Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

yumnurryeı kitap kulübü Her KİTAP dünyaya bir umut sunar. KİTAP, CAĞALOĞLU SERGÎ SALONUNDA... Turtocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu/tstanbul Tel:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 Cumhuriye Ç-umhuriyet kitap kulübü üncelere dinginlik ve incelik >AŞ YAYINLARI'nda. Turtocağı Cad No 39/41 (34334)CağaloâhVlstanbul Tel-4212)514 01 96 Fate.(212)514 01 95 74. Y1L SAYI: 26474 / 125000 TL (KDV,ç<nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi dün Ankara'da toplanarak Avrupa'yı suçladı 'Kıbns'ı AB bölecek'Tflrklye'den KKTC'ye destek Ankara'da toplanan Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi AB'yi suçladı. Ortaklık Konseyi'nin toplantısı, AB ile Güney Kıbns Rum Yönetimi arasında Brüksel'de başlatılan görüşmelerle aynı saatte gerçekleştirildi. Konsey, Kıbns'ın bölûnmesi sorumluluğunun AB'ye ait olduğunu vurguladı. KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için Türkiye'nin gerekli adımlan atacağını belirten konsey, Rum ve Yunan tarafının silahlandığına dikkat çekti. • 9. Sayfada AB görüsmelerl basladı Avmpa Biriıgi, 5 Dogu Avrupa ülkesi ve Kıbns Rum kesimi ile tam üyelik görüşmelerini dün resmen başlattı. Rum kesimi ile görüşmelerin başlatılmasına öncülük eden AB Dönem Başkanı tngiltere'nin Dışişleri Bakanı Robin Cook, açılış konuşmasını Kıbns sorununa ayırdı. AB diplomatlan, adanın bölünmüşlüğü sorununa çözüm getirilmediği takdirde, Kıbns Rum kesimi ile tam üyelik görüşmelerinin askıya alınmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. • 9. Sayfada Rum keslmlnden SUÇİama Rum liden Klerides, AB görüşmelerini "tarihi bir gün" olarak değerlendirdi. Klerides, "Maalesef Denktaş ve Ankara'nın tutumu, Kıbns sorununun çözümü ve tam üyelik görüşmeleri konulannda olumsuzdur" dedi. Klerides, Kıbnsh Türk ve Rumlann Ankara'nın müdahalesi olmadan kendi başlanna bırakılmalan durumunda sonına kısa sürede bir çözüm bulacaklannı savundu. Klerides, "Kıbnsh Türklerle işbirliği halinde bir çözüm bekkntisi içinde olduklannı" belirtti. • 9. Sayfada Sayım vermeyen tutuklu ve hükümlüler cezaevlerinde 52 görevliyi rehin aldı Cezaevleri ayaktn• Buca Cezaevi'nde görüş sırasında Haber Merkezi - Buca Kapalı siyasi tutuklu ve hükümlüler sayım ijılm • uıııuııtıjluııiUmUuu evlerine nakledilmesini protesto e- lümden sorumlu savcı Yaşar As- i'luluphıiUıjııplı.Oü.ulmduhu C U M H U R İ Y E T ' İ N K 0 L T Ü R H İ Z M E T l 31 Mart'ta Yabancı Parmağı DOĞAN AVCIOĞLU '31 Maıf, ülkemizde "Şeriat devleti isteriz!" parolası ile sık sık tekrarlanan gericilik ayaklanmalarının en ünlüsüdür. pankart açmak isteyen DHKP-C davası sanıklanna izin verilmeyip 10 kişinin başka cezaevlerine nakledilmesi üzerine çıkan olaylar diğer cezaevlerine de sıçradı. Sayım yermeme eylemi başlatan tutuklular, Ümraniye'de 11, Ankara'da 4, Bergama'da 12, Bursa'da 11, Çankın'da 8, Sakarya'da da 6 görevliyi rehin aldılar. da Kızıldere'de öldürülen Mahir Çayan ve 9 arkadaşmı anma konu- sunda başlayan gerginlik, diğer ce- zaevlerine de sıçradı. Koğuş önle- rine barikat kuran tutuklu ve hü- kümlüler "sayım vermeme eylemi başlattı. fstanbul Ümraniye'de 11, Ankara'da 4, Bergama'da 12 Bur- sa'da 11, Çankın'da 8, Sakarya'da 6 görevli rehin alındı. Çanakkale ve Bayrampaşa cezaevlerinde de Buca Kapalı Cezaevi'nde 'Kml- dere Olayı'nı anmak için önceki gün görüş sırasında pankart açmak isteyen DHKP-C davasından tu- tuklu ve hükümlülere cezaevi gö- revlileri müdahalede bulundu. Çı- kan arbede sırasında bazı görevli- ler yaralanırken tutuklu ve hüküm- lü 10 kişi Nevşehir, Amasya, Yoz- gat ve Burdur cezaevlerine nakle- dildi. Arkadaşlannın başka ceza- da kalan DHKP-C, TlKB ve MLKP davalanndan tutuklu ve hü- kümlü 75 kişi koğuş kapılannda barikat oluşturarak sayım verme- me eylemi başlattı. Buca'daki ey- lemin bitirilmesi için dün sabah er- ken saatlerde îzmir Cumhuriyet Başsavcısı Melih Tan cezaevine geldi. Başsavcı Tan, siyasi tutuklu- lardan sorumlu savcı Cemal Tu§- cu, adli tutuklulann bulunduğu bö- sonra İHD fzmir Şubesi Başkanı avukat Ercan Demir'i de cezaevi- ne çağırdılar. Demir, barikat arka- sından eylemcilerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Tutuk- lu ve hükümlüler bana sabaha kar- şı, cezaevi görevülerince 4. koğuşa bir operasyon düzenlendiğini, an- cakiceri giremediklerini söylediler. M Arkası Sa. 17, Sû.3'te YARIN GÖRÜŞÜYORLAR Ortaklar seçimî konuşacak • Hükümet ile CHP arasındaki gerginliği gidermek için geçen hafta sonu Deniz Baykal ile bir araya gelen Başbakan Mesut Yılmaz'm, ortaklan Ecevit ve Cindonık ile bugün yapması gereken zirve yanna ertelendi. Erken seçimin görüşüleceği toplantıda Ecevit, seçim tarihinin önceden belirlenmesinin Meclis ve bürokrasinin çalışmasını engelleyeceğini söyleyecek. Cindonık da anayasaya uyum ve demokratikleşmeye ilişkin yasa tasanlannın çıkanlmasının önemine dikkat çekecek. • Yılmaz, CHP'ye erken seçimin 1999 yılında yapılması konusunda seçenekli bir öneri paketi götürmek için ortaklarmın onayuıı isteyecek. • 5. Sayfada BaykaTdan seçim uyarısı • Yann yapılacak zirve öncesinde hükümetın siyasi takatı kalmadığmı, bir kriz daha taşıyacak tahammülü olmadığını vurgulayan Baykal, Başbakan Mesut Yılmaz ile yaptıklan görüşmenin ardından ortaya çıîcan rahatlık ortamının devam etmesinin hükümet ortaklanna bağlı olduğu mesajını verdi. • Hükümet ortaklannı, "Seçimi çare görmezseniz, seçim dışı çarelerin önünü açarsınız. 1980'de seçim karan ahnsaydı, askeri müdahale ile karşı karşıya kalır mıydık? Bu hükümeti, ne kadar devam edeceği belli olmayan bir geleceğe taşımayız" diye uyardı. M 5. Sayfada Çıkan olaylardan sonra cezaevleri önündetoplanantutuklu yakmlan uzun süre endişe ile beklediler. (ALPER TURGUT) FATİH ÜNİVERSİTESİ'NE ÇIKARILAN İMAR PLANI SÖZLEŞMEYE AYKIRI Maliye Bakanbğı kandırdıyor • Fethullah Gülen cemaatinin aracıhğıyla Fatih Üniversitesi'ne verilen 383 dönümlük alan için Ankara Belediyesi'nden çıkanlan imar izni, Maliye Bakanhğı ile yapılan sözleşmeye ters düşüyor. Maliye Bakanı Temizel, imar planı değişikliğinin yaptıklan sözleşmeye aykın olması durumunda üniversitenin arazi üzerindeki irtifak hakkının iptal edilebileceğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Fatih Üniversitesi'nin; Ankara Çayyo- lu'nda 29 yıllığına kiraladığı 383 dö- nümlük arazı için FP'li Ankara Büyük- şehir Belediyesi'nden çıkardığı imar izni, Maliye Bakanlığı'nın planına ters düştü. "Orman" için aynlan arazinin i- maryetkisinin CHP'li Yenimahalle Be- lediyesi'nde olmasına karşın Büyük- şehir Belediyesi'nin karar alması da mevzuata ikinci bir aykınlık oluştur- du. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, i- mar planı değişikliğinin yaptıklan söz- leşmeye aykın olması durumunda üni- versitenin arazi üzerindeki irtifak hak- kının iptal edilebileceğini bildirdi. Fethullah Gülen cemaatinin kuruluş- lanndan Türkiye Saglık ve Tedavi Vak- fı aracıhğıyla Fatih Üniversitesi'ne ve- rilen, Hazine mülkiyetindeki arazinin 253 bin 618 metrekaresinin bakanlık ile yapılan irtifak hakkı sözleşmesinde "ağaçlandınlacak alan" olarak korun- ması hükme bağlanmıştı. Ancak FP'li MelihGökçek'in yönetiminde bulunan AnakentBelediyeMeclisi'nin 19Mart 1998 tarihli toplantısında onaylanan lmar-Emlak ve Istimlak Komisyonu Raporu'nda, üniversitenin yapılaşma alanı 175 bin metrekare olarak kayde- dildi. Raporla, irtifak hakkı sözleşme- sinde mezarlık alanı dışında olmak üzere 130 bin metrekarenin altında bir araziyi kullanabileceği belirtilen üni- versiteninrekreasyonuna70 bin, ağaç- landırmaya 10 bin, ENH Koruma Ku- şağı 'na 25 bin, yollanna da 60 bin met- rakerelik alan aynldı. Raporda, yapılaş- W Arkası Sa. 17, Sü.3'te IslamTığı kurtarmak ıçın yapılıyormuş gibi gösterilen bu yoldaki hareketlerin, emperyalist Hıristiyan devletlertarafından parayla desteklendiğinin, hatta yönetildiğinin ortaya çıkması, bilgisiz insanlann birtakım karanlık oyunlara nasıl alet edildiğini anlatmaya yeter. Dış güçlerin içerdeki çıkarcı gruplarla işbirliğini, bunların zaman zaman birbirleriyle çatışmalarını ya da uzlaşmalarını, Doğan Avcıoğlu'nun usta kaleminden merakla okuyacaksınız. 31 Martolayının bilinmeyen yanlarını yeni belgelerin ışığında ortaya çıkaran ve bugünkü gericilik olaylarının tarihsel köklerini aydınlatan bu eserin, ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le OSSMe 4 soru lıatah• ÖZ-DE-BİR, pazar günü yapılan üniversite birinci basamak sınavında sözel 65 ve 66. sorularla sayısal 24 ve 26. sorulann hatalı olduğunu açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker, ÖZ-DE-BÎR'in tespitlerinin doğrulanması durumunda sorulann iptal edileceğini söyledi. tstanbul Haber Servisi - Geçen pazar günü yapılan ÖSS'de, 4 sorunun hatalı olduğu ve ip- tal edilmesi gerektiği belirtildi. Özel Dersha- neler Birliği Derneği'nin (ÖZ-DE-BİR) hazır- ladığı ÖSS Sorulan Değerlendirme Rapo- ru'na göre sözel bölümün coğrafyayla ilgili 65 ve 66. sorulanyla sayısal bölümün matema- tikle ilgili 24 ye 26. sorulannın hatalı olduğu kaydedildi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Fethi To- ker ise "Sorulann hatalı olduğu tespit edilir- se iptal edilir" dedı. OZ-DE-BlR'in değerlendirme raporunda, sözel bölümün 65. sorusunda "Yer ekseni ile • Arkast Sa. 17, Sü. 9'da Erdoğan DGM'de yaı^dandı • IstanbuJ Büyükşehir Belediye Başkam Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, Siirt'teki konuşması nedeniyle yargılanmaya başladı. • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Şaibe Hanım'ın Dürüstlüğü Yüzeysel amaç doyurucu değil, ama Şaibe Hanım gibi bir siyasetçi için yeterli, hatta geçerli. Çankaya'ya çıkıyor ve Cumhurbaşkanı Demi- rel'den erken seçim konusunda "destek" istiyor. Sanırsınız ki; bilgisiyle, karizmasıyla, dürüstlüğüy- le Türkiye'nin bir numaralı devlet yöneticisi. Şu masala ne kadar inanabilirsiniz: Geçenlerde • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Emniyette irtica ve mafya teıııizliği • Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, "Vakıf, yurt, dernek, kişi ve yaym organlanna karşı etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güvenlik kurumuyuz" dedi. • 80 ilin emniyet müdürüyle toplantı yapan Bilican, teşkilat içinde irtica ve mafya dahil tüm yasadışı işlere kanşanlan tasfiye ettiklerini belirtti. Bilican, "Cumhuriyetin korunmasından, Atatürk'ün ilkelerinden kesinlikle taviz veriimeyecektir. Insanımızın yaşamını rahat bir biçimde sürdürmesi için çalışıyoruz" dedi. • 7. Sayfada BORSA ODun 3259 öncekı ! MARK Dün 131.500 Öncekı 131.700 DOLAR ODun 242.5O0 önceki 241.800 ALTİN ODün 2.360.000 Önceki 2.360.000 Kıvrıkoğhı: trticaya karşı uyanık olıın • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin irtica ve terör tehdidine boyun eğmeyeceğini vurgularken, "Irticai akımlara karşı her Türk vatandaşı dikkatli ve uyanık olmak zorundadır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- 259. dönem tank ve pı- yade asteğmenlerin diploma töreni, Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'nda dün yapıldı. Törende bir konuş- ma yapan Kara Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Kıvnkoğlu asteğmenlere, Atatürk'ün tt Ye- deksubay demek, bu milletin M Arkası Sa. 17,Sü.2'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog