Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlarında ve TemsilcilikJerinde " Cumhuriyei Türtocağı Caddesi No: 3*41 P4334) Cağaloğiu « V krtapkulubütetanbuiîei:{212)51401 96 Faks:(212)614 01 96 Cumhuriyet75. YIL SAYI: 26716 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) , „ „ 29 KASIjVlf99e PAZAR Almanya ve İtalya, Öcalan sorununu Avrupa'ya yayarak Türkiye'ye 'siyasi dayatma' peşinde AB sürecîne PKK gölgesi T Ü R K I Y E Sikorsky tipi bir helikopter Hakkâri'nin Dağlıca bölgesinde düştü. Ankara'dan seit tepkî îtalya ve Almanya başbakanlannın Güneydoğu sorunu konusundaki siyasi dayatmalan, Ankara'da tepkiyle karşılandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, iki başbakanın, Öcalan'ın uluslararası bir mahkemede yargılanması yönündeki girişimlerini 'saçma sapan' olarak değerlendirdi. Ecevit, "Bazı AB ülkeleri, Türkiye'deki hükümet sorunundan cüret alarak Türkiye'ye yönelik haksız baskılannı arttırabilirler" diye konuştu. Türkiye yargılanmak fsteniyor' Avrupa'mn, Türkiye'nin meselelerini kavrayamadığını belirten Devlet Bakanı Gürel, vahim bir oyunun sahneye konulduğunu söyleyerek "Eğer Türkiye'ye kendi şablonlanyla bakmaya girişirlerse o zaman ilişkiler onulmaz yaralar alır" dedi. Ankara'daki değerlendirme toplantısında, Öcalan'ı sanık sandalyesine oturtacak bir uluslararası mahkemede Türkiye'nin yargılanmak istenebileceğine dikkat çekildi. Keşifhelikopteri düştü: 18şehit • Yüksekova ilçesinin Kuzey Irak sınınnda keşif uçuşu yapan Sikorsky tipi askeri helikopterin önceki gün düşmesi sonucu 2 pilot üsteğmen 1 asteğmen, 1 astsubay ile 14 erbaş ve er şehit oldu; 1 er de yaralandı. Helikopterin düşmesinin ardından yangın çıktığı ve cesetlerin tanınmaz halde olduğu belirtildi. Helikopterin düşmesinin PKK'nin kuruluş yıldönümüne rastlaması dikkat çekti. • Yetkililer, Sikorsky tipi helikopterin Van 21. Jandarma Sınır Komutanhğı'na ait olduğunu ve Kuzey Irak'taki operasyonlar için bölgede keşif görevi yaptığını belirttiler. Uluslararası haber ajanslan, helikopterin PKK tarafından düşürüldüğünü ileri sürdüler. • 19. Sayfoda * AiNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - PKK kozunu kulla- nan Îtalya ve Almanya başba- kanlannm, Güneydoğu soru- nu konusunda Ankara'da ''si- yasi dayatma" olarak değer- lendirilen politikalan, Avru- pa Birligi ilişkilerini temelin- den tehdit ediyor. Abdullah Öcalan bunalımını. "Kürtso- rununa siyasi çözüm ve Kürt- lere azınlık hakkı" yaklaşı- mıyla Avrupa'ya yaymaya ça- lışan iki ülkeye Ankara sert tepki gösterdi. Başbakan Yar- dımcısı Bülent Ecevifin baş- kanlığında yapılan değerlen- dirme toplantısında, Öcalan'ı yargılamakla baslayacak sü- recin. Türkiye'yi sanık san- dalyesine oturtan gelişmelere kadar uzanabileceğine dikkat çekildi. îtalya ve Almanya başba- kanlannın Öcalan'ın ulusla- rarası bir mahkemede yargı- lanması yönündeki ginşimle- rini "saçma sapan" olarak de- ğerlendiren Ecevit, "Baa AB ülkeleri Türki- ye'deki hükümet sorunundan cüret alarak Türkiye'ye yönelik haksız baskılannı artnra- biflrler" dedi Devlet Bakanı Şükrü Sina Gü- rel, ilişkilerin onulmaz yaralar alabileceğini söyledi. Başbakan MesutYıimaz dün NTV'de "Eni- ne Boyuna" programına katılarak Alman- ya'nın öcalan'ın iadesini istemeyeceği yö- Apo değil Lozan yargılanıyor EROL MANtSALI Îtalya ve Almanya başbakanlan Apo'- nun "uluslararası bir mahkemede" yargı- lanması için anlaşarak, Apo ve PKK me- selesini Avrupa Birlifi'ne taşıyorlar. Bu- nun anlamı, PKK meselesinin, büyük Av- rupa ülkelerinin gözü ile enine boyuna Av- rupa Birligi Parlamentosu'nda ve Avrupa Konseyi'nde, önümüzdekj yıllariçinde, si- yasal bir odağa oturrularak tartışıİmasıdır. Bu tartışmalarda, Apo'nun 28.000 insanın ölümüne yol açtığı, PKK terör örgütünün M Arkası Sa. 19,SiL3'te 'Öcalan'a sığınma hakkı verilemez' • ltalyan dilini, geleneklerini bilen ve Roma Hukuk Fakültesi'ni bitiren Prof. Dr. Il Han Özay, Öcalan'a sığınma hakkı verilemeyeceğini söylüyor. Prof. Özay Türkiye'nin AB huİcuku ve Jtalyan iç hukuku konusunda acemice davrandığının altını çiziyor. IFYU DVŞMUGLU'NB nytoşM • 12. Sayfada Avrupaİılar saçmalıyor • Güneydogu sorunu ya da Kürt sorunu için 'Avrupa girişimi' başlatma önerisi tam bir skandaldır. Öneri 1856 tarihli Paris Kongresi'ni anımsatıyor. Paris Anlasması 'nda Osmanlı tmparatorluğu Hıristiyan uyruklan için reform yapmayı vaat ediyor, Batılı devletler de Osmanlı'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü garanti ediyorlardı. • Îtalya ve Almanya'nm önerisi Paris Kongresi'nden de ileri. O zaman Avrupaİılar Osmanlı'dan reform taahhüdü alıyordu. Şimdi Türkiye'nin fikri sorulmadan girişim başlatıyorlar. Öneri tek kelimeyle gayri ciddidir, zırvadır. BtGUN BMCrn ynw • //. Sayfada nündeki açıklamasmı sert dille eleştirdi. Al- manya'nın bu tutumuyla "bir hukuk devleti olarak çok büyük bir zaafıyet gösterdigini" söyleyen Yıimaz, "Almanya bunu kamufleet- mek için Kürt sorununu ıpzüme kavuştunnak için girişimdc bulunacağuu belirttL Bir kere bövle birhakkı yok. Bunun çözüm yeri Türki- ye ve Türkiye'nin meşru organiandır" dedi. ltalyan hükümetinin de tutarsızlığına dikkat çeken Yıimaz. "Hukuk şu an Jtaha'da işleme- mektedir. Mesele tümüyle siyasi otorite tara- findan görürülmektedir"' diye konuştu. Yıl- maz, "uluslararası rnahkeme" girişimlerinin Sevr'e geri dönüş özleminden kaynaklandığı- nı da kaydetti. Îtalya Başbakam Massimo D'AJema'yla görüşen Almanya Başbakam Gernard Schröder'in, öcalan'ı uluslararası mahkemede yargılama önerisi ile sorunu Av- rupa geneline taşıma girişimleri, Ankara'da diin hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Ecevit, Gürel, Dışişleri Bakanı tsmail Cem, Devlet Bakanı HüsamettinÖzkan ile Dışişle- ri Bakanlığı Müsteşan Korkmaz Haktanırın katıldığı toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, son gelişmeler gözden ge- • Arkası Sa. 19, Sû. 3'te Koaiısyon gorusmeleri J Başbakanlık beklentisi• Cumhurbaşkanı Demirel'in 56. hükümet için liderlerle ikinci tur görüşmelere başlaması bekleniyor. Merkez sağda ise başbakanlık tartışması yaşanıyor. DYP, "Tansu Çiller, REFAHYOL ve ANAYOCda fedakârhk yaptı. Başbakanlık sırası Çiller'de" tezini savoınuyor. ANAP ise ' seçimlere giderken başbakanlığı Çiller'e bırakmama eğilimınde. • Hükümetin kuruluşunu birkaç gün içinde sağlamaya çalışacağını söyleyen Demirel, "Mesele sadece hükümet kurmaktan ibaret değil, kurulacak hükümetin ne yapacağını, ne zamana kadar bu görevi yapacağını bilmem lazım" dedi. Demirel, liderlerle yaptığı görüşmede ülke sorunlannı da değerlendirdiklerini söyledi. • CHP lideri Baykal, hükümetin küserek bütçeden vazgeçtiğini belirterek "Bu noktada asgari sorumluluk, çalışmayı sürdürelim demek olmalıydı" dedi. Baykal; Yılmaz ve Çiller'in malvarlığı komisyonlannda birbirlerini aklamalannı perişanhk olarak niteledi ve "İşin acı tarafı, Ecevit'in böyle bir işbirliğine girmiş olmasıdır" diye konuştu. I 4. ve 5. Sayfalarda AHMET TANER <IŞLALI'NIN 'HAFTAYA BAKIŞ" KÖŞESİ M 9. Sayfada MlMARLAR ODASI: TERÖR UYGARLIĞIN DÜŞMANI • 9. Sayfada ÜNİVERSİTEDE ŞERİAT YAYILIYOR' M 6. Sayfada IAY1SAL LOTO ÇEKİLDİ 5,8,11,25,34,48 Müziğin bin bir yüzüPozitif vç Açjk Radyo işbiriiği üe düzenlenen ve basın sponsorluğunu Cumhuriyet'in üstiendiği 2. Istanbul Müzik Şenliği 4-5-6 Arahk tarihlerinde Harbiye Askeri Müze ve KüJtür Sitesi'nde gerçekieştirUecek. Dokuz ayn salonda 90'ın üstünde etidnliğin yer alacağı şenîik kapsamında halk müziğinden caza. klasik Ban müziğinden klasik Türk müziğine, rocktan etnik müziğe kadar uzanan konserler, atölyeler, söyleşiler, paneDer v« çocuk etkinlikleri sunula- cak dinlevicikre. ŞenUk kapsamında a> nca tanıtnn masalan, CD ve kitap saoşı gibi akthiteler de gerçekJeştirilecek. Anlaşmaya uymuyor Suriye yokıışa sürüyor• Türkiye'nin baskısıyla Abdullah Öcalan'ı ülkesinden gönderen Suriye, Adana'da vanlan anlaşmanm gereklerini yerine getirmiyor. ANKARA (AA) - PKK lideri Ab- dullah Öcalan'ı ülkesinden gönde- ren Suriye nin "Türkiye ile kriz" dosyasını kapattığı ve Adana muta- bakatındaki taahhütlerin yerine geti- rilmesinde sıkıntı yaşandığı öğrenil- di. Suriye, Türkiye'nin baskısı karşı- sında Öcalan'ı ülkesinden cıkarmak • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Ocalan'm dosyası Roma'da • Türkiye'nin, Öcalan'ın Italya'dan istenmesine ilişkin hazırladığı dosya dün Roma'ya ulaştı. Îtalya'ya resmi başvurunun önümüzdeki hafta yapılacağı bildirilirken Öcalan'ın geçen perşembe günü, siyasi sığınma taleplerini inceleyen komisyon tarafindan sorgulandığı öğrenildi. ltalyan basınında yer alan haberlere göre Abdullah Öcalan'ın, Noel'den önce Rusya'ya geri gönderilmesi olasıhğı giderek güçleniyor. 1 4 . Sayfada K Ü L T Ü R H î Z ME T 1 N D E B İ R A D I M D A H A S 1 G M U N D F R E U D TOTEM VE TABU I SIGMUND FREUD TOTEMVE TABU-I Çeviren: Niyazi Berkes 20. yüzyılın en çok tartışılan konularından birinin, ruhçözümü kuramının yaratıcısı Freud'un temel yapıtlarından biri... Salı günü Cumhuriyet 'le. GUNCEL CÜNEYT ARCAYTREK Bu Dostfuğa Dur Demek!Apo ya îtalya siyasal sığınma hakkı ister versin, is- terse vermesin. Avrupa'nın niyeti ortada: Çetebaşını adaletin önüne çıkardıklan bahanesiyle aslında Türkiye'yi yargılamak istiyorlar. Uluslararası mahkeme kurarak çetebaşıyla PKK te- rör örgütünü yargılamaktan çok, yıllardır kafalannda yaşayan Sevr içerikli "Kürt sorununu" gündeme ge- tirmeyi planhyorlar. • Arkası Sa. 19, Sü. 1'de Deniz Gezmiş'i anlatabilmek 68'lerde THKO hareketinin lideriydi Deniz Gezmiş. O ve dönem, 26 yıl sonra filmleştirildi. "Hoşçakal Yarın", kimilerinin hoşgörüsüne sığındı, kimilerini kızdırdı. Film, yeni solculuğun eseri olarak değerlendirildi... GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyel'le birlikte Sanat Bilinçle Birleşince... Gazeteciliği meslek değil de yaşam biçimi olarak seçenler; gördükleri, duyduklan her şey için ilk şu tepkiyi gösterirler: - Bu bir haber! O an duyulan görülen haber o an yayın organına yansımazsa bayatlamış olur ki, yeryüzünde hiçbir şey bir gün önceki haber kadar bayat değildir! Benzer durum günlük yazı yazan kişiler için de ge- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog