Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYef kitap kulübü Dostlannız da "Kitap Kurdıf Oldu mu: Türtocağı Cad No 39 41 |34334)Cagaloğ)u/!stanbul Tet (212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 Cumhuriyet RAD YO tumhuriyet JSIMBULVE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 7 5 - YIL SAYI: 26693 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (945-1991) 6KASIM 1998CUMA H ' E R H K İ K t GAZI MUSTAFA KEMAL YARIN CUMHURIYETI İLÂN EDECEĞİZ (Söylev'den) Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle geçen cuma verdiğimiz orijinal bölüm bu kez günümüz Türkçesiyle... Bugün Cumhurlyet'le birlikte... GILGAMIŞ DESTANI Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu Homeros'tan yaklaşık 1200 yıl önce Sümer Akat diliyle yazılmış, dünyada bilinen en eski destan... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte.. AleksanderAvdayev: Hükümet Abdullah Ocalan konusundaki sözünü tutacak Yeltsm'dengüvence Yunanistan'dan Öcalan'a davet • Suriye'den Rusya'ya kaçan PKK lideri Öcalan'a, Atina destek çıktı. Yunanistan parlamentosuna üye 109 milletvekili dün kamuoyuna açık bir mektup yayınlayarak yer arayan Öcalan'ın Atina'ya gelmesini istediler. Mektuba imza |R atan iktidar partili milletvekilleri, Simitis'i zor durumda bırakmayı amaçlıyorlar. MHMT İBTii haberi • 6. Sayfada -#«• 'PKK liderinin amacı siyasi şov' • PKK liderinin sıgtnma isteği Rusya'da farklı yorumlara yol açtı. Kulislerde, Öcalan'ın amacının, uluslararası skandal yaratarak PKK'nin reklamını yapmak olduğu söylentisi yayıldı. Duma'nın karan siyasi bir tutura olarak değerlendirildi. Yeltsin ve Rusya Dışişleri Bakanhğı'ndan Öcalan'a oturma izni verileceğine dair herhangi bir işaret gelmedi. HJUUN « 8 W n hatori • 6. Sayfada gönderdi Öcalan konusunda karar yetkisi olan Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bir mesaj göndererek güvence verdi. Yeltsin'in, Duma'nın karanndan önce göncerdiği mesajda, Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerine zarar verecek bir yolu seçmeyeceği belirtildi. YllmaZ: CelİŞmeler OİUIHİU yönde Dün Ankara'ja gelen Rusya Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Aleksander Avdayev, Duma'nır karanna ilişkin sorular üzerine "Rus hükümetinin sözlerinin arkasında olduğunu' söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz, "Girişimlerimiz sürüyor. Gelişmeler olumlu yönde seyrediyor" dedi. düzey yetkılılenyle bir araya ge- liyor. Türkiye, Öcalan bunalımı ko- nusunda gelinen aşamada Baş- bakan Mesut Yılmaz'ın açıkla- dığı şu olasılığın gelişmesine ağırlıktanıyor: «Rusya, PKK fi- derini smırlannda kendi kont- ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) - PKK lıden Abdullah Öcalan'ın Duma'da kabul gö- ren "sığınma hakkı" ve Mosko- va'dan atılması konusunda son sözü söyleyecek olan Rusya Devlet Başkanı Boris Yetein'm. Cumhurbaşkanı Sûleyman De- mirel'e mesaj gönderdiğı belir- tildi. Rusya Dışişlen Bakanı Bi- nncı Yardımcısı Aleksander Av- dayev dün Ankara'ya geldi. Rusya Dışişlen Bakanı tgor tva- nov'un temaslannın ardından Türkiye'ye gelen Aleksander Avdayev, Duma'nın karanna ilişkin sorular üzerine "Rus hü- kümetinin sözlerinin arkasında olduğunu" söyledi Avdayev. bugün Dışişleri Bakanlığı üst \ Arkası Sa. 6, Sü. 3 te A B D D E R U S Y A ' Y I U Y A R D I FUAT KOZLUKU'nun haberi • 6. Sayfada Erdoğan artık başkan değil ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Danıştay 8 Da- iresi, Içışlen Bakanlığı'nın baş- vurusu üzenne RecepTay>ip Er- doğan'ın beledıye başkanlığını oybırlığıv le düşürdü. Erdo- gan'ın "seçilmeyeterüliğinikay- bettiğT ıçm "ilgili mevzuat uya- nnca görevinin başında kalması- na olanakbulunmadığını" belır- ten Danıştay, görev den düşürme karannı Içışlen Bakanhğı'na gönderdi. tcışlen Bakanlığı da Erdoğan hakkında Danıştay'ın verdiğı kararı tstanbul Valılı- ğı'ne gönderdı Danıştay 8. Da- iresi, dün yaptığı toplantıda. tçış- leri Bakanlığı'nın, Erdoğan'ın Istanbul Büyükşehir Beledıye Başkanlığı 'ndan düşürülmesı ıs- temını içeren başvurusunu gö- M Arkası Sa. 6, Sü.Vde 6 Sarı AvnT Âltmohık'ta yakalandı • Uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçısı 'San Avni' takma adlı Avni Musullulu Altınoluk'ta bir restoranda yakalandı. Musullulu'nun Rıza Ekşioğlu adına düzenlenmiş kimlikJe dolaştığı ortaya çıktı. • 7. Sayfada ÇAKICI'NIN DURUMU ARALIKTA BELLİ OLACAK • 7. Sayfada Almanya Kaplancılar için kanıt topluyor f-ıif-ıilriamcılULLUVldlIlct Anjtkablr'esaldınhazırbğındaikengözaltınaalınanCeınalettinKaplan>anIısı25irticacıdan2ri, dünlstanbulDGMSavcılığı'ncaruruklandj.CumhuriyetBayramj'rdaev'lemyapmaküzereolduk- lan ancak hava muhalefeti nedenivle eylemi 10 Kasım'a erteledikleri beürtilen şeriatçılar, DGM Savcısı Errver Çoban taranndansorgulandı. Çoban'ın sorgula- masının ardından Hamit Yalçın. Mustafa Titiz, Hacı Ahmet Özdemir ve Murat Kızıltaş serbest bırakıldı. Tutuklanmalan istemi>ie mahmemeye sevk edilen Ati Karataş, Nizamettin Kılıç. Kadir Kızıltaş, Ahmet Bal. Muharrem Kaçar, Fikret CinlL, Oktaj Kuşkaya, Mehmet Bıyık, Bayram koç, Abdülkerim Demir, Tanju Pekdenıir. Fikret Çakmak, Selami Boztepe, Ahmet Bakır. Halis Serin, Kuddusi Armağan, Ahmet Coşan, Murat Özdemir, Tuncav Cöğün, MubJis Özölçer ve Meh- met Demir futuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. Öte yandan merkezi Almama'nın Karisruhe kentinde bulunan Federai Başsa\ cüık, Metin Kaplan hakkın- da yürüttüğii soruşturmamn kapsamını genişletrL Başsavcıhk, Kaplan ve diğer yöneticiler hakkında cina>etc azmettirmek suçundan daha önce açdan soruştur- manın kapsanuna, Kaplan'ın Türkhe'de resmi dairelere saldın hazırüklanna kanşnğı suçlamasmm da dahil edUdiği beürtildL (F^toğraf. KEREM ILGAZ) 'Ya/udananlarİslamfedaüeri'• Federai Almanya'nın Koblens kentinde. Kara Ses Cemalettın Kaplan tarafından kurulan Anadolu Federe tslam De\leti"nin Almanya yasalanna göre suç olduğu belirtildi. Kara Ses yandaşlannın yayımladüdan bildiride yakalanan gençlerin terörist değil, birer fedai olduğu öne sürüldü ve "Ya hilafet ya şehadet" denildi. METİN GÜR KÖLN-Anıtkabır' e bombalı sal- dın düzenlemek isteyen ve kurul- duğu günden bu yana Türkiye'de te- okrarik Islam devleti kurmayı amaç- layan "Kara Ses" yanlılannın hila- fet devleti adı altmda vergı topja- malanna, adam yaralamalanna, ba- sın yoluyla propaganda yapmalan- na, faili meçhul cınayetlerde zanlı olarak polıs tarafından sorgulanma- lanna karşın sözde devletlerinin bu- güne kadar neden yasaklanmadığı SOTISU Almanya'da gündeme geldı. Köln'de yaşayan avukat Mûnevver Fidan, -Hilafet devleti kurmak Al- mın \asalanna göre suçrur. Alman devletinin bu konuda delil topladığı MArkası Sa. 6, SiL 3'te • KAPLAN İÇİN ALMANYA'YA HEYET GÖNDERİLÎYOR • 'KAPLAN'IN MEZAR1 OĞLUNA CESARET VERDİ' • 6. Sayfada Orta Amerika ülkelerini kasıp ka\uran Mitch tayfunun- dansonra, böige şimdi de salguı hastaüklann tehdidi amnda. Tayfün bitti, sıra salgında• Tüm Orta Amerika genelinde açıklanan son resmi rakamlara göre 10.001 kişi öldü, 14 bin 202 kişi de kayıp. Tayfun ve yol açtığı diğer doğal felaketler sonrasında 2 milyon 780 bin kişi evsiz kaldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bölgede dünyayla bağlantısı kesilen binlerce köyün açlık ve susuzlukla boğuştuğu bildirilirken bu köylerde kolera, sıtma ve humma salgırunın baş göstermesinden korkuluyor. • 8. Sayfada KÖKTENDİNCİLER tSTENMtYOR YOK eylemine türban gölgesi • YÖK, bu yıl da binlerce öğrenci ve öğretim elemamnca protesto ediliyor. YÖK'e karşı "bağımsız, demokratik, bilimsel üniversite" istemiyle yapılan protesto eylemleri, köktendincilerin şeriat ve türban kışkırtmalan sonucu gölgelendı. YÖK'ün kuruluş yıldönümüne denk getirilerek bugün yapıiacak türbaneylemleri için Içişleri Bakanlığı ve valilikler alarma geçti. 1982 yılından beri YÖK'ü protesto eden, özgür üniversite isteminde bulunanlann bazı kentlerdeki programlan, türban eylemcilerinin Türkiye genelinde gösteri yapma karan nedeniyle dün gerçekleştirildi. • 4. Sayfada YÖK^ÜN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ Universiteler bağımlı oluyor • YÖK sonrasında eğitımin de paralı hale geldiğini ve özelleştirme sürecine girdiğini söyleyen Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu, üniversitelerin demokrasiden uzaklaştınldığını belirtti. Hatipoğlu, "Üniversiteleri siyasetten uzaklaştırmak gerekçesiyle, akademik kurumlar demokrasi ilkelerinden anndınlmış ve üniversitelerde 12 Eylül siyaseti egemen kılınmıştır. Üniversiteleri, tepeden inmeci hiyerarşik bir yapıya mahJcûm etmenin ve üniversite hocalannı, basit bir derneğe girmek için rektörün iznine muhtaç bırakmanm hiçbir haklı gerekçesi yoktur" dedi. • 4. Sayfada AHMET TANER KIŞLALI'NTN HAFTAYA BAKIŞ KÖŞESI M 15. Sayfada İSTANBUL ADLİYESİ'NDE PATLAMA: 2 YARALI • 7. Sayfada ÇETlNKAYA-GÜLEN DAVAS1 SONA ERDİ • 15. Sayfada BEŞİKTAŞ ELENDİ MSpor'da GUNCEL CLNE\T ARCAYLREK 56. Hükümet Olasılığı Kim ne derse desin, Türkiye sağlıklı bir bünyeye sa- hip. Içeride ve dışanda dağ gibi sorunlar yaşıyor, ama ana hedefi olan seçimlere hızla yol alıyor. Baykal'lar, Çiller'ler. Kutan'lar gibı parti genel baş- kanlan olmasa, demokrasimiz anlamsız marazalar çıka- ran ya da şaibeli olan önderlerden yoksun kalsa... De- mokratik rejim de, kalkınma hamlemiz de daha hızlı ge- • Arkası Sa. 6, Sû. 1 'de Türkiye'nin kara para sınavı • Kara para denetimi için Ankara'da bulunan Avrupa Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) heyeti görüşmeleriru sürdürüyor. Türkiye'ye yönelik ikinci denetiminde Maliye, Adalet ve îçişleri Bakanlığı yetkilileri ile temaslarda bulunan heyet, hükümetin OECD'nin tavsiye kararlanna uyup uymadığını araştınyor. OECD'nin "Yeni teknolojinin kara para aklamada kullanılmasını önlemek için tedbir alınmalıdır" gibi önemli 40 tavsiye karan bulunuyor. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY binliği Yapılmaz.. BORSA Dün 2448 Öncekı 2595 DOLAR oDun 290.000 Öncekı 290.200 MARK ûDun 174.600 Öncekı 174.100 ALTIN ûDun 2.720.000 Öncekı 2.715.000 Bugün YÖK'ün 16. kuruluş yıldönümü. 12 Eylül ürünü bu kurumun işlevi, universiteler üzerinde kur- duğu baskı yıllarca yazılıp çizildi. YÖK iki kesim ya- rattı: - YÖKzedeler... ^ -YÖKzadeler... ' ^ YÖK yöneticileri, "Yökzedeler bizi süreklızedeler" kuşkusunu hep diri tutup, pek çok bilim adamının yıl- M Arkası Sa. 6, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog