Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü 'Kitap Knrdu" Olduğanuz mi? Tüttocagı Cad No 39/41 (34334)Cağalogiu/1stanbul Tei (212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyet H))1O7.4 . Cumhuriyet tSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. "VIL SAYI: 26694 / 150000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 7 KASIM 1998 CUMARTESİ OKTAY AKBAL EVET HAYIR ALÎ SîRMEN D Ü N Y A D A B U G Ü N Y A Z I L A R I Y L A Y E N Î D E N C U M H U R l Y E T ' T E PKK lideri Öcalan'm durumu belirsiz; Ankara verilen güvenceden kuşkulu Moskova oyalıyor Barzani <den Türkiye'ye güvence • Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani, Washington bildirisinin Ankara sürecini rafa kaldıran değil, | güçlendiren bir belge olduğunu savundu. Barzani, ^Türkıye'nin federasyonla ilgili kaygılannı giderdiğini bildirdi. KYB lideri Talabani'nin de bugün Ankara'ya gelmesi beklenirken Türkiye, Kürt devleti çağnşımı yapan Washington bildirisı yerine yeni bir deklarasyon hazırlama çalışmalannı son aşamaya getirdi. • 9. Sayfada • Rusya'nın PKK lideri ıle ılgılı somut bir adım atmaması Türkiye'nin sabnnı taşınyor. Ankara verilen güvencenin doğruluğundan kuşku duyuyor. Türkiye'ye gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Avdayev, ayrılıkçı terorizmin ve radikal dinciliğin 21. yüzyılın en büyük tehlikelen olduğunu belirtti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Öcalarfı sınırlannda banndırmayacağını açıkladı. Yunanıstan Hükümet Sözcüsü Reppas, Atina'nın, PKK lıderine davet çıkarmaya niyeti olmadığını söyledi. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Rus- ya'nın. sığınma istemınde bulunan PKK lı- den Abdullah Ocalan'la ılgılı olarak hâlâ somut bir adım atmaması Türkiye'nin sab- nnı taşınrken Kore Demokratik Halk Cum- hunyetı de Öcalan'ı Mnırlarında banndır- mayacağını açıkladı. Resmı temaslarda bu- lunmak üzere Türkiye'şe gelen Rus Dışiş- leri Bakan Yardımcısı Aleksander Avdajev, terorizmin ve radikal dıncılığın 21. yüzyı- lın en büyük tehlıkelen olduğunu söyledi. Rusya'nın öncekı gün Türkiye'ye gelen Dışışlen Bakan Yardımcısı \leksander Av- dayev Ankara 'dakı temaslannı sürdürüyor Konuk bakan yardımcısı dün Dışişleri Ba- kanlığı Musteşar Yardımcısı Faruk Loloğ- ta ıle bir araya geldi. Görüşmenirt ardından bir açıklama yapan Avdayev, görüşmeler sı- rasında 21. yüzyılda Avrupa'nın ıstıkrar ve güvenliği için oluşturulacak yenı formülle- rin ele alındığını belirtti. Görüşmede Öca- lan konusunu ele almadıklannı belırten Av - mArkasıSa.l7,Sü.3te ~ ABDİİPEKÇİDAVASI Ağar'a suçlama • Abdi Ipekçı'nin öldüriilmesiyle ilgjji davaya ılk kez katılan kızı Nükhet fpeKçi" tzzet, "Birçok konuya ışık tutan Yaiçın Özbey'in ses bantı neden gereklı mercilere ulaşmadan yok edıldı" diye sordu. tzzet, aradan geçen yıllar boyunca birçok kanıtın karartıldığını ve olayın örtbas edılmek istendiğinı söyledi • Özbey'in bantlannm silınmesinde lönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın rolü olduğunu iddia eden Ipekçi 'nin avukatJanndan Turgut Kazan, Ağar hakkında soruşturma açılmasını istedi. Duruşmaya, Oral Çelik askerlik işlemlerinı gerekçe göstererek katılmadı. • 7. Sayfada TRANSÎT GEÇÎŞ ÎPTAL Boğazlariçin yeni düzenleme • Türkiye, Hazar petrollerinin tankerlerle taşınması durumunda risk altına girecek olan boğazlardakı trafiğe yeni düzenlemeler getirdi. Boğazlardakı geçişleri düzenleyen tüzük değiştirildi. Devlet Bakanı Kara. :ski tüzükteki "transit geçış" kavramının iptal edildığini, bunun v'erine "uğraksız geçiş" kavramının getırildığını söyledi. • 7. Sayfada 17. TÜYAP KÎTAP FUARI Yılmaz: Okuma ahşkanhğıyok • 17. Istanbul TÜYAP Kıtap Fuan dün îaşbakan Mesut Yılmaz tarafından çıldı. Toplumumuzun kıtap okuma lışkanhğı düzeyinden duyduğu nemnunıyetsızlığı dıle getıren Yılmaz, Çağdaş uygarlık düzeyını yakalama ddiasında olan bir ülkede kıtap sayısı, ıkur sayısı, baskı sayısı daha çok ılmalıdır" diye konuştu. B 6. Sayfada İstanbul DGM'den Metin Kaplan hakkında bir tutuklama karan daha Almanya belge beldiyör İstanbul Lniversitesi'nde, "\ ÖK kalkacak, polisjpdecek, ünhersiteler bizimJe özgürleşeeek", "Eşit, paraşız eğıtim", "Öğren- ciye değil, çetelere barikat" sloganlan atarak YOK'ü protesto eden öğrencıler, ünhersite kapısında "V ÖK'e, çetelere, geri- ciîere karşı üniversiteler bizinıdir''yazılı pankartaçtılar.(Fotograflar: ALPER TURGUT BERTAN AĞANOĞLU) YÖK'e 17. yıl isyanı• Öğrencilertüm yurtta düzenledıkleri eylemlerle, 17. kunıluş yıldönümünde YÖK'ü protesto ettiler. ,-\nkara'da YÖK'ü bahane ederek ızinsız "türban göstensı" düzenleyen şenatçılar polısçe dağıtıldı. Dıyarbakır'da yürüyüş yapmak isteyen öğrencılen polis engelledı. 7 öğrencı cop darbelenyle yaralanırken 100'ün üzennde öğrencı gözaltına alındı. I 6. Sayfada İstanbul'da çatışma CHP EX)SYASINDA TALAY VAR • 5. Sayfada GAZt DAVASINDA TEK TUTUKLU SANIKKALDI • 5. Sayfada BORSA ÛDun 2555 Ûncekı 2448 DOLAR ÛDun 291.300 Öncekı 290.000 MARK ÜDun 175.300 Oncekı 174.600 Bevazıt Meydanı'ndaizinsizgösteri yap- mak isteven grubu polis davakla dağıttı. • İstanbul'da öğrencıler düzenledıkleri kıtlesel eylemlerle YÖK'ü protesto ederken polis, Beyazit Meydanı'nda yürüyüş yapmak isteyen bir grup solcu öğrencıyı dağıtarak yakla^ık 50 kışıyı gözaltına aldı Cuma namazından çıkan birgrupla bırleşen şenatçı öğrencıler ıse \ÖK'u bahane ederek düzenledıkleri gösteriyı türban protestosuna dönüşturdüler. "Cuntaya hayır", "Başörtüsüne özgürlük" sloganlannı atarak istanbul Büvükşehır Beledıyesı önüne yürüyen şenatçılar. polısın uvanlarına karşın dağılmayınca çevık kuvvet panzerle su sıkarak grubu dağıttı. 100 öğrencı gözaltına alındı • 6. Sayfada • Karlsruhe Başsavcılığı, Metin Kaplan ile ilgili araştırmalannı geniş çapta sürdürebılmek için daha detaylı bılgı istedi. Türkiye'de resmi kuruluşlara yönelık terör eylemlen planlamalan ve uygulamalan nedeniyle sözde 'Hilafet Devleti'ne Köln'de soruşturma açıldı. Hannover Avukatlar Birliği üyesi Adnan Menderes Erdal, federal başsavcılığının Kaplancılarla ilgili soruşturmayı açmakta geciktiğını söyledi KÖLN /ANKARA /İS- TANBUL (Cumhuriyet) - Kaplancılann Almanya'da- kı faalıyetlenyle ılgılı so- ruşturmayı yürüten Karls- ruhe Başsavcılığı, Turk makamlarından daha çok belge gondermelennı ıste- dı Almanya'nın Kaplancı- lar hakkında soruşturma açmakta gecıktığı savunu- lurken Metin Kaplan hak- kında İstanbul DGM, bir gıyabı tutuklama karan da- ha çıkardı. ADN Haber Ajansı'nın soruşturma sürecıyle ilgili haben, Almanya'nın An- kara Büyükelçiliği aracılı- ğıyla gazete bürolanna gönderildı. Habere göre Türkiye'de resmı kuruluş- lara yönelık terör eylemle- ri planlamalan ve uygula- malan nedeniyle Köln'dekı sözde "Hilafet DevJeti"ne soruşturma açıldı Türk makamlan tarafından su- nulan belgelere dayanıla- rak Türkiye'ye karşı terör eylemlennin Almanya'da planlandığı kuşkusu kanıt- UArkasıSa.l7,Sû.3'te. ŞERİATÇI 4 MİLİTAN ERZURUM'DA YAKALANDI • 17. Sayfada ATATURK POSTERİ Pazartesi günü Cumhuriyet 'le birlikte K 0 L T -0- R H 1 Z M E T 1 N D E B İ R A D I M D A H A GILGAMIŞ DESTANI Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu Homeros'tan yaklaşık 1200 yıl önce Sümer Akat diliyle yazılmış, dünyada bilinen en eski destan... Salı günü Cumhuriyet 'le GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Vay Canına Dosyaları! Kaset ve dosya savaşımlarında yenı bırtanımlama ortaya çıktı: Vay canına dosyaları 1 Tanrı, BülentTanla nın, Adnan Keskin'ın başından eksık etmesın; yenı tanımlamanın ısim babası Deniz Baykal Sıkıştığı köşeden karşı bir saldırı ile kurtulmakta UArkasıSa. 17,Sü. l'de Kufuraekı kaba sozcugun kokenı Nuh Tufanı ve Karadeniz'in öyküsü Tufan öyküleri insanlık tarihinde yaşanan doğal bir felaketten mi kaynaklandı? Cehennem ne kadar sıcak? İki İspanyol bilim adamı ortalama cehennem sıcaklığını saptamaya çalıştılar. Bugün Cumhuriyel 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ahh Almanya! Dış sorunlanmızın yoğunluğu, bu konulara bakışımı- zı da ister ıstemez "gelır-geçer tepkıler" çızgısıne ın- dıriyor. Fransa Ermenilerle, Türkiye aleyhıne kol kola mı? Tepkı: "Bu dostluğa sığmaz... Gerçekyuzlen ortaya çıktı." Italya, PKK terorune cesaret veren adımlar mı atıyor? MArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog