Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 17 TURKIYE Istanbul PB 10 Edırne Sinop PB 11 Adana A 19 PB 12 Samsun PB 12 Mersin A 19 Kocaeli PB 13 Çanakkale PB 12 îzmj? PB 16 Trabzon Giresun PB 13 Diyarbakır A 13 PB 11 Şanlıurfa A 15 Ankara PB 11 Mardin A 11 Manısa Aydın PB 14 Eskişehır PB 12 Siirt A 14 PB 19 Konya PB 11 Hakkâri PB Denizli PB 14 Sıvas PB 9 Van PB Zonguldak PB 10 Antalya A 16 Kars PB 8 Yurdun güneybatı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yer- öS |0 ler az bulutlu ve Helsinki k k H DIS MIRKEZLIR PB 3 Berlin Y 14 açık geçecek. Ha- stockholm va sıcaklığı bütün Löndri yurtta artacak. Amsterdamy Amsterd Rüzgar, kuzey ve grüteü doğu yönlerden ^ f hafif ara sıra orta gönrT kuvvette esecek. Münih Y 21 Zürih Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına A PB A A A A A 19 19 21 21 17 18 15 ÇB 20 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tiflıs Kahıre Y Y PB Y PB Y PB A 10 15 2 11 11 16 12 23 A 21 Taşkent •Tahran Kahıre» 0Aç»k \ Parçalı bulutlu Sıslı B u l u t l u k Çok bulutlu . Yağmuriu G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi l. Sayfada . • • , öteki parti liderieriyle görüşmeler yaptı ya, "o tur- da edindiği izlenimleri" Cumhurbaşkanı'na akta- nyor. Oysa, partiler dahil devletin önde gelen bütün kurumlarıyla tam bir diyalog içinde olduğunu, ka- bul gördüğünü kanıtlamanın peşinde. Sanki Demirel, sanki öteki partiler, Şaibe'nin re- jim ve geleceğiyle ilgili görüş ve fikirlerine gerek- sinmeleri varmış gibi. Etrafına topladığı yönetici alayıyla Çankaya'da 45 dakika geçiriyor, hele Cumhurbaşkanı'nın son günlerde öne sürdüğü başkanlık sistemiyle se- çimlerde partilerin ittifak yapmalarını içeren gö- rüşlerine "destek" olduğunu anımsatması, bir hay- li eğlenceli sahneler düşlenmesine yol açıyor. "Seçimde ittifakı" baygın gözlerie süzmesinin nedeni çok açık: Fazilet ile seçime girmek ve ye- niden iktidar yollannı arayabilmek! Kuşkusuz Demirel, Şaibe'yle birlikte gelen, ör- neğin Nahit Menteşe'yı, Mehmet Gölhan'ı, he- le Ekinci Hasan Bey'i huzurunda görünce, kim- bilir hangi duyguların, geçmişteki anılann etkisin- de kalmıştır? örneğin, 13 Haziran 1993'te genel başkan se- çildikten bir gün sonra, 14 Haziran'da başbakan- lık görevini vermek için çağırdığı taze lidere "mal- varlığıyla ilgili gelişmelerin başına belalar açaca- ğını" vurgulayan Demirel'in sözlerini, dün Çanka- ya'da aynı odada Cumhurbaşkanı'yla konuşurken Şaibe Hanım anımsadı mı acaba? Ne gezer! 4 gün önce 24 Mart 1998'de yayımlanan deme- ci, Şaibe Hanım'ın pervasızlığına kanıt olacak ni- telikte. Bir TV programında, hükümetin 9 aydır uğraş- masına karşın kendisine yönelik "tek birkara nok- tabulamadığını"söylemesi yetmiyormuşgibi; "en 'temiz' siyasetçinin kendisi olduğunu" savunuyor. Pes doğrusu! Hadi çık kürsüye Ne ki "zevahiri kurtarmak" için cüret ve cesa- ret sözcüklerinin hakkını veriyor doğrusu. Anımsatıyor gazeteci: ANAP, DSP ve DTP mil- letvekillerinin ortak imzası ile TBMM'ye verilen malvarlığını soruşturma önergesine ne diyorsu- nuz? Şaibe Hanım, şöyle başını dikleştirip: "Ben hesabımı bağımsız yargıda vermeye ha- zınm" diyor. Breh, breh, breh! Işte bu çıkış, Şaibe Hanım'ın mantıksal kimi yap- tmmlara başvurması gereğini yada başvurma oJa- sılığını akla getiriyor. Uç partinin malvarlığında "karanlık kimi nokta- lan yakalayarak" hazırladığı soruşturma önergesi TBMM Genel Kurulu'na geldiğinde, herhalde Şa- ibe Hanım TV'deki çalımlı haliyle kürsüye gelecek ve acaba şöyle haykıracak mı: "Ben temizim temiz. Benden daha temiz siya- setçiyok Türkıye'de. Meclis'te sonjşturmayı bir an önce tamamlayın. Ama bağımsız yargıda aklan- mamı sağlamak için verin beni Yüce Divan'a!" Şaibe'nin bağımsız yargıya hesap vereceğini TV'lerde ilan etmesinin beş paralık değeri yok. Sözleri baştan sona fasa fiso. Cumhuriyet tarihinde ne bakanlar gördük. Yol- şuzlukla suçlanan, örneğin rahmetli Suat Hayri Ürgüplü, bir gün TBMM'de kürsüye çıktı ve Yüce Divan'a gönderilmesini bizzat kendisi istedi. Zira dürüstlüğüne güveniyordu. Yüce Divan'a gitti ve beraat etti. Medyadan çalımlı sözlere gerek yok. Seçimi aceleye getirip "bağımsız yargıdan yeni bir kaçış yolu" aramaya da gerek yok. Çık kürsüye TBMM'de. Malvarlığınla ilgili bir yı- ğın dosyayla Yüce Divan'da hesap vermeye hazır olduğunu söyle. Tabii yüreğin yetiyorsa! Kartı Gök güruitutC Cezaevleri ayakta• Baştarafi 1. Sayfada Hükümlülerden birkaç kişi yara- lanmış. Arkadaşları geri gettnce- ye kadar eylemlerine devam ede- ceklerini söylediler" dedi. Demır, görüştüğü cezaevi savcı- lık yetkililerinin. kendisine. hü- küralülerin geri getirilmesinin ken- di tasarruflannda olmadığını. Ada- let Bakanlığı'nın tasarrufiında bu- lunduğunu söyledilderini kaydetti. Bu arada cezaevi çevresi çok sayı- da sivil ve resmı polisin yaru sıra jandarma tarafından ablukaya alın- dı. Bergama Özel Tip Cezaevi'nde bulunan ve DHKP-C davasından yargılanan 19 tutuklu ve hükümlü de sayım vermedi. Sayım almakta ısrareden cezaevı görevlileriyle ey- lemcıler arasında çıkan çatışmada. eylemciler 12 görevliyi rehin aldı. Olaylarda bazı eylemcılerle görev- lilerden hafıf yaralananlann oldu- ğu bildirildi. Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu ile Cezaevi Savcısı Nadi Türkas- lan'ın, eylemi sona erdirmek ama- cıyla İzmır Barosu'ndan üç avuka- tın da katılımıyla mahkûmlarla gö- rüşmeler yüriittüğü bildirildi. Ey- lemler nedeniyle Buca ve Berga- ma Özel Tip Cezaevi'nde görüşler yasakJandı. Umraniye Cezaevi Buca'daki arkadaşlanna destek olmak amacıyla Istanbul Ümrani- ye Cezaevi'ndekı DHKP-C dava- sından rutuklu ve hükümlüler dün sabah sayım \ermedi. Cezaevinin C Blok 8 ve 9. koğuşuyla D Blok 5,6,7 ve 8. koguşunda bulunan tu- tuklu ve hükümlüler güvenlik kuv - vetlerinin müdahale etme olasılı- ğına karşın cezaevi 2. Müdürii Ne- dim Doğan ve 2 infaz koruma baş- memuruyla 8 infaz koruma memu- runu rehin aldılar. Olay üzerine ce- zaevine çok sayıdajandarma ve po- 'tfs^KiDi sevff^Mttnccft^60flcvtnQ£ * görüş yaptınlmadı. Istanbul Emni- yet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü AtiUa Çuıarcezaev i- ne gelerek bir süre incelemelerde bulundu. Istanbul Barosu Cezaev- leri Izleme Komisyonu da olaylar Çitici: Cezaevlerinde oda sisteminegeçümeli Istanbul Haber Servfei - tstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici, Bayrampaşa Ceza- evi'nde önceki gün bir tutuklunun ölümü, 3 tu- tuldunun da yaralanmasıyla sonuçlanan olayın geçtiği koğuşta ve tüm cezaevinde daha önce arama yaptıklannı. ancak herhangi bir suç unsu- runa rastlamadıklannı belirtti. Çitici, "Birtakım gerçekJeri söylemek lazım. Biz cezaevinde 3 şeye engel olamadık. Bunlann başuıda cep telefonla- n geüyor. Engelleyemediğimiz ikinci şey silah, ûçüociisii de uyuşturucu" dedi. Istanbul Adliyesi'nde, Bayrampaşa Ceza- evi'nde önceki gece yaşanan olaylan değerlen- diren Başsavcı Çitici, olayın D-l ile D-2 kogu- şunda kalanlann arasında çıktığını söyledi. Olay- dan sonra koğuşlarda kalan tutuklulann, olayda kullanıldığı sanılan 2 adet 9 milimetre çaplı ta- bancayı ve bunlann mermilerini yetkililere tes- lim ettiğini ifade eden Çitici, Eyûp Cumhuriyet Başsavcıhgı ve cezaevi eski savcısı Necati Oz- demir ile ilgili bazı iddialan araştırmak, normal denetimi yapmak için cezaevinde bulunan iki müfettişin konuyu soruşturduğunu kaydetti. Aralannda şarkıcı Seda Saj-an'm kardeşi Şahtn Gürsaçer'in de bulunduğu ve olaya kanştıklan belirlenen 13 kişinin, dün başka cezaevlerine sevk edildiklerini belirten Başsavcı Çitici, ola- yın failinin henüz bulunamadığını soyledi. Çitici. Bayrampaşa Cezaevi'nde gruplaşma- lann engellenmesi ve olaylann yaşanmaması için "oda" sistemine geçilmesi gerektiğini sa- %'undu. Çitici, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Susurluk davasmda yargılanan Sami Hoştan'ı Metris Cezaevi'ndeki ziyaretiy- le ilgili soru üzerine de tutuklu ve hükürrüüler- le yakuüannın görüşmesinde soyadı benzerliği- nin arandığım beiirtrj. Ziyaretin özel bir durum olduğunu kaydeden Çitici. "Görüşmek isteyen kişi milletveküidir. Ona bizim yapabileceğimiz pekNrfeyyok'' hakkmda bilgi edinmek için ceza- evine geldi. Tutuklu ve hükümlü- lerle konuşan komisyon üyesi avu- kat Metin Narüı yaptığı açıklama- da. "Sorunun çözümü Adalet Ba- kanlığı'nın rurumuna hağlı. Tutuk- lu ve hükümlüler kendi istekleri dı- şında dövülerek sevk edi)mc>e kar- şı çıkıyoriar. Başka cezaevlerine sevk edflen arkdaşlanmn geri geti- rümesini istiyoriar" dedi. Bayrampaşa Cezaevi'nde bulu- nan DHKP-C davası tuhjklu ve hü- kümlüleri de Buca Cezaevi'nde meydana gelen olaylan protesto et- mek amacıyla önceki akşam sayım vermediler. Tutuklular dün de ko- ğuşlar arasında bulunan 350 metre uzunluğundaki 'malta' adı verilen koridorda sloganlar atarak yürüyüş düzenlediler. Ankara Merkez Kapah . »Apkara Merkez Kapalı Ceza- evi'nde dün sabah sayım vermeyen DHKP-C davası tutuklulan Ceza- evi 2. Müdürii Halit Ortıan ile 3 gardiyanı rehin aldılar. Kapalı ce- zaevinin 4 ve 5. koğuşu ile kadın- lar koguşunda kalan tutuklular ey- lem süresince yatak ve ranzalarla barikat oluşturarak müdahaleye karşı önlem aldılar. Tutuklular ce- zaevi dışından görûlebilecek şekil- de üzennde "Cesaretiniz varsa ge- Bn" yazılı bir de pankart astılar. Tu- tuklu Aileieri Yardımlaşma Derne- ği (TAYDER) Genel Başkanı Me- deni Ayhan. eylemlerin tutuklula- nn istekleri yerine getirilinceye ka- dar süreceğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Mesutoğlunun görevlendir- diği 2 savcıyla ll Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Asaf Ça- (tşkan ve Tutuklu Yakınlanyla Da- yanışma Derneği Başkanı Ercan Gökoğlu eylemcilerle görüşme yaptılar. Ankara ll Jandarrna Alay Komutanlığı'ndan 15 askeri araçla askeri birlikler müdahale için ceza- evi bahçesine gelirken bunlara bir otobüs de komando eşlik etti. Alı- nan bilgiye göre eylem süresince 4 itfaiye aracıyla 8 ambulans da ce- zaevi bahçesinde bekletildi. Ceza- evi dışında panzerlerle desteklenen çevikkuvvetekiplerince önlem alı- nırken yetkililer, 160 tutuklunun eyleme destek verdiğini bildirdiler. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Aydın Er- doğan, tutuklularla görüştükten sonra öğle saatlerinde yaptığı açık- lamada, eylemcilerin Adalet Ba- kanlığı'nın başka cezaevlerine yap- tığı nakillerin durdurulmasını iste- diklerini belirtti. Medeni Ayhan'ın öncülüğünde KESK, SES, TlAD ve İHD temsil- cilerinden oluşan bir grup, tutuklu- larla görüştü. Çıkışta görüşmeyle ilgili bilgi veren Ayhan, eylemcile- rin Buca Cezaevi'nden istemleri dı- şında değişik cezaevlerine gönde- rilen 10 mahkûm Buca'ya geri dö- nünceye kadareylemlerini sürdüre- ceklerini kaydetti. Tutuklu yakınla- n da eylemcilere destek verdi. Diğer cezaevleri Bursa Özel Tip Cezaevi'ndeki bir grup tutuklu ve hükümlü de 11 cçzaevi gprevJjiuıi rehin aldı. Olay üzerine cezaevine çok sayıda tak- viye güvenlik gücünün yanı sıra, itfaiye ve ambulans girdi. Bursa Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Mustafa Şimşek cezaevin- de geniş güvenlik önlemleri aldık- lannı belirterek Bursa Cumhuriyet Savcısı AS Şanver'in tutuklu ve hü- kümlülerle görüşmelerini sürdür- düğünü açıkîadı. Bursa Vali Vekili Rahim Yaldız da rehin alınan gö- revlilerin durumlannın iyi olduğu- nu söyledi. Çanakkkale E Tipi Cezaevi'nde de tutuklular dün sabahtan itibaren sayım vermeme eylemi başlattılar. Tutuklulann eylemlerini Buca Ce- zaevi'ndeki arkadaşlannın istekle- ri yerine gelinceye kadar sürdüre- ceklerini bildirdikleri öğrenildi. Çankın E Tipi Cezaevi'nde de bir grup siyasi tutuklu, aralannda ikinci müdürün de bulunduğu 8 gö- revliyi rehin aldı. Çankın Cumhu- riyet Başsavcısı tbrahim Etem Dik- men 12 ve 13. koğuşlarda kalan 47 tutuklunun Cezaevi tkinci Müdürü Hasan Eren ile 4 infaz koruma baş- memuru ve 3 infaz koruma memu- runu rehin aldıklannı söyledi. Dik- men, rehinelerin durumunun iyi ol- duğunu kaydetti. Sakarya E Tipi Cezaevi'nde de bir grup tutuklu 6 görevliyi rehin aldı. Cezaevi savcısı İsmail Alkan, akşam saatlerinde sayım yaptırma- yan siyasi tutuklulann, sayıma ge- len 6 görevliyi maltada rehin aldı- ğını bildirdi. Alkan. "Kzdenbirta- lepferi yok. Sadece Buca'daki eyle- mi desteklemek için basın kuruluş- lannafaksçekmek istedikkrini söy- kdiler" dedi. Alkan, rehin alınan infaz koruma memurlannın adlan- nı açıklamazken cezaevi içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alındığmı ifade etti. Adalet Bakanı Oftan Sunguriu. cezaevlerinde biranda çığ gibi yay- gınlaşan rehin alma eylemleriyle ilgili "l mit ediyonım ki bu eylemi keserter. çünkü ortada dddi bir se- bepyok" dedi. Tutuklu ve Hükümlü Aiieleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD), Qsnel-lş Örgütlenme Daire Başka- nı Erol Ekici. Kurtuluş gazetesi. Demokratik Haklar Platformu, ldil Kültür Merkezi ve Yüz Çiçek Aç- sm Kültür Merkezi adma yapılan açıklamalarda da hükümetin ceza- evi politikası eleştınldi. Maliye Bakanhğı kandırılıyor1 Baştarafi 1. Sayfada ma alamnın yüzde 80'lik bölümünün üni- versite eğitim tesislerine, yüzde 20'lik bö- lümünün de gereksinimlerin karşılanması- na yönelik sosyal ve kültürel tesis, lojman alanı, alışveriş merkezi gibi yapılara aynl- dığı belirtildi. Temizel. Ankara Çayyolu'nda bulunan 383 bin 218 metrekarelik arazi için Türki- ye Sağlık ve Tedavi Vakfı'na 29 yıllık bir irtifak hakkı ön izninin verildiğini belirtti. 2 milyar 745 milyon liranın yalnızca 6 ay- lık ön izin için alınan kira bedeli olduğu- nu vurgulayan Temizel, arsanın bu bedel- le devrinin söz konusu olamayacağını kay- detti. Temizel, arazinin gerçek anlamdaki irtifak bedelini, projenin ortaya konulma- sının ardından üniversite yasasına göre be- lirleyeceklerini söyledi. Temizel. şöyle konuştu: "Şimdiye kadar yapılan tek işlem değil bu. Bunun gibi Ma- liye Bakanlığı'nın geçmişten gelen jüzlerce işlemi var. Sonuç olarak kanunla kunılmuş bu tür üniversiteler varsa, irtifak hakkında kuruluşlar belirtilmişse bunlar yapılabile- cek işlemlerdir. Geçen yıluı ekim aymda bu işlem gerçeldeştiriliyor. Ancak işlemler da- ha önceden geliyor. Bir önceki hükümet za- manında başladığmı zannediyorum." İrtifak hakkı sözleşmesinde arazinin 253 bin 618 metrekaresinın "ağaçlandırüacak alan" olarak korunacağı hükmüne yer ve- rildiğini kaydeden Temizel, "Mezarlıgın da korunacağı hükmüne yer verikrek geri kalan kısmı için de üniversite için eğitim te- sislerinin kurulmasına yönelik ön izin veril- miş. Bu irtifak hakkına ay kın davranışlar haünde ön iznin iptal edileceği de irtifak hakkı senedinde belirtilmiş'' dedi. Temizel, ımar düzenlemelerinin ancak Yenimahalle Belediyesi ile ortaklaşa yapı- labileceğini kaydetti. Korunması hükme bağlanan ağaçlandı- nlacak alanın yapılaşmaya açılması duru- munda irtifak hakkı senedınin iptal edile- ceğine dikkat çeken Temizel. "Ağaçlandır- ma alamnda yapılaşmaya açılması ya da mezarhk alanının kullanılması gibi bir i- mar durumuyia karşılaştığımız zaman, ne yapacagımız irtifak hakkı senedinin 4. ve 5. maddelerinde çok net bir şekilde yazıyor. tmar planı değişikliği irtifak hakkı senedi- ne ay kın iseo irtifak devam etmez zaten. Se- nede uyulmadığı zaman ertesi gün iptal edt- lir. Kimse bö> le bir hakka kalkışamaz" di- ye konuştu. Kıvrıkoğlu: Irticaya »ı uyamk olunkarşı TBMM'de ara rejim tartışıldı •/M Baştarafi I. Sayfada aydın, eğitim görmüş genç insanlan demektir" sözle- riyle seslenerek onlardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlarla aynı ideal, inanç ve duygulara sahip olmala- nnı istedi. Kıvnkoğlu şöy- le devam etti: "Yüce ulusumuzun çağ- daş uygaruk düzeyine uiaş- masına engel olmak isteyen rejim aleyhtan irtica ve te- rör tehdidine asla ödün ver- meyecek, vatanımızm bö- lünmez bütünlüğünün ve ülkemizin iç \e dış tehditle- re karşı korunmasını her ne pahasına olursa olsun sağ- layacaksınız. L Ikemizi or- taçağın karanlık günlerine geri götünnek ve Türk mil- letini çağdışı bir yaşam tar- zma mahkûm etmek iste- yen irticai akımlara karşı her Türk vatandaşı dikkat- li ve uyamk olmak zonında- du-." "Genç silah arkadaşla- run" diye seslendif i asteğ- menlere, görevlerinin yal- nızca askerlik yaşamlanyla sınırlı olmadığını bildiren Hüseyin Kıvnkoğlu, ulusun TSK'ye, Atatürk milliyetçi- liğine bağlı olarak demok- ratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bütünle- şen cumhuriyeti koruma ve kollama görevi verdiğini kaydetti. Kı\Tikoğlu, "Bu görev anayasa ve \asalarla tanım- lanarak kurumsallaşmışür. TSK mensuplan olarak biz- ler, bu kutsal göre\imizi cumhuriyeti kuran ve bize emanet edenlerin inanç, az- im ve aydın görüşleri istika- metinde sürdürmekten bü- yük bir kıvanç ve mutiuluk duyuyoruz" diye konuştu. Orgeneral Hüseyin Kıv- nkoğlu, TSK'de rütbesi ne olursa olsun her askerin so- rumluluğunu çok iyi bilme- si ve rütbesinin hakkını ver- mesi gerektiğini vurguladı. Zırhh Birlikler Okulu ve Tümen Komutanı Tümge- neral Erdal Ceylanoğlu da asteğmenlerden, bütün hiz- met ve çalışmalannda cum- huriyeti Misak-ı Milli sınır- lan içinde korumaya ant iç- miş kişiler olarak Ata- türk'ün ilke ve devrimleri- nin yılmaz bekçileri olma- lannı istedi. Mezunlar adına konuşan Tank Asteğmen Burak İn- ceoğlu ise devrimlere her zaman sahip çıkacaklannı belirterek "Atatürk ilke ve dorimlerine inanan, cum- huriyete bağlı. muhtaç (>Jdu- ğu kudrerj damarlanndaki asil kanda taşıyan bizkr şe- refli Türk ordusunun su- baylan olmaktan muduluk duyuyoruz" diye konuştu. Yaş kütüğüne dönem plake- tinin çakılmasından sonra Atatürk'ün Gençliğe Sesle- nişi okundu. Sesleniş'in ar- dından mezun asteğmenler "Bağunsızlık ve cumhuriye- ti korumak için canımızı vermeye hazuız" andmı iç- ti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bağımsız Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve arkadaşlannın verdiği ara re- jim konusunda genel görüşme açılma- sına ilişkın önerge reddedildi. TBMM'de dün gerçekleştirilen gö- rüşmeler sırasında hükümet adına söz alan Başbakan Yardımcısı BülentEce- vtt, önergenin verildiği günlerde "ger- çekten bir krize, bunahma sürüklenil- diği Ldenimini veren belirtiler olduğu- nu" vurgulayarak "Ancak daha sonra oyapay bunahm sonaerdi" dedi. Ece- vit, gerçek bunalımın REFAHYOL döneminde yaşandığını vurgulayarak laiklik karşıtı akımların arkasında dış güçlerin desteğinin bulunduğuna dik- kat çekti. FP Kayserı Milletvekili Abdullah Gül, grubu adına yaptığı konuşmada, TSK'nin siyasete kanştığını söyledi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yûksel Yalova da böyle bir önergeyle Meclis'i işgal etmenin ve zaman kay- bma yol açmanın gereği olmadığını savundu. CHP Istanbul Milletvekili Altan Öymen de bunalımdan kesin çı- kış yolunun hükümetin yapmak iste- diklerini zamanında yapmasından geçtiğini kaydetti. Ön görüşmeler üs- tünde gruplann konuşmalannm ardın- dan yapılan oylamada genel görüşme açılması iktidar oylanyla reddedildi. Demirel: Fıkra devri kapandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL siyasette bir haftanm bile çok uzun süre olduğunu belirterek, "Sosyal ha- diseler hep çözüme doğru gider. Se- çim karan Meclis'in işidir. Böyle iyi gitmiyor deyip seçimden de faıidı bir yapımn çıkmayacağım düşünmek ol- maz. O zaman ört ki ölem" dedi. De- mirel, fıkra devrinin kapandığını söy- ledi. Demirel, önceki akşam Çankaya Köşkü'nde Foto Muhabirleri Derne- ği"nin düzenlediği yanşmanın ödülle- rinin verilmesinden sonra gazeteciler- le sohbet etti. Demirel, "Türkiye se- çim havasına girdi mi?" sorusuna, "Bu durumu bana te\it ettirmeyin.Se- çim karan Meclis'indir. Alınır ve ya- pıur. Biz bunlardan çok >apök" yanı- tını verdi. Demirel, gazetecilerin, "Ki- mi siyasiler yeni bir seçimden de ben- zer vapının çıkacağım vurguluyor. Si- zin görüşünüz nedir?" sorusuna kar- şılık şunlan söyledi: "Böyle gitmiyor dediniz. Tıkandı dediniz. Yeni bir seçimden de çözüm çıkmaz derseniz olmaz. O zaman ört ki ölem. Unutmayın, sosyal hadiseler hep çözüme doğru gider. Seçim kara- n alııur. Davul çahnır. Herkes Anado- lu'ya yavılır. Halktan o> ister. Bizim milletimiz çok iyi dinler. Kim ne diyor bakar. Ona göre karar verir." Demirel, önümüzdeki döneme iliş- kin öngörüsünü soran gazetecilere, "Siyasette bir hafta çok uzun süredir" karşılığını verdi. Gazeteciler, Demi- rel'e son dönemde geleneksel hale ge- len 'durumu anlatmaya yöneük' fik- ra anlatıp anlatmayacağım sordular. Demirel. fıkra devrinin kapandığııîı belirterek, "Bir yerde yeri gelir, anla- Orsınız. Yedi yıl çok anlatök" diye ko- nuştu. Fıkra deyince aklına ilk Mah- mut Baler'in geldiğini söyleyen De- mirel şöyle devam etti: "Öyle birisi bir daha geunez. Ken- disrvlesohbetimizi anlarmıştı.4 kişinin yüzyüda bir geleceğini söyledi. Saydı: Muammer Karaca, Yahya Kemal Be- yatlı, Münir Nurettin Selçuk,dördün- cüde durdu, 'O da sen misin' deyince güklü." Turban yasağı Geçiş dönemi 'yumuşak' olacak İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Üniversite- lerde rürban yasağına ge- çiş "yumuşak" olacak. Türban konusunda önce "ceza vermek'' ve "müey- yide uygulamak" yerine "uyanda" bulunulacağını belirten rektörler, ancak bu konuda "ısrarlı" olanlara disiplin yönetmeliğinin uygulanacağını söylediler. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi İdi- man, Ankara'da yapılan rektörler toplantısında, üniversitelerde kılık ve kr- yafetin "anayasaya ve ya- salara uygun" olması, "ba- şörtüsü" yasağının uygu- lanması gerektiği yönünde görüş birliğine vanldığını belirterek, "bu konuda ka- rarlı davranılması" mesajı verildiğini bildirdi. Ancak bu konuda geçmiş dönem içerisinde "titizlikledavra-' nılmamış olunmasından gelen bir durum"un sözko- nusu olduğuna dikkat çç- ken Prof. Dr. Idiman, " t e lık kıyafetin yasalara uy- gun olması konusu üzerin- de titiziikle durulması ge- rektiği yönünde görüş oluş- tu. Bu, bir tavır değişikliği- ni de gerektiriyor. Ancak bu tavır değişikliğinin, ger- ginliklere yol açmayacak biçimde gerçekleştirUmesi gerekiyor'' diye konuştu. Rektör Idiman. rektörler toplantısında, öğrencilerin ve memurlann bilgilendi- rilerek. üniversiteye "yasa- lara ve anayasaya uygun" kılık ve kıyafetle gelmele- rinin sağlanması konusun- da görüş bildirildığini kay- dederek, türban yasağına "yumuşak geçiş" yapılma- sı mesajı verildiğini söyle- di. ÖSS'de 4 soru hatalı M Baştarafi 1. Sayfada Ekvator düzlemi arasında 23 derece 27 dakikaük bir açı" yerine "Yöriinge düz- lemi ile EkvBtor düzlemi arasında 23 derece 27 daki- kalık bir açı" denilmesi gerektiği belirtildi. ÖZ- DE-BlR'in raporunda 66. soruda da izoterm harita- sındaki sıcaklık değerleri- ne göre sıcaklık farklannrn tam 8 derece çıkmasma karşın, "A" seçeneğinde "8 dereceden fazladır" denil- mesinin, sorunun iki doğ- ru yanıtı olmasına neden olduğu ifade edildi. Sınavın sayısal bölümü- nün matematikle ilgili 24. sorusunda. "verilen koşul- _ lan sağlayan bir poünooı yuzılmasının mümkün ol- maması nedeniyle"; 26. so- rusunda da "A" ve " C " se- çeneklerinin ikisinin de doğru olması nedeniyle hatalı olduğu saptandı. 26. soru için aynca. "Eğer 'de- ğer kümesi' yerine 'görün- rü kümesi' yazılsaydı, doğ- ru seçenek " C " olurdu" denildi. 25. soruda bir ha- ta olmadığı, ancak soruda- ki "çarpımsal tersi" ifade- si eleştirilerek "çarpma iş- ieminegöre tersi" yazı 1say- dı "daha iyi olurdu" denil- di. ÖZ-DE-BlR'in değeT- lendirme raporunda, hata- lı sorulann dışında, soru- lann konulara dağılımı ve güçlük derecelerinin ge- nelde iyi olduğu ve ÖSS'de olması gereken türde kalı- teli yorum-grafik sorulan- nın bulunduğu kaydedildi. En doyurucu spor haberleri, "bilgi kanalfnda. NTTV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog