Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyat Aj«nd«»ı Cumhurıyet Kitap Kulübü Sergi SalonJarında ve Temsılcıliklerinde Cumhuıiyei TırtocaJ Caddesı No 39/41 [34334) Cağatoğlu ^ kıtap kulubu IstanbulTet £125-4 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyei 1O7.4 Cumhuriyet BLI \r E ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26717 / 150000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU YUN\JSUAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 30 KASIM 1998 PAZARTESİ Harp Akademileri Komutanlığı 'nın raporuna göre 'şeriatçıların tekeksiğiordu' MGV devletiçindedevletŞİrketlerİ ÇOk fazla Harp Akademileri Komutanlığı, Ankara DGM Başsavcılığı'nın kapatma davası açmaya hazırlandığı Mılli Görüş Vakfı ve kapatılan Refah Partisi hakkında geniş kapsamlı bır rapor hazırladı. Raporda, Avrupa Millı Görüş Teşkilatı'nın taşınmaz mallannın değerinin 250 milyon markı geçtiği vurgulanarak "Siyasal Islamın, binin üzerinde büyük tican şirketi var" ifadesine yer verildi. Harp OkUİU mÜCadeleSİ Raporda, "Siyasal Islamın 1970'li yıllarda >aptığı çok yönlü yatınmlarla bugün geldiği çizgi; tabanıyla, gelir kaynaklanyla, şirketleriyle, vakıflanyla basın- yayın kııruluşlanyla devlet içinde devlet olma durumunda. Bu oluşumda eksik olan tek husus askeri kanattır kı, bu nedenle gerici îslami kesim, imam-hatip lisesi mezunlannın harp okullanna alınması mücadelesı vermektedır" denıldi. Yurttajlar etkllendl Harp Akademileri'nin 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan raporda, merkezdeki sağ ve sol partilerin politika üretememesinin yurttaşı etkılediği ve bunun RP'ye oy kazandıran etkenlerden biri olduğu vurgulandı. Raporda, "RP'nin değişim projesi farklı strateji üzerine oturtulmuş, partililer sanki her an seçim varmış gibı çalışmışlardır" denildı. SBtlftÇ Efil hateri • 4. Sayfada İtalya, PKK liderinin sığınma hakkı verilmezse Rusya'ya iade edileceğini açıkladı Ocalan geıi gönderifiyor• Ikı günluk bır ziyaret içın Rusya'da bulunan italya Dışışlen Bakanı Dını, Rusya Başbakanı Yevgenı Pnmakov, Dışışlen Bakanı Igor Ivanov ve diğer Rus yetkilıierle görıişecek. İtalya'nın Moskova Bıiyükelçilığı tarafından Itar-Tass'a yapılan açıklamada, Öcalan'ın, Italya'da sıyasi sığınma hakkı tanınmazsa sınır dışı konusunun gündeme geleceğı ve geldiği ülkeye gen gönderileceği belirtildi HAKANAKSAV MOSKOVA - İtalya Dışışlen Bakanı Lamber- to Dini, gorüşmelerde bulunmak üzere Rujıya'ya gıttı Italva'nınMoskovaBuyukelçılığı, Abdullah Ocalan'ın Rusya'ya gen gondenlebılecegını açık- larken vetkılıler, Başbakan Yevgeni Primak»'un. PKK lıderının venıden ulkelenne gelmebinı kabul etmeyeceğını belırtıyorlar Cenelkurmay açıklaması 'Helikopteri PKK düşürdü' • Genelkurmay Genel Sekreterhği, öncekı gun 1 urkıye-Irak sınınnda keşıf görevi yapan helikopterın, teröristlerce açıJan hafıf sılah ateşı ile pilotun yaşamını yırirmesi sonucunda düştüğünü açıkladı. • 8. Sayfada 'Öcalan idam edilmeyecek' ltalva Dışışlen Bakanı Dını'nın. ıkı gunlugüne geldığı Rusya'da Başbakan Yevgenı Pnmakov. Dı- şışlerı Bakanı İgor tvanov \e dığer Rus yetkilıier- le goruşecegı kaydedıldı İtalya Dışışlen Bakanı Lamberto Dını, İtalya'nın onemlı gazetelennden La Stampa'ya dun yaptığı açıklamada, İtalya Baş- bakanı Massimo D'\Iema ve Almanya Başbaka- nı Gerhard Schröder göruşmesınde ıkı unsurun ortaya çıktığını belırterek "Terorizme karşı mö- Calışmaları olumlu' cadeie anlaşması temelindeve Avrupa Konsevi an- laşmaJan çerçevesinde kurulacak bir mahkemede Öcalan'ın vargılanması ve Türkjve'nin içeride de- mokrasisini gelişterecek önJemlerini arttırması, in- san haklan konusunda garanti vermesi, ülkenin günevdoğusunda Kürt kiiltürünün banşçıl voldan tanınması için cesaretlendirilmesi gerekir" dıye • Arkası Sa. 8, Sü. l'de Cörüş ayrılığı îtalya'ya bakan Denizkurdu'na PKK lideri guvencesı • Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Abdullah Öcalan'ın Türkıye'ye ıade edilmesı durumunda ölüm cezasma çarptınlmayacağı gûvencesıni İtalya Adalet Bakanı'na gönderdığı mektupta dile getirdı. • 8. Sayfada barodan destek Yeşiller'i böldü • t2mir Barosu, Öcalan'ın iadesı konubunda; ülıim cezası ve ışkence konulannın sorun olarak Türkiye'nin karşısına çıktığını belirtti ve ölûm cezasına karşı çaba sarf eden Denizkurdu'nu desteklediklerini açıkladı. • 8. Sayfada • Italyan Yeşilleri'nin öcalan'ı destekleyen tutumu Avrupa'da ve Tûrkiye'deki Yeşiller arasında görûş aynhğına neden oldu. Türkıye Yeşillen arasında "ulusalcı" ve "evrenselci" olnıak üzere farkühklar var. • 8. Sayfada MGK Gündem Öcalan'ın iadesi ANKARA (Cumhumet Bü- rosu) - Mıllı Guvenlık Kuru- lu'nun (MGK). Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu nun da katı- lacağı bugun yapılacak kasım ay ı olağan toplantısında. Abdul- lah Öcalan'ın iadesı konusu tum vonleny le masaya v atınla- cak. Toplantıda. Öcalan'ın ıa- de edılıp edılmeyeceğı konu- sundakı çeşıtlı seçenekler goz- den geçınlecek • Arkası Sa. 8, Sü.4'te ABD PKK lideri yargılanmalı FUAT KOZLUKLL WASHL\GTON - Duny amn en saygm düşunce kunıîuşla- nndan \Vashıngton Enstitu- su'nun Türkıve uzmanı Alan O. Makovskv, "nerede olursa olsun,terörörgiitii PKK" nin li- deri Abdullah Ocalan'ın bir yerde yargılanması gerektiğj- • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANAP ve DYP'ye çağnda bulundu 'Giin yitirmeden anlaşın 9 BUDAK: SEÇİM ERTELENMESİN • 5. Sayfada BULAŞICI HASTALIKLAR YAYIL1YOR U 7. Sayfada HOCALARIN HOCASI KJRKPrNAR TOPRAĞA VERİLDİ • 9. Sayfada F. BAHÇE BURSA'YI 4-1 YENDİ MSpor'da Avrupa'yı kanoyla geçtiler Tuna'ya dökülen ağır endüstri aüklarının yaratüğı çevTe kiriiliğine ve Türîave'de hâlâ bir "nehir koruma ağı" kurulmamasına dikkat çekmek amacıvla Kuzev Deni/j'nden başlatılan "Kano ile nehir voiculuğu" İstanbuJ"da sona erdi. "Kuzev Denizi'nden Karadeniz'e Ren-Tuna Kano Geçişi"ni gerçekleştirmek üzere "Tek nehir tek diinva" sloganı ile 4 Ağustos'ta Hollandadan vola çıkan 10 kişilik ekip, dün ulaşüğı Ortaköv Meydanj'nda coşku>la karşıiandj. (Fotoğraf HATİCE TUNCER) Türkiye'nin hukuk ve prestij mücadelesi Nazi altmmda aklandık • Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında soykınm suçu işlediği Yahudilere aıt altınlan yağmalama olayma adı kanşan ülkeler arasında gösterilen Türkiye'nin, ortaya koyduğu belgelerin geçerliliğı kabul edilip aklandığı belirtilıyor. Türkıye, hukuk ve prestij mücadelesinde bır aşama kaydetmesıne karşın savaş sırasında krom satarak Nazi Almanyası'nın güçlenmesinde kilit ülke olmakla suçlanıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan ben gündemde olan altınlann akıbetı. bugün VVashington'daki konferansta masaya yatınlacak. LALE 8AfijtefWHİM0â.U'nun habeh • 6. Sayfada • Türkiye'nin uzun sürelı hükümet arayışına tahammülü olmadığını belirten DSP lıden Bülent Ecevit, 45 gün içensınde bir hükümet kurulamaması durumunda, Cumhurbaşkanı'nın kuracağı geçıci hükümette Fazilet Partisi'nin 10 bakanla çoğunJuk oluşturacağına dikkat çekti. • "Basbakanlık için ülke bunalıma sürüklenemez" dıyen Ecevit, olası ANAP- DYP hükümetine koşulsuz destek sözü verdı. Ecevit, hükümet kuruluşunun gecıkmesının,- çetelerle mücadele, ekonomi, Avrupa Bırlıği ile ıhşkiler gibi önemlı konularda sakıncalar oluşturacağını da vurguladı • 5. Sayfada Yılmaz-Demirel oörüçmesl Başbakan Mesut Yılmaz. dun akşam Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'le görüştü. Hükümetı düşüren partılenn Cumhurbaşkanı 'na bir çözüm önermediklerini söyleyen Başbakan Yıknaz, Demırerin uzlaşma hükümetı ıstediğını belirtti. • 9. Sayfada K Ü L T Ü R H î Z M E T 1 N D E B I R A D I M D A H A S I G M L N D F R E U D TOTEM VE TABU I Seçmen listeleri 17 Aralık'ta askıya çıkıyor Seçime 18 parti katılacak • Hükümet ve seçim tarihi arayışlan sürerken Yüksek Seçim Kurulu seçimlere halen faaliyet gösteren 35 siyasi partiden 18'inin katılabileceğine karar verdi. Sandık seçmen listeleri de güncelleştirilmek üzere 17 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında askıya çıkanlacak. Bu süreler içerismde, daha önce kütüklere yazılmamış olanlar, 18 Nisan 1981 tarihinde ve ondan önce doğanlar, başka bir seçmen listesinde yazılı olup da yer değıştirenler, listede kendisine ait bilgilerde yanlışhk ve eksıklık bulunanlar başvuruda bulunabilecekler. • 5. Sayfada SIGMUND FREÜD TOTEM VE TABU-I Çeviren: Niyaıi Berkes "Freud, Totem ve Tabu'da, ahlakı tek bir olaydan, sonradan suçluluk duygusu yaratacak, insanoğlunun ilk babasının öldürülmesinden çıkarır: Ona göre, cinsel isteğin bilinçaltına itilmesi, işte bu olaydan gelmektedir. Başka bir deyişle, Freud, cinsel güdünün bastırılmasını toplumsal bir olayla açıklamaktadır, ama bu olayın kaynağı yaşamın koşullarında değil, ilk babaya karşı duyulan öldürücü kıskançlıktadır. Hatta, sinir hastalıklarından korunma buna bağlı olduğuna göre, bütün ruhsal sorunların can alıcı noktası budur." VVilhelm Reich • Celiştirdiği ruhçözümsel kuram, tedavi yöntemleri ve insan ruhunun karanlıkta kalmış yanlarını anlamaya yönelik araştırmalarıyla psikolojide yeni bir alan açan Freud, insan doğası üzerine bilinenleri kökten değiştirerek 20. yüzyıl ekinine yön veren önemli bir düşünürdür. • Freud'un temel yapıtlarından biri... Ruhçözümünü antropolojiye uyguladığı geniş kapsamlı çalışması Totem ve Tabu... Yarm Cumhuriyet 'le GUNDEM MUSTAFA BALBAY İtalya, AB'den Sığınma Hakkı İstiyon! Apossolini nın Roma'dakj ilk günlerinde yaptığımız ıkı saptama yerıne oturuyor: "Kurtuluş Savaşı 'nda Anadolu yedı düvele karşı savaşmıştı, şımdı PKK o yedi düvelı arkasına alıp Anadolu'ya karşı savaşma nıyetinde." • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog