Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 ALLECRO EVİN tLYASOĞLU Ankara Festivali bıı yd çokulıısluOn beşinci yılını kutlayan Uluslararası Ankara Festivali, ço- kuluslu sanatçılarla yüklü. Isveç. Ingiltere, Italya, Amerika, Al- manya, Slovakya, Arnavutluk, Özbekistan, Arjantin, Brezılya, Monte-Carlo. Çek Cumhuriyetı. Rusya, Isviçre, Yunanistan, Por- tekiz ve Türkiye, ilk gözümüze ilişen ülkeler. 19 Nisan'dan 18 Mayıs'a dek sürecek festivalın açıhş konseri Nevit Kodalb'nın Atatürk Oratoryosu ile gerçek- leşecek. Ayten Gökçer \ e Cüneyt Gökçer'in katılımıyla biraz daha teatrikal bir yaklaşımla ele alın- mış bu kez oratoryo. Sözleri ge- çen yıl yitirdiğimiz Cahit Kük- bi'nin dizelerine dayalı. Öncekı yıl 8000 kışilik Tiirk- Metal Sa- İonu'nda yapılan açılışa Anka- ra'nın tüm orkestra ve korolan katılmış ve etkisi günlerce sür- müştü. Bu yıl yine birleşmiş An- kara orkestra, solist v e korolany- la. Rengim Gökmen yönetimin- de Atatürk Oratoryosu seslendi- rilecek. Salona ulaşan yol düze- ne girmiş, yerler numaralanmış ve geçen yılki kanşıklığa karşı önlemler alınmış bu kez. Gönül ister ki gelenekleşen bu birleşik orkestra ve korolarla her yıl ya- pılan açılışta Türk bestecilennin büyük çaplı yapıtlan da değer bulsun. Örneğin önümüzdekı yıl- larda Necfl Kazım Akses'in Sen- fonik Destan'ı. Bülent Tarcan'ın Öiûmsüz Mimar'ı, Adnan Say- gun'un Atatürk'e ve Anadolu'va Destan'ı bu kapsama girebilir. Dresdner Senfoni Orkestrası Bu yılki festival çokuluslu ol- duğu gibi çok çeşitli ortamlan da içeriyor. Büyük senfonilerden. o- da müzilderine, bandolardan tan- go topluluğuna, etno caz"dan mim gösterisine dek etkinlikler çeşitleniyor. Milli Eğitim Bakan- lığı Şûra Salonu'ndaki yenilen- me ne yazık ki gerçekleşememiş. Büyük kentlerimizin onca özve- riyle düzenlenen festh-allere kar- şın hâlâ birer konser merkezıne sahip olamayışlan üzücü. Ankara Festivali'nın en önem- Htiaplulufu DresdnerSenfoniÜKT kestrasL Ünlü Avusturyali şefle- n Halter Wefler, önemi'i bir Beet- horenyorumcusu. Topluluğun ilk A çılışta bu yıl yine birleşmiş Ankara orkestra, solist ve korolanyla, Rengim Gökmen yönetiminde Nevit Kodalh'nın Atatürk Oratoryosu seslendirilecek. programında Beethoven'in 4. ve 7. senfonileri yer alacak. lkinci program ise Brahms'ın 3. ve 1. senfonilenne ayrılmış. Büyük senfonilerden Skjvak Filarmoni Orkestrası (Kosice) ve korosu Mozart Requem ve Dvorak Sta- bat Mater gibi zengin program- lar sunacak. Özbekistan Senfoni Orkestrası'na Türk tenor Hakan Aysev solist olarak katılıyor Ati- na Senfoni Orkestrası kapanış touşerifl^sunasak. Türk-Yunan dostluğu çerçevesinde iki üîke- nin bestecilerinden de yapıtlar ça- larak. Festivalın kapsamında üç mo- dern bale topluluğu var. Daha ön- ceden Ankaralılann yakından ta- nıdığı Monte Carlo Balesi, Prag Oda Balesi ve Isviçre Linga Top- luluğu. Korolara gelince. Arna- vutiuk Preporod Akademik Ka- dm Vokaltopluluğu;Londra (zen- ci) Adventist korosunun gospel- leri; Moskova Parrikliği (Orto- doks) korosu, Slovak ve Türk ko- rolannın yanında yer alacak. _Ançyra Oda Orkesfrası, Afika- râ'fflfr yüzünü ağırtan genç bir topluiuk. Bu festivalde Antonio PiroDi'nin yönetiminde ve arpçı Şirin PancaroğJu'nun solistlığın- de çalacak. Eğitimini Amerika'da tamamlayan ve uzun süredir kon- ser kariyerini sürdüren Pancaroğ- lu. Debussy ve Handel'in yapıtla- nnda solist olacak. Baö Alman Cneme Çaigdar SoUstieri, bu yıl Istanbul'da başanlı bir solist ola- rak tanıdığımız. çalışmalannı Al- manyaida sürdüren obuacı Taş- kın Oray'ın da aralannda olduğu bir grup St John Smith Square Orkestrası bir Ingilız topluluğu. Şeflen John Lubbock yönetimin- de Guy ve Mav* gibi genç kuşak Ingiliz bestecilerınin yanı sıra estival'in 15.yıhnda büyük senfonilerden, oda müziklerine, bandolardan tango topluluğuna, etno caz'dan mim gösterisine dek etkinlikler çeşitleniyor. Mozart ve Haydn'ın yapıtlannı da çalacaklar. Tango topluluğu Bandoneon ise çok özgün bir topluiuk. Türk besteci ve orkestra şefı Ertuğnıl Sevsay tarafından kurulmuş. Türk. Arjantinli ve Avusruryalı üyeleri var. Gerçek tangonun köklerini araştıran kendisi de top- lulukta bandoneon çalan Sevsay, Piazolla kadar Necdet Koyıı- türk'ten de yapıtlar katmış prog- ramına. Şarkicısı ve dansçısı ile gerçek tanğoyu sergiliyorlar. ' Borusan Oda Orkesrrası. Saim Akçıl yönetiminde. Ayşegül San- ca'nın solistliğinde Respighi, Dvorak ve Mozart'tan yapıtlar sunacak. Isveç ve Türk Askeri Bandolan ise karşıhklı bir sürp- riz hazırhyorlar. Isveç marşı olan "Dağbası"nı Türkler çalacak: CemaJ Rcşit Rey'in Onuncu Yıl Marşını da Isveçliler. Festivalde- ki tek geleneksel müzik toplulu ODTÜ'nün Türk Halk Bilimi Topluluğu Deneysel Müzik Gru- bu. Her gtin etkinlik tki gitar resitalinden Moreno tek başına, Ramirez'ler ise düo olarak resital verecekler. Porte- kizli şan-gitar ikilisi (Verdera- Nagy) Ispanyol ağırlıklı bir prog- ram hazırlamış. Aytül Büyüksa- raç ve Attila Manizade'nın Mo- zart akşamı resitaline piyanoda Vedat Koşai eşlik ediyor. Bir baş- ka şan resitali de Amerikalı sop- rano Frances Fenton'dan. Tü- müyle Amerikan bestecilerinden oluşan programına piyanoda MehmetOkonşareşlik ediyor. fs- railli kontralto David de'Or ve grubu geleneksel halk ezgilerini modernize etmişler, aynca etnik müzik de var programlannda. Caz ve pop konserleri henüz Ankara Müzik Festivali kapsa- mında yer alıyor. Paradoı adlı caz-funk topluluğu, Italyan pop- çu Lucio Dalla'nın konseri ve Patricia Kass'm pop, caz, blues kanşımı programı büyük ilgi der- leyecek. Ünlü besteci Igor Stra- vinski'nın torunu Marius Stra- vinski de bir keman resitali ile ka- tıhyor festivale ve programına Beethoven, Ysaye, Prokofıyev, Ra- veTin yanı sıra dedesinin Mavra operasından Rus şarkılannı da al- mış. Festivalin tek piyano resita- li Ozgür Aydm'ın. Avrupa'da ya- nşmadan yanşmaya koşan ve bü- yük başanlar elde eden bu genç piyanistimiz, Schubert, Liszt, Skryabin ve Rahmaninoftan örülü oldukça yüklü bir program hazırlamış. Bir de mim sanatçısı var. En- nio Marchetto adlı bu Italyan sa- natçının gösterisi, festivale renk katacak. Ankaralılar tam bir ay, hiç ara vermeksizin her gün fes- tivalde bir etkinlik izleyebilecek- ler. Çalgılannın ustası Bilkent Gitar Üçlüsü AHMETSAY ANKARA - lşler biraz düzeldi. Cum- hurbaşkanlığı Senfoni'nin geçen haftaki konserinde asıl aradıklanmızyerli yerin- deydi: Düzgün bir program, ıyi bir şef ve yeteneğini sağlam bir teknikle yoğurmuş gencecik bir solist... Bu üç temel ögeye or- kestramız da canla başla katıhnca dinle- yicinin yüzüne renk, avucuna alkış geldi. Hülasa, ortaya bir "konser" çıktı. Müzik topluluklan, futbol takımlanna KÜITÜR • SANAT hiç mi hiç benzemez. Beş gol atıp ertesi hafta sekiz yıyenlere bakılırsa "top yu- varlaktir". Müzikte ise yuvarlanan şey yoktur. Ofsayttan gol atılmaz. top direk- ten dönmez. kalecı yumurtlamaz, teknik direktör hava basmaz, hakem düdük çal- maz, tribünde kavga çıkmaz. "ruhsuz mû- zikçUer" diye bağınlmaz. En önemlisi, müzikte "faul" yapılmaz. Polonyalı şef MarekPijarovskienerjikbirrnüzikçi. tşi- ne sanldığı, istekli olduğu hemen sezili- yor. Brahms'ın düşünsel ağırlıklı "Trajik Uvertür"ündeki anlatım zenginliğini gü- zel duyurdu. Skri>'abin'm üflemeli çalgı- lan geniş kullandıği "3. Senfoni"sinı de orkestramızkazasızseslendirdı. Yirmi bir yaşındaki Yugoslav kemancı StefanMi- lenkmiç için şöyle düşündüm: CSO'ya gelen her yabancı solist keşke onungibi olsa: Üstün bir teknik, akıllı bir yorum, özenli bir müzikal yaklaşım... Bakın. ge- çen haftanm program broşürü de özellık- le "program notian" yönünden düzgün- dü; hatta dızgi yanhşlan azalmıştı. Gele- lim ertesi akşam Filarmoni Derneği'nin düzenledıği Bilkent Üçlüsü'nün konseri- ne... Sırasıyla özet konuşayım: Salon tık- lım, tıklım doluydu; dinleyicı nitelikliy- dı, "mürikseverler"in ağırlıkta olduğu belliydi; program, "gitar mûziği'"ni ne zoriuyor ne de sulandinyordu, özgün ve renkliydi; gitarcilann üçü de çalgılannın ustasıydı, üçü de müzikaldi; oda müziği- nın önkoşulu olan u kafadarlık"tan gel- dıkleri anlaşılıyordu. Değerli kemancı dostum, Cumhurbaş- kanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2. konsert- mayster'i CengizÖzkök'ün eşi TûtayÖz- kök'ü bir anda yitirdik. CSO'da uzun yıl- larözlük işleri şefi olarakçalışnuşbulunan ve orkestramızdan 1983'te emekliye a>n- lan Tüla> Hanım'ı biz daha çok, müzikçi- ler yetiştiren bir anne, iyi bir dost, iyi bir müzikçi arkadaşı olarak tanıdtk. Şaşkuuz, yaşamın bu bjcimde "bir anda" noktalan- masına anlam veremiyoruz. Özkök aile- sme, müzikçi arkadaşlanmıza metanet di- liyoruz. SEMA 483 Ol OO iunc 221 2350 K U M L U K S 3 * 8 ' 2 ' SAN 2^1 16BO lARAV 321 OO O« 15 3O-2O.3O T 3O-1O 3O-21 3O 8 30-19 00-21 3O - - 1 S.3O-1 7 3O-1 9 3O-21 3O 3O-18 3O-21 OO - p ı SEVIMBURAK -m ar T <| Everest My LordKum.Pan.Ya. Roman, 3 Perde * KoTO«Pt«Ysnetin. £-.;<*••*• Hırbtyt Muhsin Ertufrul Sahn«i oyun bıttı Naz Eray<ta/BOI«tM Eıfcmen Mıizik BjbürTonjuc ArttMgm «usüfa M ı m YALÇIN MENTEŞ K ButıanOkjncıı Ovfll Aviunn ıtasJlhan Yummr Kadıköy Sanat Oaleriıi NURANKESKİN Resinı Sergisi 28 Mart - 20 Nisan'98 TM: (0216) 4491618 - 44916 41 Tiyatro Stüdyosu BalkonJean Genet Çeviren - Yönelen Başar Sabuncu Sahne Tasanmı Duygu Sağıroğlu Giysi Tasanmı Sevim Çavdar Müzik Selim Atakan 17 Nisan Saat:20.30 Maltepe Yayla Sanat Merkezi Bllgi için Tel:0.2163S3 99 2D-21 Zuhal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu Derya Alabora Salih Sarıkaya Bülent Yarar Şebnem Sönmez Celal Perk Güven Kıraç Afptekin Serdengeçti Sema Keçik KÜLTÜR SANAT YAYINCIUK STC Köllûf Bakanlıjjının Katkıfanyla SES-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAD. NO. 140 TEL: 25118 65-66 FAX: 0212.244 43 2 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cuma 21.00 C.lesi 18.30-21.00 Pazar15.30-18.3fl KûHür Bakamıflınm Katkılanyla Fer+tan Şenıoy FERHANGI ŞEYLER Salı 21.00 FerKon Sensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Çarjamba 21.00 HALDUN TANER KABARE Perfembe 21.00 Kûltür Bakanlığınm Katkılanyta ESKI OVUNIAD BUVUK CKRAN VIOEO GÖSTERILERİ İSTANBUL'U SATIYORVM Ferhan $ensoy 1 Nltan Çarşamba 15.00 / 4 Ntsan C.tesl 14.00 Anıotör Kolumuı NÖBKTÇİ TİYATRO'y S ı n a v i a A ^ r o n c i l k t }2NtSAN'g kochr fryglromuxa &>el Saı? Ytrltn: OıUoyuncuür Gişs 251 18 65 '•»KKORAMAMR laksinl. Purmlı, SıuA/e w Alrneft?? ÇARŞi MAĞ Kültür Sanat ilanlarınız Ş İçin: ' 293 89 78 (3 hat) :VFE&BAI Carsamba 23.00 MOCOIMB o r ş c nı l> o t t M K A K A t A MisSk.No;20/BEYOĞlUReg293 05 98 y. mimar hattat ALİ TOY HAT SERGİSİ 23 Mart 1998-4 Nisan 1998 Yer: Takslm Sanat Galerisi [ Cumhuriyef Cad. No: 24 Taksim/IST. Tel: (0212) 245 20 68 (Pazar hariç hergün 11.00-19.oo arası açıktır) Galeri ve Sergi İlanlarınız İçin (0212)2938978(3hat) Yaşar Kemal belgeseline ödül • Kültür Servisi- Yaşar Kemal'in yaşamımn anlatıldığı belgesel film, Avrupa Televizyonlan Belgesel Film Yanşması'nda "Literavision 98' Jüri Onur Ödülü'ne değer görüldü. Özgün müziği Zülfü Livaneli tarafından bestelenen, WDR yapımcılanndan Osman Okkan tarafından çekilen film, yanşmaya katılan uzun ve kısa metrajlı 61 belgesel film arasından ödüle değer görüldü. Milli Reasürans Oda Orkestpası'nm konseri bugün • Kültür Servisi - Milli Reasürans Oda Orkestrası, şef Rengim Gökmen yönetiminde bugün saat 19.00'da Milli Reasürans Auditorium'da bir konser verecek. Viyolacı Ruşen Güneş ve Çimen Karaömeroğullan'nın solist olarak katılacaklan konserde Telemann'm iki viyola, yayhlar ve sürekJi bas için konçertosu, Bach'ın viyola, yayhlar ve sürekli bas için mi bemol majör konçertosu, Arensky'nin Op. 35a. Çaykovski'nin birteması üzerine çeşitlemeler, Şostakoviç ve Barshai'ninJOp. 110a. Oda Senfonisi seslendirilecek. Ahmet Uğurhı ile söyleşi • Kültür Servisi - Sinema ve tiyatro sanatçısı Ahmet Uğurlu yann saat 14.00'te Istanbul Üniversitesi lletişim Fakültesi 3-4 Amfi'de üniversite öğrencileri ile birer söyleşi * gerçekleştirecekler. Istanbul Üniversitesi lletişim Fakültesi Halkla llişkiler Grubu'nun ; gerçekleştirdiği bu söyleşilerde, ögrencilerin teorik bilgilerini, bir tartışma ortamında sanatçılann görüşleri ve deneyimleriyle pekiştirmeleri 'i amaçlanıyor "' Üpgüp'te 'Kapadokya Filmleri Hattası' düzenleniyor l • NEVŞEHtR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçe A belediyesi 23-30 Haziran tarihleri arasında '' 'Kapadokya Filmleri Haftası' düzenliyor. '• Etkinlik kapsamında geçmişte Kapadokya - bölgesinde çevrilmiş fılmler tanıtılarak, bölgedeki değişimi gözler önüne sermek ve Ürgüp'e sinema hareketliliği kazandırmak "i amaçlanıyor. Ürgüp Belediye Kongre •'*• Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte ' Ürgüp'te çekilmiş yabancı filmler de < gösterilecek. Solti'nin külleri Budapeşte'de • Kültür Servisi - Geçen eylül ayında 84 yaşındayken yaşama veda eden Macar orkestra şefi Sir George Solti'nin külleri, 60 yıl sürgünde yaşadıktan sonra cumartesi günü doğduğu yer olan Budapeşte'de toprağa verildi. Solti'nin külleri, kendi vasiyeti üzerine vatanına, Farkasreti mezarlığında hocası Bela Bartok'un yanına gömüldü. Londra Kraliyet Operası'nda görev yapan Solti, 22 yıl Chicago Senfoni Orkestrasf nda müzik direktörü olarak çalıştı. Ülkesinden sürgün edildikten sonra Isviçre, Ingiltere ve Amerika'da yaşayan sanatçı 1947'den sonra sadece üç kez ülkesini ziyaret etmişti. Cumartesi günü düzenlenen törene hükümet yetkilileri de katıldılar. Solti'nin vatanına dönüşü şerefıne Budapeşte Bahar Festivali kapsamında iki gün boyunca konserler verildi. Serpil Akyıl'ın resimleri İki Maymun Sanat Galenisi'nde • Kültür Servisi - Serpil AkyıJ'ın resim sergisi 19 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında tki Maymun Sanat Galerisi'nde izleyicilerin . beğenisine sunuluyor. 1966'da DevletGüzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü-Bedri Rahmi Eyuboglu Atölyesi'nden mezun olan sanatçı, 1966'da Mimar Sinan Üniversitesi'nden yüksek lisans, 1987'de Mimar Sinan Üniversitesi'nden sanatta yeterlilik doktorası aldı. Resimlerinde. çağdaş resim öğeleri ile geleneksel kültür değerlerini birleştıren sanatçı, son çahşmalannda da kaligrafik düzenlemeler kapsamında çeşitli konulan yorumlamakta. BUGUN • tDOB'da saat 20.00'de 'Gün Doğarken' adlı modem bale yer alıyor.(251 10 23) • İTSAK'ta saat 19.30'da Doğada Işık üzerine dia - destekli söyleşi yer alıyor.(292 18 07) - • AKSANAT'ta saat 12.30'da M. Carne'nin $ yönettiği 'Quai des Brumes' adlı film videodan ve ' saat 19.30'da Marlen Adamadze ve Nina Adamadze'nin katıldığı canh konser izlenebilir. ^ (252 35 00) ^ • ÇEKÜL ÇEVRE SEMİNERLERİkapsamında saat 16.00'da Halil Gerçek'in katıldığı 'Toprak Erozyonu' başlıkh seminer izlenebilir. • • ISTANBUL üNlvERStTESt KÜLTÜR GÜNLERİ kapsamında saat 16.00'da ÖKM Tiyatro Salonu'nda 'Moliere Üzerine Bir Kolaj Denemesi' ve saat 14.00'te M.Oktar Güloğlu'nun katıldığı 'Mağaralanmız ve Kültür Varlıklanınız' başlıkh konferans yer alıyor. (512 84 48)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog