Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Reel Tekstü Arap dünyasında • Haber Merkezi - Reel Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Tunaz, Avrupa, ABD, Afrika ve Uzakdoğu'nun yanı sıra 19 yıldan bu yana Ortadoğu'ya yaptıklan ihracatla kendilerini kanıtladıklannı söyledi. Tunaz. en büyük hedeflerinin, Türkiye'deki 3 yıllık geçmişleriyle hızla büyümek ve Rus pazanna girmek olduğunu belirtti. İJzfatura görevden alınsın' • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - THK, kurban derilerinin belediyeye bağışlanmasını isteyen ve "THK beni bağlamaz" diyen Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken Izmirli bir grup avukat da Özfatura'nın yasalan çiğnediğini belirterek görevden alınması istemiyle valiliğe başvurdu. Erbakan'dan hac gösterisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 26. kez yapacağı hac ziyaretini gövde gösterisine dönüştürecek. Erbakan'a başta Anayasa Mahkemesi'ndeki dava sürecinde birlikte çahştığı hukukçu kurmaylan Mustafa Kamalak, Şeref Malkoç ve Mehmet Ali Şahin olmak üzere çok sayıda FP milletvekilinin de eşlik edeceği bildirildi. Eunogold'dan Harış' giPişimi • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Bergama'da köylülerle madenci Eurogold şirketini 'banştırmak' adına bazı kişilerce Narlıca Köyü'ne gıda maddeleri gönderilmesı, Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın'la 14 köyün muhtan tarafından 'provokasyon' olarak nitelendirilerek kınandı. Baybaşhıler bırakılmadı • LONDRA(AA)-Bazı Avrupa ülkelerinde yapılan eşzamanlı bir operasyon sonucu lngiltere'de yakalanan ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşın'in kardeşi Abdullah Baybaşin ve aynı davadan turuklu bulunan Mehmet Çetin"in kefaletle tahliye talepleri. Ingiliz mahkemesi tarafından reddedildi. DoğanCan • vefat etti • İstanbul Haber Senisi - Türkiye Gazeteciler Sendikası eski Genel Başkanlarından ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetı (TGC) üyesi, Basm Şeref Kartı sahibi Doğan Can dün vefat etti. Doğan Can'ın cenazesi, bugün Levent Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bektriğe zam • ANKARA (Cumtauriyet Bürosu) - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), elektrik satış fiyatlanna, aylık yüzde 5 oranında zam yapmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edinılen bilgiye göre, sadece aralık ayında zam yapmayan TEDAŞ, aylık zamlar çerçevesinde elektrik satış fiyatlannı nisan ayında da yüzde 5 oranında arttırdı. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican Ankara'da 80 il emniyet müdürüyle bir araya geldi PoBste irtica teANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Em- niyet Genel Müdürü Necati Bilican, po- lis teşkilatını irtica ve mafyadan temiz- lemek için büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Ankara'da dün yapılan 80 il em- niyet müdürünün toplantısından sonra açıklama yapan Bilican, toplantıda poli- sin tüm görevlerinin konu edilerek enine boyuna tartışıldığını söyledi. Bilican, 80 ilin emniyet müdürü ile her zaman bir araya gelmenin mümkün ol- madığını kaydederken. "Milletimizin hu- zur ve güvenliği için, devletimizin hukuk nizamının aksaksız korunması için poli- sin üzerine düşen tüm görevleri birlikte konuşruk, oniarın görüşlerini aldık, şu anda ne gibi sıkıntılarının olduğunu din- ledik" dedi. Toplantıda daha çok irtica, terör ve insan haklan konulan üzerinde durulduğunubelirten Bilican şunlan söy- ledi: "Emniyet teşkilatuun en büyük görev- lerinden birisi de irtica ile mücadele et- mektir. Teşkilatımız, hukuk dev letimizin anayasal. demokratik \e laik-sosyal hu- kuk yapıstnın bir kurumudur. Devletimiz laik bir devlettir. Vatandaşı rahatsız eden her türiü yasadışı ola> la mücadele etmek görevimizdir. Karşılıklı birbirimizi göre- rek, bu hizmeti daha etkin bir şeldlde yap- mak için bu toplantıyı düzenledik." lrticaya karşı mücadelenin, hukuk dü- zenini korumak için asli bir çaba olduğu- nu vurguıayan Bilican şöyle dedi: "Biz bu mücadele>i belli bir tarihten sonra yapnuyoruz, dün de yapıyorduk, bugün de yapıyoruz, yann da yapmaya devam edeceğiz. Vakıf, yurt, dernek, kişi ve yayın organlarına karşı etkin mücade- lemizi sürdürüyoruz. Biz, demokratik, la- ik ve sosyal hukuk devletinin gii\ enlik ku- rumuyuz. Tüm çalışmalarımız bu istika- merte ileriiyor. İ'lkemizin kanunlanndan, cumhuriyetin korunmasından, Ata- türk'ün ilkelerinden kesinlikletaviz veril- meyecektir. tnsammızm rahat bir yaşam içinde, ama hukuk nizamına saygılı ola- rak yaşamını sürdürmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz." Bilican, teşkilat içinde irtica ve mafya dahil tüm yasadışı işlere kanşanlan tas- fiye ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür olaylara kanşanlan tespit eder etmez derhal meslekten ihraç ediyo- ruz. Bundan sonra yüriittüğümüz soruş- turmalarda tespit ettiklerimiz olursa kim- senin gözüne yaşuıa bakmadan görevine son veririz. Biz bu işi en iyi yapan bir ku- rumıız. Hiçbir yasadışı güç, insan veya kurum, bu devlette at oynatamaz, yanuş iş yapamaz, başkasının hayatını zorlaştı- ramaz, başkasının malını gasp edemez. Vaptıgı zaman da hesabuu verir. Çünkü karşısında devletin gücü vardır. Biz böy- le bir sorumluluk taşıyoruz. Bu tür >asa- dışı iş yapanlar, vaptıklanndan pişman oluriar. Oluyoriar, olacaklar da." Barış Trenidavası 1 Eylül Dünya Banş Günü nedeniyle Mim Ötel'de yaptıklan toplann sırasında polis taranndan dö\iilerek gözalnna alınan 15'i yabancı 18 sanıkla ilgtti davaya dün Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildL Sanıklardan Choıiette Schmitz'in katıldığı duruşmayı. İsviçne ve İtalya'dan bazı siyasi parti tcmsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri de izledi. Duruşmada söz alan Schmitz. kendilerinin otelde basın bildirisi okumadıklannı, kendi aralannda toplanti yaptıklan sırada gözalnna abndıklannı belirterek "Bizim amacımız bu ülkede banşı sağlamak" dedi. Mahkeme Başkanı, olay günü çekilen kamera görüntülerinin inceîenip üıcelennıeyeceğinin değeriendirilmesi amacıvla duruşmayı erteledi. (Fotoğraf: İPEK YEZDANİ) Gazi olaylannda sorumlu tutulan 20 polisin yargılanmasına Trabzon'da devam edilecek Kozakçıoğhı ve Menzir'in dosyalam beklemede İstanbul Haber Senisi - Gazi Mahalle- si'nde 12-13 Mart 1995 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak 7 kişinin ölümü. 5 kişinin ise yaralanmasından sorumlu tutu- lan 20 polisin yargılanmasına yann Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ile Emni- yet Müdürü Necdet Menzir hakkındakı dos- yalann, Adalet Bakanlığı taraftndan gereği- ninyapılması içinTemmuz 1995'te İstanbul Valiliği'ne gönderildiğı ve valılikçe bu dos- yalann üç yıl boyunca bekletilmekte olduğu ortaya çıktı. Gazi Mahallesi'nde bir kahve- hanenin, kimliği belirsiz kişilerce silahla ta- ranmasından sonra başlayan olaylarda 17 ki- şi yaşamını yitırmiştı. Güvenlik güçlenne ait silahlann balistik incelemesi yapılamadı- ğı için 20 polis hakkında yalnızca 7 kişinin ölümü, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olduklan gerekçesiyle dava açıimıştı. Gazi-Ümranıye Hukuk Komisyonu tara- fından yapılan yazılı açıkJamada, davanın Trabzon'da görülmesi eleştirilerek, duruş- malan izlemeye gidenlerin de, kendilerini MHP'li olarak tanıtan kişilerce saldınya uğ- radığı savunuldu. Açıklamada özetle şöyle denildi "Bu olaylardan sorumlu olduklan yargı organlan taranndan tescil edilen döne- min tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ile Emniyet Müdürü Necdet Menzir hakkında- ki dosyalann Adalet Bakanlığı taranndan ge- reğinin yapıbnası için Temmuz 1995'te tstan- bul Valiligi'negönderildiği ve vaülikçe bu dos- yalann üç >ıl boyunca bekletilmekte olduğu ortaya çıkn." Avukat Merin Narin. yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa Savcılığı'nın olaylardan sonra Menzir ve Kozakçıoğlu hakkında soruşturma açtığını hatırlattı. Bu konuda bir fezleke hazırlayan savcılığın, Menzir ve Kozakçıoğlu'nun yargılanması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazdığını söy- leyen Narin, "Bakanlık dosyayı Eyüp Savcı- bğı'na gönderdL Eyüp Savcüığı ise İstanbul Vaiiliği'ne gönderdiği yazıda bu iki kişinin ifadelerinin ahnmasını istedi. Temmuz 1995'te gönderüen bu yazı hâlâ tstanbul Va- liliği"nde bekliyor ve hiçbiriştem yapıunıyor" diye konuştu. Sorumlu yayımcılık istendi Hekimlerden A Takımı ve Savaş Ay'a tepki • A Takımı programında küçük düşürücü tavırlara maruz kalan SSK Eyüp Hastanesi hastabakıcısı Sadettin Hacılar'ın ölümü tabiplerin tepkisine neden oldu. tstanbul Haber Senisi - se girmiş, burada temizlik atv'de yayımlanan A Takı- mı programının sunucusu Savaş Ay'ın yaptıgı haber program sonrası küçük dü- şürücü tavırlara maruz kal- dığı öne sürülen Sadettin Hacılar adlı hastabakıcı kalp krizi geçirerek öldü. Hastane personeli ve İs- tanbul Tabip Odası. prog- ramın tek taraflı gerçekleş- tirildigini ve SSK'yi kara- lamaya yönelik olduğunu vurguladı. Tabip Odası. sağlık alanmda sorumlu yayıncılık yapılmasını is- tedi. arv'de yayımlanan A Takımı adlı programın SSK Eyüp Hastanesi nde geçen hafta sabah 05.00'te çekimini yaptığı, 29 Mart 1998 tarihli programında yayımlanan SSK dosyası- na hekimlerden sert tepki geldi. A Takımı ekibinin SSK Eyüp Hastanesi'nde çekim yapmasından bir gün sonra pansuman ya- pan hasta bakıcı Sadettin Hacılar'ın kalp krizi geçir- diğini belirten hastane per- soneli, tepkilerini göster- mek için imza topladı. SKK Eyüp Hastanesi Baş- hekımı Ahmet Kartalka- nat, hastanenin bir günde 2 bin, gecede ise 200 hasta- ya baktığına dikkat çeke- rek "Biz Istanbul'un en fa- kir semrJerinden birine ya- nıt venneye çalışıyoruz. Doğaldır ki burada birçok aksakhklar meydana geti- yor. Ancak bu aksakhklar çahşanlardan kaynaklan- mıyor" dedi. Hastaneye geçen hafta içinde çekim yapmak için gelen A Takı- mı ekibinin "hurdahk" olarak kullanılan bir yeri kimse görmeden göriintü- ledığini belirten Kartalka- nat, şöyle devam etti: "Çekim ekibi aril seni- yapan personel Sadettin Hacılara 'Elındekı eldi- venle mi temizlik yapıyor- sun' di\e sarmuslar. Hacı- lar da 'Evet' cevabını ve- rince küçümse\ici tavuiar içine gjrmişler. Hacılar, çok heyecanlanmış. Ertesi gün de evinde ölü bulunnıus." Olay gecesı nöbet tutan Dr. Cevat Yalın da çekim- lerin sonuna doğru kendi- lenne haber venldığinı be- lirterek "Sadettin bana ge- lip Savaş Ay'ın kendisine sorular yönelttiğini anlat- ü. Gajet i\i görünüyordu" dedi. Konuyla ilgili görüş- lerini almak istediğimiz programın sunucusu Savaş Ay ise bu konuda açıkla- masını daha sonra yapaca- gını söyledi. İstanbul Tabip Odası da yaptığı açıklamada. prog- ramın tamamen yanlı ol- duğuna dikkat çekerek SSK'de yaşanan tıkanık- lıklann takipçisi oldukla- nnı belirtti. Açıklamada şöyle denildi: "SSK'nin sorunlannın yansıtılmasından rahatsız- lık duymadığımız gibi. bu konudaki objekrif ya>in- lardan her zaman mem- nun olduk. l lkemizin en yoksul, en çaresiz 28 mil- yon insanına sağlık hizme- ti veren SSK konusunda yapılacak yavınlar. gerekli sorumluluğıi ve tirizliği göstermek zorundadır. So- runun nedenlerini göz ar- dı eden ve bütün kötülük- leri kurum çalışanlanna mal eden bir bakışın SSK'ye vereceği zarar açıktır. Bu zarann fatura- sını işçisi. emeklisi ve aile bire>ieri ile bütün SSK ca- miası ödemektedir. 28 mil- yon SSK'li, sağuğa rating malzemesi yapılmamalı- dır." ıfre çozuldu Film başlıyor Kanal E'de bu hafta: Bugün Perşembe Cuma Cumartesi Pazar: 21.00: Genç Amerikahlar (The Young Americans) Yönetmen:Danny Cannon Oyunculan Harvey Keitel, Iain Glen, Thandie Newton 21.00: Düşlerdeki Sevgili (Dream Lower) Yönetmen:Nîcholas Kazan Oyuncular: James Spader, Madchen Amick, Larry MİHer 21.00: Alexander Nevsky Yönetmen; Sergei Eisenstein Oyunculan Nkoîai Cherkassov, NikoJai Okhlopkov, Dinütri Orlow 21.00: Kanada Salamı (Canadian Bacon) Yonetmen:Michael Moore OyuncuJarJohn Candy, Rhea irferiman, Alan, Alda 14.00: Genç Amerikalılar (Tekrar) 16.00: Alexander Nevsky (Tekrar) 16.00: Kanada Salamı (Tekrar) 22.00: Düşlerdeki Sevgili (Tekrar) CHP İstanbul İl Kongresi Ddegasyon Ustesindeen fiı:Ja oy Bııdak'a tstanbul Haber Servisi - CHP İstanbul İl Kongresi'nde delegasyon listesi ve il meclis üyeleri ağırlıklı olarak Etem Cankurtaran'ın listesinden oluştu. 122 kişilik delegasyon listesinde en fazla oyu DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dakaldı. CHP'nin iki gün süren il kongresinin kesin olmayan so- nuçlan dün akşam saatlerinde belli oldu. Listelere 2 gün itiraz hakkının bulunduğu belirtilirken, kurultaya en faz- la delege gönderecek olan Istanbul'dan. ge- nel merkezin destek- lediği MehmetAHÖz- polat'ın listesinden yaklaşık 15 kişinin Cankurtaran'ın liste- sini delerek girdiği öğrenildi. Özpolat'ın listesin- den, kendisinin yanı sıra Mustafa Timisi, Halil Akyüz, Ali Öz- can, Nurettin Sözen ve Ayfer Ata\'ın da liste- CHP Ankara Muhalefetin adayıPınar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Büyük çekişmeye sahne olan CHP tstanbul il başkanlığı yanşmı genel merkezin adayına karşı ka- zanan parti içi muhalefet, hafta sonu Ankara'da yapıla- cak kongre için Mustafa FV ııar'ı aday gösterdi. Çekişmeli kongre süreci yaşayan CHP'nin cumartesi günü yapılacak Ankara il kongresi için adayhğnu dün resmen açıklayan Mustafa Pınar, genel merkez yöneti- mini "hizipçilikle" suçlaya- rak bu nedenle partililerin birbirine düştüğünü öne sür- dü. 12 Eylül hukukunun izle- rinin silinemediği. faili meç- hullerin arttığı ve şeriatın tehdit durumuna geldiği böyle bir dönemde CHP'nin varhk gösteremediğini söy- leyen Pınar, "Sosyal demok- ratiann bu kadar hakh ol- duklan bir başka dönem ot- marruşür. E\ rensel tezkrimi- zin haklüığını kanıtlayan bir toplumsal ortamda bnlun- manııza rağmen, gönıyonız ki partimiz, gözünü siyasal iktidann >anlışlanna dikmiş ve oniann kötü yönetimin- denmedetumarhakgetmiş- tir" dedi. Kulislerde, Pınar'ın olası rakipleri arasında eski An- kara 11 Başkanı Nail Gür- man ile UğurCilasiın'un adı geçiyor. yi deldığı bildirildi. Etem Cankurta- ran'ın listesinden a- day gösterilen dört be- lediye başkanı Gür- büz Çapan, Fırat Ay- kut, Sun Çelik ve Ze- ki Bora'nın yanı sıra Cankurtaran, Aykut Ora>r , Süleyman Çele- bi, Zejnel Öztürk, Beyzade Özkahra- man, Nahit Töre, Ay- şenur Bahçekapıh'nın da delege seçildiği kaydedildi. Her iki listeden a- day gösterilen DİSK Genel Başkanı Rıd- van Budak 487 oyla seçimlerde en fazla oyu alırken iki liste- den aday gösterilen Oğuz Soydan da dele- ge seçildi. 32 kişilik il yöne- tim kurulunda ise Cankurtaran'ın liste- sini 8 kişi deldi. Kesin olmayan sonuçlara göre yeni yönetim lis- tesi şu isimlerden olu- şuyor: "Ömer Faruk Türker, Cemal Ulu- dağ. Hikmet Yddız, Hüseyin Yıldız, Neşe Ydmaz Demir, Ümran Yümaz, Hamit Akbulut, Fahri Aydın. Selçuk Biber, Duy- gu Büke, Harun Cömert, Doğan' Çakmak, Efendi Çelik, Nilüfer Çeliker, Orhan Duran. Aslan Güzel, Ali Güzeki, Fuat Keskm, Özgül Beyazıt Kı\anc, Bahtiyar Kuru. Ali O- ral, Erkan Sami Önemci, Orhan Örkmez, Muharrem Sa- ngüL Hüda\erdi Talay, \ ahap Adıyanıan, Deniş A> doğan, Erol Abik. Mehmet Bölük. Nazh BUgin Antan, Remziye Aslancan, Nihal Korkmaz." Şişli Adliyesi Ilıcaky Şirin ve Aksın ifade verdi İSTANBUL / ANKARA (Cumhuriyet) - TRT'yi 1 trilyon 339 milyar lira dolan- dırdıklan gerekçesiyle hak- kında gıyabi tutuklama kara- n verilen ve yurtdışına kaç- mak ısterken Atatürk Hava- limanı'nda yakalanıp Bay- rampaşa Cezaevi'ne konu- lan Akşam gazetesının eski sahibi Mehmet Aü Ibcak'la gazetenin eski yönetim ku- rulu üyeleri Can Aksın ve Emin Şirin'in Şişli Adliye- si'nde talimatla ıfadeleri alındı. Yaklaşık bir saat sav- cı Ağgül'e ifade veren sanık- lar daha sonra yeniden Bay- rampaşa Cezaevi'ne gönde- rildiler. Ilıcak'ın banka hesaplan ve gayrimenkullerine ihtiya- tı tedbir konulması da gün- deme geldi. TRT'nin avu- katlan Tunca> Uzun, M. Ze- ki Demirbaş ve Bülent Ök- er'ınde, Ilıcak'ın gayrimen- kulleri ve bankalardaki para- lanna el konulması için ha- rekete geçtikleri öğrenildi. Sanayi ve Ticaret Bakan- lığı'nın ise Ilıcak hakkında daha önce İstanbul Cumhu- riyet Başsavcılığı'na >aptı- ğı, ancak "takipsizük" kara- n verilen suç duyurusuyla ıl- gilı yeniden harekete geçti- ği öğrenildi. Bu arada Ilı- cak'ın avukatlannın. tutuk- lama karanna itiraz etmek için Şişli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 'nin karannın Ankara'ya gelmesıni bek- lediklen öğrenildi. DTP Cenel Başkanı Cindoruk 'Gülen 7 savunmak bir vazife ve haktır' tstanbul Haber Senisi - DTP Genel Başkanı Hüsa- mertin Cindoruk, tarikat li- deri Fethullah Gülen konu- sunda DSP lideri Bülent Ece\it gibi düşündüğünü be- lirterek ''Demokratik ve cumhurhetçi olduğunu söy- lejen bir vatandaşımıza 'Ha- yır sen samımi değilsin' de- mek benim hakkun değil, aksine böylevatandaşlan sa- vunmak bir vazifeve hakbr" dedi. DSP'den ihraç edilen Kü- çükçekmece Belediye Baş- kanı Nurettin Şen'ın DTP'ye katılması nedeniyle Klassis Otel'de düzenlenen törene katılan Hüsamettin Cindo- ruk, güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin acil çö- zümlere gereksinim duydu- ğunu ifade ederek Anka- ra'dakılenn seçimden sözei- mesinın son derece yanhş ol- duğunu kaydetti. Hüsaınet- rin Cindoruk daha sonra ga- zetecilerin "Fethullah Gülen konusunda Ecevit gibi düşü- nüp düşünmedigine" yöne- lik soruyu şöyle yanıt adı "Sa>ın Ecevitile aynı düşin- celeri pay laşnorum. Biriani suçlarken kanıt gerek. Gü- len'in acoğı okuDarda >asa- dışı bir amaç varsa bunun savolar \c yargıçlar tarafin- dan ortaya çıkanlması gert- kir. Kuşkmîa yurttaşlara ve yaptıklan işlene yaklaşanız- sınız. Gülen, kendisinin .nk, demokrat ve cumhuri>«çi olduğunu söylüyor. Buau söyteyen kişiye'Hayır sen sa- mımı değilsin' demekdoğn değü. Aksine, savunmak Hr \azife vt haktuf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog