Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurİYet kitap kulübü Dosllarınu da "Kitap Kurdu" Oldu mu? TurkocağıCad No 39/41 (34334)Cağatoğlu/1stanbtJİ Tel.(212ö14 01 96Faks.(212)514O1 95 Cumhuriye Cumhuriyef İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26691 / 150000 T L (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 KASIM 1998 ÇARŞAMBA Serbestçe örgütlenip askeri eğitim gören Kaplancılann hedefi laik Türkiye Almamn besliyor• Necmettin Erbakan tarafmdan diplomatik pasaportla Almanya'y a gönderilen Cemalettin Kaplan, 25 Kasım I984'te Islami Cemiyetler ve Cemaatler Birliği'ni kurdu. Kaplancılar 18 yıldır Avrupa'nın ortasında "Allah'a kul, Islama asker olmak için anayasa Kuran, şeriat kanun, devlet fslam olmalıdır" diye haykınyor. • Cemaİettin Kaplan'ın öiümü üzerine kendisini halife ilan eden oğlu Metin Kaplan da babasının çizgisinde yürümeyi sürdürüyor. Hedefleri, 'düşman' ilan ettikleri Türkiye'ye şeriat düzenini getirmek. Camilerde örgütleniyor, askeri eğitim görüyorlar. Kaplan'ın iadesi için girişimler • Almanya'da siyasi sıgınmacı statûsünde olan Metin Kaplan'ın iade edılmesi için girişimler başlatıldi. Uzmanlar, Kaplan'ın içinde bulundugu durumun siyasi sıgınmacı değil, "terörist" olarak tanımlandığını belirttiler. Ankara DGM Savcılığı, Kaplan için ikinci kez gıyabi tutuklama karan çıkardı. m 17. Sayfada 'Köln savcılığı harekete geçmeli' • Alman Bild gazetesi, şeriatçı AFÎD'in 23 militanmın Anıtkabir'de gerçekleştirmeyi planladığı kanlı eyleme geniş yer ayırdı. Köln Savcıhğı'nın Metin Kaplan hakkmda soruşturma açmamasmı skandal olarak değerlendiren gazete, 'Alman makamlan Köln'de serbest dolaşan sahte halife konusunda uyudu mu" diye sordu. • 17. Sayfada METİN GÜR KÖLN-Kıraladıklan uçakla Anıtkabir'e ıntihar saldınsı düzenlemeyi planlayan Ce- malettin Kaplan yandaşı Islamcı terönsüe- nn ana üssü Almanya. Merkezi Köln'ün Nıppes yöresınde bulunan ve hilafet devle- Iı adı altında faaliyet gösteren Kaplancılar, Türkiye'ye şenat düzenini getirmek için as- ken eğitim görüyorlar. Hilafet devletı bay- rağının süreklı asılı oldugu L'lu Cami'de görülen eğitime Almanya ve Avrupa'dan çok sayıda hocanın katıldığı belirtıliyor. Kaplancılann yayınlannda bu konuya açık- ça yer venlıyor. Yayımlarda 1995'te ölen Cemalettin Kaplan'ın yerine kendisini ha- life ilan eden oglu Metin Kaplan a bağlı cemaatin çalışmalan ile ılgilı olarak şöyle deniliyor: "Halifet'ûl-Müslinıin Muhammed Me- tin Kaplan Hoca, a\riyeten hoca efendiler için merhum halifemizin eserierini teker te- kerve bantlannı dinlemelerini ta> siyede bu- lundu. Sonunda kendilerinden birer rapor isteneceği bikürikü. Bunun yanında da ila- nıyapdan 'Umumı Cihad Seferberliğı'nden bahsederek hoca efendilerin cemaati de- vamlı bir şekilde cihada hazır tutmalan ve verilen emre göre hareket etmeleri için uya- nda bulundu. Hoca efendiler sabah nama- zuıdan sonra sabah yürüyüşüne çıknlar. Biz- zat halifemiz tarafmdan kendilerine asker- lik dersi \erildi \e tatbikat >apUnldı." Necmettin Erbakan tara- fmdan diplomatik pasaport- la Almanya 'ya, Milli Görüs içindeki anlaşmazhklan çöz- mesi için göndenlen Cema- lettin Kaplan, iki yıl bu teş- kılatın fetva komisyonu ba$- kanlığını yaptı. Kaplan, 1993'te Milli Görüş'ten 22 hocayla birlikte aynlarak 25 Kasım 1984'te Islami Cemi- yetler ve Cemaatler Birli- ği'ni kurdu. 7 bine yakın üyesi bulunan Cemaatler BirliğYnin kurucularından olan ve dört yıl boyunca ge- nel başkan yardımcılığını yüriiten Ahmet Polat, birlikten aynldığında tran'la ılişkiler konusunda şu açıklamayı yapmıştı: " 1986'da Mekke'dendönmüştüm. Cema- lettin Kaplan, Köln'deki merkezimizde bir toplannda idi. Toplanüya beni almak iste- medi. Beni başka bir odaya çekerek Iran için bir yürüyüş \apacaklanni söyledL tti- mArkası Sa. 17, Sü. 7'de Malki cinayeti Elverdi teslim oldu• Nesım Malkı cinayetinde tetikçi oldugu öne sürülen ülkücü Şükrü Elverdi dün Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne teslim oldu. Malki cinayeti soruşturmasında iki kez gözaltına alınarak serbest bırakılan Fazlı Taştan'ın öncekı gün bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında, "Adam çıkıp 'tamam ben vurdum, ama beni de bu azmettirdi' derse ne olacak?" şeklindeki açıklamalannın ardından Elverdi'nın teslim olması dikkat çekti. • ANAP Bursa II Başkanı Mehmet Gedık de "Malki cinayeti" soruşturması kapsamında, gözaltma alındı. • 7. Sayfada İSEDAK toplantısı Demirel'in banş mesajı • Islam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari îşbirligı Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 14. toplantısının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Demirel Türkiye'nin Ortadoğu'da banş sürecini kuvvetle destekledığinı belirtti. • Togo ve Guyana'nın tSEDAK'a katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getıren Demirel "Siyasi, ekonomik, sosyal, kültûrel ve tüm alanlarda bir yeniden yapılanma süreci başlamış bulunmaktadır. Banş, demokrasi ve kalkınmanın birbirinden aynlmaz bir üçlü oldugu yolundaki bilinçlenme giderek güçlenmektedir" dedi. • i. Sayfada Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlan mitinglerle hükümeti uyardılar 'Çeteleri siyaset büyüttü'• Susurluk kazasmın ikinci yıldönümünde tstanbul, Ankara, Izmir, Adana, Trabzon ve Gaziantep'te düzenlenen protesto gösterilerinde hükûmet uyanlarak çete bağlantılannın sonuna kadar gidilmesi istendi. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlen adına yapılan açıkiamada, 2 yıllık sürede bütün soruşturma ve adli süreçlenn çetelerden hesap sorma, sorunlan tespit edip cezalandırma yerine olayı kapatma ve zamana yayarak unutturmaya dönük oldugu belirtildi. ' • Politıkacı ve sermaye kesiminin doğrudan veya dolaylı desteğiyie çetelerin beslendiğine dikkat çekilen açıkiamada, "Bütün bu yaşananlar, Türkiye'de sistemin bütün güçlerinin şu ya da bu ölçüde çete faaliyetlerine katıldığı ve bunlan yönettiği gerçeğini anlaşılır hale getirmiştir" denildi. Haber Merkezi - "Devlet-çete-si- yasetçi" bağlantısının ilk kez somut bir biçimde ortaya çıktığı Susurluk kazasmın ikinci yıldönümünde meslek örgütlen \ e sivil toplum ku- ruluşlan, Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Trabzon \e Gaziantep'te düzenlenen protesto gösterilerinde, DİSK'Kler dün akşam yaptıklan eyiemde, Susuriuk skandahnın aydınlatılmasını istediler. (Fotoğraf: HATİCE TLJNCER) hükümeti aynı kararlılıkla uyara- rak, çete bağlantılannın sonuna ka- dar gidılmesini istediler. Ankara'da yapılan protesto eyle- mindeki konuşmalarda, devlet ıçın- de örgütlenmiş çetelerin, Susurluk kazasıyla sistemin bütününü ele ge- çırdiğinin gözler önüne serildığı- nın ortaya çıktıgı, ancak hesap sor- ma yerine bazı çevrelerce olayın kapatılmaya çalışıldığı, bazı siya- setçı ve sermaye çevrelerinin çete- len besledıği ve faıllenn ortaya cık- masının engellendığı vurgulandı. DİSK, TİSK, TMMOB, Mûlki- yeliler Bırligi, TÜRMOB,TTB, ÇGD, ÇHD, Halkevleri, ÎHD. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Ba- nş Partisi, Demokrasi ve Banş Par- tısi, HADEP, ÖDP, Türkiye Sosya- lıst Işçı Partisi üyesi yaklaşık 2 bm 500 kişı. Susurluk kazasmın yıldö- nümünde çete-siyaset ılişkisıni protesto etmek için Tandoğan Mey- danı 'nda toplandı. Abdi Ipekçı Par- kı'na yürüyen temiz toplum eylem- cileri, "Cumartesi Anneterionuru- muzdur", "Zindanlar boşalsın, çe- teiere yer kalsın",' sloganlannı al- kış eşliğınde seslendirdıler. MArkasıSa.l7,Sü.3'te CHP lideri Deniz Baykal 'Siyaset kalesini CHP düşürecek' • Deniz Baykal, Susuriuk kazasmın 2. yıldönûmü nedeniyle yaptığı değerlendirmede, bu konuda görevini başanyla tamamlamış bir toplum görüntüsü verilemediğine dikkat çekerek "Türkiye, Susurluk'u çözmeden rahatlayamaz. Düğümü çözecek noktaya, yeraltı dünyasının siyasal irtibat noktasma bir türlü ulaşamiyoruz" dedi. Baykal, "siyasi . bağlanhyı gizlemek için gjzli bir dayanışma sergilendiğini" bildirdi. • 5. Sayfada Cökcek anayasa tanımıyor 'Ankara kavşaklan yargıya rağmen' • Anayasa, bir hukuk devleti olan Türkiye'de yargı kararlannı uygulamayanlann suçlu olacağını ve yargılanacaklannı vurguluyor. Gökçek, katlı kavşaklan kaçak inşa ederek anayasayı yok sayan yönetim anlayışı sergiliyor. Ankara'yı kath kavşaklarla tahrip eden Gökçek, üstelik bu davranışını "yargı kararlanna rağmen" sürdürmüş olmasına karşm sadece "siyasi yandaşlanna ihale verip vermemekle" soıgulanıyor. • 4. Sayfada Türkbank ihalesi Yılmaz ve Taner'e Meclis soruşturması • DYP, Türkbank'ın saöşıyla ilgili görevlerini kötüye kullandıklan savıyla Başbakan Mesut Yılmaz ve Güneş Taner nakkında Meclis soruşturma önergesi verdi. Önergede, emniyetin gecikmeli de olsa "ihaleye katdanlara çete tehdidi var" uyansına karşın Başbakanlık ve Hazine'nin gereğini yapmadıklan savlandı. Verilen önergede, uyarı yazısının Başbakanlığa gitmesine karşın Yılmaz'ın ne yapbğı soruldu. B 5. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K 0 L T Ü R H 1 Z M E T 1 YARIN CUMHURİYETİ İLÂN EDECEĞİZ (Söylev'den) GAZİ MUSTAFA KEMAL Gazi Mustafa Kemal, bu büyük nutkunu, sayısu çözüm bekleyen sorunlarımızı sergileyerek ve Türk istiklal ve cumhuriyetini' Türk gençliğine emanet ederek bitirmiştir. Bu bitiriş aynı zamanda çözümünü de birlikte, içinde getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal, bu çözümü de 'Çağdaş Türkiye' olarak göstermiştir. Cuma günü Cumhurİyeİ 'le Mitch tayfununda 7 bin ölü Kasabalar haritadansilindi • Orta Amerika'da 7 binden fazla kişinin ölümüne yol açan tayftın, köyleri, kasabalan ve büyük kentlerin varoşlannı yok etti. 2 bin kişinin de kaybolduğu tayfun nedeniyle Honduras Devlet Başkanı Carlos Flores, uluslararası yardım çağnsında bulundu. Honduras'ta olağanüstü dunım ilan edilirken kurtarma çalışmalannuı sürdüğü, yağma olaylannrn engellenmeye çalışıldığı belırtiliyor. • Nikaragua'da Rolando Rodrigez kasabası yakmlarındaki Casita yanardağının kraterindeki göl yağış nedeniyle taştı. Oluşan çamur ve kaya seli nedeniyle 1500 kişi öldü. Köydeki 164 ev tamamen çamur altında kaldı. Nikaragua hükümetinin köyü "ulusal mezarlık" ilan edeceği öğrenildi. • 9. Sayfada Örgütle diyalog başlayacak IspanyaETA ile masaya oturuyor • Ispanya hükümeti, Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaşan ETA örgütüyle görüşmelere başlanması konusunda yeşil ışık yaktı. îspanya Başbakam Jose Maria Aznar, ETA'yla bağlantıya geçilmesi konusunda hükümete yetki verdi. ETA ile görüşmelere başlanacağını söyleyen Aznar, aynntılı bilgi vermekten kaçmdı. • Hükümet sözcüsü Josep Pique, örgütte olumlu yönde bir tavu" değişikligi gördüğü için hükümetin böyle bir adım attığını söyledi. • 8. Sayfada ABD'DE SEÇMENE VİDEOLU TACİZ • 8. Sayfada 'YEŞİL TUNCELİ'DE' İHBARLAR1 ARTIYOR • 6. Sayfada AĞAR'IN SAVUNMASI YETERLİ BULUNMADI • 6. Sayfada DYP VE FP'LİLERDEN ÇİLLER KOMISYONU'NA BOYKOT • 6. Sayfada AMBARGONUN FATURASI AĞIR • 11. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Doğruyu Arapken... Garipsenecek olaylar bir dizi. Uçak kaçırma, Almanya'da örgütlenen şeriatın bombalı, silahlı terör gırişimlerinin son dakikada en- gellenmesi bir yana, toplum giderek "komik içerik alan" bir olayla ilgileniyor. Sanatçı Levent Kırca, bir yayımına dayanarak RTÜK'ün Kanal D'yi kapatma kararına isyan bayrağı- nı açmış, Ankara'da... WArkosıSa.l7,SiLl'de TÜYAP . İstanbul Fuart Ozel Sayısı Fuar davetiyesi Kitap Eki ile birlikte ücretsiz. Enflasyon yine yükseldi • Hükümet ekim ayında da enflasyon hedefini tutturamadı. Tüketici fiyatlanndaki artış bir önceki yıhn aynı ayına göre yüzde 76.6, 12 aylîk ortalamaya göre yüzde 89.6 oldu. Fiyatlar ekim ayında tüketici mallannda yüzde 6.1, toptan eşyada yüzde 4.1 arttı. Devlet Bakanı Işın Çelebi, DlE'nin açıklamasından sonra, enflasyonun yüzde 60'uı altına ineceğini söyledi. • //. Sayfada BORSA ûDün 2406 öncekı 2277 DOLAR ûDün 288^00 önceki 267.700 MARK ODûn 174.400 önceki 174.400 ALTIN VDun 2.707.000 ûncekı Z725.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog