Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYet kitap kulübü fter KİTAP dünyaya bir umut sunar. KİTJP. CAĞALOĞLÜ SERGİ SALONUNDA... Tüjrtocagı Cad No 39/41 (34334)Cağatoğlu/lstanbu! Te(1212)514 01 96 Fakş-(212614 01 9 5 Cumhu 5))iO"7.4 Ao Cumhuriyet 5L VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ '5. Y I L SAYI: 26696 / 150000 T L (KDVtginde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 KASİM 1998 PAZARTESİ A T A T Ü R K P O S T E R İ Bugün Cumhuriyet 1e birlikte Diyanet İşleri Başkanı, Almanya'daki şeriatçıları dini, ideoloji haline getirmekle suçladı ^Kaplaııcılar şarLatan''Devletin dini olmaz' Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Almanya ve Avrupa'da 20 yıldır dini kullanarak siyaset yapan Kaplancılann yaptığını çılgınhk olarak niteledi. Yılmaz, "Bunlann yaptıklan dinle, Islamla bağdaşır hareketler değil. Düşük ölçüde cehaletten kaynaklanıyor" dedi. Kaplancılan "şarlatan" olarak değerlendiren Yılmaz, "Devletin dini olmaz" diye konuştu. Yılmaz şunlan söyledi: "Tarih boyunca Osmanlı devleti, Emevi devleti, Abbasi devleti gelmiş. Hiç lslam devleti ismi kullanılmamış. O bir hükmi şahsiyettir." 'İslama en uygun idare cumhuriyet' Halifelik meselesinin de dinin aslından olmadığını vurgulayan Diyanet işleri Başkanı, "Yavuz Sultan Selim'e kadar Osmanlı'da halifelik yoktu. Yani ondan önce Müslümanlık yok muydu" diye sordu. Halifenin, birinin yerine seçilen insan anlamını taşıdığını söyleyen Yılmaz, peygamberin, yerine aday göstermediğini vurgulayarak "Bir nevi cumhuri idare vardı. Onun için idare yönetimlerinin seçimleri içerisinde İslama en uygun olanı cumhuriyettir. Cumhuriyetin kalkmasıyla istibdat devri başladı. lslam dünyası geriye gitti" dedi. • 4. Sayfada Barzani Talabani buluştu • Barzani ve Talabani, dûn Ankara'da bir araya geldiler. Ankara'nın VVashington sürecinin rafa kaldınldığı açıklamalanna karşın KDP Sözcüsü, Ankara toplantısının, Washington sürecinin devamı olduğunu söyledi. • KYB Washington Temsilcısi Bahram Salih, "bağımsız bir Kürt devleti kurmak gibi bir nıyetlennin olmadığını" söyledi. Salih, "Biz Irak'ta federatif bir düzenlemeden yanayız" diye konuştu. Kürt liderler açıklama yapmadılar. • 8. Sayfada 'Ata'ya Sevgi Yuruyuşu • Ankara Valilığı tarafından düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bugün "Ata'ya Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Eski TBMM binasından saat 10.00'dabaşlayacak yürüyüş, Anıtkabir'de Ata'ya Sevgi Çelengi'nin sunulmasının ardından sona erecek. Ulu önder, ölüm yıldönümünde tüm yurtta anılacak. • 6. Sayfada Erol Taş yaşamını yitirdi Kiiltür Servisi-Türk sinemasında kötü adam tıplemesmin değişmez ka- rakter oyun- cusu Erol Taş, Istanbul Merter Tozkopa- ran'daki evinde dün sabaha kar- şı kalp yetmezhğı sonucu yaşa- MArkasıSa. 6,Sü.4'te 'BAYKAL'IN fPÎYLE KUYUYA ÎNtLMEZ' • 5. Sayfada YURTTAŞ GlRİŞtMl YENI EYLEM HAZIRLIĞINDA M 6. Sayfada FP'DEN VALI ÇAKIR'A SUÇLAMA • 7. Sayfada GALATASARAY VE BEŞlKTAŞ GALİP MSpor'da PKK lideri arayış içinde. K. Irak'a kaçan örgüt üyelerine yönelik operasyon sürüyor Ocalan Belçika'yı istiyor• Almanya'da haftalık olarak yayımlanan Focus dergisi PKK liderinin, yeni sürgün ülkesi olarak Belçika'yı tercih ettiğini bildirdi. Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi de, dağılan Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) elemanlannın PKK saflanna katıldığını iddia etti. Suriye'den Kuzey Irak'a kaçan PKK'lileri yok etmek için sürdürülen operasyona KDP de destek veriyor. Haber Merkezi - Ankara, Rus- ya'nın, PKK lideri AbdullahÖcalan'ı kendı topraklannda tutmaya karar ver- mesinin iki ülke ilişkilennin tamamen bitmesi sonucunu doğurabilecegi ko- nusunda Moskova'yı uyardı. Alman- ya'da yayımlanan bazı dergiler, Öca- lan'ın sürgün için Belçika'yı tercih et- tıgıni ve Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) elemanlannın PKK saflanna katıldığı- nı iddia eddiler. Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin Kuzey Irak'ta başlattığı sınır ötesi operasyon 3. gününe girerken Başbakan Yardımcısı ve Milli Savun- ma Bakanı lsmet Sezgin, harekâtın, Suriye'den bu bölgeye kaçan bölücü örgüt mensuplannı yok etmeyı amaç- ladıgını bildirdi. AA'nın habenne göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi IVabi Şensoy, dün Rus basını aracılığı ile uyanlarda bulundu. Büyükelçi Şensoy, Rus- ya'nın Interfaks ajansına yaptığı açık- lamada, "Rusya yönetiminin, Du- ma'nın karannın ardından, bölücü te- rör örgütünün elebaşısına Rusya top- raklannda sığuıma hakkı verilmeye- ceği ve burada bulunması haünde, der- hal bu ülkeden çıkanlacağı yohında bir kez daha Türkiye'ye taahhütte bulun- ması gerektiğüu" belirtti. Büyükelçi mArkastSa.6,Sü.2'de Hafta sonunda kitap keyfi Soğuk ve yağışlı havaya karşın, çok sayıda kitapse- ver hafta sonu tatilini TÜ- YAP17. Istanbul Kitap Fu- an'nı gezerek değerlendir- di. Binlerce kitap arasuıda seçim yapmaya çauşan ki- tapseverier, çeşitli yayınev- lerince düzenlenen panel ve söyleşileriizledilervçstand- larda karşüaşüklan yazar- lara kitaplannı imzalattdar. Cumhurhet Kitap Kulübü standının dünkü >azar ko- nuklan Prof. Dr. Toktanuş Ateş, Deniz Ka\ukçuoğlu ve Prof. Dr. Erdal tnönü i- dL Işık Kansu, Metin Gür, Oral Çabşlar ve Bülent Ta- nör ise bugön Cumhuriyet Kitap Kulübü standında okurianyla buluşacaklar. 'HALKIN DlLlNDE CEVHERLER GİZLİ' • 13. Sayfada Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun, Gümrük Teftiş Rurulu îstanbul grubunda başlattığı inceleme sürüyor Müfettişlere soruşturma• Cumhurbaşkanı Demirel'in Başbakan'a gönderdiği "tstanbul'daki gümrük müfettişlerinin 'çete oluşturduklan', iş sahipleriyle idarecilerden çıkar sağladıklan, zaman zaman da işbirliği yaptıklan" iddialannı içeren yazı üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun bir yıl önce soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Devlet Bakanı Serdaroğlu, iddialann yoğunlaşması ve ilk tespitlerin ardmdan Gümrük Teftiş Kurulu'nun Îstanbul ve Izmir gruplannı kapatarak müfettişleri Ankara'ya çekti. • Başbakanlık Teftiş Kurulu, Edirne* Kapıkule Gar Gümrüğü'nde teftiş yapan Gümrük Başmüfettişi Irfan Bebek'in, eroin ihbannı hasıraltı eden gümrük görevlilerinden hediye olarak silah aldığını; takas görüntüsü altında otomobilini ve cep telefonunu yenileyerek çıkar sağladığını belirledi. Bebek'in daha önce de hayali ihracat işlerine aracılık yapma karşılığı komisyon istediği iddialanyla soruşturma geçirdiği ve hakkında rapor hazırlandığı ortaya çıktı. MPER BMlTn lnfearf • 3. Sayfada OKTAY AKB AL EVET HAYIR ALÎ SİRMEN DÜNYADA BUGÜN Yazılarıyla Cumhuriyet 'te K ü L Ü R H İ Z M E T İ N D E B Î R A D I M D A H A GILGAMIŞ DESTANI Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu Homeros'tan yaklaşık 1200 yıl önce Sümer Akat diliyle yazılmış, dünyada bilinen en eski destan... Yann Cumhuriyet le Şeriatçılara Atatürk fotoğrafı ile yanıt veren Chantal Zakari îzmir'de 6 Hiçbir iilkeııiıı böyle bir Kderi yok 9 OZAN YAYMAN İZMİR - Türkıye onlan geçen yı! Ankara'da, laıklik karşıtı gösteri ya- panlara karşı. bir cevap nitelığinde tut- tuklan Atatürkfotoğrafısonrasında ta- nıdı. Cumhuriyet Türkiyesi'nde yeri- şen Chantal Zakari ve Amerikalı eşi JVUke Mandel, Atarürk'ün ımajının halk arasındakı etkisı \e bu imajın ne- rede, ne şekilde kullanıldığına dair yaptıklan çalışmalanyla yeniden ara- mızdalar. Amerika'da, görüntü üzerine akademik eğitim veren iki sanatçı, Tür- kiye'nin değişik bölgelerinde halkla iç içe olan Atatürk heykellerinin ve fotoğ- raflannın kaydını yaparak hazırladık- lan sergilerini, Başak Sigorta Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisı- ne sunuyorlar. Araştırmalan sonucun- da, Türkiye'de yaşayan insanlann, Ata- türk'ü çağdaşlık sembolü olarak gör- düklerini belirten sanatçılar, 1997 yı- hnda üç ay süresince Türkiye'nin de- ğişik bölgelerinde yaptıklan araştırma- lanyla elde ettikleri verilerin yeni bir bakış açısı getirmesini istediklerini be- lirtiyorlar. Sanatçılar, bu yeni bakış açı- sında Atatürk'ün gücünü Atatürk dev- rimleriyle büyümüş, tanıdık bir ses ve başka kültüre ait yabancı bir ses ile an- latmanın daha anlamlı olacağına inanı- yorlar. Kamuoyuriun Temmuz 1997'de Ankara'da laiklik karşıtı gösteri düzen- leyenlere karşı tuttuğu Atatürk fotoğ- rafıyla tanıdığı Chantal Zakari, o gün- kü tepkisinin Cumhuriyet Türkiye- si'nde yetişen çağdaş bir insanın tavn M Arkas, Sa. 6, Sü. 2'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ocalan'ın Kuriammı...Abdullah Öcalan'la ilgili son gelişmelerin ardın- dan şu tanımlama "cuk" yerine oturuyor: "Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu yedi düvele karşı mücadele verdi, şimdi PKK o yedi düveli arkasına alıp Anadolu'ya karşı savaşmak istiyor." Gerçi şu andaki uğraşı savaşmaktan çok sıvışmak üzerine ama, konuyla ilgili muhatap olduğumuz dev- letlerin tutumunun belirsizliği, yukandaki tanımlama- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog