Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMÎ 11 Banka çahşanlanna ait vakıflarla factoring ve leasing şirketleri kurulmak isteniyor Emlakbank çahşanma baskı arbyor NURSELKARSAVURAN Emlakbank Genel Muduru Erdin An ıle ılgılı yenı ıddıalarortaya atıl- dı An'ntn, banka mensuplannın kurduğu "T. Emlak Bankası AŞ Munzam Sosyal Guvenlik ve Yar- dıınlaşma ve Dayanışma Vakfi" ıle TEVAK'ın bınkımlenyle factonng ve lcasıng şırketlen kurmak ıçın ça- hşmalaryaptığı one surüldu Vakıf- lara aıt kaynaklan kredı olarak da- ğıtmak ısteyen An'ya karşı çıkan banka personelmın de gorevden alınmalannın gundemde olduğu be- lırtılıyor Emlakbank'tan sorumlu Devlet Bakanı Refaıddin Şahin'ın "iş çjfc- maa" amacıyla yonetıme getırdığı Erdın An 'nın uygulamalan hakkın- dakı ıddıalar bıtmek bılmıyor Son olarak An'nın banka mensuplanna aıtvakıflara factonng ve leasing şır- ketlen kurdurmak ıçın çalışmalar yaptığı ılen surûldü 100 milyon dolar iddiası Genel Müdür An'nın, Sennaye Pıyasası Kurulu (SPK) denetım ve ızın engelını aşabılmek ıçın banka- nın doğrudan katılmayacağı banka mepsuplannın kurduğu "T. Emlak Bankası \Ş Munzam Sosval Girven- Hk ve Yardımlaşma Vakfi" ıle TE- VAK adlı \akfin yuzde 40'arpayla, banka ıştıraklennın ıse yüzde 20 oranında bır pay ıle yer alacağı fac- tonng ve leasing şırketlen kurmak ıstedığı ılen suruldü Emlakbank'ın kurulacak şırketlere ılk partıde 50 milyon dolar olmak uzere toplam 100 mılyon dolar aktaracağı ıddıa edıhyor Bakanonayı Konunun De\ let Bakanı Refaıd- din Şahın'm onayından geçtığı, Yûksek Planlama Kurulu'na da ıle- tıldığı savunuldu AyncaAn'nınher ıkı vakfin da başkanı olduğu, ekı- bınden ıkı genel mudur yardımcısı- nın da vakıflann yönetım kurulla- nnda bulundufu bıldınldı • Şırketlerin kuruluşunun Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in onayından geçtiği, Yüksek Planlama Kurulu'na da iletildiği savunuldu. Öte yandan An 'nın projesıne kar- şı banka ıçınde ıtırazlann yukseldı- ğı, Vakıf Genel Kurulu tarafından seçılen 3 uyenm karara karşı çıktık- lan belırtıldı Kendı oyu ıle bırhkte toplam 3 oyu olan An'nın, karşı görüşte olan genel müdûr yardımcısı uzennde baskı yaptığı da ıddıa edıhyor Va- kıf yönetım kurulu uyesı genel mü- dur yardımcısı Lfitfü Özek'ın vakıf- takı görevınden baskılar nedenıyle ıstıfa ettığı öne surûldu An'nın, karşı oy kullanan vakıfyönetım ku- Bakan Şahinyönetim kurulu toplantılarında Emlakbank'tan sorumlu Devlet Bakanı Refaiddin Şa- bin'uı. bankanın yönetım kuru- lu toplantılannm pek çoğuna katıldığı ıddıa edıhyor Yönetım kurulu toplanttlan- na katılıp kısa bır konuşma ya- pan bakânın jstedıklannı ıfade erbkten sonra, "Ben göğsûmü size slper etüm, çahşmaya de- vam edin" şeklınde konuştuğu ılen sunilûyor Banka çahşan- lanna aıt ıkı vakfin lcaynaklan- nı kullanmak ve kullandınImak amacıyla kurulmak ıstenen fac- tonng ve leasmg şırketlen ıie ılgılı Refaiddin Şahın'm bılgı- sı bulunduğu öne sürülüyor rulu uyesı, baş hukuk muşavın Gü- ner Erdemir, Onanm Dekorasyon Daıre Başkanı Ozcan Tekgümûş ve Çctin Çınar'ı bankadakı gorevlenn- den alacağı ıddıa edıldı An'nınay- nca Sosyal Işler Mudurluğü'nde de Mustafa Terzı ve Arif Kantarcmğ- lu'nu aynı şekılde uyardığı one sü- rûluyor Söytemez görevden aldı Bu arada Erdın An'nın Halk Le- asing Genel Mudurlûğu donemınde, o donem Halk Bankası Genel Mü- dürü olan DYP Izmır Mılletvekılı Ufiık Söyiemez tarafından görev- den alındığı ortaya çıktı OYAK ve Halk Bankası'nm bır kuruluşu olan Halk Leasing'de An 'nın, Söyiemez tarafından "aşın risk ve yetersiz te- minarjaria" şırketı zora soktuğu ve bu nedenle görevden alındığı öğre- nıldı Soylemez'm 11 Ocak 1988 tanhınde basında yer alan açıklama- lanna göre An, Bursalıoğlu fırma- sı ıçın uluslararası ıhalelerde fıyatı 2 milyon dolar olarak tespıt edılen bır gemıyı 4 5 milyon dolar olarak gösterdı ve Denızbank'tan da bır ekspertız tuttu An'nın yeni planı An'nın Oyak Sıgorta ıle bağlan koparmak ıçın fırmaya bır ıhtarçek- tığı ve yıne Bursalıoğlu firmasının bankaya yaklaşık 9 milyon dolar olan kanunı takıbe alınan kredısını ayncalıklı koşullarla kredılendırdı- ğı de ıddıa edıhyor Önentaş Gıda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Davet Şırketımızın Olağanustu Genel Kurul Toplantısı 17 Nısan 1998 Cuma guniı saat 11 OO'de izmır Yolu 4. km, Çanakkale adresındekı fabrıka bınasında yapılacaktır Nama yazılı hısse senedı sahıbı hıssedarlarımız toplantı günü ve yerinde hazırun cetvelmı ımzalamak suretıyle gınş kartlarını alarak toplantıya katılabılırler Ortaklanmızdan bamılıne yazılı hısse senedı sahıbı olanlar, hısse senetlennı toplantı günunden en geç bır hafta once şırket merkezıne ya da Istanbul bürosuna teslım ederek gınş kartlannı alabıleceklen gıbı, saklama hızmetı veren herhangı bır banka ya da aracı kuruma da tevdı edebılırier Bu kurumlardan alınan, tevdı edılen hısse senetlerının değer, adet ve numaralannı gosteren belge karşılığında, şırketımız kendılerıne gınş kartı verecektır Toplantıya bızzat ıştırak edemeyecek ortaklanmız Sermaye Pıyasası Kurulu'nun Serı IV No 8 Teblığı hflkürnlen çerçevesınde hısse senetlerının blr banka ya da aracı kurumda saklandığmı gosteren makbu; ve aşağıda orneğı bulunan vekâletname formu ıle, yıne yukanda belırtılen sOrelerde, gırış '- * a r t l a l m a k suretıyle vekillenyle de kendılerını ternsıl ettırebılııier Ancak bu durumda, vekâletname fbrmundakı ımzanm notere onaylatılması ya da noterden onaylı ımza sırkülerının vekâletname formuna eklenmesı gerekmektedır Gınş kartı almayanların toplantıya katılmalanna kanunen ımkân bulunmarnaktadır - j Sayın hıssedarlanmızın bılgılerıne arz olunur Yönetım Kurulu *, Gflndem: 1 Açılış ve Başkanlık Dıvanı seçimı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına ımzalamak üzere Başkanlık Oıvanı'na yetkı verılmesi. 2 Sermaye Pıyasası Kurulu ve Sanayı ve Ticaret Bakanlıfı'ndan alınan ızın çerçevesınde Şırket Ana Sozleşmesi'nm 8 ve 9 maddelennın değıştınlmesi. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Eski seklı Madde 8- Şirketin Sermayesl- Şırket, 2499 sayılı Kanun hukümlerme gdre kayıtlı sermaye sıstemını kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulu nun 23 06 1994 tarıh ve 599 ızm ile bu sısteme geçmıştır Şırketm kayıtlı sermayesı 4 500 000 000 000 • (dort trılyon beşyuz mılyar) TL olup, her bırı 1 000 -TL ıtıbatı kıymette 4 500 000 000 paya bölûnmuştur Şirketin çıkarılmış sermayesı, tamamı bdenmış 992 000 000 000 • (dokuzyuzdoksanıkı mılyar) TL'dır Bu sermayenın 137 734 265 000 -TL'lık kısmı nakden odenmıştır Bakıye, 86 265 735 000 TL'lık kısmı 213 sayılı Vergı Usul Kanunu'nda değışıklık yapan 2791 sayılı Kanun un getırdığı Yenıden Değerleme Hukumlerı gereğınce oluşan Değer Artış Fonu'nun 768 000 000 000 TL'lık kısmı ıse 5422 sayılı Kanun'un 8/5 maddesı hükrnu gereğr oluşan Emısyon Prımı'nın sermayeye ılavesı ıle karşılanmıştır Şirketin çıkarılmış sermayesı her bın 1 000 (bın) TL'lık ıtıbarı değerde 992 000 000 (dokuzyuzdoksanıkı milyon) adet paya ayrılmıştır Yonetım Kurulu, ıtıbarı değerının uzerınde hısse senedı çıkartabılır, pay sahıplerının yenı pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda kısıtlayıcı kararlar alabılır Ybnetım Kurulu, Sermaye Pıyasası Kanunu ve ılgılı mevzuat hükümlenne uygun olarak, gereklı goruldüğu ramanlarda, tertıp ve kupürlerını belırlemek suretıyle nama ya da hamılıne yazılı hısse senetlerı ıhraç ederek, çıkanlmış sermayeyı artırmaya ve mevcut hısse senetlerını bırden fazla payla temsıl eden kupurler halınde bırleştırmeye ya da daha kuçuk kupurtere bolmeye yetkılıdır Madde 9- Hisse Senetleri Şirketin hısselerı (A) ve (B) olmak üzere ıkı gruba ayrılmıştır (A) grubu hısseler nama, (B) grubu hısseler hamılıne yazılıdır 992 000 000 000 (dokuzyuzdoksanıkı mılyar) çıkarılmış sermayeyı temsıl eden, her bırı 1 000 -TL'lık ıtıbarı değerdekı 992 000 000 (dokuzyuzdoksanıkı milyon) adet hıssenın 544 541 084 (Beşyuzkırkdort milyon beşyuzkırkbır bın seksendort) adedı nama yazılı (A) grubu, 447 458 916 (dortyüzkırkyedı milyon dortyuzellısekız bın dokuzyuzonaltı) adedı hamılıne yazılı (B) grubu olarak düzenlenmıştır Yonetım Kurulu ımtıyazlı hısse senedı ıhraç etmeye yetkılıdır Yeni şekll Madde 8- Şirketin Sermayesi: Şırket, 2499 sayılı Kanun hükömlerıne göre kayıtlı sermaye sıstemını kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulu'nun 23 06 1994 tanh ve 599 ıznı ıle bu sısteme geçmıştır Şirketin kayıtlı sermayesı 15 000 000 000 000 (Onbeş trılyon) TL olup, her bırı 1 000 -TL ıtıbarı kıymette 15 000 000 000 paya bdlönmüştür Şirketin çıkarılmış sermayesı, tamamı ödenmış 2 976 000 000 000 - (ıkı trılyon dokuzyüzyetmışaltı mılyar) TL'dır Bu sermayenın 2 121 734 265 000 -TL'lık kısmı nakden bdenmıştır Bakıye, 86 265 735 000 TL'tık kısmı 213 sayılı Vergı Usul Kanunu'nda değışiklik yapan 2791 sayılı Kanun'un getırdığı Yeniden Değerleme Hükümlen gereğınce oluşan Değer Artış Fonu'nun 768.000 000 000 TLMık kısmı ıse 5422 sayılı Kanun'un 8/5 maddesi hükmü geregı oluşan Emısyon Prımı'nın sermayeye ılavesı ıle karşılanmıştır Şirketin çıkanlmış sermayesı her bın 1 000 - (bın) TL'lık ıtıbarı değerde 2 976 000 000 (ıkı mılyar dokuzyüzyetmışaltı milyon) adet paya ayrılmıştır Yönetım Kurutu, ıtıbarı değennm üzennde hısse senedı çıkartabılır, pay sahıplennın yenı pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda kısıtlayıcı kararlar alabılır Yönetım Kurulu, Sermaye Pıyasası Kanunu ve ılgılı mevzuat hükûmlerıne uygun olarak, gereklı gorüldügü zamanlarda, tertıp ve kupürlerinı belırlemek suretıyle nama ya da hamılıne yazılı hısse senetlerı ıhraç ederek, çıkarılmış sermayeyı artırmaya ve mevcut hısse senetlerını bırden fazla payla temsıl eden kupürler halınde bırleştırmeye ya da daha küçOk kupurlere bolmeye yetkılıdır Madde 9- Hlsse Senetleri Şırketm hısselerı (A) ve (B) olmak üzere ıkı gruba aynlmıştır (A) grubu hısseler nama, (B) grubu hısseler hamılıne yazılıdır 2 976 000 000 000 (ıkı trılyon dokuzyüzyetmışaltı mılyar) çıkarılmış sermayeyı temsıl eden, her bırı 1 000 TL'lık ıtıban değerdekı 2 976 000 000 (ıkı mılyar dokuzyüzyetmışaltı milyon) adet hıssenın 544 541 084 (Beşyuzkırkdort milyon beşyuzkırkbır bın seksendort) adedı nama yazılı (A) grubu, 2 431 458 916 (ıkı mılyar dörtyuzotuzbır milyon dortyüzellısekız bın dokuzyuzonaltı) adedı hamılıne yazılı (B) grubu olarak düzenlenmıştır. Yonetım Kurulu ımtıyazlı hısse senedı ıhraç etmeye yetkılıdır Vekâletname Dardanel önentaş Gıda San A Ş Yonetım Kurulu Başkanlığı'na Dardanel önentaş Gıda San A Ş 'nın 17 Nısan 1998 Cuma gunü saat 11 OO'de İzmır Yolu 4 km, Çanakkale adresındekı fabrıka bınasında yapılacak Olağanustu Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belırttığım gorüşler doğrultusunda benı temsıle, oy vermeye, teklıfte bulunmaya ve gereklı belgelen ımzalamaya yetkılı olmak uzere vekıl tayın edıyorum A Temsıl yetkısının kapsamı a Vekıl tum gundem maddelerı ıçın kendı goruşu doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır b Vekıl aşağıdakı talımatlar dogrultusunda gundem maddelerı ıçın oy kullanmaya yetkılıdır Talımatlar (ozel talımatlar yazılır) c Vekıl şırket yonetımının onerılen doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır d Toplantıda ortaya çıkabılecek dığer konularda vekıl aşağıdakı talımatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır (Talımat yoksa, vekıl oyumı serbestçe kullanır) Talımatlar (ozel talımatlar yazılır). B Ortağın sahıp olduğu hısse senedînirı a Tertıp ve serısı b Numaraları c Adet-Nomınal olup olmadıfı d Oyda ımtıyazı olup olmadığı e Hamılıne Nama yazılı olduğu Ortağın adı soyadı ya da unvanı Imzası Adresı Not (A) bolümunde, (a), (b) ya da (c) olarak belırtılen şıklardan bırısı seçılır; (b) ve (c) şıkkı ıçın açıklama yapılır Sermaye 50 trilyona cıkarılıyor Koç'tan yüzde 11 büyüme hedefi Ekonomi Servisi - Koç Topluluğu, yuzde 11 olarak hedefledıklen 1998 yılı bü- yüme programı ıçınde, hü- kûrneün gündemındekı ener- jı ve telekomunıkasyon alan- lanna da ağırhk vereceklen- nın ışareunı verdı Koç Holdıng AŞ'nın 34 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurulu'nda, topluluğun ka- yıtlı sermaye tavanırun 16 tnlyon lıradan 50 tnlyon lıra- ya çıkanlması karan alındı Koç Topluluğu Idare Meclı- sı Uyesı ve Yurutme Kurulu Başkanı İnan Kıraç ve Ida- re Mechsı Üyesı Can Kı- raç'ın görevlennden aynl- malannın da kabul edıldığı genel kurulda, topluluk cıro- sunun 2 1 katnlyon lıraya u- laştığı belırtıldı Toplantıda, Koç Toplulu- ğu Yönetım Kurulu Başkanı Rahmi Koç adına okunan metınde ıse seçım tartışmala- n gundemdeyken "adfl ve de- mokratik bir seçim sistemi- ne" ışaret edıhnesı dıkkat çektı Rahmı Koç, "Öztemi- ni çektiğimiz bu yapıya an- cak seçmenJerin o*Iarûu adfl ve istikrarlı hükumetlere dö- nüştûrecek seçim sistemi De ulaşmamız mümkün" dedı İş çevrelertnın onlennı go- rebılme ıhtıyaç ve beklentısı ıçınde olduklanm soyleyen Koç, "Ülkenin gücJü bir ira- deyeihtiyacı var.Buirade,in- san hak ve ozguıiuklerini te- minat altuıa alacak, v^rgnmı saygınhk >« bağımstzlığının muhafazasmı ve ışlemesini kotaylaştn-acak, dev letin laik olma ozeUiğinı koruyacak, ciddi ve şartlara uygun krv- rak bir dış pobnka uvgulaya- cak nitelikte olnıalıdır'" dedı Görevınden aynlan İnan Kıraç da aynlan dığer yone- tıcılerle kurmayı duşunduğu şırketîe Koç Topluluğu'nun rekabet sınırlanna gırmeye- cek bır otomobıl montaj sa- nayıı uretımıne gıreceğını belırttı Sasa grevinin ikinci günü Işverenden anlaşma çağnsıADA1NA (Cumhuriyet Giıneyİlleri Burosu)- Saban- cı Holdıng'e bağlı Sasada grev ıkıncı gunüne gırerken Holdıng Çalışma thşkılen Daıre Başkanı Nihat YûkseL Petrol-tş Sendıkası yonetıcı- lenne "Görüşeüm, ba>Tam- dan önce buluşalım" şeklın- de çağnda bulundu Sasa Personel Muduru Cumhur Turanh ve Yardım- cısı Uğurtan Doğan'ia bırhk- te basın toplantısı dûzenle- yen Nihat Yuksel 2 700 ış- çınm oncekı gun başlattıgı grev ın taraftann yumuşama- sı ıle çozulebıleceğını soyle- dı Sendıkanın halen 1 mıl- yar 850 milyon hra olan yıl- lık ortalama ışçı mahyetıne yuzde 100 oranında zam ıs- tedığını açıklayan Çalışma thşkılen Daıre Başkanı Yûk- sel, şu bılgılen verdı "Sasa yonetımının ilk >iJ teklifi ışçı bafina yılda orta- lama 3 milyar 300 milyon li- ra odenmesi, ikinci yıl icin enfia» on oranı kadarzam is- te>en Petrol-lş Sendıkası"na bızıse vuzde55olarak hesap- lanan enflasvön kadar zam veegerenflasyon yuzde55'in uzerinde olursa aşan kısmın yansının ucrete eidenmesını onerdiL Bu durumda taraf- lar arasında cıddı bır uçu- rum kalmamıştır, anlaşma zeraını \ardır." Işverenın toplusözleşme goruşmelenne katılmadığı yolundakı eleştınlenn doğru olmadığını savunan Nıhat Yüksel, "taşeronlaşma" ve *iskoludegi$ikliğr konusun- da da "Her iş asıl işveren ta- rafından yurutulmez. Bıze taşıma \apın. >emegı de asıl işveren çıkartsın derseniz o(- maz. Taşeron ışçı sa\ısı Sa- sa'da makul oranlardadır. lş- kolu değışıklığı onenmızden de bu aşamada vazgectik ve herhangı bir dayatma iceri- sinde degüız" dedı BENCE İZZETTİN ÖNDER Vergîyi Algılama Malıye Bakanı Temizel'ın geçen pazar gunu Cum- hunyet'te yayımlanmış olan sohbetınde ılgınç btr pasaj bulunmaktadır "Mıllı gelırdenyüzde 26 dolayında pay alan ucretlıler gelır vergısının yaklaşıkyansını odüyor- lar Mıllı gelırden yuzde 27'ler dolayında pay alan bca- ret kesımı de gelır vergısının yüzde 40'ını ödüyor " Ke- sın bır vergı patolojısı' Bu patolojı gokten mı ındı? 1963 gelır vergısı tanfe- sınde ılk geJır dıhmı yuzde 10 oranında vergıye tabı ıdı Aynı tarrfeye gore, en yuksek gelır dıhmı aşıldıktan son- ra uygulanan oran ıse yuzde 60 ıdı Bu tanfe yapısına gore yuksek gelır dılırnlenne uygulanan oranlar ger- çekten yuksek fakat duşuk gelır gruplanna uygulanan başlangıç oranı ıse makul duzeyde ıdı Zamanla, enf- lasyonun etkısı ıle vergı tanfesı aşınarak, duşuk ve or- ta gefır gruplan yaklaşık yuzde 40'lar dolayında buluş- tular Boyiesıne duzleşen vergı tanfesıne 1980 polıtıka- lan çerçevesınde ve o ruha uygun bır neşter atıldı Ilk gelırdılımıne uygulanan oran, enflasyonla aşınmış olan yuzde 40 dolaylarından derece derece ındınlerek yuz- de 25'e, son gelır dılımı oranı ıse yuzde 45 e çekıldı Boylece duşuk gelır grubundakı yukumluler, kaybedı- len eşegı, kuçulmuş olarak da olsa bulmuş olmanın se- vıncını yaşamış oldular' Bu uygulama ıkı noktayı açıkça gozler onune ser- mektedır Bırıncısı, 1980ruhununhangıgelırkategon- sını okşadığı ıkıncısı ıse kayıt dışı kesımın oluşumuna goz yumulacağı Boylesıne bıryaklaşım çerçevesınde, ıdan reforma gıdılerek gerçek yukumlulerın ızlenmesı yenne, sıstem ıçınde hapsolmuş bordro mahkûmlan- na dayanmak oidukça anlaşılır bır uygulamadır Bu polıtıka uygulandığı donemde buyük sıyasal rant- lar oluşturmuş gunumuze ıse bu rantlann bedelı taşın- mıştır Bu bedelın bıryansıması, genellıkle duşuk ve or- ta gelır grubuna dahıl yukumlulenn, vergı sıstemının buyuk bır yukunu çekmekte ve ucret aelırtennın gelır vergısının yaklaşık yuzde 52'sını karşilıyor olmasıdır. Soz konusu bedelın ıkıncı oJumsuz yansıması ıse bu- gun ıçıne gomulduğumuz ve sadece faızının dahı but- çenın yuzde 40'ını alıp goturduöu borç batagıdır ••• Vergı ve harcama bıleşımı bır arada ele alındığında, sosyal devletın temel nıtelığı yuksek gelır gruplan uze- nnde malı baskı, duşuk gelır gruplan uzerınde ıse ma- lı rant yaratmasıdır Başka bır ıfade ı\e sosyal refah dev- letı, kamu hızmetlennı duşuk gelır gruplannda yoğun- laştınrken, vergı yukunu de yuksek gelır grupları uze- nnde yoğunlaştırmaya çalışır Sosyal devletın temef nıtelığı olan malı rant ve mali baskı oluşumlannın pratık sonucu, çok genel bır ıfade ıle ucret gelınnın vergı payının, ucretîenn mıllı gelır ıçın- dekı payından duşuk olması, buna karşın sermaye ge- lınnın vergı payının, bu kategon gelınn mıllı gelırdekı pa- yından yuksek olması gerektıŞıdır Boyle bır sonuç ıse ancak etkılı artan oranlı tanfe ıle sağlanabılır • • • Bu saptamadan sonra arz yanlı ıktısat oğretısını ken- dılenne kalkan yapan sermaye yanlı soylemlenn ıkı cıd- dı aldatmacasına ışaret etmek kaçınılmaz olmaktadır Bunlardan bınncısı, kamu kesımı kanalı ıle gelır dağılı- mına erkılı mudahalenın vergı yolu ıle degıl, fakat har- cama yolu ıle yapıldığı goruşudur Açıktır kı bu goru- şun ıkıncı bolumu, ancak bınncı bolümunde vergı ıle ıl- gılı doğru varsayım yapılması koşuluna bağlıdır O var- sayım ıse vergı yukunun yuksek gelır grupları uzenne salınmasıdır Bu konudakı ıkıncı aldatmaca ıse artan oranlı tanfeden vazgeçıp, dolaylı vergılere ağırlık ver- menın gerektığıdır Dolaylı vergılenn yukunun, bıreyın geiınne gore değıl de yapılan harcamaya gore hesap- lanması gerektığı savı(') çok basrt bır aldatmacadan öte, cıddı btr teonk bır hatadır • • • Sermayenın çıkan uğruna teknık hatayı bıle göze alabılenler karşısında, adıl ve etkın olmak koşulu ıle vergı duzenlemelen yolu ıle vergı gelıriennın arttınlma- sı karşısında bundan yarartanacak olan genış halk ke- sımlen sessız kahyorsa, kımsenm fazla şıkâyet etme- ye hakkı yoktur Vergı, ekonomık gucune gore vergı vermek durumunda olanlann borcu, kamu hızmetlenn- den yararlanmak durumunda olanlann ıse alacağıdır Bu bır toplumsal hesaplaşmadır Bu konuda devletın alacaklılık sıfatı, kamu hızmetı talep edenlenn adına ve hesabınadır Bu nedenle kamu hızmetı talep edenler, devletten hızmet talep ederken, aynı anda ekonomık gucu olanlardan vergı alan devletın de yanında olma- lıdır Demokrası ıçınde sorumluluk budur Bunu bece- remeyen halk, başbakanını guçlu çıkar çevrelen ıle o- tel lobılerınde buluşmaya mecbur eder 1 6 aylık Hazine Bonosu %106.70Yıllık Bileşik Net Faiz Vade: 30/09/1998 (182 gün) Net Faiz Oranı % 87.50 İKTİSAT BAIKASI Memnuniyetle Gaıd Miîdflrlaic (212) 274 II II • Merko. (212) 274 70 20 • Aksaray (212) 532 29 79 • Avolar (212) 676 48 73 • Bahçetapı (212) 512 01 60 • BaJarttSy (212) 543 53 93 • Bayrampafa. (212) 565 14 30 • Hmadağ (212) 230 09 18 • Erenkör (216) 368 26 82 • Ealer (212) 287 11 50 • Güneşlı (212) 655 88 22 • Kadıköy (216) 330 25 60 • Karaköjr (212) 251 72 }8 • Kozyauğı (216) 467 04 10 • Merter (212) 637 44 00 •ŞemsaanGüralU)(02l6)4"8 40T0 • Üsküdar (216)49285 10 • Adaıı (322) 363 2401 •Antan (312)4179980 • Gadoaranpasa. 612) 447 58 29 • Antalya (0242) 243 69 81 • Bursi (224) 255 70 80 • Çorlu (282) 653 83 33 • Denuiı (258) 265 20 41 • Eskişehır (222) 220 27 80 • Cmantep (342) 220 78 50 • Gebze (262) 643 04 20 • tzmır (232) 463 69 69 • Bostanlı (232) 330 12 00 • lanit (262) 323 11 00 • Kahrfmanmanç (344) 221 15 30 • Kayseıt (352) 222 23 00 • Kooyı. (332) 23687 70 • Mamaris (252) 413 97 80
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog