Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet ^ ^ kitap kulübü Doştlannı: da "Kitap kurdu" Oldn mu? Turtocağı Cad No 39/41 (34334)Cagalogfıı'lstanbul Te) (212)51401 96Faks.j212)514 01 95 0 * m 0^ * k #• ^K ^K ^K ^b ^ ^ • a ^n ^h ^k ^k ^h ^^HH Cumhuriye Cumhuriyel 3UL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75- Y1L SAYI: 26690 / 150000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ 3KASIM1998SALI H R H t K K I A RENE DESCARTES YONTEM UZERINE KONUŞMA Fransızcadan çeviren: Afşar Timuçin Felsefe tarihinin köşe taşlarından biri, Hegel'in, gerçek bir değerbilirlikle "modern felsefenin kurucusu" dediği Descartes'ın temel yapıtı... BugünCumhuriyet'le birlikte... K E N E D E S C A R T E S YONTEM UZERINE KONUŞMA CAZİ MUSTAFA KEMAL YARIN CUMHURIYETI İLÂN EDECEĞİZ (Söylev'den) Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle geçen cuma verdiğimiz orijinal bölüm bu kez günümüz Türkçesiyle... Cuma günü Cumhuriyene birlikte.. Kazanm üzerinden iki yıl geçmesine karşm beklenen gelişme olmadı Susıırlıık karanlıktaIçinde bir emniyet müdürü, bir milletvekili ve bir katliam sanığının bulunduğu otomobilin Susurluk'ta yaptığı kazanın üzerinden tam 2 yıl geçti. Kaza ile birlikte ortaya dökülen mafya, siyaset, emniyet ilişkisi bugüne dek çözümlenemediği gibi bu üçgene yeni ayaklar da eklendi. Susurluk yoluna saçılan ilişkiler araştırıldıkça Kürt asıllı işadamlannın öldürülmesinden banka kredilerine ve kara paraya uzanan bir sorunlar yumağı ortaya çıktı. Alaattin Çakıcı'nın da Fransa'da yakalanmasıyla karanlık ilişkiler ağındaki isimler bir anda çoğaldı. • Karanlık ilişkileri ortaya çıkarmak için açılan 6 soruşturmadan bugüne dek sadece kayıp silahlarla ilgili olanı sonuçlandınldı ve DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazhğının kaldınlması istendi. 2 sene sonra kamuoyu hâlâ Susurluk düğümünün çözülmesini bekliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Eskı Başbakanlık Teftış Kurulu Başkanvekılı Kuüu Sa- vaş' ın 10 ay önce hazırladığı Su- surluk raporundakı önenlerı doğrultusunda başlatılan 6 so- ruşturma ağır aksak ılerlerken bunlardan yalnızca kayıp silah- lann araştınlması talımatını ıçe- ren çalışma tamamlandı Başba- kan Mesut Yılmaz'ın "rezalet" olarak niteledığı kayıp silahlar- la ilgili tamamJanan soruşturma sonunda DYP Elazığ Milletveki- li MehmetAğar'ın dokunulmaz- hğının kaldınlması istemıyle fezleke hazırlandı. Kutlu Savaş'ın 6 aylık bir ça- lışma sonunda hazırlayarak Yıl- maz'a sunduğu ve 27 Ocak'ta 11 sayfası sansürlenerek açıklanan Susurluk raporu devletın yasadı- şı işlemlen ve operasyonlan ko- nusunu gün ışığına çıkarmıştı PKK'yı destekleyen Kürt işa- damlanna yönelık operas\ onla- nn "devlet tarafindan yapıldığı- nı vegerekliolduğunu" savunan Sa\aş. Devlet kirli ilişkileri biliyordu Susurluk'ta meydana gelen traflk kazasının ardından ortaya çıkan yasadışı bağlantılarla ilgili davalarda verilen ilk beraat kararında örtülü biçimde devlet suçlandı. m n. sayfada Mületvekîfleıi korkuyor • Dokunulmazhğın sınırlandınlması için TBMM'de geçen yıl yapılan ilk tur görüşmelerde gerekli çoğunluğa ulaşılamadı. Ikinci tur görüşmeler ise bugüne dek yapılmadı. Bucak Kocadağ ANKARA (Cmnhurivet Biirosu) - Milletvekili dokunulmazlığmın sınır- landınlmasına yönelik anayasa deği- şikliği için 20 Kasım 1997 tarihinde yapılan ilk tur görüşmelerden bu yana yaklaşık bu* yıl geçmesine karşm, ikın- ci tur görüşmeler yapılmadı. TB- MM 'de, özellikle Susurluk'la ilgili dos- MArkası Sa. 17, Sü. 4te Şoför zor durumda • Sigorta şirketi, Mercedes için ödediği parayı kamyon şoforû Hasan Gökçe'den istiyor. Şoför Hasan Gökçe'nin eşi Sultan Gökçe, şirketin istediği 11.3 milyar lirayı ödeyemeyeceklerini söylüyor. BURSA (AA) - Balıkesır'in Susur- luk ılçesi yakınlannda 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk ka- zasından sonra medyanın ügı odağı olan Hasan Gökçe ve aılesi, aradan Hu- kuk devletinde bu tür uygulamalann >eri ol- maz" iörazının gerçekçi olamayacağını öne sürdü. Savaş, mfaz olaylanmn bütün dün>a ülkelerinde olduğu gıbı Türkıye'de de "dev- let ciddiyetivle uygulanmasını*' önerdı Sa- vaş'ınraporunda. "Susurlukolayınedir? Ka- sım 1996'dan itibaren faili meçhul olaylar adeta bıçakla kesilir gibi durmuştur. Susur- luk işte budur" ıfadesinı kullandı. Savaş, 3 kamu bankasında yaptığı değerlendırmenın sonuçlannı aktanrken milyonlarca dolar ve milyarlarca liranın bankalara dönüşünün mümkün görülmediğinı vurguladı. "Banka- lar kendi kârhuklannı azaltma pahasına be(- li kişi ve firmalan flnanse etmiştir. Leasing ve off-shore kredileri tam bir batakûr" dıyen Savaş, kamu bankalannda kaygı vencı geliş- melenn yaşandığını belırterek şöyle devam ettı: "Kamubankalanbeliriignıplaravehol- dinglere, firmalara ödeyebileceklerinden çok daha fazla krediler açmış. limitlerin zorlan- ması gündeme gelince off-shore bankalar kre- dilendirme>e de\ r am etmiş, birçok firmaya leasing işlemlen yapılmış. bu da yetmemiş ve yurtdışı ortakhk olan bankaiardan krediler açıhnısür" Raporunda, bazı bankalann bel- lı sayıdakı firmanın bankası görünümü aldı- ğını, plasmanlann az sayıda fırma üzennde toplandığını, banka nsklennin arttınldığını ka>deden Savaş özetle şu tespıtlen sıraladı " Banka limitlerinin zorianması sonucu; Türk bankalannın \erdiği teminal mektuplan ile yurtdışı kredilere müracaat edUmiş \eon mil- vonlarca dolariık krediler kullarulmıştır. Va- desi geldiğinde leminat mektuplaruun çok geçen 2 yılm ardından 'perisan' du- rumda... Denizlı'nin Buldan ılçesin- de oturan Gökçe'nin eşi Sultan Gök- mArkasıSa,17,Sü.4'te büyük lasmı bankalarca ödenecektir. Mese- la \ akıflar Bankası, plasmanlannın büyük böiümünü az saytdald fîrmaya tahsis ermis- tir. Emlakbank, zararda olmasına, yüksek malhetli konutlannı pazarlayamamasına ragmen konut üretimine de\am etmiş, ban- ka zaran pahasına firmalar kârlannı sür- mArkasıSa.l7,Sü.3'te Hükümet-cete ilişkisi CHPyeni belgeler açıklayacak • CHP PM'de konuşan Genel Başkan Baykal, kısa süre içinde hükümetin çetelerle ilişkisini ortaya koyacak çok ciddi belgeleri açıklayacaklannı söyledi. Hükümete girmemekle doğru bir karar verdiklerinin anlaşıldığını savunan Baykal, söz konusu belgeleri bir hafta içinde açıklamayı planladıklanm bildirdi. • Hükümetin çekingenlik ve çırpınış içinde bulunduğunu belirten Baykal, "Hâlâ kendilerine bir seçim takvimi seçebilmiş ve TBMM'den ne beklediklerine karar verebilmiş değiller" dedi. Baykal, Yılmaz ile imzaladıklan protokole başmdan beri sahip çıktıklannı yineledi. • 5. Sayfada p o m î « l A J İ ı ı s ı ı n r l î i UçaktaAnırkabir'eüıtiharsaldınsıdüzenlemeyiveFatihCarnii'niişgaletmeyiplan- C c U I U d V l U A U I İ U c t layanyasadışı.\nadoluFedere İslam Devletiörgütünün 23 üyesigözaltınaanndı. İstanbul VaMsi Erol Çakır. 29 Ekün'de Anrtkabir'e intihar sakünsı gerçekleştirmeyi planlayan 4 kişinin. hava muhalefeti nedeniyle eyie- mi 10 kasım'a ertelediklerinin beliıiendiğini açıkladı. Teröristlerin, eylemde kuttanılacak paüayicı maddelerin bir böiümünü Bolu TLM Otoyolu'na, bir kısmını da Fatih Camii'ni işgal eyleminde kullanmak amacıyta cami bahçesine gömdükleri kaydedildL • 7. Sayfada Emniyetin yazısı 'Erol Evcil ye Aslıtürk tıgiltere'de' • Emniyet Genel Müdürlüğü tarafindan Adalet Bakanlığı'na geçen hafta gönderilen bir yazıda, Erol Evcil ile eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün Ingiltere'de olduğu bildirildi. • Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak hakkmda gıyabi tutuklama karan verilen Erol Evcil için önümuzdeki günlerde Interpol tarafindan kırmızı bülten çıkanlacak. Şişli Belediyesi'nin 2 trilyon lirasım zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan Gülay Aslıtürk de Interpol tarafindan kırmızı bültenle aranıyor. • 7. Sayfada Orta AmeHka tayfirn kurbanı• Mitch tayfununun yol açtığı yoğun yağışlar Nikaragua'daki Casito volkanını faaliyete geçirdi. Yoğun yağışlar nedeniyle patlayan volkanın çevresindeki köylerin lavlar altında kaldığı bildirildi. • Mitch tayfununun yol açtığı felaketten en çok etkilenen ülke olan Nikaragua'da, Devlet Başkanı Arnoldo Aleman önceki gün 3 günlük yas ilan etti. • & Sayfada Unudsuz birçevre zirvesi • Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel ısınmaya yol açan gazlann azaltılmasıyla ilgili düzenlediği konferanslann dördüncüsü dün 180 ülkenin kanlrmıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. Konferansta özellikle, ABD tarafindan önerilen ve 'Kyoto Protokolü'ne de konulan planın aynntılanyla ele alınacağı belirtiliyor. • 8. Sayfada ABD'den Saddam'a gözdağı • ABD Başkanı Bill Clinton, Saddam Hüseyin'e karşı 'tüm seçeneklerin açık olduğunu' söyledi. Clinton, Bağdat'ın BM komisyonu ile ilişkilerini askıya almasıyla üstlendiği yükümlülükleri ihlal ettiğini ve BM kararlanna açıkça karşı çıktığını kaydetti. • 9. Sayfada NETANYAHU BAR1ŞI ERTELEDI M 9. Sayfada BANKALARIN GÖZÜ DANIŞTAY'DA • 11. Sayfada TARİKAT ŞEYHİ GİBl MtLLETVEKlLİ M 17. Sayfada BOBSA ûDCjn an DOLAH ûDun 2B7 7OO Ûncekı MARK ûDun 174.400 Oncekı 173 600 ALT1N ûDun 2.725 000 Oncek. 2.720 000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Türkiye'nin Portresi Bir Mektup Karamürsellı okurum Hakkı Dalay'dan gelen bir sayfa- lık mektupta aynen şunlar yazılı: "Ben 1925doğumluyum. 74 yaşımı sürüyonım. 60 se- nedirmuhalefetteyim. Parti lidertehmizin anlayışsız ve isa- betsız davranışlanyûzünden iktidan göremeden öleceğım. SEKA kapatılıyor, CHP'de ses yok. Hastaneler rezalet, CHP'de ses yok. Memurlarm, emeklılerın, dar gelirlilerin hali berbat, CHP'de ses yok. Işın enteresan yanı hiçbir milletvekili de mArkasıSa.l7,Sü.l'de TUY/KR . İstanbul Kitap Fuarı Sayısı Fuar davetiyesi Kitap Eki ile birlikte ücretsiz GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugun 3 Kasım 1998. Çeteler İyi Günler Diler! Susurluk kazasının ikinci yılı dolarken, eldeki en önem- lı kazanım şu görünüyor - Hırsızlık biraz ayıp sayılmaya başlandı gibi! Sakın bu kazanımı küçümsemeyın. Artık ahşkanlık ha- line gelmiş olan tablo şuydu: "Sen de götür..." MArkosıSa. 17,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog