalannın Özel Temsilci Dennis Ross'un taraflar arasındaki anlaşmazlıği giderememe- si üzenne darboğaza gırdı- ğini bildirdi. Ross'un. İsra- il Başbakanı Benyamin Ne- tanyahu'nun. Israıl'ın Batı Şeria'dan çekilmesiyle ilgı- lı ABD önerisini kabul et- memesi üzenne ülkesine eli boş döndügü belirtildi. ABD Dışişlen Bakanlı- ğı Sözcüsü James Rubin dün yaptığı açıklamada "Or- tadoğu'da banş süreci dar- boğazdadır. Taraflar arasın- da görüş aynhklannı gide- remedik"dedı ABD'ran Or- tadoğu'da arabulucu rolün- den henüz vazgeçmediğinı belirten Rubin, yine de böy- le bir şeçeneğin var oldu- ğunu söyledı. Rubin, lsrail- Filistin arasında kesintiye uğrayan banş görüşmelen- nin yeniden başlaması ıçin geçen cuma gününden bu yana bölgedeki diplomatik temaslarını sürdüren Ross'un ABD'ye döndük- ten sonra ABD Dışişlen Ba- kanı Madeleine Albright'a temaslanyla ilgıli bilgi ve- receğinı belirtti. ABD'nın Ortadoğu özel temsilcısı Dennis Ross ile önceki gün üçüncü kez gö- rüşen İsrail Başbakanı Ben- yamin Netanyahu, İsrail- Fi- İistın banş görüşmelerinin önündekJ engellerin kalk- ması konusunda şüpheli ol- duğunu söyledı. Ross tarafından sunulan ve ABD'nin Israil-Filisrin banş sürecinın yeniden baş- laması için hazırladığı öne- riyi reddeden Metanyahu, görüşmeler sınsında lsra- il'in Batı Şena'mn ne kadar- lık bir bölümünden çekıle- ceği konusunu Jahi konuş- madıklannı açıkladı. İsrail Tele\izyonu Ross'un Netanyahu'ya sun- duğu ABD önensinde. Isra- ıl'in Batı Şeria'nın yüzde 13'ünden çekıl-nesini iste- dığinı duyurdu İsrail ilk aşamada. Batı Şeria'nın w - de 9'undan çeiılmeyi ka- bul edıyor. Fılısrinliler ıse bu oranın yüzde 30 olması- nı ıstiyor. Bu arada. lsrul'de arala- nnda Araplann\e Yahudı- lerin bulunduğı 500 kişiy- le yapılan kamsoyu yolda- masında, katılınalann yüz- de 53 'ü. Israil'iı \BDöne- nsını kabul etrresi gerekn- ğinı söyledi. Yizde 27lık bir kesım bu öıeriye karşı çıkarken tarafsEİann oranı yüzde 20 oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog