Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

OLAYLAR VE GORUŞLER Pertev N. Boratav'ın Anısma... AYŞE İLHAN 1 7 Mart tarihli Cumhuriyet'i açıp Pertev'in öliim haberini ve yüreğime işleyen resmini görünce her şeyi bir yana bı- rakarak yaşlı gözlerle dalıp git- tim. Ne denli köklü ve derin bir dostluğumuz olduğunu anlatabileceğimi sanmıyorum. Annesi, babası başta olmak üzere tüm yakınlannı tanımış olmayı bir şans ve onur sayıyomm. Pertev Naili, Orhan Şaik ve öbürleri bi- zim girdiğimiz yıl Yüksek Muallim Mek- tebi'ni (Y. Öğretmen Okulu) bitirmişler- di. Kızkardeşi sınıf arkadaşımız olduğun- dan, Orhan Şaik bizim de ağabeyimizdi. Boratav ise sayısız erdemleri ile yanşan al- çakgönüllülüğu, hoşgörüsü ve Anadolu'yu kaplayacak ölçüde geniş ve gür sevme gü- cü ile Pertev ağabeyimiz oldu... Hele be- nim, annesi ve babası ile evi evim olmuş- tu. Naili B. Mudurnu kaymakamı iken ta- ruşmıyorlarmış ama, babamın Bolu Kadı- sı oldugunu biliyordu. Vezneciler'den ko- layca gidiverdiğimiz Saraçhanebaşı'nda- ki ev "gülen ayva" idi Pertev'i sevenler- ce... Oradan Vefa bozacısına gruplar ha- linde gidişlerimiz, Pertev'in o güler \iizii beni ağlatıyor şimdi. Evce Sabahatün'e (Ali) gösterilen yakmlık, başına gelenlerden du- yulan acı anımsanmayacak şey mi? Benim her derdime ortak olmalan da... Pertev'ın, geleceğin seçkin bilim adam- lanndan biri, folklorun parlayan yıldızı olacağı o günlerden belliydi. Yabancı dil öğrenmeme katkılannı, her soruyu yanıt- layabilmesini nasıl unutabilirim. Daha son- ra Sabahattin'in öldürüldüğu, Pertev'in sevgili yurdundan kopanldığı yıllar gelip çattığında derdim dağ oldu. Paris'te yaşar- larken haberleşmemiz kesilmemişti. Tür- kiye'ye geldikîeri yaz aylannda bilimsel araştırmalan durmuyor; Anadolu'yu do- laşıyorlar. tzmir ve Istanbul'da dinleniyor- lardı. Ankara'ya uğradıklannda bir kez bana gelmişlerdi (80'li yıllardan birinde ol- mah). Pertev, tatlı tatlı konuşmuş, Hay- rûnnisa ile beni çok güldürmüştü... 1979'da Ivry'den aldığım mektubunda "_ Balkan Memlekederi Kongresi'ne ka- üimak üzere Ankara'da bir haftacık kal- dım. seni görmek istcdim. telefon ettim, evinden bayram sonu döneceğini öğren- dim. Ankara'dan sonra iki gün lstanbul'da kalıporadan Bulgaristan'a geçeceğim. Bir- kaç yıldır Nasrettin Hoca'mn peşindeyim. Hocamız Bulgaristan"da ne yapar, ne an- laür? Bir göreyim, dinkyevim merakıyla oralarda yirmi gün geçirdim. Buraya dö- neüikigünoluyor' ? diyordu. FüizAK-Ati- laOzkuımlı'nın "Sabahattin AB" kitabın- da benim mektuplanmdan yapılan almtı- lardan söz ediyor: "Senin mekruplannda efli yıla yakuı bir geçmişin ortak haürala- ramızı. senin kaleminden okumak beni çokduygulandırdı"dıyordu. Yine 1979'da aldığım bir mektubunda "Kızıl Alma" ef- saneleri üzerine Berlin'de vereceği bir kon- ferans için gerekli bir yazının (bir dergi- den) fotokopisini istiyordu. Kütüphaneye koşup isteğini yerine getirerek makaleyi hemen yollamıştım. Hayriinnisa ile bir- likte beni candan kucakladıklannı yazar- dı hep... 1980'de yazdığı bir mektuptan " Ben sözde-taem de beşyıldan beri-emek- liyim, ama işier eksik olmuyor. Osmanh metinleri üzerine bir seminerim. haftada iki saat olmak üzere devam ediyor. O, pek zamanımı almıyor ama sürüncemede kal- mış\ç birçoğu çoktan programagirmiş. ora- >a buray a vaat edilmiş bir siirü iş... Bir tür- İü onlan tasflye edip cmekliliğin keyfini çı- karamıvorum. Belİd bu daha iyi; işsiz ka- lıp bunalmaktan,işe koyulup zamanın na- sıl geçtiğini bilmemek de bir nimet hele be- nim gibi dosüardan. hısım akrabadan tızak- larda ömrünün son yıllannı geçiren bir in- san için... Arada -yılbaşında- üç günlüğü- ne İstanbul'a gittim: hazin bir vesile ile. Annemizi kaybetâk. tyi bir insandı, oğul- lanna iyimserlik fetsefesini aşılamış olma- sı,en büyük meziyetkrinden biriydi.O fel- sefenin gücüyle uzun yaşadı, 94 yaşında idi. Ne dersin,sırası geien -bazen de gelme- yen-çekip gkliyor. Arada bir, gazeteierden, dergilerden öğrencilerimin kuşağından olanlann ölüm haberinigörünce,annemin deyimiyle: "Azrail bizi unuttu mu ne?" diyesim geliyor. Helecrvan yaşta öldürülen- lere ne dersin? Yunus'un sözkri geiir hep aklıma şu günlerde,"Yanar içim, göynür özüm Yiğit iken ölenlere/ gök ekini biç- miş gibi." Mektuptan, sevgili Pertev'in gurbet acı- sını duyuran bir alıntı daha: "Hayrünni- sa: İstanbul tzmir ve Ankara'daki yakın- lanmıa görmeye gitti. 15 günden fazla kal- mamaya söz verdi: Dört, beş gün sonra bekliyonun, inşallah geciktirmez. İhtiyar- lıkta güç oiuyor yalnızlık; hele böyle gur- bet eWe~." Bana çalışmalannın ayn ba- sımlanndan birernüsha gönderiyordu. Ay- nca Milli Kütüphane'ye götüreceklerimi de... "Çoktan emekliyim ama aiışmış ku- durmuştan beterdir misali boş duramıyo- rum, zaten istesem de olmuyor" diyerek. Borata% - ailesıne (başta Hayriinnisa, Korkut ve eşi olmak üzere) Folklor ve Edebiyat dünyasına başsağlığı dileklerim- le! Pertev Naili Boratav gibi kişilikler ya- şadıklan her ülkeye ve vatanlanna onurve- rirler; bilime katkıda bulunurlar. Onlan yurtlanndan edenhain, kafasız ve acımasız- lara ne demeli? "Bintürlü tese>yüpbulunur hanelerin- de!_" Artık bankacılıkla ilgili tüm beklentilerinize olumlu yanıt alabilirsiniz. Pozitif bankacılık dönemini başlatıyoruz. Ve sizi pozitif düşünmeye davet ediyoruz... Bundan sonra bankacılıkla ilgili herhangi bir konuda, olur mu olmaz mı diye düşünmeyin. önce bize bir uğrayın. Birikimlerinizin hacmi, beklentileriniz, ihtiyaçlarınız, hedefiniz ne olursa olsun, Yurtbank'ta sizin de yüzünüzü güldürecek olumlu bir yanıt alacağınızdan eminiz. Yatırımlarınızı yönlendirecek özel danışmanınız, ev krediniz, kişisel krediniz, otomobil krediniz, ticari krediniz, döviz hesaplarınız, TL hesaplarınız, yatırım fonlarınız ve bankanızdan almak istediğiniz diğer hizmetler Yurtbank'ta sizi bekliyor. Tabii, aramızda sizi en çok merak eden de "Bankacılık Özel Danışmanınız!" Siz de onunla bir an önce tanışmak istemez misiniz? ----- Yurtbank Y u r t b a n k G e n e l M ü d ü r I ü k : B a l k a n e r P l a z a E s k i B û y ü k d e r e C a d d e s i N o : 3 1 8 0 6 7 0 M a s l s k T e l : ( 0 2 1 2 ) 2 8 6 3 0 0 0 p b x PENCERE Ne Seçimi Be?.. Melih Cevdet anlatmıştı: Bir güzelim günün oğle saatlerinde Sabahat- tin Eyuboğlu ile Istiklal Caddesi'nde yürüyorar. Ortalık cıvıl cıvıl. Çiçek Pasajı'nın kapısında Me- lih Cevdet duruyor: - Sabahattin, şurada birerbira içsek!.. Eyuboğlu sesini çıkarmıyor, Pasaj'ın yüksek <a.- pısından giriyorlar, birkaç adım attıktan sonra Sa- bahattin patlıyor: - Ne birası be?.. Oturup afiyetle rakı içiyorlar. • Medyada iki gündebir seçımden söz açılıycr... Neden?.. Çünkü muhalefet, seçim konusunu temcit pla- vı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyor. Ne biçim seçim bu?.. Tüm kamuoyu yoklamalannda siyasal partle- rin oy oranlan, yüzde 19'dan başlayıp basarrak basamak aşağı doğru iniyor. Cümle âlem bıli/or ki bir erken seçimde bu tablo değişmeyecek; üç aşağı beş yukan, bütün partiler yüzde 20'nin cltı- na sıralanacaklar; sonuçtayine iyi kötü bir koais- yonda karar kılınacak... Ha Hoca Ali.. Ha Ali Hoca.. Halk bu işten bıkmış, siyasal partilere gü\en kalmamış; yine bütün kamuoyu yoklamalanndaen güvenilirkurum silahlı kuvvetled.. Anayasamızago- re demokrasinin "vazgeçilmezlen"nin durumlan /ü- rekler acısı... Yine de muhalefet babalanıyor: "Seçime gidelim!.." • Her siyasal partinin kendine göre yaptığı hesa- bın tezgâhındadeğişiküç kâğıt açılıyor; bunlar na- sıl bir araya gelip halkın eğilimlerini tam anlamn- da pariamentoya yansıtacak bir yasa çıkaracak- lar? Bugünkü durum ne?.. Aklı başında herkesın görüp söylediği şu: Her partide lider diktası var!.. Çünkü bugünkü paıla- leııluyu Uolüuıaı HeUeKilleıiııi liüeıleı mışlar; halk, liderlerin öngördüğü listelere oy 3t- mak zorunda bırakılmış! Çoğu partinin örgütü, halkla ipleri koparmış. Örgütte liderin hoşuna grt- meyenler kapı dışarı ediliyor. Siyasal partiler, birerçıkardeğirrneninedönûş- müş. Liderlere artık örgüt de gerekli değil!.. Tde- vizyon karteli ile anlaştın mı işi bitiriyorsun. Dev- let televizyonu da bu işin içinde! Devlet partilere hem para veriyor hem de TRT'yi açıyor. Halk bu nedenlerle partilerden kopmuş... Peki, bu düzen değışecek mi?.. 27 Mayıs Devrimi, seçimin yargı denetimi alin- da yapılmasını güvenceye bağlamıştı. Bu kural sürüyor; ama siyasal partilerin yozlaş- ması yüzünden Meclis koltuklarının döşemesne dek her şey kirlendi, çürüdü, kokuştu... Peki, nedir son günlerdeki seçim gargarasf.. Hiç... Dostlar alışverişte görsünler!.. \ "Siyasâl partiler 'Ittihat ve Terakki'nm 'merlezi' umumfsultası'nâ taş çıkartacak' dikta yönetime- rinden kurtulmadikça, seçim çözüm değildir. • • Melih Cevdet ne demişti: - Şurada birbira içelim!.. Sabahattin Eyuboğlu'nun yanıtı: - Ne birası be?.. Bugün durum benzeşiyor: - Ne seçimi be?.. (1924-1980) GAZETECİ - YAZAR, MAY YAYINLARI KURUCUSU VE EDİTÖRJ MEHMET ALİ YALÇINI ölümünün 18. yılında saygıyla anıyoruz. YALÇIN YAYINLARI Trenle KAPADOKYA 6-11 Nisan Zelve, Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Derinkuyu, Ihlan Vadisi. Kaymaklı, Kayseri ve Erciyes. Y.P 45.000.000.-TL Pamphilya ANTALYA 6-12 Nisan Saklıkent, Kurşunlu, Düden, Perge, Aspendos, Termessos, Phaselis, Olympos, Karain Mağarası K.öprülü Kanyon Y.P. 48.000.000.-TL AGM TURlZM Tel: 0 216 418 04 72 / 73 BAMRKÖY 2. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAN Dosya No: 1997'6023 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşagıda cins, miktar vt kıymetlen yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Binncı arttirma 15.4.1998 günü saat 10.00-10.10'dı Bakırköy Zuhuratbaba Mah. Türki Cad. Ergenekon Ap! No: 11 'de yapılacak ve o günü kıymetlerin yûzde 75'ınt isteklı bulunmadıgı takdirde 16.4.1998 günü aynı yer vt saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadarkı. arttu ma bedelının malın tahmin edılen kıymetinin yûzde kıı kını bulmasınm ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olaı alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan baş; ka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflann geçmesinın şart oldugu. mahcuzun satış bedelı ûzerro den yüzde .... oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı v. satış şartnamesinin ıcra dosyasında görülebileceğı. mas rafı venldiği takdirde şartnamenin bir örneğınm ısteye- ne gönderilebileceğı. fazla bilgı almak isteyenlerin yu kanda yazılı dosya numarasıyla dairemize baş\Tjnnala- n ilan olunur. Muh. kıymeti 20.000.000 100.000.000 30.000.000 100.000.000 Adedi Cinsi. mahi>eti ve önemli nilelikler 1 Arçelık marka uzaktan kumandalı ka re renkli televizyon 1 Arçelık marka kare uzaktan kumandalı renkli televizyon 1 Arçelık marka üç kath müzik seti çıft kolonlu 1 Roadstar marka mûzik setı. Basın: 12743
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog